| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 lutego 2007 r.

w sprawie szczegółowego sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa szczegółowy sposób postępowania pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, a także sposób dokumentowania podejmowanych kontaktów.

§ 2. Koordynatorem sposobu postępowania w sprawach wystąpień wnoszonych do Ministerstwa Sprawiedliwości przez podmioty, o których mowa w § 1, związanych z wykonywaną działalnością lobbingową w procesie stanowienia prawa, zwanych dalej „wystąpieniami”, ustanawia się Biuro Ministra.

§ 3. Wystąpienia mogą mieć w szczególności formę:

1) wniosku o podjęcie inicjatywy legislacyjnej;

2) propozycji rozwiązań prawnych oraz ekspertyz i opinii prawnych dotyczących proponowanych rozwiązań prawnych, zawierających symulacje skutków ich wdrożenia;

3) propozycji spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji;

4) zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem ustawy lub rozporządzenia, zwanego dalej „zgłoszeniem”.

§ 4. 1. Po wpłynięciu wystąpienia Biuro Ministra dokonuje kolejno następujących czynności:

1) rejestruje wystąpienie;

2) przyjmuje od podmiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową wraz z pisemnym oświadczeniem zawierającym wskazanie podmiotów, na rzecz których wykonuje tę działalność;

3) sprawdza, czy podmiot, który wniósł zgłoszenie, jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową;

4) dokonuje weryfikacji wystąpienia z punktu widzenia właściwości Ministra Sprawiedliwości i w przypadku jej niestwierdzenia – przekazuje sprawę do właściwego organu;

5) przekazuje wystąpienie do załatwienia właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości albo jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości, zwanej dalej „właściwą jednostką”;

6) prowadzi czynności związane z udostępnieniem zgłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, ze wskazaniem podmiotu, który wniósł zgłoszenie, podmiotów, na rzecz których występuje ten podmiot, interesu, który w odniesieniu do danej regulacji zamierza chronić, oraz rozwiązania prawnego, o którego uwzględnienie będzie zabiegać.

2. Zgłoszenie dotyczące projektu ustawy lub rozporządzenia przekazanego do uzgodnień międzyresortowych przekazuje się również Departamentowi Legislacyjno-Prawnemu.

3. Właściwa jednostka jest odpowiedzialna za merytoryczne i terminowe załatwienie wystąpienia.

4. W przypadku gdy wystąpienie pochodzi od podmiotu niewpisanego do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, traktuje się je jako petycję lub wniosek w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ma formę zgłoszenia.

5. W przypadku stwierdzenia wykonywania czynności wchodzących w zakres zawodowej działalności lobbingowej przez podmiot niewpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, Biuro Ministra informuje o tym na piśmie ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

§ 5. 1. Właściwa jednostka, w zależności od przedmiotu wniesionego wystąpienia, udziela na piśmie odpowiedzi podmiotowi, który je wniósł, albo wyznacza termin spotkania w celu omówienia kwestii, których dotyczy wystąpienie lub w przypadku wystąpienia, o którym mowa w § 3 pkt 3, wyznacza termin spotkania w celu omówienia kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji.

2. Przebieg spotkania, o którym mowa w ust. 1, dokumentuje się w formie notatki służbowej, którą następnie przekazuje się drogą służbową do wiadomości dyrektorowi Biura Ministra oraz, w przypadku prowadzenia prac legislacyjnych nad projektem aktu normatywnego, załącza się do akt danego projektu.

3. W przypadku zgłoszenia, właściwa jednostka może również ustosunkować się do propozycji w nim zawartych poprzez ich uwzględnienie w projekcie ustawy lub rozporządzenia albo w razie ich nieprzyjęcia – poprzez wyjaśnienie przyczyn zajętego stanowiska w uzasadnieniu projektu.

§ 6. 1. Właściwa jednostka przesyła do Biura Ministra informację o sprawie przedstawionej w wystąpieniu, która obejmuje:

1) określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie, poprzez opis sposobu uwzględnienia propozycji zawartych w wystąpieniu;

2) przyczyny nieprzyjęcia propozycji zawartych w wystąpieniu.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, sporządza się przy współudziale Departamentu Legislacyjno-Prawnego, jeżeli dotyczy ona projektu ustawy lub rozporządzenia przekazanego do uzgodnień międzyresortowych.

§ 7. 1. Biuro Ministra prowadzi ewidencję wystąpień.

2. W ewidencji wystąpień zamieszcza się w szczególności:

1) datę wpływu wystąpienia do Ministerstwa Sprawiedliwości;

2) dane podmiotu, który wniósł wystąpienie, w tym numer wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową – jeżeli podmiot ten jest wpisany do tego rejestru;

3) wskazanie podmiotów, na rzecz których wykonywana jest działalność lobbingową;

4) określenie przedmiotu wystąpienia, w tym oczekiwanego przez podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową, sposobu rozstrzygnięcia oraz proponowanych w nim rozwiązań;

5) wskazanie właściwej jednostki, której przekazano wystąpienie do załatwienia;

6) określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa w danej sprawie, poprzez opis sposobu uwzględnienia propozycji zawartych w wystąpieniu oraz przyczyn nieprzyjęcia propozycji zawartych w wystąpieniu.

3. W aktach ewidencyjnych gromadzi się i przechowuje dokumenty, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

§ 8. Biuro Ministra na podstawie ewidencji wystąpień opracowuje raz w roku, do końca lutego, informację, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa i niezwłocznie udostępnia ją w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sprawiedliwości: Zbigniew Ziobro

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »