| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 31 października 2007 r.

w sprawie studium zawodowego jako cyklicznej formy doskonalenia zawodowego urzędników sądów i prokuratury

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 102, poz. 690) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządzenie określa:

1) organizację i sposób działania studium zawodowego;

2) szczegółowy program studium zawodowego;

3) zakres doskonalenia zawodowego;

4) tryb kierowania urzędników do studium zawodowego;

5) wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie studium zawodowego.

§ 2.
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 102, poz. 690);

2) urzędnik – urzędnik sądu lub prokuratury, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy;

3) Krajowe Centrum – Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury;

4) studium – studium zawodowe, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, prowadzone przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

§ 3.
Studium organizuje i prowadzi Krajowe Centrum.
§ 4.
Krajowe Centrum zapewnia:

1) kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe do prowadzenia zajęć;

2) odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia;

3) nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.

§ 5.
1. Za realizację programu kształcenia odpowiada kierownik studium wyznaczony przez Dyrektora Krajowego Centrum.

2. Dyrektor Krajowego Centrum na wniosek kierownika studium wyznacza sekretarza organizacyjnego studium.

3. Zakres obowiązków sekretarza organizacyjnego studium ustala kierownik studium.

§ 6.
1. Studium trwa dwa semestry i obejmuje 120 godzin zajęć w formie wykładów i warsztatów.

2. Dyrektor Krajowego Centrum określa termin rozpoczęcia i zakończenia studium.

§ 7.
Obsługę administracyjną uczestników studium prowadzi sekretarz organizacyjny studium.
§ 8.
Zajęcia odbywają się co najmniej raz w miesiącu – w soboty i niedziele w Warszawie.
§ 9.
1. Krajowe Centrum prowadzi dokumentację przebiegu studium.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, stanowią:

1) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający m.in.: listę obecności, wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych, usprawiedliwienia nieobecności;

2) protokół z egzaminu;

3) rejestr wydanych zaświadczeń ukończenia studium.

§ 10.
Studium jest prowadzone odrębnie dla urzędników sądów oraz dla urzędników prokuratury.
§ 11.
Zakres doskonalenia zawodowego obejmuje pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w obrębie stosowanych przez urzędników przepisów, podniesienie profesjonalizmu wykonywanych czynności, doskonalenie organizacji pracy, a także umiejętności psychologicznych w relacjach interpersonalnych – zarówno w kontaktach z interesantami, jak i w pracy zespołowej.
§ 12.
1. Tematyka zajęć jest dostosowana do specyfiki poszczególnych grup urzędników i obejmuje następujące piony:

1) w odniesieniu do urzędników sądów:

a) pion karny,

b) pion cywilny,

c) pion administracyjno-kadrowy,

d) pion finansowy;

2) w odniesieniu do urzędników prokuratury:

a) pion biurowości w sprawach prokuratorskich i z zakresu administracji,

b) pion budżetowo-administracyjny.

2. Szczegółowy program studium dla poszczególnych pionów określają załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 13.
Warunkiem uczestnictwa w studium jest spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy.
§ 14.
1. Uczestnik studium jest obowiązany do uczestnictwa w zajęciach oraz do zdania egzaminu, co stanowi warunek ukończenia studium.

2. Uczestnika studium skreśla się z listy uczestników w przypadku dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach w okresie semestru.

§ 15.
Urzędnika do uczestnictwa w studium kieruje właściwy prezes sądu lub prokurator.
§ 16.
Urzędnik jest obowiązany do przedłożenia za pośrednictwem właściwego prezesa sądu lub prokuratora podania o przyjęcie do studium zawierającego następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, adres dla doręczeń, telefon kontaktowy, miejsce pracy, stanowisko, staż pracy w sądzie lub prokuraturze.
§ 17.
1. Egzamin odbywa się w formie pisemnej i obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności zawodowych nabytych przez uczestnika studium w zakresie określonym programem studium.

2. Termin egzaminu wyznacza Dyrektor Krajowego Centrum i zawiadamia o nim uczestników studium z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

3. Komisję egzaminacyjną powołuje Dyrektor Krajowego Centrum.

4. W przypadku uzyskania negatywnej oceny z egzaminu końcowego uczestnik studium ma prawo do egzaminu poprawkowego w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Krajowego Centrum.

5. W przypadku niemożności przystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie z przyczyn losowych, Dyrektor Krajowego Centrum może udzielić uczestnikowi studium, na jego wniosek złożony w terminie miesięcznym od ustania przyczyny uzasadniającej nieprzystąpienie do egzaminu, nie później jednak niż rok od ukończenia studium, zezwolenia na zdawanie egzaminu w terminie późniejszym.

§ 18.
Dokumentem potwierdzającym ukończenie studium jest zaświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
§ 19.
Uchyla się zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2007 r. w sprawie studium zawodowego jako cyklicznej formy doskonalenia zawodowego urzędników sądów i prokuratury (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 8, poz. 36).
§ 20.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sprawiedliwości: Zbigniew Ziobro

Załącznik 1. [Program studium zawodowego dla urzędników sądów]

Załączniki do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 31 października 2007 r. (poz. 40)

Załącznik nr 1

Program studium zawodowego dla urzędników sądów

Pion karny

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin

1

2

3

I.

Ogólne podstawy pracy sekretariatu wydziału w pionie karnym (przepisy niezbędne do pracy w sekretariacie)

35

 

1. Kodeks karny

5

 

2. Kodeks karny skarbowy

2

 

3. Kodeks postępowania karnego

5

 

4. Kodeks wykroczeń

5

 

5. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

3

 

6. Kodeks karny wykonawczy

5

 

7. Regulamin sądowy (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 23.02.2007 r. – Dz. U. Nr 38, poz. 249)

5

 

8. Instrukcja sądowa (zarządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 12.12.2003 r. – Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 31.12.2003 r.)

5

II.

Biurowość w sprawach karnych i sprawach o wykroczenia

43

 

1. Księgi biurowe: repertoria, wykazy, księgi pomocnicze, zbiory wokand, kartoteki (sposób zakładania, dokonywania wpisów, adnotacji i zakreśleń)

8

 

a) wydziały karne

6

 

b) wydziały grodzkie i wykroczeniowe

2

 

1

2

3

 

2. Zasady prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w systemie informatycznym (system Currenda)

3

 

3. Sposób zakładania i prowadzenia akt sądowych

3

 

4. Zasady sporządzania protokołów rozpraw, posiedzeń, z przyjęcia poręczenia

2

 

5. Czynności sekretariatu na etapie postępowania

23

 

a) przygotowawczego

3

 

b) sądowego

10

 

c) wykonawczego

10

 

6. Biurowość kuratorskiej służby sądowej

4

III.

Ogólne zasady sporządzania sprawozdań statystycznych (ustawa o statystyce, wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości)

12

 

1. Rodzaje sporządzanych sprawozdań statystycznych, zasady sporządzania

5

 

2. Sposób zbierania informacji dla celów sporządzenia sprawozdań statystycznych dotyczących

7

 

a) oceny pracy wydziału/sądu (sprawozdania GUS, tabele statystyczne porównawcze)

3

 

b) oceny pracy asesora/sędziego do nominacji (dla potrzeb KRS)

2

 

c) poleceń z Biura Analiz Ministerstwa Sprawiedliwości

2

 

Pion cywilny

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin

1

2

3

I.

Ogólne podstawy pracy sekretariatu wydziału w pionie cywilnym (przepisy niezbędne do pracy w sekretariacie)

34

 

1. Kodeks cywilny

5

 

2. Kodeks postępowania cywilnego

5

 

3. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

5

 

4. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

2

 

5. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

2

 

6. Prawo prasowe

2

 

7. Ustawa o partiach politycznych, funduszach emerytalnych, inwestycyjnych

3

 

8. Regulamin sądowy (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r. z późn. zm.)

5

 

9. Instrukcja sądowa (zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. z późn. zm.)

5

II.

Biurowość w sprawach cywilnych, gospodarczych, wieczystoksięgowych, rodzinnych i nieletnich, pracy i ubezpieczeń społecznych, rejestrowych

44

 

1. Księgi biurowe (repertoria, wykazy, księgi pomocnicze, zbiory wokand, kartoteki – sposób zakładania, dokonywania wpisów, adnotacji i zakreśleń)

16

 

a) wydziały cywilne, gospodarcze, rodzinne, pracy i ubezpieczeń

5

 

b) wydziały wieczystoksięgowe, rejestrowe

3

 

2. Zasady prowadzenia urządzeń ewidencyjnych w systemie informatycznym

3

 

3. Sposób zakładania i prowadzenia akt sądowych

3

 

4. Zasady sporządzania protokołów rozpraw, posiedzeń

2

 

5. Czynności sekretariatu w postępowaniu

24

 

a) sądowym

8

 

b) rejestrowym

4

 

c) nakazowym i upominawczym

3

 

d) wykonawczym

9

 

1

2

3

 

6. Biurowość kuratorskiej służby sądowej

4

III.

Ogólne zasady sporządzania sprawozdań statystycznych (ustawa o statystyce, wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości)

12

 

1. Rodzaje sporządzanych sprawozdań statystycznych, zasady sporządzania

5

 

2. Sposób zbierania informacji dla celów sporządzenia sprawozdań statystycznych dotyczących

7

 

a) oceny pracy wydziału/sądu (sprawozdania GUS)

3

 

b) oceny pracy asesora/sędziego do nominacji (dla potrzeb KRS)

2

 

c) poleceń z Biura Analiz Ministerstwa Sprawiedliwości

2

 

Pion administracyjno-kadrowy

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin

 

Ogólne podstawy pracy i biurowości w sprawach administracyjnych i kadrowych

90

 

1. Podstawy prawoznawstwa

4

 

2. Działanie i współdziałanie instytucji prawnych

4

 

3. Prawo o ustroju sądów powszechnych – organizacja, struktura sądów, zarządzanie (ustawa z dnia 27.07.2001 r. – Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)

8

 

4. Regulamin urzędowania sądów powszechnych – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 249)

8

 

5. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych i innych działów administracji sądowej – tytuł IV dział I i II (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22, z późn. zm.)

4

 

6. Instrukcja kancelaryjna i wewnętrzny obieg dokumentów

4

 

7. Dokumentowanie czynności urzędowych, przygotowywanie projektów dokumentów i pism

4

 

8. Nowoczesne techniki wymiany informacji (współczesne techniki biurowe, wewnętrzna sieć, dokument elektroniczny)

8

 

9. Postępowanie administracyjne – ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14.06.1960 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.); postępowanie skargowe (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.10.2002 r. – Dz. U. Nr 187, poz. 1564, z późn. zm.) w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów)

8

 

10. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

2

 

11. Ustawa z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.
Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.)

4

 

12. Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U.
Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.)

4

 

13. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26.06.1974 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

8

 

14. Ustawa z dnia 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U.
Nr 162, poz. 1125, z późn. zm.)

5

 

15. Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna urzędników

5

 

16. Archiwum zakładowe – archiwizowanie akt, kryteria podziału dokumentacji, klasyfikacja akt (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5.03.2004 r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych –
Dz. U. Nr 46, poz. 443; rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16.09.2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych – Dz. U. Nr 167, poz. 1375, z późn. zm.)

8

 

17. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych – podstawowe zagadnienia (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.)

2

 

Pion finansowy (działalność finansowa i gospodarcza sądów powszechnych)

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin

1

2

3

I.

Finansowanie działalności sądów powszechnych

6

 

1. Organy sądów odpowiedzialne za działalność finansową i gospodarczy aspekt działalności sądów powszechnych (Dyrektor Sądu, Kierownik Finansowy Sądu)

2

 

2. Organizacja komórek i zakresy obowiązków urzędników odpowiedzialnych za finansowy i gospodarczy aspekt działalności sądów powszechnych (zakres działania – Oddział Finansowy, Oddział Gospodarczy, Oddział Inwestycji i Remontów)

2

 

3. System gospodarki finansowej sądów powszechnych (budżet resortu sprawiedliwości, dysponenci finansowi I, II, III stopnia – Sąd Apelacyjny, Sąd Okręgowy, Sąd Rejonowy; finansowanie bieżących zadań sądów powszechnych, działalność inwestycyjna sądów powszechnych, środki specjalne)

2

II.

System Finansów publicznych

6

 

1. Organizacja sektora finansów publicznych z uwzględnieniem specyfiki resortu sprawiedliwości (formy organizacyjno-prawne jednostek – sądy, prokuratury, gospodarstwa pomocnicze, ośrodki, zespoły, schroniska)

2

 

2. Planowanie budżetowe (planowanie budżetu sądów powszechnych – obowiązujące zasady i procedura)

2

 

3. Wykonywanie budżetu (plan finansowy, zatwierdzenie zmiany, zasady zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków)

2

III.

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa sądów powszechnych

50

 

1. Pojęcie i zasady rachunkowości

4

 

2. Budżet i plan finansowy (budżet tradycyjny i zadaniowy)

4

 

3. Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych

20

 

a) ewidencja depozytów sądowych, rozliczanie odsetek od depozytów, likwidacja depozytów

4

 

b) ewidencja kosztów sądowych, rozliczanie opłat sądowych, przyjmowanie i zwroty wpisów

4

 

c) rozliczanie kar pieniężnych, grzywien

2

 

d) rozliczanie kaucji

2

 

e) rozliczanie kosztów biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych

2

 

f) rozliczanie kosztów świadków

2

 

g) rozliczanie kosztów delegacji i podróży służbowych

2

 

h) naliczanie odsetek od należności i zobowiązań, odsetki ustawowe, odsetki podatkowe, rejestr not odsetkowych, wystawianie noty odsetkowej na dany dzień

2

 

4. Płace

4

 

5. Środki trwałe, inwentarz

2

 

6. Magazyn (rodzaje magazynów, dokumentacja obrotu magazynowego, przyjęcie i wydanie z magazynu)

2

 

7. Kasy (ewidencja wpłat i wypłat, rodzaje dokumentów kasowych i bankowych)

2

 

8. Znaki opłaty sądowej

2

 

9. Wymagania formalne dotyczące formy dowodów księgowych (dokumenty ścisłego zarachowania, przelewy bankowe, potwierdzenie wpłaty, faktura VAT, rachunki uproszczone)

4

 

10. Rozliczenia z zagranicą

2

 

11. Rodzaje sprawozdań finansowych

2

 

12. Inwentaryzacja

2

IV.

Skarb Państwa – uprawnienia i obowiązki w odniesieniu do mienia i innych praw majątkowych

16

 

1. Skarb Państwa jako osoba prawna (osoby uprawnione i zasady reprezentacji Skarbu Państwa przez organy sądów powszechnych w sprawach majątkowych, reprezentacja materialna i procesowa Skarbu Państwa, Prokuratoria Generalna)

2

 

2. Skarb Państwa jako właściciel mienia i innych praw majątkowych (sposoby nabywania i rozporządzania mieniem sądów powszechnych, sposoby zarządzania, obowiązki i uprawnienia wynikające z posiadania mienia Skarbu Państwa)

4

 

1

2

3

 

3. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (czynności prawne i czynności organizacyjno-techniczne osób uprawnionych do dysponowania mieniem Skarbu Państwa)

4

 

4. Prowadzenie działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (prowadzenie budowlanych zadań inwestycyjnych i modernizacji obiektów budowlanych, zakup środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych)

2

 

5. Administrowanie budynkami sądów (rodzaje obiektów będących w zarządzie sądów – siedziby sądów, archiwa, budynki techniczne i magazyny; sposoby zarządzania, obowiązki związane z użytkowaniem obiektów użyteczności publicznej)

4

V.

Zamówienia publiczne

8

 

1. System zamówień publicznych – podstawowe pojęcia i definicje (zamówienie publiczne, tryby przetargowe, komisja przetargowa, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zamawiający, wykonawca, oferta, umowa o zamówienie publiczne, postępowanie protestacyjne, dokumentacja postępowań o udzielanie zamówień publicznych, progi kwotowe. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, dyrektywy unijne w zamówieniach publicznych)

6

 

2. Zakres przedmiotowy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (rodzaje wydatków sądów powszechnych objęte obowiązkiem lub zwolnieniem z obowiązku stosowania ustawy)

2

VI.

System kontroli działalności finansowej sądów powszechnych

4

 

1. Audyt finansowy – zakres, cel, wykonawcy, podstawy prawne i standardy

1

 

2. Kontrola wewnętrzna – zakres, cel, osoby uprawnione do przeprowadzania kontroli, podstawy prawne, procedury

1

 

3. Rodzaje kontroli zewnętrznej (zakres przedmiotowy, organy uprawnione do przeprowadzania kontroli sądów powszechnych)

1

 

4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (osoby podlegające odpowiedzialności, czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych, procedura postępowania dyscyplinarnego)

1

 

Zajęcia wspólne dla czterech pionów

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin

1

Kształtowanie wizerunku urzędnika sądowego jako urzędnika państwowego –zasady etyki urzędniczej

10

2

Psychologiczne mechanizmy relacji interpersonalnych na płaszczyźnie kontaktów z interesantami oraz w pracy zespołowej

10

3

Problematyka „wypalenia zawodowego” – techniki motywacyjne, sposoby przeciwdziałania stresowi

10

 

Załącznik 2. [Program studium zawodowego dla urzędników prokuratury]

Załącznik nr 2

Program studium zawodowego dla urzędników prokuratury

Pion biurowości w sprawach prokuratorskich i z zakresu administracji

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin

1

2

3

1

Encyklopedia prawa

3

2

Wykorzystanie w pracy urzędnika najnowszych metod i technik dokumentacyjnych oraz służących komunikowaniu się na odległość, w tym:

 

 

Podstawy obsługi komputera

2

 

Word

4

 

1

2

3

 

Excel

6

 

Internet, poczta e-mail, wewnętrzna poczta elektroniczna (Outlook)

4

 

Bezpieczeństwo przetwarzania danych z użyciem komputera

2

3

Podstawy wiedzy o państwie

2

4

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

3

5

Ochrona informacji niejawnych

3

6

Ochrona danych osobowych

2

7

Dostęp do informacji publicznej

2

8

Współpraca prokuratury ze środkami masowego przekazu

1

9

Finanse publiczne, w tym:

 

 

Budżet państwa

2

 

Zamówienia publiczne

2

 

Kontrola finansowa

2

 

Koszty postępowań prokuratorskich

2

10

Wybrane zagadnienia z ustawy o prokuraturze

2

11

Wybrane przepisy Kodeksu postępowania karnego (w części dot. postępowania przygotowawczego)

4

12

Prawo o ustroju sądów powszechnych – wybrane zagadnienia dotyczące struktury sądownictwa powszechnego

2

13

Pozycja urzędnika w świetle ustawy o pracownikach sądu i prokuratury oraz ustawy o urzędnikach państwowych

3

14

Regulamin powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

4

15

Struktura organizacyjna prokuratury

1

16

Organizacja i zakres działania sekretariatów w prokuraturze

3

17

Czynności sekretariatu w sprawach karnych oraz w związku ze stosowaniem środków zapobiegawczych

3

18

Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych oraz zakładanie i prowadzenie akt

2

19

Podstawy prawne użytkowania systemu informatycznego prokuratury (SIP)

3

20

Dowody rzeczowe oraz przedmioty poręczenia majątkowego i innych środków zapobiegawczych lub zabezpieczających

4

21

Czynności sekretariatu w sprawach opłat i innych wydatków poniesionych w postępowaniu przygotowawczym

2

22

Terminy wynikające z k.p.k., zażalenia i środki odwoławcze

3

23

Omówienie wybranych przepisów k.p.c. – właściwość, udział prokuratora oraz k.p.a. – przepisy ogólne, środki prawne, udział prokuratora

3

24

Sprawozdawczość i statystyka

4

25

Ogólne zasady systemu bez dziennikowego oraz rejestrowanie i znakowanie spraw z zakresu administracji prokuratora

2

26

Archiwizacja akt oraz zasady prowadzenia archiwum zakładowego

3

27

Kształtowanie wizerunku urzędnika prokuratury jako urzędnika państwowego – zasady etyki urzędniczej

10

28

Psychologiczne mechanizmy relacji interpersonalnych na płaszczyźnie kontaktów z interesantami oraz pracy zespołowej

10

29

Problematyka „wypalenia zawodowego” – techniki motywacyjne, metody przeciwdziałania stresowi

10

 

 

120

 

Pion budżetowo-administracyjny

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin

1

Encyklopedia prawa

3

2

Wykorzystanie w pracy urzędnika najnowszych metod i technik dokumentacyjnych oraz służących komunikowaniu się na odległość, w tym:

 

 

Podstawy obsługi komputera

2

 

Word

4

 

Excel

6

 

Internet, poczta e-mail, wewnętrzna poczta elektroniczna (Outlook)

2

 

Bezpieczeństwo przetwarzania danych z użyciem komputera

2

3

Podstawy wiedzy o państwie

2

4

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

3

5

Ochrona informacji niejawnych

2

6

Ochrona danych osobowych

2

7

Dostęp do informacji publicznej

2

8

Budżet państwa

2

9

Organizacja i prowadzenie rachunkowości w jednostkach sektora publicznego na podstawie obowiązujących aktów prawnych

2

10

Rozrachunki i rozliczenia – zasady ewidencji w sprawozdawczości

6

11

Kontrola finansowa

4

12

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych

3

13

Sprawozdawczość budżetowa jednostek finansów publicznych

3

14

Zamówienia publiczne w świetle obowiązujących przepisów prawa

6

15

Wybrane zagadnienia z ustawy o prokuraturze

2

16

Wybrane przepisy Kodeksu postępowania karnego (w części dot. postępowania przygotowawczego)

2

17

Pozycja urzędnika w świetle ustawy o pracownikach sądu i prokuratury oraz ustawy o urzędnikach państwowych

3

18

Regulamin powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

2

19

Struktura organizacyjna prokuratury

1

20

Organizacja i zakres działania sekretariatów w prokuraturze

2

21

Wynagrodzenie za pracę poszczególnych grup zawodowych pracowników prokuratury i inne świadczenia

6

22

Obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych

4

23

Działalność socjalna pracodawcy

2

24

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

3

25

Inne formy zatrudnienia (na podstawie umowy-zlecenia, umowy o dzieło)

2

26

Statystyka

2

27

Ogólne zasady systemu bezdziennikowego oraz rejestrowanie i znakowanie spraw z zakresu administracji prokuratora

2

28

Archiwizacja akt oraz zasady prowadzenia archiwum zakładowego

1

29

Kształtowanie wizerunku urzędnika prokuratury jako urzędnika państwowego – zasady etyki urzędniczej

10

30

Psychologiczne mechanizmy relacji interpersonalnych na płaszczyźnie kontaktów z interesantami oraz pracy zespołowej

10

31

Problematyka „wypalenia zawodowego” – techniki motywacyjne, metody przeciwdziałania stresowi

10

 

 

120

 

Załącznik 3. [Zaświadczenie o ukończeniu studium zawodowego dla urzędników sądów/prokuratury]

Załącznik nr 3

Zaświadczenie o ukończeniu studium zawodowego dla urzędników sądów/prokuratury

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »