| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie wdrożenia w wybranych województwach Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Przestępstw oraz organizacji i zakresu działania Lokalnych Ośrodków Wsparcia

Na podstawie art. 7 ust. 3 oraz art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z.późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W celu sprawdzenia funkcjonalności struktury Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw wdraża się w wybranych województwach koncepcję Krajowego Programu na Rzecz Ofiar Przestępstw, zwaną dalej „programem pilotażowym".

2. Zakres działania programu pilotażowego obejmuje obszar województw śląskiego, opolskiego oraz m. st. Warszawy.

3. Czas trwania programu pilotażowego ustala się na okres od dnia wejścia w życie zarządzenia do 30 czerwca 2008 r.

4. Programem pilotażowym kierują koordynatorzy wojewódzcy wyznaczeni przez Ministra Sprawiedliwości.

5. Minister Sprawiedliwości sprawuje zwierzchni nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacją programu pilotażowego.

§ 2. Strukturę programu pilotażowego tworzy Siec Pomocy Ofiarom Przestępstw składającą się z Lokalnych Ośrodków Wsparcia, utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości na obszarze wskazanym w § 1 ust. 2.

§ 3. 1. W ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw powołuje się wojewódzkie zespoły koordynujące kierowane przez koordynatorów wojewódzkich wskazanych w § 1 ust. 4.

2. W skład wojewódzkich zespołów koordynujących mogą wchodzie przedstawiciele:

1) sądu okręgowego, w tym służby kuratorskiej,

2) prokuratur okręgowych i rejonowych,

3) sejmiku wojewódzkiego, Rady Powiatu, Rady Miasta,

4) komendy wojewódzkiej, powiatowej i miejskiej Policji,

5) komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

6) kuratorium oświaty,

7) wojewódzkich i miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,

8) Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie,

9) wojewódzkich, powiatowych i miejskich służb zdrowia,

10) wojewody, starosty powiatowego, Prezydenta Miasta.

3. Członków zespołów na wniosek koordynatorów wyznaczają organy zarządzające ww. podmiotów.

4. Koordynator wojewódzki może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka wojewódzkiego zespołu koordynującego, zaprosić do udziału w pracach tego zespołu inne osoby, a w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych i kościołów, oraz samorządu lokalnego.

5. Członkowie wojewódzkich zespołów wykonują funkcje w ramach obowiązków służbowych i nie przysługuje im z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

§ 4. 1. Na terenie objętym działaniem Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw tworzy się Lokalne Ośrodki Wsparcia zwane dalej „ośrodkami" działające na obszarze właściwości następujących Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych:

1) RODK w Bielsku-Białej,

2) RODK w Bytomiu,

3) RODK w Częstochowie

4) RODK w Katowicach,

5) RODK w Sosnowcu,

6) RODK w Raciborzu,

7) RODK w Zabrzu,

8) RODK w Zawierciu,

9) RODK w Opolu,

10) RODK w Kędzierzynie-Koźlu,

11) RODK nr 1 w Warszawie,

12) RODK nr 2 w Warszawie,

13) RODK nr 3 w Warszawie.

2. Minister Sprawiedliwości może, na wniosek koordynatora wojewódzkiego, znosić lub powoływać nowe ośrodki na obszarze wskazanym w § 1 ust. 2.

§ 5. 1. Minister Sprawiedliwości wyznaczy spośród pracowników Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji wizytatorów ośrodków do sprawowania bieżącej kontroli ich pracy.

2. Wizytatorzy wykonują powierzone zadania w ramach obowiązków służbowych i nie przysługuje im z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

3. W trakcie trwania programu pilotażowego, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, Minister Sprawiedliwości zwołuje narady z udziałem wizytatorów, kierowników wojewódzkich zespołów koordynujących, kierowników ośrodków i koordynatorów wojewódzkich w celu nadzorowania bieżącej realizacji programu pilotażowego.

§ 6. 1. Finansowanie programu pilotażowego odbywa się ze środków budżetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

2. Obsługę finansową ośrodków prowadzi Biuro Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

§ 7. 1. Ośrodki mogą działać w siedzibach Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych z wykorzystaniem ich bazy lokalowej na podstawie umowy użyczenia zawartej przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości lub upoważnioną przez niego osobę z Dyrektorami Sądów Okręgowych.

2. W przypadku utworzenia ośrodka w sposób wskazany w ust. 1, jest on organizacyjnie i merytorycznie niezależny od kierownika Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego.

3. Ośrodki podlegają koordynatorom wojewódzkim wskazanym w § 1 ust. 4.

4. Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór merytoryczny i administracyjny nad pracą ośrodka zgodnie z § 5 ust. 1 zarządzenia.

§ 8. 1. Ośrodkiem zarządza kierownik, z którym zawierana jest umowa-zlecenie w związku z wykonywanymi zadaniami.

2. Godziny pracy ośrodka ustala jego kierownik w porozumieniu z koordynatorem wojewódzkim w taki sposób, aby czas pracy ośrodka nie kolidował z bieżącymi zadaniami Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego.

§ 9. 1. Ośrodek korzysta z pomocy specjalistów między innymi z zakresu:

1) psychologii,

2) pedagogiki,

3) prawa.

2. Ze specjalistami mogą być zawierane umowy-zlecenia w związku z wykonywanymi przez nich zadaniami na potrzeby ośrodka.

3. Kierownik ośrodka może, w zależności od potrzeb, dodatkowo korzystać z pomocy wolontariuszy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

4. Umowy-zlecenia z koordynatorami wojewódzkimi, kierownikami i specjalistami ośrodka podpisuje Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości lub upoważniona przez niego osoba.

§ 10. 1. Do zadań kierownika ośrodka należy w szczególności:

1) koordynowanie pracy ośrodka z działaniami innych podmiotów na rzecz ofiar przestępstw w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw,

2) reprezentowanie ośrodka na zewnątrz,

3) ustalanie zakresu obowiązków specjalistów i wolontariuszy ośrodka,

4) sprawowanie wewnętrznej kontroli pracy ośrodka,

5) opracowanie sprawozdawczości statystycznej z pracy ośrodka,

6) współpracowanie z koordynatorami wojewódzkimi i przedstawicielami wojewódzkich zespołów koordynujących w zakresie pracy ośrodka,

7) organizowanie pracy ośrodka,

8) prowadzenie dokumentacji pracy ośrodka.

2. Kierownik ośrodka składa koordynatorom wojewódzkim miesięczne sprawozdania statystyczne z pracy ośrodka w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, według jednolitego wzoru opracowanego przez Biuro Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

3. Kierownik ośrodka składa koordynatorowi wojewódzkiemu miesięczne sprawozdanie z wykonania wydatków ośrodka według wzoru i w terminie ustalonym przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

4. Zbiorcze dane statystyczne ze wszystkich ośrodków koordynatorzy wojewódzcy przekazują Ministrowi Sprawiedliwości w terminie do dnia 25 każdego miesiąca.

§ 11. 1. Kierownik ośrodka prowadzi następującą dokumentację:

1) wykaz dyżurów specjalistów i wolontariuszy ośrodka,

2) przedmiotowy wykaz spraw wpływających do ośrodka,

3) wykaz osób korzystających z pomocy ośrodka, z wyszczególnieniem liczby osób, którym przydzielono opiekuna ofiary,

4) wykaz instytucji, do których skierowano ofiarę przestępstwa celem udzielenia dalszej pomocy,

5) ewidencję wydatków według wzoru określonego przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości,

6) rejestr zawartych umów-zleceń,

7) dziennik korespondencji.

2. Ośrodek używa urzędowej pieczęci podłużnej „Lokalny Ośrodek Wsparcia w ..., ul. ...".

§ 12. 1. Ośrodek prowadzi działalność w zakresie udzielania bezpłatnej, kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy ofiarom przestępstw w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw.

2. Do zadań ośrodka w szczególności należy:

1) uwzględnianie bezpośrednich potrzeb ofiary przestępstwa w zakresie zapewnienia jej pomocy prawnej, socjalnej, medycznej, psychologicznej i innego rodzaju według indywidualnych potrzeb,

2) udzielanie pomocy w postaci przydzielenia opiekuna ofierze na czas niezbędny do pełnego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar zgwałcenia, przemocy domowej, małoletnich, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku,

3) udostępnienie wszechstronnej informacji dotyczącej praw ofiary, zapobieganiu jej wtórnej wiktymizacji, oraz innych form pomocy udzielanej poza ośrodkiem w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw,

4) rozpoznanie i współpraca z innymi służbami i organizacjami działającymi na rzecz ofiar przestępstw na terenie działania ośrodka,

5) organizowanie szkoleń, staży i praktyk dla wolontariuszy, specjalistów ośrodka oraz osób współpracujących na rzecz ofiar przestępstw,

6) koordynowanie lokalnych działań na rzecz ofiar przestępstw świadczonych przez wszystkie instytucje i organizacje działające w obszarze właściwości miejscowej ośrodka,

7) podejmowanie wszelkich innych działań na rzecz ofiar przestępstw według ich indywidualnych potrzeb i możliwości ośrodka.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sprawiedliwości: Zbigniew Ziobro

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »