reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 3/2002

Komisji Nadzoru Bankowego

z dnia 6 lutego 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu wykonywania nadzoru bankowego

Na podstawie art. 25 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140 poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 1/1999 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 2, poz. 3, Nr 14, poz. 22 i Nr 25, poz. 42, z 2000 r. Nr 12, poz. 19 oraz z 2001 r. Nr 6, poz. 13 i Nr 11, poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wyrażenie zgody na powołanie 2 członków zarządu, w tym prezesa zarządu banku w formie spółki akcyjnej i banku państwowego, zgody na powołanie prezesa zarządu banku spółdzielczego oraz zgody na powołanie dyrektora i zastępcy dyrektora oddziału banku zagranicznego,";

2) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W zakresie niezbędnym do wydania przez Komisję zezwoleń, o których mowa w art. 20 i art. 21 ustawy – Prawo bankowe, GINB dokonuje oceny sytuacji prawnej i finansowej założycieli banku, na podstawie dokumentów i informacji, o których mowa w uchwale Nr 1/2002 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu dokumentów załączanych do wniosków do Komisji Nadzoru Bankowego w sprawach o wydanie zezwolenia na utworzenie banku, o wyrażenie zgody na powołanie członków zarządu banku oraz do informacji o składzie zarządu przedstawianej Komisji Nadzoru Bankowego przez radę nadzorczą banku (Dz. Urz. NBP Nr 1, poz.1).

2. W przypadku gdy fakt pozostawania założyciela w stosunku zależności od określonego podmiotu wpłynąć może na ustalenie, czy założyciel daje rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem, GINB ocenia, na podstawie dokumentów i informacji, które wymagane są w przypadku wnioskodawcy, sytuację prawną i finansową również podmiotu dominującego.";

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W zakresie niezbędnym do wydania przez Komisję decyzji, GINB dokonuje oceny, czy kandydaci przewidziani do pełnienia w banku funkcji prezesa lub członka zarządu spełniają wymagania, o których mowa w art. 22 i art. 30 ustawy – Prawo bankowe. GINB analizuje przedstawione przez wnioskodawców dokumenty i informacje, o których mowa w uchwale Komisji Nadzoru Bankowego powołanej w § 3 ust. 1.";

4) w § 7a w ust. 1 zdanie 2 otrzymuje brzmienie:

„Do dokonania oceny stosuje się odpowiednio przepisy § 7 ust. 1.";

5) w §12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. GINB opracowuje, zgodnie z zasadami działalności legislacyjnej, obowiązującymi w Narodowym Banku Polskim, projekty aktów wykonawczych Komisji określające zasady działania banków, zapewniających bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych przez klientów w bankach (regulacje ostrożnościowe), w szczególności określające:

1) inne pozycje bilansu banku zaliczane do funduszy uzupełniających banku oraz warunki i tryb ich zaliczania, inne pomniejszenia funduszy własnych banku, wysokość, szczegółowy zakres i warunki pomniejszania funduszy podstawowych banku,

2) zakres i szczegółowe zasady wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, sposób i szczegółowe zasady obliczania współczynnika wypłacalności banku,

3) szczegółowe zasady i warunki uwzględniania wierzytelności oraz udzielonych zobowiązań pozabilansowych przy ustalaniu przestrzegania limitów koncentracji wierzytelności, inne wierzytelności i udzielone zobowiązania pozabilansowe, wobec których nie stosuje się limitów koncentracji wierzytelności.";

b) w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) powiązania banków podlegających nadzorowi skonsolidowanemu z innymi podmiotami zależnymi lub działającymi w tym samym holdingu.";

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§13. GINB w zakresie wykonywania nadzoru o charakterze analitycznym w szczególności analizuje dane przekazywane przez banki oraz podmioty dominujące w stosunku do banków i monitoruje na tej podstawie:

1) powiązania banków z podmiotami zależnymi oraz działającymi w tym samym holdingu,

2) sytuację ekonomiczną poszczególnych banków, wyróżnionych grup banków i systemu bankowego,

3) przestrzeganie przez banki podlegające nadzorowi skonsolidowanemu regulacji ostrożnościowych na bazie skonsolidowanej,

4) poszczególne rodzaje ryzyka związane z działalnością bankową,

5) przestrzeganie przez banki właściwych przepisów, w szczególności dotyczących:

a) koncentracji wierzytelności banku, o których mowa w art. 71 ust. 1 – 5 ustawy – Prawo bankowe,

b) kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń udzielonych członkom organów banku lub osobom zajmującym kierownicze stanowiska w banku, o których mowa w art. 79 ustawy – Prawo bankowe,

c) tworzenia rezerw celowych,

d) adekwatności kapitałowej, w tym:

– współczynnika wypłacalności,

– progów koncentracji kapitałowej,

– wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka,

e) znajdujących się w obrocie hipotecznych listów zastawnych,

6) zmiany zachodzące w strukturze własnościowej banków oraz zachodzące w systemie bankowym procesy konsolidacji,

7) realizację programów postępowania naprawczego.";

7) po § 32a dodaje się § 32b w brzmieniu:

„§ 32b. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2–7, do czynności kontrolnych wykonywanych w ramach nadzoru skonsolidowanego, stosuje się odpowiednio przepisy uchwały.

2. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzany jest protokół oraz dokumentacja robocza stanowiące pisemną ewidencję zastosowanych procedur i wniosków z kontroli wraz z materiałami uzasadniającymi te wnioski.

3. Protokół sporządza się w terminie 14 dni od dnia zakończenia czynności kontrolnych i przeznacza dla:

1) kierownictwa jednostki kontrolowanej,

2) banku, w którym przeprowadzane są czynności kontrolne w ramach nadzoru skonsolidowanego,

3) GINB.

4. Protokół podpisuje kierujący czynnościami kontrolnymi oraz dwaj członkowie kierownictwa jednostki kontrolowanej.

5. Termin na podpisanie protokołu wynosi 7 dni licząc od dnia przedłożenia do podpisu.

6. Protokół może być przez jednostkę kontrolowaną:

1) podpisany bez zastrzeżeń,

2) podpisany z zastrzeżeniami,

3) nie podpisany.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierujący czynnościami kontrolnymi, na wniosek jednostki kontrolowanej, może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 6 nie dłużej niż o kolejne 7 dni.";

8) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnienia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w zakresie w nich ustalonym, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2002 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego: L. Balcerowicz

Załącznik 1.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2002 KNB
z dnia 6 lutego 2002 r. (poz. 6)

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama