| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 27 lutego 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Sprawiedliwości i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Sprawiedliwości

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2014 r. poz. 822) oraz § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W zarządzeniu nr 232/10/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Sprawiedliwości i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2011 r. Nr 2, poz. 10, z 2012 r. poz. 14, z 2013 r. poz. 1 i poz. 283 oraz z 2014 r. poz. 180) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wewnętrzna instrukcja, o której mowa w ust. 4, jest zatwierdzana przez Dyrektora Generalnego i przekazywana do Biura Dyrektora Generalnego.”;

2) § 40 otrzymuje brzmienie:

„§ 40. 1. Wpływające do Ministerstwa skargi i wnioski Kancelaria Główna przekazuje zgodnie z § 19 ust. 1, a w przypadku gdy zaadresowanie i treść skargi lub wniosku nie pozwalają na zastosowanie tego przepisu – sekretariatowi Wydziału Skarg i Wniosków w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

2. Sekretariat Wydziału Skarg i Wniosków w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego prowadzi rejestr wszystkich skarg i wniosków wpływających do Ministerstwa.

3. Komórka organizacyjna, której Kancelaria Główna przekazała lub która przyjęła w sposób określony w § 16 ust. 1 lub § 17 ust. 1 korespondencję stanowiącą podstawę wszczęcia sprawy załatwianej w trybie właściwym dla skarg i wniosków:

1) jeżeli załatwienie danej sprawy należy do zadań tej komórki organizacyjnej – niezwłocznie informuje Wydział Skarg i Wniosków w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego o wpływie skargi lub wniosku i załatwia daną sprawę;

2) jeżeli korespondencja została błędnie przekazana – niezwłocznie przekazuje ją sekretariatowi Wydziału Skarg i Wniosków w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

4. Sekretariat Wydziału Skarg i Wniosków w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego, w rejestrze, o którym mowa w ust. 2, odnotowuje skargi i wnioski otrzymane oraz te, o których informacje przekazano w trybie ust. 3 pkt 1.

5. Wydział Skarg i Wniosków w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego załatwia sprawę, której podstawę wszczęcia stanowi otrzymana skarga lub wniosek, lub niezwłocznie przekazuje skargę lub wniosek komórce organizacyjnej, do której zadań należy załatwienie danej sprawy.

6. Komórki organizacyjne załatwiające sprawy skarg i wniosków przekazują Wydziałowi Skarg i Wniosków w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego informację o sposobie załatwienia sprawy, a na żądanie Wydziału Skarg i Wniosków w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego również kopię odpowiedzi udzielonej skarżącemu lub wnioskodawcy.

7. Sekretariat Wydziału Skarg i Wniosków w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego, w rejestrze, o którym mowa w ust. 2, odnotowuje załatwienie skarg i wniosków przez ten wydział oraz załatwienie skarg i wniosków, o których informacje przekazano w trybie ust. 6.”;

3) § 42 otrzymuje brzmienie:

„§ 42. Przepisy niniejszego rozdziału nie wyłączają stosowania pozostałych przepisów instrukcji, w szczególności prowadzenie rejestru, o którym mowa w § 40 ust. 2, oraz rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej określonego w przepisach, o których mowa w § 41, nie wyłącza stosowania przepisów dotyczących rejestrowania spraw i dokumentów, z tym że wyciągi z tych rejestrów obejmujące sprawy załatwiane odpowiednio przez Wydział Skarg i Wniosków w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego oraz wewnętrzną komórkę organizacyjną właściwą w sprawach koordynowania udostępniania informacji publicznej pełnią rolę odpowiednich spisów spraw prowadzonych w sekretariatach tych wydziałów.”.

§ 2.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.

Minister Sprawiedliwości:

Cezary Grabarczyk

W porozumieniu:

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

dr hab. Władysław Stępniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »