reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 listopada 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz.199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia nr 179/06/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 6, poz. 118, Nr 7, poz. 124 i 125, i Nr 8, poz. 131, z 2007 r. Nr 4, poz. 17, Nr 9, poz. 38 i Nr 10, poz. 44, z 2008 r. Nr 1, poz. 3, Nr 2, poz. 8, Nr 5, poz. 87 i Nr 7, poz. 126 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 110) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się następujące symbole literowe podstawowych komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Gabinet Polityczny Ministra - „GPM”,

2) Biuro Ministra - „BM”,

3) Biuro Dyrektora Generalnego - „BDG”,

4) Departament Legislacyjno-Prawny- „DL-P”,

5) Departament Sądów Powszechnych - „DSP”,

6) Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji - „DWOiP”,

7) Departament Praw Człowieka - „DPC”,

8) Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego - „DWM”,

9) Departament Organizacyjny - „DO”,

10) Departament Kadr - „DK”,

11) Departament Budżetu i Inwestycji - „DB”,

12) Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych - „DIRS”,

13) Departament Sądów Wojskowych - „DSW”,

14) Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi - „DNAP”,

15) Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego - „B-KRK”,

16) Biuro Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego - „BAiES”,

17) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego - „BMSiG”,

18) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - „BINiSO”,

19) Biuro Administracyjno-Finansowe - „BA-F”,

20) Biura Prokuratury Krajowej (Prokuratora Krajowego, Spraw Konstytucyjnych, Postępowania Przygotowawczego, do Spraw Przestępczości Zorganizowanej, Postępowania Sądowego, Obrotu Prawnego z Zagranicą, Biuro Kadr, Biuro Administracyjno-Finansowe) - „PR”.”;

2) w § 6:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) opracowywanie propozycji do planu prac Rady Ministrów, programów, analiz, opinii, informacji i innych materiałów, wynikających z zadań departamentu (biura),”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Właściwy departament (biuro), na wniosek Departamentu Legislacyjno-Prawnego, opracowuje propozycje do planu prac Rady Ministrów, i po uzyskaniu akceptacji członków Kierownictwa Ministerstwa, przedkłada je temu Departamentowi w określonej przez niego formie.

1b. W uzasadnionych przypadkach właściwy departament (biuro), po uzyskaniu akceptacji członków Kierownictwa Ministerstwa, zwraca się - w zakresie projektu opracowywanego przez ten departament (biuro) - do Departamentu Legislacyjno-Prawnego o przygotowanie wystąpienia do Sekretarza Rady Ministrów w sprawie zmian w planie prac Rady Ministrów.”,

c) w ust. 2:

- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) opracowywanie wstępnych projektów aktów normatywnych wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji, w tym skutków finansowych, a także projektów założeń projektu ustawy - dotyczących zagadnień pozostających w zakresie działania departamentu (biura), w wersji elektronicznej,

2) uzgadnianie projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń projektu ustawy ze wszystkimi zainteresowanymi merytorycznie departamentami (biurami), w tym Departamentem Legislacyjno-Prawnym, przeprowadzanie konsultacji społecznych projektów oraz przekazywanie uzgodnionych projektów Departamentowi Legislacyjno-Prawnemu do dalszego prowadzenia, z zastrzeżeniem pkt 3,”,

- pkt 4-8 otrzymują brzmienie:

„4) uczestnictwo, w zakresie działania departamentu (biura) w prowadzonych przez inne departamenty (biura) wewnątrz resortowych uzgodnieniach projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń projektu ustawy opracowanych w resorcie,

5) opiniowanie, w zakresie działania departamentu (biura), na wniosek departamentu (biura), w którym opracowano projekt aktu normatywnego lub projekt założeń projektu ustawy, uwag zgłoszonych do tych projektów w toku uzgodnień wewnątrz resortowych,

6) przedstawianie, w zakresie działania departamentu (biura), na wniosek Departamentu Legislacyjno-Prawnego, stanowiska do uwag o charakterze merytorycznym zgłoszonych do projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń projektu ustawy w toku uzgodnień międzyresortowych, prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów,

7) udział przedstawicieli departamentu (biura), na wniosek Departamentu Legislacyjno-Prawnego, w konferencjach i posiedzeniach odbywanych w toku uzgodnień międzyresortowych, których celem jest omówienie projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń projektu ustawy dotyczących zakresu działania departamentu (biura),

8) opiniowanie, na wniosek Departamentu Legislacyjno-Prawnego, projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń projektu ustawy, dotyczących zakresu działania departamentu (biura), przesyłanych przez inne resorty w toku uzgodnień międzyresortowych,”,

d) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Skierowanie projektu aktu normatywnego oraz projektu założeń projektu ustawy do konsultacji społecznych lub uzgodnień międzyresortowych poprzedzone jest przedstawieniem projektu do akceptacji członkom Kierownictwa Ministerstwa przez departament (biuro), który opracował projekt.”,

e) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. W uzasadnionych przypadkach właściwy departament (biuro) zwraca się do Departamentu Legislacyjno-Prawnego o przygotowanie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów lub działającego z jego upoważnienia Sekretarza Rady Ministrów z wnioskiem o:

1) odstąpienie od wymogu opracowania i uzgodnienia projektu założeń projektu ustawy lub

2) postanowienie o opracowaniu przez Ministra Sprawiedliwości projektu ustawy na podstawie przyjętych przez Radę Ministrów założeń projektu ustawy.”;

3) w § 7:

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) Biurem Ministra w zakresie:

a) przygotowywania projektów odpowiedzi bądź udzielania odpowiedzi na interpelacje, interwencje, dezyderaty oraz zapytania poselskie i senatorskie,

b) załatwiania przekazanych przez to Biuro skarg i wniosków dotyczących działalności sądów i innych jednostek organizacyjnych resortu,

c) realizacji obowiązku informacyjnego w stosunku do mediów i obowiązków wynikających z prawa dostępu obywateli do informacji publicznej,

3) Departamentem Legislacyjno-Prawnym w zakresie inicjowania, projektowania i opiniowania aktów prawnych i założeń projektu ustawy oraz opracowywania propozycji i zmian dotyczących planu prac Rady Ministrów,”,

b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) Biurem Kadr w Prokuraturze Krajowej w zakresie spraw osobowych prokuratorów oraz prokuratorów w stanie spoczynku, a także członków ich rodzin pobierających uposażenie rodzinne i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.”;

4) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny podpisuje:

1) akty normatywne,

2) umowy międzynarodowe, międzyresortowe, umowy i porozumienia o współdziałaniu Ministerstwa Sprawiedliwości ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami,

3) pisma niedotyczące międzynarodowego obrotu prawnego kierowane do ministrów rządów państw obcych,

4) decyzje o powierzeniu sędziom i prokuratorom stanowisk kierowniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości,

5) dokumenty dotyczące zatrudnienia pracowników Gabinetu Politycznego,

6) decyzje o powołaniu na stanowiska: prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych i sądów wojskowych, szefów wszystkich powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz zastępców prokuratorów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz o odwołaniu z tych funkcji,

7) decyzje o powołaniu na stanowiska prokuratorów Prokuratury Krajowej,

8) decyzje o powołaniu na pierwsze stanowisko prokuratorskie,

9) decyzje o zwalnianiu asesorów sądowych,

10) decyzje o odwołaniu asesorów sądów wojskowych,

11) akty mianowania na stanowiska referendarzy sądowych oraz decyzje o rozwiązaniu z nimi stosunku pracy,

12) decyzje o powołaniu i odwołaniu notariuszy i asesorów notarialnych oraz komorników,

13) decyzje o powołaniu na stanowiska prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz o odwołaniu z tych stanowisk,

14) decyzje o powołaniu do pełnienia funkcji zastępcy Naczelnego Prokuratora Wojskowego, wojskowego prokuratora okręgowego i wojskowego prokuratora garnizonowego, a także do pełnienia pozostałych funkcji w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz o wyznaczeniu rzecznika dyscyplinarnego Naczelnej Prokuratury Wojskowej i odwołaniu z pełnienia tych funkcji,

15) decyzje o delegowaniu sędziów do pełnienia obowiązków sędziego lub czynności administracyjnych w innym sądzie, w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, a także do pełnienia określonej funkcji poza granicami państwa oraz o odwołaniu ich z delegacji,

16) decyzje o delegowaniu prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości-Prokuratury Krajowej oraz do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także do pełnienia obowiązków lub pełnienia określonej funkcji poza granicami państwa oraz o odwołaniu ich z delegacji,

17) decyzje o delegowaniu prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury do wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury do innej jednostki organizacyjnej prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej oraz do pełnienia obowiązków lub pełnienia określonej funkcji poza granicami państwa, a także o odwołaniu ich z delegacji,

18) decyzje o delegowaniu urzędników sądów i prokuratury do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie, prokuraturze, Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej oraz o odwołaniu ich z delegacji,

19) decyzje o powołaniu na stanowisko oraz do pełnienia określonych funkcji prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a także o odwołaniu ich z tych stanowisk i funkcji.”;

5) w rozdziale 2 oddział 2 otrzymuje brzmienie:

„Oddział 2

Biuro Ministra

§ 15. Do podstawowych zadań Biura Ministra należy:

1) prowadzenie spraw wynikających ze stosunków między Ministrem Sprawiedliwości a organami władzy ustawodawczej oraz organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem spraw powierzonych Gabinetowi Politycznemu Ministra,

2) współdziałanie z Kancelariami Sejmu i Senatu, koordynowanie realizacji zadań resortu wynikających z uchwał i postanowień Sejmu i Senatu oraz ewidencjonowanie interpelacji, interwencji, dezyderatów oraz zapytań poselskich i senatorskich, a także kontrola terminowości ich załatwiania,

3) wykonywanie zadań związanych z kontaktami Kierownictwa Ministerstwa z przedstawicielami dyplomatycznymi innych państw i organizacji międzynarodowych,

4) koordynowanie sposobu postępowania w sprawach wystąpień wnoszonych do Ministerstwa Sprawiedliwości przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa,

5) prowadzenie zbioru niepublikowanych uchwał Rady Ministrów oraz zarządzeń Prezesa Rady Ministrów nadsyłanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz koordynacja wykonywania zadań resortu sprawiedliwości wynikających z tych aktów,

6) obsługa posiedzeń Kierownictwa Ministerstwa,

7) organizowanie pracy sekretariatów członków Kierownictwa Ministerstwa, Szefa Gabinetu Politycznego Ministra oraz Kancelarii Biura, z wyjątkiem sekretariatów Zastępców Prokuratora Generalnego,

8) koordynowanie spraw dotyczących nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad działalnością Centralnego Zarządu Służby Więziennej w zakresie zleconym przez Ministra Sprawiedliwości,

9) ewidencjonowanie i koordynowanie załatwiania skarg i wniosków dotyczących pracy sądów i innych jednostek organizacyjnych resortu oraz ich rozpatrywanie w zakresie nieprzekazanym do załatwienia innym jednostkom organizacyjnym resortu,

10) przeprowadzanie kontroli działalności Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości,

11) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem realizacji procedur kontroli finansowej przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości jako dysponentowi głównemu właściwych części budżetu państwa,

12) analiza rocznych sprawozdań dotyczących wykorzystania przez instytucje, stowarzyszenia, fundacje i organizacje społeczne nawiązek i świadczeń pieniężnych orzeczonych w trybie art. 47, art. 49 i art. 57a § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.2)),

13) informowanie Kierownictwa Resortu o obrazie wymiaru sprawiedliwości w mediach oraz informowanie mediów o działalności resortu,

14) organizowanie kontaktów przedstawicieli mediów z pracownikami resortu w celu uzyskania ich wypowiedzi i opinii,

15) opracowywanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych dotyczących resortu sprawiedliwości,

16) obsługa strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz obsługa intranetu,

17) współpraca z Centrum Informacyjnym Rządu,

18) koordynowanie działalności informacyjnej komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczącej polskiego wymiaru sprawiedliwości, prowadzonej przez te komórki w zakresie ich kompetencji,

19) udostępnianie w formie elektronicznej oraz - w miarę potrzeby - na innym nośniku przeglądów prasy obejmujących informacje o publikacjach dotyczących resortu zamieszczonych w ogólnopolskiej i regionalnej prasie drukowanej oraz w mediach audiowizualnych,

20) współpraca z rzecznikami prasowymi sądów i prokuratur,

21) koordynacja realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110) poprzez współpracę z wyznaczonymi pełnomocnikami poszczególnych komórek organizacyjnych, a także przygotowywanie decyzji i postanowień w sprawach z tego zakresu, w tym dotyczących odwołań od decyzji prezesów sądów,

22) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej w Ministerstwie Sprawiedliwości,

23) koordynacja w zakresie merytorycznym Biuletynu Informacji Publicznej w sądach i prokuraturach,

24) przygotowywanie projektu zarządzenia kompetencyjnego określającego zakresy czynności członków kierownictwa,

25) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Ministra Sprawiedliwości.”;

6) w rozdziale 2 oddziały 3-5 otrzymują brzmienie:

„Oddział 3

Departament Legislacyjno-Prawny

§ 16. Do podstawowych zadań Departamentu Legislacyjno-Prawnego należy:

1) prowadzenie prac legislacyjnych:

a) opiniowanie, pod względem legislacyjnym i w zakresie zgodności z aktami normatywnymi wyższego rzędu, uwag do projektów zarządzeń Ministra Sprawiedliwości w trybie określonym w § 6 ust. 2 pkt 5,

b) opracowywanie pod względem redakcyjno-prawnym, przedstawionych przez inne departamenty (biura) w trybie § 6 ust. 2 pkt 1 lub pkt 3, a także przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej projektów ustaw, rozporządzeń, uchwał Rady Ministrów oraz założeń projektu ustawy z zakresu działania resortu,

c) prowadzenie uzgodnień międzyresortowych dotyczących projektów, o których mowa w lit. b, w zakresie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

d) przedstawianie Ministrowi Sprawiedliwości projektów w wersji uzgodnionej w wyniku procedury, o której mowa w lit. c, w zależności od rodzaju projektowanego aktu - do podpisu albo z wnioskiem o skierowanie pod obrady Rady Ministrów lub właściwego komitetu Rady Ministrów,

e) prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Ustaw oraz ogłaszaniem zarządzeń Ministra Sprawiedliwości w Monitorze Polskim, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek ogłoszenia zarządzenia w tym Monitorze,

f) opracowywanie, w zakresie właściwości resortu, a także opiniowanie przedstawionych przez inne resorty, projektów stanowiska Rady Ministrów wobec:

- projektów ustaw kierowanych do Sejmu przez inne podmioty niż Rada Ministrów,

- projektów uchwał Sejmu i Senatu,

- projektów uchwał podkomisji i komisji Sejmu i Senatu zawierających sprawozdania o projektach ustaw.

g) opracowywanie opinii Ministra Sprawiedliwości o projektach ustaw i uchwał, o których mowa w lit. f,

h) opracowywanie projektów aktów normatywnych na polecenie podsekretarza stanu odpowiadającego za prace legislacyjne prowadzone w Ministerstwie Sprawiedliwości,

2) opiniowanie, na wniosek zainteresowanych komórek i jednostek organizacyjnych Ministerstwa, projektów nienormatywnych aktów prawnych Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego w zakresie zgodności tych aktów z przepisami prawa, z wyjątkiem zgodności z prawem europejskim i innymi międzynarodowymi zobowiązaniami Polski,

3) współdziałanie w opracowywaniu przygotowywanych przez inne organy państwowe projektów aktów normatywnych i projektów założeń projektu ustawy oraz udział w konferencjach i posiedzeniach, na których projekty te są rozpatrywane,

4) prowadzenie spraw wynikających z udziału Ministra Sprawiedliwości w posiedzeniach Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, komitetów Rady Ministrów i innych organów państwowych i społecznych,

5) wydawanie opinii co do treści obowiązujących przepisów prawnych dla naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości,

6) prowadzenie ewidencji i zbioru wewnętrznych aktów prawnych Ministra Sprawiedliwości,

7) redagowanie Dziennika Urzędowego Ministra Sprawiedliwości,

8) reprezentowanie Ministra Sprawiedliwości przed Trybunałem Konstytucyjnym,

9) współpraca z działającymi przy Ministrze Sprawiedliwości: Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego i Komisją Kodyfikacyjną Prawa Karnego oraz ich obsługa techniczno-organizacyjna.

Oddział 4

Departament Sądów Powszechnych

§ 17. Do podstawowych zadań Departamentu Sądów Powszechnych należy:

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną sądów, w tym:

a) ustalanie kierunków nadzoru nad działalnością administracyjną sądów, wykonywanego przez prezesów sądów,

b) zatwierdzanie planów pracy nadzorczej prezesów sądów apelacyjnych i kontrola ich wykonania,

c) opracowywanie okresowych ocen działalności sądów oraz informacji o ważniejszych kierunkach pracy sądów,

d) analiza nadsyłanych przez prezesów sądów apelacyjnych sprawozdań dotyczących wykonania planów zadań nadzorczych prezesów tych sądów i sądów okręgowych za rok ubiegły oraz analiza planów zadań nadzorczych prezesów ww. sądów na bieżący rok i ewentualne wnoszenie do nich uwag,

e) analiza nadsyłanych przez prezesów sądów apelacyjnych sprawozdań z wizytacji i lustracji sądów powszechnych przeprowadzonych przez sędziów wizytatorów i w razie potrzeby kierowanie do prezesów sądów pism nadzorczych,

f) przeprowadzanie doraźnych wizytacji i lustracji sądów oraz działalności nadzorczej prezesów sądów,

2) wyrażanie opinii w kwestii merytorycznej zasadności zarzutów dotyczących oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa, mogącej stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i referendarzy sądowych,

3) nadzór nad wdrażaniem nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów sądowych i ksiąg wieczystych,

4) opracowywanie projektów decyzji Ministra Sprawiedliwości podejmowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi wnoszone do wojewódzkiego sądu administracyjnego,

5) opracowywanie projektów decyzji Ministra Sprawiedliwości podejmowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.3)) oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi wnoszone do wojewódzkiego sądu administracyjnego,

6) nadzór nad dokonywaniem ocen kwalifikacyjnych referendarzy sądowych,

7) wykonywanie czynności związanych z realizacją uprawnień Ministra Sprawiedliwości, jako właściwego ministra w stosunku do fundacji,

8) współpraca z organizacjami zrzeszającymi syndyków, nadzorców sądowych i zarządców w zakresie funkcjonowania tych instytucji w postępowaniu upadłościowym,

9) nadzór nad terminowością i prawidłowością przekazywania przez sądy ogłoszeń do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

10) opracowywanie wniosków do sądu rejestrowego o wykreślenie z rejestru związku zawodowego w trybie określonym w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.4)),

11) współpraca z Prokuraturą Krajową w zakresie udziału prokuratora w postępowaniu w sprawach rodzinnych i nieletnich,

12) prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie sądowych i pozasądowych form walki z przestępczością oraz współdziałanie w tym zakresie z właściwymi organami, instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami,

13) współpraca z instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie zwalczania demoralizacji dzieci i młodzieży, działalności na rzecz rodziny, opieki, wychowania i terapii oraz profilaktyki społecznej,

14) uczestnictwo w naradach i konferencjach organizowanych z udziałem prezesów sądów, wizytatorów i sędziów,

15) rozpatrywanie skarg i wniosków zawierających zarzuty dotyczące działalności sądów, w zakresie należącym do kompetencji Departamentu,

16) przygotowywanie projektów odpowiedzi na interwencje, interpelacje i zapytania poselskie, w zakresie należącym do kompetencji Departamentu,

17) przygotowywanie projektów decyzji Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w wyniku odwołań mediatorów od decyzji prezesów sądów okręgowych w sprawach dotyczących odmów wpisów do wykazów mediatorów do spraw nieletnich oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi wnoszone do wojewódzkiego sądu administracyjnego,

18) wykonywanie zadań związanych z organizacją rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych oraz planowanie pracy tych ośrodków,

19) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, w tym organizowanie narad i konferencji dla kierowników i pracowników pedagogicznych rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych,

20) opiniowanie wniosków w sprawie dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i związanych z warunkami pracy dla kierowników rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych,

21) dokonywanie oceny pracy kierowników rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, a także wykonywanie czynności związanych z odwołaniami od otrzymanej oceny,

22) wykonywanie czynności związanych z przyznawaniem nagród Ministra Sprawiedliwości nauczycielom zatrudnionym w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, w tym opracowywanie projektu zarządzenia w sprawie powołania zespołu opiniującego przedmiotowe wnioski,

23) wykonywanie czynności dotyczących wniosków o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom zatrudnionym w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,

24) wykonywanie czynności związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym lub egzaminacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, w tym:

a) opracowywanie projektów decyzji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli oraz odpowiedzi na skargi wnoszone do wojewódzkiego sądu administracyjnego,

b) opracowywanie projektów decyzji stwierdzających nieważność czynności podejmowanych w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego,

25) wykonywanie czynności związanych z odwołaniami od oceny dorobku zawodowego nauczycieli,

26) współpraca z instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami w zakresie działalności rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.

Oddział 5

Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji

§ 18. Do podstawowych zadań Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji należy, z zastrzeżeniem § 27 ust. 1:

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w zakresie wykonania orzeczeń karnych,

2) koordynowanie i ustalanie kierunków nadzoru penitencjarnego oraz koordynowanie prawidłowości jego wykonania,

3) ewidencjonowanie odpisów europejskich nakazów aresztowania wydanych przez sądy oraz europejskich nakazów aresztowania wydanych przez inne państwa członkowskie Unii Europejskiej,

4) monitorowanie terminowości wykonania europejskich nakazów aresztowania, informowanie Eurojustu o opóźnieniach i przyczynach opóźnień w ich wykonaniu,

5) sprawowanie nadzoru administracyjnego i organizacyjnego nad kuratorską służbą sądową, w tym określanie kierunków i koordynowanie pracy kuratorów sądowych,

6) wykonywanie nadzoru nad funkcjonowaniem ośrodków kuratorskich,

7) prowadzenie odwoławczych postępowań administracyjnych oraz opracowywanie projektów decyzji Ministra Sprawiedliwości w związanych z odwołaniami od decyzji prezesów sądów okręgowych sprawach dotyczących wypowiedzenia, rozwiązania stosunku pracy i przeniesienia na inne stanowisko lub do innego zespołu kuratorskiego służby sądowej oraz zawieszeniem w pełnieniu obowiązków zawodowych kuratorów sądowych,

8) opiniowanie wniosków kuratorów zawodowych dotyczących udzielenia przez Ministra Sprawiedliwości urlopu dla poratowania zdrowia,

9) zapewnienie obsługi sądu dyscyplinarnego drugiej instancji dla zawodowych kuratorów sądowych, działającego przy Ministrze Sprawiedliwości,

10) współdziałanie z Krajową Radą Kuratorów w realizacji zadań Rady oraz umożliwianie odbywania posiedzeń Rady,

11) organizowanie i koordynowanie działań związanych z wydawaniem kwartalnika „Probacja”,

12) sprawowanie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów w zakresie wykonania orzeczeń rodzinnych i nieletnich,

13) nadzór nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich,

14) wykonywanie czynności związanych z kierowaniem nieletnich do zakładów poprawczych, przenoszeniem ich do innych zakładów oraz prowadzenie centralnej ewidencji nieletnich skierowanych do zakładów poprawczych,

15) wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w zakładach dla nieletnich,

16) koordynowanie i kontrola pracy wizytatorów w okręgowych zespołach nadzoru pedagogicznego,

17) organizowanie narad nadzorczych, konferencji i szkoleń z prezesami sądów, wizytatorami, sędziami, kuratorami okręgowymi i ich zastępcami oraz pracownikami zakładów dla nieletnich.

18) sprawowanie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów w zakresie postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych i rodzinnych oraz sprawach dotyczących egzekucji należności sądowych,

19) sprawowanie nadzoru administracyjnego nad działalnością komorników sądowych i działalnością samorządu komorniczego w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych oraz innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych w sprawach cywilnych, rodzinnych oraz sprawach dotyczących egzekucji należności sądowych,

20) przygotowywanie projektu planu finansowego Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej,

21) dokonywanie okresowego podziału środków z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej na rzecz uprawnionych podmiotów,

22) rozpoznawanie wniosków podmiotów, o których mowa w art. 43 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.5) o przyznanie środków z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i przygotowywanie projektów umów zawieranych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w powyższym zakresie,

23) realizacja zadań wynikających z zawieranych umów, w tym w szczególności dokonywanie kontroli pod względem przebiegu i sposobu realizacji projektów oraz wykorzystania środków z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej, w tym potwierdzanie należytego wykorzystania środków finansowych poprzez dokonywanie kontroli merytorycznej wymaganych dokumentów księgowych,

24) dokonywanie analiz sprawozdań z wykorzystania środków z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej przez sądy powszechne i Centralny Zarząd Służby Więziennej, a także sprawozdań merytorycznych z przebiegu wykonania umowy składanych przez zobowiązane do tego podmioty,

25) współdziałanie z Radą Główną do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym w zakresie realizacji zadań Rady,

26) podejmowanie działań na rzecz upowszechniania alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów, w tym nawiązywanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej w powyższym zakresie,

27) prowadzenie i przygotowywanie do publikacji wykazu instytucji, stowarzyszeń, fundacji lub organizacji społecznych, na rzecz których sąd może orzec nawiązkę albo świadczenie pieniężne na podstawie art. 47, art. 49 i art. 57a § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiotowym zakresie,

28) opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, interwencje, dezyderaty oraz zapytania poselskie i senatorskie w zakresie kompetencji Departamentu,

29) rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie należącym do kompetencji Departamentu, w tym skarg na działalność komorników sądowych,

30) współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi oraz organami postępowania wykonawczego w zakresie działalności Departamentu.”;

7) w rozdziale 2 po oddziale 5 dodaje się oddział 5a w brzmieniu:

„Oddział 5a

Departament Praw Człowieka

§ 181. Do podstawowych zadań Departamentu Praw Człowieka należy, z zastrzeżeniem § 19:

1) analizowanie rozwoju międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka dotyczących wymiaru sprawiedliwości oraz inicjowanie zmian legislacyjnych i organizacyjnych w celu zapewnienia zgodności rozwiązań polskich z tymi standardami,

2) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia należytego poziomu ochrony praw człowieka podczas realizacji zadań przez jednostki organizacyjne resortu sprawiedliwości,

3) propagowanie ochrony praw człowieka w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz upowszechnianie treści orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i decyzji innych organów organizacji międzynarodowych w zakresie praw człowieka związanych z działalnością wymiaru sprawiedliwości,

4) reagowanie na stwierdzone systemowe naruszenia praw człowieka, podejmowanie działań zmierzających do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości,

5) współpraca z Biurem Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka w zakresie spraw dotyczących zarzutów naruszenia praw człowieka przez polski wymiar sprawiedliwości, w tym w szczególności przygotowywanie, na podstawie badania akt sądowych, analiz i stanowisk Ministra Sprawiedliwości w zakresie zarzutów dotyczących postępowań toczących się w sądach powszechnych, podniesionych w skargach złożonych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,

6) współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie ochrony praw człowieka,

7) przygotowywanie sprawozdań z wykonywania przez Polskę postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) oraz Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (Dz. U. z 1989 r. Nr 63, poz. 378),

8) rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach dotyczących ochrony praw człowieka,

9) współpraca z organizacjami pozarządowymi, których przedmiotem działalności jest ochrona praw człowieka,

10) podejmowanie działań na rzecz pełnej realizacji uprawnień pokrzywdzonych przestępstwem, w tym inicjowanie i koordynowanie współpracy i wymiany doświadczeń z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,

11) współdziałanie z Radą do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości w zakresie realizacji zadań Rady.”;

8) w rozdziale 2 oddział 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„Oddział 6

Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego

§ 19. Do podstawowych zadań Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego należy:

1) współpraca w zakresie spraw dotyczących wymiaru sprawiedliwości z Unią Europejską, Radą Europy, Organizacją Narodów Zjednoczonych, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Haską Konferencją Prawa Prywatnego Międzynarodowego,

2) współdziałanie z innymi resortami w zakresie współpracy, o której mowa w pkt 1,

3) prowadzenie w oparciu o ustawę z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 443, oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) spraw dotyczących związania się przez Polskę umowami międzynarodowymi z zakresu działania resortu, a w szczególności prowadzenie negocjacji, opracowywanie wniosków dotyczących podpisania i ratyfikacji umów lub ich wypowiadania, a także opiniowanie wniosków innych resortów dotyczących opracowanych przez nie projektów umów międzynarodowych,

4) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ich zgodności z międzynarodowymi zobowiązaniami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zgodności z prawem Unii Europejskiej,

5) prowadzenie spraw wynikających z udziału Ministra Sprawiedliwości w posiedzeniach Komitetu Europejskiego Rady Ministrów,

6) wykonywanie zadań organu centralnego w trybie ratyfikowanych umów międzynarodowych z zakresu obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych, których wykonywania nie powierzono innym organom lub komórkom organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości,

7) udzielanie sądom polskim tekstów prawa obcego i wyjaśnianie obcej praktyki sądowej dla potrzeb prowadzonych przez nie postępowań, na podstawie art. 1143 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.6)),

8) udzielanie informacji o treści polskiego prawa, wraz z tekstami odpowiednich aktów prawnych, na wniosek zagranicznych organów wymiaru sprawiedliwości lub urzędów konsularnych polskich lub państw obcych,

9) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 515 oraz z 2005 r. Nr 11, poz. 89 i Nr 160, poz. 1342),

10) wypracowywanie stanowiska Polski w sprawach z zakresu wymiaru sprawiedliwości rozpoznawanych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości oraz monitorowanie jego orzecznictwa pod kątem skutków dla prawa polskiego,

11) koordynacja działań służących zapewnieniu prawidłowości programowania, wdrażania oraz monitorowania projektów współfinansowanych w ramach funduszy strukturalnych (PO KL, PO IG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, z wyłączeniem zadań dysponenta głównego właściwych części budżetu państwa,

12) koordynacja obsługi finansowej realizowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości projektów, które są współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

a) realizowanie działań mających na celu zapewnienie płynności finansowania projektów,

b) opracowywanie, na podstawie zgłoszeń z komórek organizacyjnych Ministerstwa, zbiorczego planu budżetu na realizację projektów stanowiącego wkład do projektu budżetu państwa,

c) dokonywanie wstępnego podziału planowanych wydatków na poszczególne priorytety, projekty, zadania i paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz przekazywanie informacji o dokonanym podziale do Biura Administracyjno-Finansowego,

d) dokonywanie ostatecznej oceny dokumentów potwierdzających poniesione wydatki pod względem ich kwalifikowalności oraz zgodności z umową o dofinansowanie projektu,

e) opracowywanie planów finansowych dotyczących wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektów,

f) składanie, na podstawie zgłoszeń z komórek organizacyjnych Ministerstwa, zapotrzebowań na środki finansowe,

g) wnioskowanie, na podstawie zgłoszeń z komórek organizacyjnych Ministerstwa, o dokonywanie zmian w planie finansowym Ministerstwa,

h) opracowywanie, w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, wniosków o zapewnienie finansowania przedsięwzięcia oraz wniosków o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa,

i) wnioskowanie do Departamentu Budżetu i Inwestycji, na podstawie zgłoszeń z komórek organizacyjnych Ministerstwa, o ujęcie niezrealizowanych kwot wydatków ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

j) przekazywanie do instytucji właściwych dla danego priorytetu harmonogramów i prognoz płatności oraz prognoz wykorzystania rezerwy celowej budżetu państwa,

13) prowadzenie spraw związanych z obsługą projektów w ramach Transition Facility, programu Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych oraz programu Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych.

Oddział 7

Departament Organizacyjny

§ 20. Do podstawowych zadań Departamentu Organizacyjnego należy, z zastrzeżeniem § 27 ust. 1:

1) opracowywanie rozwiązań organizacyjnych określających funkcjonowanie sądów powszechnych, w tym w szczególności:

a) rozpatrywanie wniosków dotyczących tworzenia, znoszenia i przekształcania sądów, a także zmian struktury wewnętrznej sądów powszechnych,

b) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących tworzenia i znoszenia sądów powszechnych oraz zmian ich wewnętrznej struktury.

c) opracowywanie projektów przepisów instrukcyjnych w zakresie biurowości i organizacji pracy sądów,

2) działanie w zakresie usprawnienia i doskonalenia organizacji, metod i techniki pracy sądów powszechnych,

3) nadzorowanie pracy inspektorów ds. biurowości oraz opracowywanie zbiorczych informacji związanych z nadzorem nad biurowością sądową,

4) przeprowadzanie doraźnych wizytacji i lustracji w zakresie prawidłowości stosowania przepisów dotyczących biurowości sądowej i organizacji pracy sekretariatów sądowych oraz rzetelności sporządzania sprawozdań statystycznych,

5) prowadzenie spraw związanych z aktualizacją i zapewnieniem kompletności wzorów formularzy ksiąg i druków sądowych,

6) opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących archiwizacji dokumentacji sądowej,

7) opiniowanie w zakresie funkcjonalno-użytkowym dokumentacji inwestycyjnej i remontowej budynków sądowych,

8) koordynowanie spraw i zadań dotyczących organizowania i funkcjonowania w resorcie policji sądowej,

9) monitorowanie i analizowanie przypadków agresji skierowanej w stosunku do sędziów, prokuratorów i innych pracowników sądów i prokuratur,

10) koordynowanie we współpracy z Departamentem Budżetu i Inwestycji działań kierowników jednostek organizacyjnych resortu zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa w sądach i prokuraturach,

11) realizacja prenumeraty Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Ministra Sprawiedliwości dla Ministerstwa Sprawiedliwości,

12) współdziałanie - w granicach uprawnień Ministra Sprawiedliwości - z organami samorządu adwokatów i radców prawnych,

13) badanie zgodności z prawem uchwał organów samorządu adwokatów i radców prawnych i opracowywanie w tym zakresie projektów skarg Ministra Sprawiedliwości do Sądu Najwyższego,

14) badanie zgodności z prawem uchwał organów samorządu adwokatów i radców prawnych w przedmiocie wpisów na listę adwokatów i listę radców prawnych oraz listę prawników zagranicznych prowadzoną przez okręgowe rady adwokackie i rady okręgowych izb radców prawnych, a także opracowywanie projektów sprzeciwów Ministra Sprawiedliwości w tych sprawach,

15) realizacja zadań Ministra Sprawiedliwości, związanych z testem umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych,

16) nadzór nad postępowaniem dyscyplinarnym w sprawach dotyczących adwokatów, radców prawnych oraz prawników zagranicznych, w tym opracowywanie projektów poleceń Ministra Sprawiedliwości o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, opracowywanie projektów odwołań Ministra Sprawiedliwości od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne oraz opracowywanie projektów kasacji od prawomocnych orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,

17) rozpatrywanie odwołań od uchwał Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej o odmowie wpisu na listę adwokatów oraz skreślenia z tej listy,

18) rozpatrywanie odwołań od uchwał Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych o odmowie wpisu na listę radców prawnych, uchwał w przedmiocie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego oraz skreślenia z listy radców prawnych,

19) przekazywanie okręgowym radom adwokackim oraz radom okręgowych izb radców prawnych informacji o stosowaniu przez państwo obce wzajemności w wykonywaniu stałej praktyki przez polskich prawników, jak również przekazywanie tym radom tekstów właściwego prawa obcego w sprawach, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069 z późn. zm.7)),

20) sprawowanie nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego, w tym:

a) przygotowywanie projektów decyzji o powołaniu lub odmowie powołania, odwołaniu notariusza, zmianie siedziby kancelarii notarialnej, powołania lub odmowie powołania na asesora notarialnego i prowadzenie w tym zakresie akt osobowych tych osób,

b) przygotowywanie projektów wniosków Ministra Sprawiedliwości o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, projektów odwołań od orzeczeń sądów dyscyplinarnych I instancji oraz opracowywanie projektów kasacji od prawomocnych orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,

c) wykonywanie orzeczeń sądów dyscyplinarnych co do kary pozbawiającej notariusza prawa prowadzenia kancelarii,

d) badanie zgodności z prawem uchwał organów samorządu notarialnego, opracowywanie w tym zakresie projektów skarg Ministra Sprawiedliwości do Sądu Najwyższego,

e) inicjowanie podejmowania uchwał przez organy samorządu notarialnego w określonych sprawach należących do właściwości tych organów,

f) sprawowanie nadzoru nad działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego, w tym rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących działalności samorządu i czynności notariuszy,

g) nadzorowanie wykonywania przez rady izb notarialnych kontroli spełnienia przez notariuszy obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody przy wykonywaniu czynności notarialnych,

h) dokonywanie oceny pracy notariatu na podstawie analizy protokołów wizytacji i lustracji oraz sprawozdań z wykonywania nadzoru przez organy samorządu notarialnego i wizytatorów ds. notarialnych w sądach apelacyjnych,

i) prowadzenie rejestru kancelarii notarialnych.

21) prawowanie zwierzchniego nadzoru nad działalnością komorników sądowych i działalnością samorządu komorniczego w sprawach kadrowych i organizacyjno-ustrojowych, w tym:

a) przygotowywanie projektów decyzji w przedmiocie powoływania i odwoływania oraz przenoszenia komorników sądowych do innych rewirów komorniczych i prowadzenie w tym zakresie akt osobowych komorników,

b) przygotowywanie projektów obwieszczeń Ministra Sprawiedliwości o utworzeniu nowych stanowisk komorników sądowych,

c) opracowywanie projektów wniosków Ministra Sprawiedliwości do Sądu Najwyższego o uchylenie uchwał samorządu komorniczego,

d) przygotowywanie projektów wniosków Ministra Sprawiedliwości o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec komorników sądowych,

e) przygotowywanie projektów postanowień Ministra Sprawiedliwości o zawieszeniu w czynnościach komorników, wobec których Minister Sprawiedliwości skierował wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

f) wykonywanie prawomocnych orzeczeń komisji dyscyplinarnych w przypadku orzeczenia kary wydalenia komornika ze służby komorniczej,

g) prowadzenie na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości wykazu rewirów komorniczych położonych na obszarach właściwości poszczególnych sądów apelacyjnych,

22) przeprowadzanie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej adwokatów, notariuszy, radców prawnych i komorników za szkody wyrządzone przy dokonywaniu czynności zawodowych,

23) opracowywanie projektów aktów prawnych z zakresu organizacji pracy ławników, biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych,

24) przygotowywanie projektów decyzji i postanowień Ministra Sprawiedliwości w sprawach dotyczących tłumaczy przysięgłych,

25) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 722), w tym w szczególności:

a) zapewnienie obsługi Państwowej Komisji Egzaminacyjnej,

b) przygotowywanie świadectw potwierdzających nabycie uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego,

c) prowadzenie listy tłumaczy przysięgłych i jej ogłaszanie,

d) obsługa Komisji Odpowiedzialności Zawodowej,

e) przygotowywanie projektów odwołań od orzeczeń Komisji Odpowiedzialności Zawodowej,

26) wykonywanie zadań Ministra Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości wynikających z § 17 ust. 1 pkt 4, § 18 i § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. Nr 47, poz. 3168)) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego w odniesieniu do pieczęci urzędowych sądów, powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (z wyłączeniem Prokuratury Krajowej), notariuszy, komorników sądowych i pieczęci tłumaczy przysięgłych,

27) wykonywanie zadań nadzorczych nad biegłymi sądowymi, w tym przygotowywanie projektów decyzji i postanowień Ministra Sprawiedliwości w sprawach dotyczących biegłych sądowych,

28) wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850), w tym:

a) prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie przyznania licencji syndyka bądź odmowy jej przyznania,

b) realizacja czynności związanych ze składaniem ślubowania przez osoby, którym przyznano licencję syndyka oraz wydawaniem dokumentu licencji syndyka,

c) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem przez Ministra Sprawiedliwości listy osób posiadających licencję syndyka, w tym szczególnie z wpisem na tę listę, aktualizacją danych objętych wpisem oraz przekazywaniem listy i dokonanych w niej zmian prezesom sądów okręgowych,

d) przygotowywanie projektów decyzji Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie zawieszenia praw wynikających z licencji,

e) wydawanie decyzji w przedmiocie cofnięcia licencji syndyka,

f) prowadzenie postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji nabytych w państwach Unii Europejskiej do wykonywania zawodu regulowanego syndyka,

29) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie sprawozdawczości statystycznej z działalności sądów, notariatu i biur komorniczych,

30) gromadzenie, opracowywanie i analizowanie danych statystycznych w zakresie działania resortu oraz prowadzenie informatycznej bazy danych statystycznych resortu,

31) przetwarzanie we współpracy z Biurem Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego danych statystycznych z prawomocnych orzeczeń,

32) udostępnianie i rozpowszechnianie wyników badań statystycznych resortu m.in. przez publikowanie roczników statystycznych resortu,

33) udział w tworzeniu statystyki publicznej w resorcie sprawiedliwości, w tym definiowanie założeń do systemów informatycznych z zakresu statystyki,

34) organizowanie ogólnopolskich narad Kierownictwa resortu z prezesami sądów apelacyjnych i okręgowych,

35) inicjowanie i organizowanie narad szkoleniowych inspektorów do spraw biurowości oraz kierowników oddziałów administracyjnych sądów,

36) wykonywanie zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną biegłych rewidentów,

37) opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, interwencje, dezyderaty oraz zapytania poselskie i senatorskie w zakresie kompetencji Departamentu.”;

9) w rozdziale 2 oddział 13 otrzymuje brzmienie:

„Oddział 13

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego

§ 26. Do podstawowych zadań Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego należy:

1) gromadzenie danych o osobach i podmiotach zbiorowych w zakresie określonym ustawą z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292, z 2007 r. Nr 191, poz. 1366 oraz z 2009 r. Nr 53, poz. 432 i Nr 168, poz. 1323),

2) prowadzenie Kartotek:

a) Karnej,

b) Nieletnich,

c) Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym,

d) Podmiotów Zbiorowych,

3) prowadzenie informatycznego systemu rejestracji danych o osobach i podmiotach zbiorowych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym,

4) usuwanie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym stosownie do obowiązujących przepisów,

5) udzielanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie objętym wnioskiem lub zapytaniem o udzielenie informacji o osobie albo podmiocie zbiorowym,

6) współpraca z rejestrami karnymi państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym w szczególności:

a) przekazywanie organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej informacji o wyrokach skazujących oraz zastosowanych późniejszych środkach w odniesieniu do obywateli tych państw,

b) występowanie do organów centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej z zapytaniem o wyciąg z rejestru karnego oraz udzielanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego,

7) zawiadamianie sądów o ponownym prawomocnym skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe bądź wykroczenie,

8) przygotowywanie decyzji i postanowień w sprawach dotyczących przetwarzania danych o osobach i podmiotach zbiorowych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym,

9) rozpatrywanie skarg i wniosków oraz udzielanie porad prawnych związanych z działaniem Krajowego Rejestru Karnego,

10) inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i informatycznych usprawniających działanie Krajowego Rejestru Karnego,

11) współdziałanie z Departamentem Organizacyjnym w zakresie opracowywania danych o osobach i podmiotach zbiorowych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym dla potrzeb statystyki publicznej w oparciu o ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.9)),

12) współudział w przetwarzaniu z wykorzystaniem systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego danych statystycznych z prawomocnych orzeczeń karnych dotyczących osób dorosłych i nieletnich oraz podmiotów zbiorowych,

13) współpraca z Centralnym Zarządem Służby Więziennej w sprawach dotyczących gromadzenia danych o osobach pozbawionych wolności w zakresie określonym ustawą o Krajowym Rejestrze Karnym,

14) sprawowanie nadzoru merytorycznego i technicznego nad pracą punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego, w tym w szczególności:

a) przeprowadzanie doraźnych lustracji punktów informacyjnych,

b) bieżąca obsługa informatyczna i prawna,

c) przeprowadzanie szkoleń pracowników punktów informacyjnych,

15) eksploatacja i obsługa systemu informatycznego oraz urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem Krajowego Rejestru Karnego,

16) zabezpieczanie danych o osobach i podmiotach zbiorowych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym przed dostępem osób nieuprawnionych,

17) zabezpieczanie techniczne systemu sieci informatycznej przed uszkodzeniem lub dostępem osób nieuprawnionych,

18) współpraca z Prokuraturą Krajową w zakresie udzielania informacji z Krajowego Rejestru Karnego powszechnym jednostkom organizacyjnym prokuratury dla potrzeb prowadzonych postępowań,

19) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi informacji o wyrokach skazujących zapadłych wobec osób fizycznych i podmiotów zbiorowych, jeśli czyn zabroniony popełniony był na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich,

20) współpraca z centralną ewidencją kierowców i Komendantem Głównym Policji w zakresie określonym ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.10)) oraz ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504).”;

10) w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Prokuratury Krajowej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Prokuratora Krajowego,

2) Biuro Spraw Konstytucyjnych,

3) Biuro Postępowania Przygotowawczego,

4) Biuro do Spraw Przestępczości Zorganizowanej,

5) Biuro Postępowania Sądowego,

6) Biuro Obrotu Prawnego z Zagranicą,

7) Biuro Kadr,

8) Biuro Administracyjno-Finansowe.”;

11) w § 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wszystkie biura Prokuratury Krajowej współdziałają stale z Biurem Prokuratora Krajowego w zakresie zadań wspólnych, a nadto związanych z informatyzacją prokuratury.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sprawiedliwości: Krzysztof Kwiatkowski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 190, poz. 1474.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1788, z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 72, poz. 658, z 2004 r. Nr 281, poz. 2779, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 99, poz. 658 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1405 i Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 63, poz. 590 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2008 r. Nr 90, poz. 562.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194 i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 62 i Nr 214, poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 991, Nr 115, poz. 963 i Nr 190, poz. 1475.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547, Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075 i Nr 179, poz. 1395.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 150, poz. 1240, Nr 163, poz. 1361, z 2007 r. Nr 121, poz. 831, Nr 147, poz. 1028 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1970 r. Nr 13, poz. 116, z 1971 r. Nr 13, poz. 128, z 1973 r. Nr 47, poz. 281, z 1974 r. Nr 22, poz. 132, z 1990 r. Nr 73, poz. 436, oraz z 1991 r. Nr 33, poz. 139.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Wajda

Księgowa, właścicielka biura rachunkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama