reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 6/2013
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 15) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) w pkt 2 uchyla się lit. d i e,

b) w pkt 3 uchyla się lit. b i c;

2) w § 3:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Banki, o których mowa w § 1, sporządzające jednostkowe sprawozdania finansowe, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia odpowiednio: miesiąca lub kwartału, w zakresie określonym w załączniku nr 19 do uchwały, stosując krajowe standardy rachunkowości lub Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.",

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Banki, o których mowa w § 1, sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe, przekazują dane według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, w zakresie określonym w załączniku nr 19 do uchwały, stosując Międzynarodowe Standardy Rachunkowości."

3) uchyla się § 5;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Banki krajowe, posiadające oddziały za granicą, przekazują łączne dane banku i oddziałów za granicą według stanów, w zakresie i w sposób określony w § 3 ust. 1–4a"

5) uchyla się § 7;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Banki spółdzielcze zrzeszone przekazują dane, w zakresie określonym w załącznikach nr 2, 3, 5, 6, 10-14 i 19 do uchwały, właściwemu bankowi zrzeszającemu."

7) w § 13 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dane jednostkowe – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a oraz § 3 ust. 1–4a;"

8) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dane, w zakresie określonym w załącznikach nr 2–6, 10–12, 16, 17 i 19 do uchwały, sporządza się na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych, prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami."

9) w § 15:

a) w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. c,

b) uchyla się ust. 2 i 3,

c) w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w załączniku nr 19 do uchwały – do końca piętnastego dnia roboczego po upływie miesiąca, którego dane dotyczą;",

d) uchyla się ust. 10 i 11,

e) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Banki, o których mowa w § 1 i 6, z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych, przekazują do Departamentu Statystyki NBP dane określone w załącznikach nr 10–12 i 19 do uchwały, zgodnie z częstotliwością, w walucie i w terminach określonych w tabelach FIN00, COR00, LE00 lub NB00, zawartych w tych załącznikach, z zastrzeżeniem ust. 9 pkt 2"

10) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Banki, których roczne sprawozdania finansowe zostały skorygowane w wyniku weryfikacji dokonanej przez biegłego rewidenta, przekazują do NBP, z zastrzeżeniem § 12, skorygowane dane, w zakresie określonym w załącznikach nr 2–4, 10–12 i 19 do uchwały, według stanu na ostatni dzień roku obrotowego, w terminie 15 dni roboczych od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez uprawniony do tego organ banku."

11) w § 17 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) załącznikach nr 2, 6, 13–15, 17 i 18 do uchwały – należy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235);",

b) uchyla się pkt 4,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) załącznikach nr 10–12 i 19 do uchwały – należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez NBP w Portalu internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej;"

12) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dane przekazywane na informatycznym nośniku danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, w zakresie określonym w załącznikach nr 6 i 10–19 do uchwały, powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób sprawdzających, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku."

13) w załączniku nr 1:

a) uchyla się pozycję nr 7,

b) pozycja nr 22 otrzymuje brzmienie:

„22. Credit Agricole Bank Polska S.A."

14) w załączniku nr 2 wzory: EBC41, EBC43, M0010, M0011, M0017 i M0018 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

15) uchyla się załączniki nr 7–9 do uchwały;

16) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

17) załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

18) dodaje się załącznik nr 19 do uchwały w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r., z wyjątkiem § 1 pkt 13 i 17, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: wz. P. Wiesiołek

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676 oraz z 2012 r. poz. 855, 908 i 1166.

Załącznik 1.

Załączniki do uchwały nr 6/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 kwietnia 2013 r. (poz. 5)

Załącznik nr 1

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj


Załącznik 2. [DANE O LICZBIE PROWADZONYCH RACHUNKÓW]

Załącznik nr 2

DANE
o liczbie prowadzonych rachunków

infoRgrafika


Załącznik 3. [WARTOŚĆ NALEŻĄCYCH DO KLIENTÓW BANKU, PROWADZĄCEGO RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, AKCJI NOTOWANYCH I PRAW DO AKCJI DOPUSZCZONYCH DO OBROTU ZORGANIZOWANEGO - WEDŁUG SEKTORÓW POSIADACZY]

Załącznik nr 3

WARTOŚĆ NALEŻĄCYCH DO KLIENTÓW BANKU, PROWADZĄCEGO RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, AKCJI NOTOWANYCH I PRAW DO AKCJI DOPUSZCZONYCH DO OBROTU ZORGANIZOWANEGO – WEDŁUG SEKTORÓW POSIADACZY

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama