reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 15 grudnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

Na podstawie art. 148 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22, z późn. zm.2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 83 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W wydziałach cywilnych sądów rejonowych prowadzi się repertoria [st]:

„Nc” – dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym,

„C-upr” – dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w procesie w postępowaniu uproszczonym, dla których nie jest właściwy tryb nakazowy lub upominawczy,

„C” – dla pozostałych spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w procesie, wszczętych na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń,

„Ns” – dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym oraz spraw przekazanych przez notariusza lub sąd inny niż sąd spadku, dotyczących oświadczeń o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku,

„Co” – dla innych spraw cywilnych, w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, o zwolnienie od kosztów sądowych (także w postępowaniu wieczysto-księgowym), podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, w tym wniosków dotyczących Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, ze skargi na czynności komornika, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub dla sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wyjawienie majątku, o nadanie klauzuli wykonalności oraz wniosków stron o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach, w których zawarta została umowa o mediację.”;

2) w § 84 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W wydziałach cywilnych sądów okręgowych prowadzi się repertoria [st]:

„Nc” – dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym,

„C” – dla pozostałych spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w procesie, wszczętych na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń,

„Ns” – dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym,

„Co” – dla innych spraw cywilnych, a w szczególności: o wyznaczenie sądu, odtworzenie akt, nadanie klauzuli wykonalności, wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, uznanie orzeczenia sądu państwa obcego lub stwierdzenie jego wykonalności,

„Ca” – dla spraw cywilnych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń rejonowych oraz skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych,

„Cz” – dla spraw cywilnych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi.”;

3) po § 85 dodaje się § 85a w brzmieniu:

„§ 85a. Sprawy rozpoznawane w europejskim postępowaniu nakazowym w sądach rejonowych i okręgowych wyróżnia się w repertorium „Nc” poprzez wpisanie na marginesie obok numeru porządkowego – skrótu literowego „En”, a sprawy rozpoznawane w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń w sądach rejonowych i okręgowych wyróżnia się repertorium „C” poprzez wpisanie na marginesie obok numeru porządkowego skrótu literowego „Ed”.”;

4) w § 104:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sprawę wpisaną w repertorium „Nc”, w której stwierdzono brak podstaw do wydania nakazu zapłaty (art. 486 § 1 k.p.c., art. 498 § 2 k.p.c.) albo uchylono nakaz zapłaty (art. 4921 k.p.c., art. 502 k.p.c.), albo prawidłowo wniesiono zarzuty bądź sprzeciw wobec nakazu zapłaty albo sprzeciw wobec europejskiego nakazu zapłaty, po zakreśleniu w repertorium „Nc” rejestruje się w repertorium „C” lub w przypadku spraw podlegających rozpoznaniu w trybie uproszczonym w repertorium „C-upr”.”;

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W razie wydania europejskiego nakazu zapłaty tylko co do części roszczenia (art. 50518 k.p.c.), sprawę co do pozostałej części rejestruje się w repertorium „C” lub w przypadku spraw podlegających rozpoznaniu w trybie uproszczonym w repertorium „C-upr”; w rubryce „Uwagi” odnotowuje się numer sprawy nadany w repertorium „Nc”.”;

5) w § 124 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Sprawy przekazane przez notariusza lub sąd inny niż sąd spadku, dotyczące oświadczeń o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku, zakreśla się bezpośrednio po ich zarejestrowaniu.”;

6) w § 147:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sądzie rejonowym, w którym utworzony został wydział (wydziały) gospodarczy, prowadzi się repertoria [st]:

„GNc” – dla spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym,

„GC” – dla pozostałych spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w procesie, wszczętych na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, a także rozpoznawanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń,

„GNs” – dla spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym,

„GCo” – dla innych spraw gospodarczych, a w szczególności o: odtworzenie akt, wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, ze skargi na czynności komornika, wniosków o wyjawienie majątku, nadanie klauzuli wykonalności oraz wniosków stron o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach, w których zawarta została umowa o mediację.”;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepis § 83 ust. 2 stosuje się, a odpowiednio stosuje się przepis § 85a.”;

7) w § 148:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sądzie okręgowym, w którym utworzony został wydział gospodarczy, prowadzi się repertoria [st]:

„GNc” – dla spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym,

„GC” – dla pozostałych spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w procesie, wszczętych na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, a także rozpoznawanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń,

„GNs” – dla spraw gospodarczych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym,

„GCo” – dla innych spraw gospodarczych, a w szczególności o: wyznaczenie sądu, odtworzenie akt, nadanie klauzuli wykonalności, wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu,

„Ga” – dla spraw gospodarczych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych oraz skarg na wyroki i postanowienia zespołu arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych,

„Gz” – dla spraw gospodarczych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi.”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepis § 83 ust. 2 stosuje się, a odpowiednio stosuje się przepis § 85a.”;

8) w § 219 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sądzie rejonowym, w którym utworzony został wydział pracy, wydział ubezpieczeń społecznych albo wydział pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzi się repertoria [st]:

– „Np” – dla spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym przepis § 85a i § 104 stosuje się odpowiednio,

– „P” – dla spraw z zakresu prawa pracy, o roszczenia pracownika, członków rodzin i spadkobierców wynikające ze stosunku pracy lub z nim związane oraz spraw między innymi podmiotami, do których rozstrzygnięcia z mocy ustaw szczególnych stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy,

– „Pm” – dla spraw podlegających rozpoznaniu na skutek pozwu pracodawcy o odszkodowanie należne od pracownika, w związku ze świadczoną przez niego pracą (łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej),

– „U” – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych,

– „Po”, „Uo” lub „Po-Uo” – dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych rozpoznawanych według przepisów o procesie, a w szczególności: spraw o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub sądu właściwego lecz zgłoszonych przez wytoczenie powództwa, spraw z zakresu pomocy sądowej, spraw dotyczących odwołań od decyzji odmawiającej rejestracji układu zakładowego przekazanych do rozpatrzenia sądom pracy, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym.”;

9) w § 220 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sądzie okręgowym, w którym utworzony został wydział (wydziały) pracy, wydział ubezpieczeń społecznych lub wydział pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzi się repertoria [st]:

– „Np” – dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym przepis § 85a i § 104 stosuje się odpowiednio,

– „P” – dla spraw z zakresu prawa pracy lub wszczętych przed tym sądem spraw z mocy ustaw szczególnych, w których stroną pozwaną jest pracodawca, a także dla spraw o uchylenie uchwały organów spółdzielni, w przypadku gdy treść uchwały dotyczy spółdzielczego stosunku pracy,

– „Pm” – dla wszczętych przed tym sądem na skutek pozwu pracodawcy spraw z zakresu prawa pracy o odszkodowanie należne od pracownika w związku ze świadczoną przez niego pracą (łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej),

– „Pa” – dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych,

– „Pz” – dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi,

– „U” – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych,

– „Ua” – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych,

– „Uz” – dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi,

– „Po-Uo” – dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które nie podlegają rejestracji w wymienionych repertoriach, rozpoznawanych według przepisów o procesie, a w szczególności: dla spraw dotyczących pomocy sądowej, o wyznaczenie sądu, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu oraz o odtworzenie akt.”;

10) w § 270 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. dla spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczących osób pełnoletnich oraz dla spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu:

– repertorium „RNc” dla spraw podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym przepis § 104 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio,

– repertorium „RC” dla wszczętych przed sądem rodzinnym spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania procesowego,

– repertorium „RNs” dla spraw podlegających rozpoznaniu przez sąd rodzinny w postępowaniu nieprocesowym, w tym również dotyczących poddania obowiązkowi leczenia osób uzależnionych od alkoholu,

– repertorium „RCo” dla innych spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów bądź sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wydanie zaświadczeń w sprawach małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej na podstawie przepisów RWE,

– wykaz „Op” dla spraw opiekuńczych osób pełnoletnich poddanych opiece lub kurateli oraz spraw, w których ustanowiono doradcę tymczasowego,

– wykaz „Alk” dla spraw osób uzależnionych od alkoholu i poddanie ich obowiązkowi leczenia na mocy orzeczenia sądu.”;

11) w § 280 ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„§ 280. 1. Jeżeli w toku postępowania wykonawczego zachodzi potrzeba skierowania sprawy na posiedzenie w celu zmiany środka wychowawczego w trybie art. 79 upn, należy wpisać sprawę do repertorium „Now” pod nowym numerem porządkowym [st], czyniąc o tym odpowiednią adnotację w wykazie „Nw”.

2. W rubryce „Uwagi” repertorium „Now”, w wierszu, w którym wpisana została nowa sprawa, oraz na okładce akt dotyczących postępowania w tej sprawie, wskazuje się również sygnaturę wykazu „Nw”.

3. Po prawomocnym zakończeniu postępowania odnotowuje się jego wynik również w rubryce „Uwagi” wykazu „Nw”, wskazując sygnaturę, datę i treść orzeczenia; przebieg postępowania rejestruje się tylko w repertorium „Now”.”;

12) w § 290 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skorowidzu alfabetyczno-numerowym prowadzonym dla repertoriów: „Npw”, „Now” i „Nk” oraz wykazu „Nw” wpisuje się pod odpowiednimi literami alfabetu nazwisko i imię nieletniego oraz sygnaturę dotyczącej go sprawy. Jeżeli w jednej sprawie występuje kilku nieletnich, należy nazwisko i imię każdego z nich wpisać osobno.”

13) w § 292 ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„§ 292. 1. Jeżeli w toku postępowania wykonawczego zachodzi potrzeba skierowania sprawy na posiedzenie w celu zmiany orzeczenia w trybie art. 577 k.p.c., należy wpisać sprawę do repertorium „Nsm” pod nowym numerem porządkowym, czyniąc o tym odpowiednią adnotację w wykazie „Opm” [st].

2. W rubryce „Uwagi” repertorium, w wierszu, w którym wpisana została nowa sprawa, oraz na okładce akt dotyczących postępowania w tej sprawie wskazuje się również sygnaturę wykazu „Opm”.

3. Po prawomocnym zakończeniu postępowania odnotowuje się jego wynik także w wykazie „Opm”, wskazując sygnaturę, datę i treść orzeczenia; przebieg postępowania rejestruje się tylko w repertorium „Nsm”.”;

14) § 300 otrzymuje brzmienie:

„§ 300. W skorowidzu alfabetyczno-numerowym prowadzonym dla repertorium „Nsm” oraz wykazu „Opm” wpisuje się pod odpowiednimi literami alfabetu nazwisko i imię małoletniego oraz sygnaturę dotyczącej go sprawy, a także nazwiska i imiona rodziców (opiekuna) będących uczestnikami postępowania w sprawie.”;

15) w tytule II w dziale XI w rozdziale 4 oddział 1 otrzymuje brzmienie:

„Oddział 1

Repertoria „RNc”, „RC”, „RNs” i „RCo”

§ 303. Do repertoriów „RNc”, „RC”, „RNs” i „RCo” prowadzonych w sądzie rodzinnym stosuje się przepisy działu III – Biurowość w sprawach cywilnych, z zachowaniem przepisów poniższych.

§ 304. W odniesieniu do spraw o alimenty, w których wysokość świadczeń alimentacyjnych określona została przez sąd procentowo, a nie kwotowo, w rubryce „Uwagi” repertorium „RC” wpisać należy czerwonym kolorem wyraz „procentowo”.

§ 305. W przypadku ustanowienia opieki lub kurateli zakreśla się w repertorium „RNs”, numer porządkowy sprawy, a w rubryce „Uwagi” odnotowuje się sygnaturę wykazu „Op”. Na aktach sprawy „RNs” przekreśla się dotychczasową sygnaturę, przy czym akta te stają się aktami opiekuńczymi, oznaczonymi sygnaturą „Op” [st].

§ 306. 1. Jeżeli w stosunku do osoby objętej opieką lub kuratelą w czasie trwania opieki (kurateli) zachodzi potrzeba przeprowadzenia przez sąd postępowania przekraczającego zakres sprawowanego nadzoru, np. w przypadku wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa lub o zezwolenie na sprzedaż majątku, sprawę wpisuje się do repertorium „RNs” pod nowym numerem porządkowym, czyniąc o tym odpowiednią adnotację w wykazie „Op” [st].

2. W rubryce „Uwagi” repertorium „RNs”, w wierszu, w którym wpisana została nowa sprawa, oraz na okładce akt dotyczących postępowania w tej sprawie wskazuje się również sygnaturę „Op”.

3. Po prawomocnym zakończeniu postępowania odnotowuje się jego wynik również w wykazie „Op”, wskazując sygnaturę, datę i zwięzłą treść orzeczenia; przebieg postępowania rejestruje się tylko w repertorium „RNs”.

4. Akta takiej sprawy „RNs” dołącza się następnie do akt sprawy opiekuńczej.

§ 307. W odniesieniu do spraw dotyczących osób uzależnionych od alkoholu, w stosunku do których orzeczony został prawomocnie obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, w rubryce „Uwagi” repertorium „RNs” wpisać należy numer porządkowy wykazu „Alk”, pod którym figuruje nazwisko tej osoby. Numer wykazu „Alk” umieszcza się również na okładce akt.

§ 307a. Numery porządkowe spraw w repertoriach zakreśla się zgodnie z przepisami § 65 oraz § 124–128 [st].”;

16) § 354 otrzymuje brzmienie:

„§ 354. W przypadku przekazania opieki nad małoletnim innemu sądowi, akta sprawy „Opm” można przekazać do archiwum zakładowego dopiero po otrzymaniu z tego sądu potwierdzenia objęcia opieką wszystkich małoletnich występujących w danej sprawie.”;

17) w § 384 w ust. 2 w pkt 16 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 17 w brzmieniu:

„17) wnioski o zatarcie skazania.”;

18) w § 391 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Do wykazu „Kow” wpisuje się w szczególności sprawy dotyczące:

1) udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności (art. 153 k.k.w.);

2) odwołania przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności (art. 156 k.k.w.);

3) udzielenia warunkowego zwolnienia (art. 161 k.k.w.);

4) odwołania warunkowego zwolnienia (art. 160 k.k.w.);

5) udzielenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;

6) uchylenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;

7) obciążenia skazanego kosztami leczenia na podstawie art. 119 k.k.w.;

8) zmiany określonego w wyroku rodzaju i typu zakładu karnego (art. 74 k.k.w.);

9) wniosków składanych przez skazanych na podstawie art. 167 k.k.w.;

10) innych orzeczeń dotyczących przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności lub warunkowego zwolnienia.

2. Wpisując do wykazu sprawę dotyczącą przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, należy umieścić na marginesie – obok numeru porządkowego dokonanego wpisu – oznaczenie skrótowe „pr”, w odniesieniu do sprawy dotyczącej warunkowego zwolnienia – oznaczenie „wz”, a w odniesieniu do sprawy dotyczącej zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – oznaczenie „el”.”;

19) § 407 otrzymuje brzmienie:

„§ 407. W wykazie „D” ewidencjonuje się nazwiska osób oddanych pod dozór, w związku z warunkowym umorzeniem postępowania, warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności, karę ograniczenia wolności, warunkowym przedterminowym zwolnieniem, a także na podstawie art. 95 § 2 k.k., art. 98 k.k. oraz art. 167 k.k.w., jak i nazwiska osób, którym udzielono zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.”;

20) § 408 otrzymuje brzmienie:

„§ 408. 1. Niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia o oddaniu osoby pod dozór, a jeżeli dozór ma być sprawowany przez inny sąd niż ten, który orzekł dozór, niezwłocznie po nadejściu odpisu orzeczenia z poleceniem wykonania dozoru, należy wpisać nazwisko i imię oddanego pod dozór do wykazu „D” i założyć teczkę dozoru opatrzoną kolejnym numerem porządkowym wykazu (np. D 15/03); w przypadku oddania osoby pod dozór osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji lub organizacji społecznej, teczki aktualnie sprawowanego dozoru przechowuje się w porządku numerycznym.

2. W razie uprawomocnienia się postanowienia sądu penitencjarnego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Wpisując w sądzie penitencjarnym do wykazu „D” sprawę dotyczącą zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, należy umieścić na marginesie – obok numeru porządkowego dokonanego wpisu – oznaczenie skrótowe „el”.

4. Jeżeli dozór ma być sprawowany przez inny sąd niż ten, który orzekł dozór, odpis orzeczenia wraz z poleceniem wykonania dozoru przesyła się temu sądowi, bez wpisywania sprawy w wykazie „D”.

5. W wykazie odnotowuje się w szczególności: nazwisko i imię osoby oddanej pod dozór, nazwę sądu orzekającego i sygnaturę akt sprawy, datę założenia teczki dozoru, podstawę prawną oddania pod dozór (art. 73 § 1 k.k., art. 73 § 2 k.k., art. 95 § 2 k.k., art. 98 k.k. oraz art. 167 k.k.w.), karalność osoby oddanej pod dozór, rodzaj i podstawę prawną nałożonych obowiązków (art. 72 § 1 pkt 1–8 k.k., art. 72 § 2 k.k.), datę zakończenia okresu próby, oznaczenie sprawującego dozór (dozór kuratora sądowego czy innego podmiotu), datę i przyczynę faktycznego zakończenia dozoru, informację dotyczącą zarządzenia wykonania kary (datę, przyczynę ze wskazaniem podstawy prawnej art. 75 § 1 k.k., art. 75 § 2 k.k. w postaci rażącego naruszenia porządku prawnego: popełnienie innego przestępstwa niż określone w art. 75 § 1 k.k., uchylanie się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych).

6. Przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio w razie odnotowywania danych sprawy dotyczącej zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

7. Jeżeli dozór sprawowany jest w więcej niż jednej sprawie wobec tej samej osoby, przy pozostałych wpisach w rubryce „uwagi” odnotowuje się sygnaturę akt tej sprawy, w której dozór orzeczony został na najdłuższy okres.

8. W przypadku zmiany osoby, instytucji lub organizacji, której powierzono sprawowanie dozoru, przekreśla się w wykazie poprzedni wpis i wpisuje się aktualne dane oraz datę dokonywanej zmiany.”;

21) § 410 otrzymuje brzmienie:

„§ 410. 1. W przypadku oddania osoby pod dozór kuratora sądowego, teczkę dozoru zawierającą odpis orzeczenia wraz z powierzeniem sprawowania dozoru kuratorowi sądowemu niezwłocznie przekazuje się zespołowi kuratorskiej służby sądowej do dalszego prowadzenia.

2. W przypadku udzielenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, teczkę dozoru, zawierającą odpis postanowienia sądu penitencjarnego wraz z poleceniem wykonywania dalszych czynności w sprawie kuratorowi zawodowemu, niezwłocznie przekazuje się zespołowi kuratorskiej służby sądowej do dalszego prowadzenia.”;

22) § 412 otrzymuje brzmienie:

„§ 412. Z chwilą zakończenia dozoru należy zakreślić w wykazie „D” numer porządkowy, a teczkę dozoru dołączyć do akt sprawy karnej albo do akt sprawy „Wz”, a w przypadku zakończenia odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, do akt sprawy „Kow”, w której udzielano takiego zezwolenia.”;

23) w § 4482 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki wyróżnia się poprzez wpisanie na marginesie obok numeru porządkowego – skrótu literowego „prok”.”

24) § 508 otrzymuje brzmienie:

„§ 508. 1. W zespole kuratorskiej służby sądowej wykonującej orzeczenia w sprawach karnych prowadzi się wykazy: „Doz”, „O”, „Kkow”.

2. W wykazie „Doz” rejestruje się nazwiska i imiona osób, wobec których orzeczony został dozór kuratora sądowego, nazwę sądu orzekającego i sygnaturę akt sprawy, datę wpływu dozoru do wykonania, imię i nazwisko kuratora zawodowego (z) oraz oznaczenie kuratora społecznego (s), jeżeli powierzono mu wykonywanie dozoru, datę zakończenia okresu próby oraz datę i przyczynę faktycznego zakończenia dozoru. Ponadto w wykazie odnotowuje się podstawę prawną dozoru wraz ze wskazaniem, czy dozór jest wykonywany w związku z warunkowym umorzeniem postępowania karnego (wu), karą ograniczenia wolności (kow), warunkowym zawieszeniem kary pozbawienia wolności (wzaw), warunkowym przedterminowym zwolnieniem (wz), warunkowym zwolnieniem na podstawie art. 95 § 2 k.k. albo art. 98 k.k., stosowaniem środków leczniczych lub rehabilitacyjnych (art. 97 § 1 k.k.) albo po odbyciu kary pozbawienia wolności i na wniosek skazanego z art. 167 k.k.w. W przypadku gdy w sprawie wystąpiono z wnioskiem do sądu, w rubryce „Uwagi” należy odnotować stosowny numer „Wn”. Jeżeli dozór zakończono w wyniku podjęcia warunkowo umorzonego postępowania, zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności lub odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia, w rubryce „Uwagi” należy odnotować podstawę prawną, a także wskazać przyczynę w razie fakultatywnego podjęcia warunkowo umorzonego postępowania, zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności bądź odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia. W przypadku przekazania sprawy przez sąd z innego zespołu kuratorskiej służby sądowej do dalszego sprawowania dozoru, w rubryce „Uwagi” należy odnotować: „przekazano z innego zespołu”.

3. W przypadku podjęcia przez sąd zawieszonego postępowania wykonawczego sprawę wpisuje się ponownie do wykazu „Doz”, zaznaczając w rubryce „Uwagi” informację: „ponownie wpisano” oraz odnotowując numer porządkowy kontrolki „Zawk”.

4. W wykazie „Doz” rejestruje się także nazwiska i imiona osób, wobec których orzeczony został obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu na podstawie art. 41a k.k., nazwę sądu orzekającego i sygnaturę akt sprawy, datę wpływu nadzoru do wykonania, datę zakończenia nadzoru oraz datę i przyczynę faktycznego zakończenia nadzoru.

5. W wykazie „Doz” rejestruje się także nazwiska i imiona osób, wobec których udzielono zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego; obok numeru porządkowego w wykazie „Doz” należy umieścić oznaczenie skrótowe „el”. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.

6. Po wpłynięciu do zespołu kuratorskiej służby sądowej teczki dozoru i zarejestrowaniu w wykazie „Doz” wymaganych danych, należy opatrzyć teczkę kolejnym numerem porządkowym wykazu (np. Doz 25/07), który nanosi się pod numerem porządkowym wykazu nadanym w sekretariacie wydziału.

7. Teczki dozoru przechowuje się w zespole w porządku numerycznym; w teczkach zamieszcza się w szczególności: odpis orzeczenia, powierzenie sprawowania dozoru kuratorowi sądowemu, sprawozdania, wnioski do sądu, odpisy orzeczeń sądu wydanych w trakcie wykonywania dozoru, zarządzenia kierownika zespołu, polecenia kuratora zawodowego, kopie pism wysyłanych do osób, instytucji lub podmiotów, notatki, adnotacje oraz inne dokumenty konieczne lub przydatne w prowadzeniu dozoru.

8. Z chwilą zakończenia dozoru zakreśla się numer porządkowy w wykazie „Doz”, a teczkę dozoru przekazuje się do sekretariatu wydziału sądu rejonowego, celem dołączenia do akt sprawy karnej albo do sekretariatu sądu penitencjarnego, celem dołączenia do akt sprawy „Wz” albo „Kow”, w przypadku zakończenia odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

9. W razie zmiany miejsca sprawowania dozoru zakreśla się w wykazie „Doz” numer porządkowy po otrzymaniu informacji z sekretariatu wydziału o potwierdzeniu objęcia dozoru przez sąd, któremu przekazano wykonywanie dozoru.

10. Numer porządkowy w wykazie „Doz” zakreśla się także z chwilą wydania przez sąd postanowienia o zawieszeniu postępowania wykonawczego; sprawę należy wówczas wpisać do kontrolki „Zawk”, a informację o numerze porządkowym tej kontrolki wpisać do rubryki „Uwagi” w wykazie „Doz”.

11. W wykazie „O” rejestruje się nazwiska i imiona osób, wobec których orzeczono obowiązek, w związku z okresem próby bez orzeczonego dozoru kuratora sądowego, nazwę sądu orzekającego i sygnaturę akt sprawy, imię i nazwisko kuratora zawodowego oraz datę przydzielenia mu sprawy do wykonania, rodzaj obowiązku i jego podstawę prawną, adres pobytu skazanego, ewentualny termin do wykonania obowiązku, datę rzeczywistego wykonania obowiązku; w rubryce „Uwagi” zaznacza się, czy obowiązek jest nałożony w związku z warunkowym umorzeniem postępowania karnego (wu), warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności, grzywny, ograniczenia wolności (wzaw), warunkowym przedterminowym zwolnieniem (wz) lub udzieloną przerwą w wykonaniu kary pozbawienia wolności. Jeżeli w sprawie wystąpiono z wnioskiem do sądu, w rubryce „Uwagi” należy odnotować stosowny numer „Wn”.

12. W przypadku podjęcia przez sąd zawieszonego postępowania wykonawczego sprawę wpisuje się ponownie do wykazu „O”, zaznaczając w rubryce „Uwagi” informację: „ponownie wpisano” oraz odnotowując numer porządkowy kontrolki „Zawk”.

13. Niezwłocznie po wpłynięciu do zespołu kuratorskiej służby sądowej orzeczenia do wykonania wraz z zarządzeniami i po zarejestrowaniu w wykazie „O” wymaganych danych należy założyć teczkę, na której nadaje się kolejny numer porządkowy wykazu (np. 0 25/07), na podstawie zarządzenia kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej w przedmiocie zarejestrowania orzeczenia w urządzeniu ewidencyjnym.

14. Teczki przechowuje się w zespole kuratorskiej służby sądowej w sposób określony w ust. 7; w teczkach zamieszcza się w szczególności: odpis wykonywanego orzeczenia wraz z zarządzeniami, wnioski do sądu, odpisy orzeczeń sądu wydanych w trakcie kontroli wykonywania obowiązku, notatki, adnotacje oraz inne dokumenty i pisma dotyczące osoby, na którą nałożono obowiązki.

15. W wykazie „O” numer porządkowy zakreśla się z chwilą wykonania przez osobę obowiązku, a jeżeli czas trwania obowiązku dotyczy całego okresu próby albo osoba nie wykonała obowiązku, numer zakreśla się z chwilą upływu okresu próby, a także w razie podjęcia warunkowo umorzonego postępowania, zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary albo zakończenia przerwy w karze pozbawienia wolności; po zakreśleniu numeru w wykazie, teczkę należy przekazać do sekretariatu wydziału i dołączyć do akt sprawy karnej.

16. Numer porządkowy w wykazie „O” zakreśla się także z chwilą wydania przez sąd postanowienia o zawieszeniu postępowania wykonawczego; sprawę należy wówczas wpisać do kontrolki „Zawk”, a informację o numerze porządkowym tej kontrolki wpisać do rubryki „Uwagi” w wykazie „O”.

17. W wykazie „Kkow” rejestruje się nazwiska i imiona osób skazanych lub ukaranych karą ograniczenia wolności oraz w stosunku do których orzeczono wykonanie pracy społecznie użytecznej, nazwę sądu i sygnaturę akt sprawy, rodzaj wykonywanej kary ograniczenia wolności kara ograniczenia wolności (wo) lub praca społecznie użyteczna (psu), okoliczność czy karę ograniczenia wolności orzeczono za przestępstwo (p) lub za wykroczenie (w), wymiar kary (miesiąc lub godziny), imię i nazwisko kuratora zawodowego, któremu przydzielono sprawę, datę wpływu orzeczenia do wykonania oraz datę i sposób zakończenia kary ograniczenia wolności lub pracy społecznie użytecznej; w razie udzielenia przerwy albo jej zakończenia, w kontrolce odnotowuje się ten fakt oraz jego przyczyny. W przypadku gdy karę ograniczenia wolności orzeczono z dozorem kuratora sądowego, w rubryce „Uwagi” zaznacza się „dozór” wraz z numerem porządkowym wykazu „Doz”. Jeżeli kurator wystąpił z wnioskiem do sądu, w rubryce „Uwagi” należy odnotować stosowny numer porządkowy kontrolki „Wn”.

18. W przypadku podjęcia przez sąd zawieszonego postępowania wykonawczego sprawę wpisuje się ponownie do wykazu „Kkow”, zaznaczając w rubryce „Uwagi” informację: „ponownie wpisano” oraz odnotowując numer porządkowy kontrolki „Zawk”.

19. Po wpłynięciu do zespołu kuratorskiej służby sądowej teczki i zarejestrowaniu w wykazie „Kkow” wymaganych danych, należy nadać jej kolejny numer porządkowy wykazu (np. Kkow 25/07), który nanosi się pod numerem porządkowym wykazu nadanym w sekretariacie wydziału.

20. W teczce „Kkow” przechowywanej według zasady ustalonej w ust. 7 w zespole kuratorskiej służby sądowej zamieszcza się w szczególności: odpis wykonywanego orzeczenia wraz z zarządzeniami, wnioski do sądu, odpisy orzeczeń sądu wydanych w trakcie wykonywania kary lub pracy społecznie użytecznej, notatki, adnotacje oraz inne dokumenty i pisma dotyczące osoby odbywającej karę ograniczenia wolności lub wykonującej pracę społecznie użyteczną.

21. W razie zakończenia odbywania przez skazanego lub ukaranego kary ograniczenia wolności poprzez wykonanie orzeczonej pracy i wobec upływu czasu, na jaki była orzeczona, a także wobec upływu czasu, jeżeli kara nie polegała na wykonywaniu pracy lub uznaniu kary za wykonaną, po zwolnieniu od odbywania reszty kary ograniczenia wolności, po wykonaniu postanowienia w przedmiocie zmiany kary ograniczenia wolności na zastępczą karę aresztu lub karę pozbawienia wolności, tj. po umieszczeniu skazanego lub ukaranego w zakładzie karnym albo po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie zamiany kary ograniczenia wolności na zastępczą karę grzywny, należy zakreślić w wykazie „Kkow” numer porządkowy, a teczkę przekazać do sekretariatu wydziału celem dołączenia do akt sprawy karnej lub sprawy o wykroczenie.

22. Numer porządkowy w wykazie „Kkow” zakreśla się także z chwilą wydania przez sąd postanowienia o zawieszeniu postępowania wykonawczego; sprawę należy wówczas wpisać do kontrolki „Zawk”, a informację o numerze porządkowym tej kontrolki wpisać do rubryki „Uwagi” w wykazie „Kkow”.

23. W przypadku znacznej liczby spraw, dopuszcza się prowadzenie wykazów uwzględniających podział terytorialny jednostek administracyjnych, znajdujących się we właściwości miejscowej sądu rejonowego.”;

25) § 509 otrzymuje brzmienie:

„§ 509. 1. W zespole kuratorskiej służby sądowej wykonującej orzeczenia w sprawach karnych prowadzi się kontrolki: „Wd”, „Wn”, „Pp”, „Ps” i „Zawk”.

2. W kontrolce „Wd” rejestruje się nazwiska i imiona osób, wobec których zarządzony został wywiad środowiskowy, tryb zarządzenia wywiadu (art. 214 k.p.k., art. 14 k.k.w.), organ zarządzający przeprowadzenie wywiadu i sygnaturę akt sprawy, datę wpływu, imię i nazwisko kuratora zawodowego, któremu przydzielono wywiad do przeprowadzenia, oznaczenie (s), jeżeli to kuratorowi społecznemu przydzielono wywiad do przeprowadzenia oraz datę przekazania wywiadu środowiskowego organowi zarządzającemu wywiad.

3. W kontrolce „Wn” rejestruje się nazwiska i imiona osób, wobec których zawodowy kurator sądowy wystąpił do sądu z wnioskiem, nazwę sądu orzekającego, sygnaturę sprawy oraz symbol i numer urządzenia ewidencyjnego, w którym zostały odnotowane w zespole kuratorskiej służby sądowej, datę złożenia wniosku, przedmiot i podstawę prawną wniosku, datę i sposób rozpoznania wniosku, w tym czy wniosek kuratora został uwzględniony oraz datę wpływu prawomocnego postanowienia do zespołu kuratorskiej służby sądowej, po rozpoznaniu wniosku przez sąd.

4. Kurator zawodowy, po skierowaniu wniosku, przedkłada na zarządzenie sędziego teczkę sprawy na termin posiedzenia.

5. Sprawę zakreśla się w kontrolce „Wn” po prawomocnym rozpoznaniu wniosku kuratora zawodowego przez sąd.

6. W kontrolce „Pp” rejestruje się nazwiska i imiona osób, co do których wpłynęły wnioski o udzielenie pomocy postpenitencjarnej lub którym udzielono pomocy postpenitencjarnej z urzędu, określenie wnioskodawcy (skazany zwalniany z jednostki penitencjarnej, członkowie rodziny skazanego osadzonego albo zwalnianego z jednostki penitencjarnej, pokrzywdzony, członkowie rodziny pokrzywdzonego), datę wpływu wniosku, sposób jego rozpoznania, w tym czy wniosek został uwzględniony oraz datę i formę udzielonej pomocy.

7. W kontrolce „Ps” rejestruje się nazwiska i imiona skazanych, w stosunku do których wyznaczony został okres przygotowania do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, organ ustalający okres przygotowania, datę wpływu, imię i nazwisko kuratora zawodowego, któremu do załatwienia przydzielono sprawę, oraz datę i sposób załatwienia.

8. W kontrolce „Zawk” wpisuje się nazwiska i imiona osób, co do których postępowanie wykonawcze zostało zawieszone.

9. W razie podjęcia postępowania należy w rubryce „Uwagi” wpisać datę podjęcia postępowania i datę ustania przyczyny zawieszenia postępowania (ujęcie skazanego, zakończenie leczenia itp.).

10. Numer porządkowy w kontrolce zakreśla się po wydaniu przez sąd postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania.

11. Kontrolka spraw, w których postępowanie zawieszono, powinna być kontrolowana przez kierownika zespołu nie rzadziej niż raz na miesiąc, przy czym, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące kurator zawodowy dokonuje ustalenia, czy zaistniała podstawa do złożenia wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania lub innego stosownego wniosku.

12. Dopuszcza się, w przypadku znacznej liczby spraw, prowadzenie kontrolek uwzględniających podział terytorialny jednostek administracyjnych, znajdujących się we właściwości miejscowej sądu rejonowego.”;

26) w § 509a dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dopuszcza się odstąpienie od prowadzenia skorowidzów alfabetyczno-numerowych w zespole, pod warunkiem prowadzenia programów komputerowych, umożliwiających szybkie ustalenie danych o sprawie, poprzez wprowadzenie nazwiska i imienia osoby.”.

§ 2. Załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Minister Sprawiedliwości: Krzysztof Kwiatkowski

Załącznik 1.

Załącznik do zarządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2009 r.
(poz. 137)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Vindicat sp. z o.o.

Vindicat to ogólnopolska firma windykacyjna realizująca usługi odzyskiwania należności. Jesteśmy również pionierem w tworzeniu rozwiązań informatycznych, umożliwiających samodzielne odzyskiwanie długów przez wierzycieli. VCAT.pl to internetowa platforma skutecznej windykacji należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama