REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 12 poz. 113

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 13 października 2009 r.

w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia analizy dotychczasowych oraz wypracowania nowych modelowych rozwiązań prawnych w zakresie problematyki nieletnich

Tekst pierwotny

Na podstawie § 6 ust. 4a załącznika do zarządzenia nr 179/06/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 6, poz. 118, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół do przeprowadzenia analizy dotychczasowych oraz wypracowania nowych modelowych rozwiązań prawnych w zakresie problematyki nieletnich, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2. Zadaniem Zespołu jest ocena aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących postępowania z nieletnimi oraz wypracowanie nowego modelu rozwiązań prawnych w zakresie problematyki nieletnich ze szczególnym uwzględnieniem działań o charakterze resocjalizacyjnym zmierzających do realizacji celu wychowawczego.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący

- dr hab. prof. UMK Violetta Konarska-Wrzosek-doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa karnego,

Zastępca

 

Przewodniczącego

- prof. dr hab. Marek Konopczyński - Rektor PEDAGOGIUM - Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie,

Członkowie:

- prof. dr hab. Dobrochna Wójcik-Kierownik Sekcji Prawa Karnego i Kryminologii w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości,

 

- dr Beata Czarnecka-Dzialuk - adiunkt Instytutu Nauk Prawnych PAN i Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości,

 

- dr Barbara Stańdo-Kawecka - adiunkt w Katedrze Polityki i Ochrony Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

 

- Dorota Trautman - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,

 

- dr Piotr Górecki - sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu,

 

- Przemysław Jagosz - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie,

 

- Sławomir Pałka - Prezes Sądu Rejonowego w Oławie,

 

- Robert Zegadło - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego,

Sekretarz Zespołu

- dr Grażyna Artymiak - wizytator w Departamencie Sądów Powszechnych.

 

§ 4. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Pan Jacek Czaja - Podsekretarz Stanu.

§ 5. 1. Realizacja zadania określonego w § 2 w zależności od potrzeb na poszczególnych etapach odbywa się z udziałem przedstawicieli: Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także Komendy Głównej Policji.

2. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach również inne osoby, których udział w pracy Zespołu uzna za potrzebny, w szczególności spośród przedstawicieli nauki i wymiaru sprawiedliwości.

3. Przewodniczący może zlecać wykonanie ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

4. Przewodniczący Zespołu może zlecać poszczególnym członkom opracowanie poszczególnych zagadnień tematycznych mających związek z realizacją zadań.

§ 6. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu,

2) prowadzenie posiedzeń Zespołu,

3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu.

3. Przewodniczący może utworzyć grupy robocze i powierzyć im realizację niektórych zadań Zespołu albo rozpatrzenie spraw niewymagających udziału wszystkich członków Zespołu.

§ 7. 1. Zespół podejmuje uchwały większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zespołu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

2. Z posiedzenia Zespołu sekretarz sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący.

§ 8. Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Sądów Powszechnych.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości:
Podsekretarz Stanu
Jacek Czaja

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2006 r. Nr 7, poz. 124 i poz. 125 i Nr 8, poz. 131, z 2007 r. Nr 4, poz. 17, Nr 9 poz. 38 i Nr 10, poz. 44, oraz z 2008 r. Nr 2, poz. 8, Nr 5, poz. 87 i Nr 7, poz. 126.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-08
  • Data wejścia w życie: 2009-10-13
  • Data obowiązywania: 2009-10-13
  • Dokument traci ważność: 2012-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA