Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 17/2003
Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119. poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1. W

uchwale nr 3/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 5, poz. 9, Nr 7, poz. 15, Nr 8, poz. 25 i Nr 13, poz. 34) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym w:

a) załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach A0704, B0701, B0702, U0101 i U0102 oraz danych na wzorach dotyczących rachunku zysków i strat banku i danych szczegółowych do rachunku zysków i strat banku,

b) załączniku nr 3 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorze R0000 – „Raport – Rachunek zysków i strat banku”,

4) ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w zakresie określonym w załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach A0704, R0026, R0027 i R0028, oraz w załącznikach nr 3 i 12 do uchwały,”;

2) po § 2 dodaje się § 2a i 2b w brzmieniu:

„§ 2a. Banki posiadające oddziały za granicą przekazują łączne dane banku i oddziału za granicą według stanu na koniec:

1) ostatniego dnia miesiąca, w zakresie określonym w:

a) załączniku nr 2 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorach B0701, B0702, U0101 i U0102 oraz danych na wzorach dotyczących rachunku zysków i strat banku i danych szczegółowych do rachunku zysków i strat banku,

b) załączniku nr 3 do uchwały, z wyjątkiem danych na wzorze R0000 – „Raport – Rachunek zysków i strat banku”,

2) ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w zakresie określonym w załącznikach nr 2 i 3 do uchwały.

§ 2b. Banki, będące jednostkami dominującymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), przekazują dane według stanu na koniec:

1) ostatniego dnia miesiąca kończącego l półrocze oraz ostatniego dnia miesiąca kończącego rok w zakresie określonym w załącznikach nr 18 i 19 do uchwały,

2) ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał w zakresie określonym w załączniku nr 20 do uchwały.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Banki, wymienione w pkt 1 – 16 i 19 – 21 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca w zakresie określonym w załączniku nr 17 do uchwały”;

4) w §12:

a) w ust. 1 pkt 2 wyrazy „§ 18 ust. 1” zastępuje się wyrazami „ust. 15”,

b) w ust. 5 wyrazy „piętnastego dnia” zastępuje się wyrazami „dziesiątego dnia”;

c) dodaje się ust. 15 i 16 w brzmieniu:

„15. Banki, o których mowa w § 2a przekazują do Departamentu Statystyki dane, o których mowa w załącznikach 2 – 3 do uchwały – do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca lub kwartału, którego dane dotyczą.

16. Banki, o których mowa w § 2b, przekazują do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP dane, o których mowa:

1) w załącznikach nr 18 i 20 do uchwały – do końca 60 dnia po upływie okresu, którego dane dotyczą,

2) w załączniku nr 19 do uchwały – do końca 120 dnia po upływie okresu, którego dane dotyczą.”;

5) w § 14 w ust. 1 po pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) załącznikach nr 18 – 20 do uchwały należy przekazywać na nośniku magnetycznym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.”;

6) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 do uchwały:

a) uchyla się wzory A0325 i B0213,

b) wzory: A0100, A0203, A0307, A0308, A0311, A0319, A0400, A0407, A0700, A0800, P0203, P0300, P0700, P0900, P0901, B0212, B0300, B0701, B0702, R0000, R0011, R0012, R0018, R0030, R0040 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

c) dodaje się wzory: A0330, A0704, U0101, U0102. Z0021, R0026, R0027 i R0028 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 3 do uchwały wzór B3700 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 17 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

10) dodaje się załączniki nr 18 – 20 do uchwały w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 6 – 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała

wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2003 r., z tym że banki przekazują dane na podstawie wzorów SB701 i SB702 określonych w załączniku nr 20 do uchwały, po raz pierwszy za III kwartał 2003 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Załącznik 1.

Załącznik nr 1


Wyświetl załącznik


Załącznik 2.

Załącznik nr 2


Wyświetl załącznik


Załącznik 3.

Załącznik nr 3


Wyświetl załącznik


Załącznik 4.

Załącznik nr 4


Wyświetl załącznik


Załącznik 5.

Załącznik nr 5


Wyświetl załącznik


Załącznik 6.

Załącznik nr 6


Wyświetl załącznik


Załącznik 7.

Załącznik nr 7


Wyświetl załącznik


Załącznik 8.

Załącznik nr 8


Wyświetl załącznik


Dzienniki Urzędowe