Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 21 lipca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za 2015 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996) ogłasza się zatwierdzone uchwałą nr 83/2016 Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2015 r.:

1) bilans Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2015 r., stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za rok zakończony 31 grudnia 2015 r., stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

Załącznik 1. [BILANS NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU (W TYS. ZŁOTYCH)]

Załączniki do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 21 lipca 2016 r. (poz. 7)

Załącznik nr 1

BILANS NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU (W TYS. ZŁOTYCH)

Aktywa

Stan na 31 grudnia 2014 r.

Stan na 31 grudnia 2015 r.

Pasywa

Stan na 31 grudnia 2014 r.

Stan na 31 grudnia 2015 r.

1. Złoto i należności w złocie odpowiadającym międzynarodowym standardom czystości

13 918 505,3

13 713 371,9

1. Pieniądz w obiegu

142 928 806,0

163 225 778,0

2. Zobowiązania wobec krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej z tytułu operacji polityki pieniężnej

133 620 004,4

123 346 018,8

2. Należności od nierezydentów w walutach obcych

338 369 553,3

356 610 371,8

2.1. Należności od MFW

8 437 237,1

7 742 741,0

2.2. Rachunki w instytucjach zagranicznych, dłużne papiery wartościowe, udzielone kredyty, inne aktywa zagraniczne

329 932 316,2

348 867 630,8

2.1. Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych)

47 218 516,7

48 666 911,2

2.2. Depozyty na koniec dnia

1 740 047,7

558 107,6

3. Należności od rezydentów w walutach obcych

0,0

0,0

2.3. Depozyty o stałym oprocentowaniu

0,0

0,0

4. Należności od nierezydentów w walucie krajowej

0,0

0,0

2.4. Inne operacje polityki pieniężnej

84 661 440,0

74 121 000,0

5. Należności od krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej z tytułu operacji polityki pieniężnej

0,0

0,0

3. Pozostałe zobowiązania wobec krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej

166 764,2

132 707,9

5.1. Podstawowe operacje refinansujące

0,0

0,0

4. Zobowiązania wobec innych rezydentów w walucie krajowej

4 397 053,4

5 942 232,8

5.2. Długoterminowe operacje refinansujące

0,0

0,0

4.1. Zobowiązania wobec sektora rządowego

4 380 658,1

5 917 451,3

5.3. Operacje dostrajające

0,0

0,0

4.2. Pozostałe zobowiązania

16 395,3

24 781,5

5.4. Operacje strukturalne

0,0

0,0

5. Zobowiązania wobec nierezydentów w walucie krajowej

334 379,3

2 245 968,9

5.5. Kredyty lombardowe

0,0

0,0

6. Zobowiązania wobec rezydentów w walutach obcych

17 077 974,6

10 056 776,7

6. Pozostałe należności od krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej

271,3

181 000,9

7. Zobowiązania wobec nierezydentów w walutach obcych

13 373 829,9

12 043 802,7

7. Dłużne papiery wartościowe rezydentów w walucie krajowej

0,0

0,0

8. Zobowiązania wobec MFW

6 623 949,5

7 057 646,7

9. Pozycje w trakcie rozliczenia

0,0

0,0

8. Należności od sektora rządowego w walucie krajowej

0,0

0,0

10. Pozostałe pasywa

318 729,5

573 365,8

9. Pozycje w trakcie rozliczenia

0,0

0,0

10.1. Różnice z wyceny instrumentów pozabilansowych

233,1

50 463,8

10. Pozostałe aktywa

1 316 827,2

1 667 611,9

10.2. Rozliczenia międzyokresowe

195 261,9

126 864,6

10.1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

894 666,0

884 890,1

10.3. Inne

123 234,5

396 037,4

10.2. Pozostałe aktywa finansowe

193 493,4

272 239,2

11. Rezerwy na przyszłe zobowiązania

163 958,6

133 267,4

10.3. Różnice z wyceny instrumentów pozabilansowych

38 829,6

325 079,1

12. Różnice z wyceny

34 573 585,7

36 645 364,5

13. Fundusze i rezerwy

11 484 033,7

13 701 557,1

10.4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

16 217,7

39 896,4

13.1. Fundusz statutowy

1 500 000,0

1 500 000,0

10.5. Inne

173 620,5

145 507,1

13.2. Fundusz rezerwowy

1 243 645,5

993 645,5

 

 

 

13.3. Rezerwy

8 740 388,2

11 207 911,6

 

 

 

14. Wynik finansowy

-11 457 911,7

-2 932 130,8

 

 

 

14.1. Wynik finansowy roku bieżącego

0,0

8 275 780,8

 

 

 

14.2. Strata z lat ubiegłych

-11 457 911,7

-11 207 911,6

Aktywa ogółem

353 605 157,1

372 172 356,5

Pasywa ogółem

353 605157,1

372 172 356,5

 

Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Finansów
Narodowego Banku Polskiego:

Zarząd Narodowego Banku Polskiego:

/-/ Krzysztof Kruszewski

 

/-/ Marek Belka

/-/Jacek Bartkiewicz

/-/ Andrzej Raczko

 

 

/-/ Piotr Wiesiołek

/-/ Adam Glapiński

/-/ Paweł Samecki

 

 

/-/ Anna Trzecińska

/-/ Ryszard Kokoszczyński

/-/ Katarzyna Zajdel-Kurowska

 

Załącznik 2. [RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2015 ROKU (W TYS. ZŁOTYCH)]

Załącznik nr 2

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2015 ROKU (W TYS. ZŁOTYCH)

Wyszczególnienie

Dane za rok 2014

Dane za rok 2015

1. Wynik z tytułu odsetek, dyskonta, premii

-355 097,3

1 050 878,0

1.1. Przychody z tytułu odsetek, dyskonta, premii

5 965 143,5

6 288 696,5

1.2. Koszty z tytułu odsetek, dyskonta, premii

6 320 240,8

5 237 818,5

2. Wynik z operacji finansowych

1 354 585,1

8 233 082,8

2.1. Przychody z operacji finansowych

6 897 433,2

15 232 622,6

2.2. Koszty operacji finansowych

628 051,5

2 439 268,0

2.3. Koszty niezrealizowane

870 696,0

2 092 748,4

2.4. Przychody z tytułu rozwiązania rezerw na ryzyko i odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych

0,0

0,0

2.5. Koszty z tytułu utworzenia rezerw na ryzyko i odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych

4 044 100,6

2 467 523,4

3. Wynik z tytułu opłat i prowizji

145,6

4 547,5

3.1. Przychody z tytułu opłat i prowizji

34 919,0

37 138,5

3.2. Koszty z tytułu opłat i prowizji

34 773,4

32 591,0

4. Przychody z tytułu akcji i udziałów

9 688,4

11 284,0

5. Pozostałe przychody

175 323,4

104 230,2

A. Przychody netto ogółem [1+2+3+4+5]

1 184 645,2

9 404 022,5

6. Koszty wynagrodzeń pracowników wraz z narzutami na wynagrodzenia

483 021,5

464 529,7

7. Koszty administracyjne

303 723,4

239 671,2

8. Koszty amortyzacji

80 897,3

81 121,8

9. Koszty emisji znaków pieniężnych

290 786,9

311 340,4

10. Pozostałe koszty

26 216,1

31 578,6

B. Wynik finansowy roku bieżącego [A-6-7-8-9-10]

0,0

8 275 780,8

 

Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Finansów
Narodowego Banku Polskiego:

Zarząd
Narodowego Banku Polskiego:

/-/ Krzysztof Kruszewski

/-/ Marek Belka

 

/-/ Piotr Wiesiołek

 

/-/ Anna Trzecińska

 

/-/Jacek Bartkiewicz

 

/-/ Adam Glapiński

 

/-/ Ryszard Kokoszczyński

 

/-/ Andrzej Raczko

 

/-/ Paweł Samecki

 

/-/ Katarzyna Zajdel-Kurowska

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-21
  • Data wejścia w życie: 2016-07-21
  • Data obowiązywania: 2016-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe