reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 10 marca 2009 r.

w sprawie utworzenia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się jednostkę budżetową – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Instytutem”.

2. Instytut rozpocznie funkcjonowanie z dniem 1 kwietnia 2009 r.

§ 2. 1. Instytut jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości.

2. Szczegółowy zakres działania Instytutu określa statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3. Instytut jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym bezpośrednio dysponentowi głównemu w części 37 – Sprawiedliwość.

§ 4. 1. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. Minister Sprawiedliwości przekazuje Instytutowi w zarząd mienie pozostałe po zlikwidowanym Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości – jednostce badawczo-rozwojowej z siedzibą w Warszawie.

2. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. pracownicy likwidowanej jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie stają się pracownikami Instytutu.

§ 5. 1. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. obowiązki dyrektora Instytutu powierza się likwidatorowi jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie.

2. Pełnienie funkcji członków rady naukowej Instytutu pierwszej kadencji powierza się osobom, które w chwili otwarcia likwidacji pełniły funkcję członków rady naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Andrzej Czuma

 

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370.

Załącznik 1. [STATUT INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI]

Załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 10 marca 2009 r.(poz. 11)

STATUT INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, zwany dalej „Instytutem”, jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości.

§ 2. Siedziba Instytutu znajduje się w Warszawie.

Rozdział 2

Zadania Instytutu

§ 3.1. Podstawowym przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań dotyczących tworzenia, stosowania i społecznego funkcjonowania prawa oraz zjawisk przestępczości i patologii społecznej.

2. W szczególności przedmiotem działalności Instytutu jest badanie:

1) funkcjonowania instytucji prawnych w praktyce wymiaru sprawiedliwości;

2) kierunków orzecznictwa sądowego;

3) funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości;

4) przyczyn i uwarunkowań naruszeń prawa;

5) rozmiarów, struktur i dynamiki przestępczości oraz innych zjawisk i zachowań dewiacyjnych;

6) problematyki wykonywania kary oraz resocjalizacji przestępców;

7) instytucji prawa polskiego na tle porównawczym, w tym zgodności prawa polskiego z normami i standardami prawa międzynarodowego i europejskiego.

§ 4. Dodatkowym przedmiotem działalności Instytutu jest:

1) współpraca z Komisją Europejską oraz organizacjami międzynarodowymi w zakresie zbierania i wymiany danych o przestępczości oraz wymiarze sprawiedliwości;

2) współpraca z innymi instytucjami, w tym zwłaszcza placówkami naukowo-badawczymi, w kraju i za granicą;

3) działalność wydawnicza i dokumentacyjna;

4) opracowywanie analiz i ekspertyz;

5) organizowanie seminariów i konferencji.

§ 5. 1. Instytut wykonuje swoje zadania w ramach rocznych lub wieloletnich planów naukowo-badawczych ustalanych przez dyrektora Instytutu po zasięgnięciu opinii rady naukowej i biorąc pod uwagę tematykę proponowaną przez Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego.

2. W szczególnie pilnych sprawach Minister Sprawiedliwości może zlecić Instytutowi realizację badań nieobjętych planem pracy.

3. W celu prowadzenia badań naukowych udostępnia się i przesyła Instytutowi akta sądowe i prokuratorskie. Akta przesyłane są przez prezesów sądów powszechnych oraz prokuratorów kierujących powszechnymi jednostkami prokuratury.

4. Świadczenie przez Instytut usług na rzecz podmiotów innych niż Minister Sprawiedliwości oraz jednostki mu podległe, sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, podmioty uprawnione do prowadzenia postępowań na podstawie ustaw, jednostki naukowe oraz organizacje międzynarodowe wymaga zgody Ministra Sprawiedliwości.

Rozdział 3

Organy Instytutu

§ 6. Organami Instytutu są:

1) dyrektor;

2) rada naukowa.

§ 7. 1. Instytutem kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii rady naukowej.

3. Funkcję dyrektora Instytutu może pełnić osoba, która:

1) ma wyższe wykształcenie;

2) korzysta w pełni z praw publicznych;

3) posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu badaniami naukowymi lub zespołami badawczymi, lub przedsięwzięciami gospodarczymi lub finansowymi;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Do zadań dyrektora Instytutu należy w szczególności:

1) kierowanie Instytutem, organizowanie i koordynowanie wykonywania zadań przez komórki organizacyjne i podległe stanowiska samodzielne;

2) ustalanie planu finansowego Instytutu;

3) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy oraz innych regulaminów wewnętrznych, których wydanie przewidują odrębne przepisy;

4) reprezentowanie Instytutu na zewnątrz w sprawach dotyczących zakresu jego działania, a także na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Ministra Sprawiedliwości;

5) zarządzanie mieniem i wypełnianie obowiązków dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległego dysponentowi głównemu;

6) realizowanie zadań kierownika państwowej jednostki budżetowej, wynikających z przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2);

7) prowadzenie polityki kadrowej Instytutu, a w szczególności ustalanie zakresu obowiązków pracowników Instytutu na poszczególnych stanowiskach oraz nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników dyscypliny pracy;

8) podejmowanie działań na rzecz rozwoju Instytutu, podnoszenia kwalifikacji pracowników, zapewnienia wyposażenia technicznego oraz właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

9) sporządzanie i przedstawianie Ministrowi Sprawiedliwości rocznego sprawozdania z działalności Instytutu;

10) przedstawianie radzie naukowej spraw wymagających jej opinii oraz wykonywanie uchwał rady;

11) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem należących do zakresu działania rady naukowej.

5. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą jego zastępców, głównego księgowego oraz kierowników samodzielnych komórek organizacyjnych Instytutu, podporządkowanych dyrektorowi na podstawie regulaminu organizacyjnego Instytutu.

§ 8. 1. Dyrektor Instytutu powołuje i odwołuje zastępców dyrektora oraz zatrudnia głównego księgowego.

2. Dyrektor Instytutu ustala regulamin organizacyjny i regulamin pracy, po zasięgnięciu opinii rady naukowej oraz zakładowych organizacji związkowych.

§ 9. 1. Rada naukowa jest organem opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

2. Do zadań rady naukowej należy w szczególności:

1) zatwierdzanie sprawozdania z działalności Instytutu;

2) opiniowanie planów naukowych Instytutu oraz sprawozdań dyrektora z wykonania zadań Instytutu;

3) opiniowanie regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy.

§ 10. 1. Rada naukowa liczy 12 członków.

2. W skład rady wchodzi:

1) 6 pracowników Instytutu ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) 2 pracowników badawczo-technicznych lub naukowych bez stopnia lub tytułu naukowego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy;

3) 4 osoby spoza Instytutu posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy lub będące sędzią, prokuratorem, notariuszem, adwokatem, radcą prawnym, komornikiem lub kuratorem, a także osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w dziedzinie objętej zakresem działania Instytutu.

3. Członków rady, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy Instytutu na okres 4 lat.

4. Członków rady, o których mowa w ust. 2 pkt 3, powołuje na okres 4 lat Minister Sprawiedliwości spośród kandydatów wskazanych przez Instytut.

5. Rada naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 11. W celu prowadzenia badań naukowych Instytut zatrudnia pracowników naukowych na stanowiskach: profesora, docenta, adiunkta i asystenta oraz pracowników badawczo-technicznych na stanowiskach: głównego specjalisty badawczo-technicznego, starszego specjalisty badawczo-technicznego oraz specjalisty badawczo-technicznego.

 

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056 i Nr 214, poz. 1343.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama