REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 174

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie nadania statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1415 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 529 i 928) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 12, poz. 153).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Borys Budka

 

Załącznik 1. [STATUT CENTRALNEGO ZARZĄDU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ]

Załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 1 lipca 2015 r. (poz. 174)

Statut Centralnego Zarządu Służby Więziennej

§ 1. Centralny Zarząd Służby Więziennej, zwany dalej „Centralnym Zarządem”, jest aparatem wykonawczym Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, zwanego dalej „Dyrektorem Generalnym”, działającym zgodnie z jego zarządzeniami, poleceniami, wytycznymi i regulaminami oraz pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem.

§ 2. 1. Dyrektor Generalny kieruje Centralnym Zarządem przy pomocy zastępców, którzy są przed nim odpowiedzialni za powierzone im zadania.

2. Dyrektor Generalny może upoważnić poszczególnych funkcjonariuszy lub pracowników Centralnego Zarządu do wydawania decyzji w określonych przez niego sprawach.

§ 3. Dyrektor Generalny wykonuje zadania dysponenta środków budżetowych III stopnia, a w stosunku do podległych jednostek organizacyjnych więziennictwa wykonuje zadania głównego dysponenta środków budżetu państwa w zakresie określonym w art. 6 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1415 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 529 i 928).

§ 4. W skład Centralnego Zarządu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Budżetu;

2) Biuro Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;

3) Biuro Dozoru Elektronicznego;

4) Biuro Informacji i Statystyki;

5) Biuro Informatyki i Łączności;

6) Biuro Kadr i Szkolenia;

7) Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne;

8) Biuro Ochrony i Spraw Obronnych;

9) Biuro Penitencjarne;

10) Biuro Prawne;

11) Biuro Służby Zdrowia;

12) Biuro Spraw Wewnętrznych.

§ 5. Przy Centralnym Zarządzie działa, na podstawie odrębnych przepisów, Biuro Emerytalne Służby Więziennej.

§ 6. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Centralnego Zarządu oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 5, określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Generalnego.

§ 7. Dyrektor Generalny może, w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań, tworzyć zespoły o charakterze stałym lub do wykonywania określonych zadań, a także powoływać kolegialne organy doradcze lub opiniodawcze, określając szczegółowy zakres i tryb ich działania.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA