reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego stopnia dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie w roku akademickim 2019/2020, które są określone w załączniku do zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

Załącznik 1. [WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU PENITENCJARYSTYKA DLA KANDYDATÓW NA FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ]

Załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 27 marca 2019 r. (poz. 98)

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU PENITENCJARYSTYKA DLA KANDYDATÓW NA FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ

§ 1. 1. Na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej, zwane dalej "studiami", są przyjmowane osoby, które spełniają wymagania określone w art. 38 oraz art. 62b ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U z 2018 r. poz. 1542, 1669, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 125), tj.:

1) posiadają obywatelstwo polskie;

2) posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej;

3) korzystają z pełni praw publicznych;

4) dają rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

5) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec których nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne o takie przestępstwo;

6) dają rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

7) posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe (mundurowe);

8) posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;

9) złożyły podanie o przyjęcie do służby kandydackiej;

10) złożyły zobowiązanie do pełnienia służby po ukończeniu nauki przez okres 5 lat od dnia mianowania funkcjonariuszem w służbie stałej.

2. Na studia są przyjmowane osoby spełniające kryteria określone w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

3. Proces rekrutacji na studia, zwany dalej "rekrutacją", obejmuje:

1) proces rejestracji;

2) uzyskanie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Służbie Więziennej;

3) uzyskanie przez WSKIP informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego;

4) postępowanie kwalifikacyjne kończące się przyjęciem na studia przez wpisanie na listę studentów na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej.

4. Do przeprowadzenia rekrutacji Rektor-Komendant powołuje zarządzeniem: uczelnianą komisję rekrutacyjną oraz komisje do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej i komisje do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, określając zadania komisji.

5. Harmonogram rekrutacji określa załącznik nr 1 do niniejszych warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy służby więziennej w służbie kandydackiej, zwanych dalej "warunkami".

6. Na podstawie § 38 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861) ustala się wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji w kwocie 100 zł (sto złotych). Opłata nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem wpływu błędnie dokonanej opłaty rekrutacyjnej lub wpłaty w nieprawidłowej wysokości na rachunek Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki, zwanej dalej "WSKiP" - w takim przypadku środki zostaną zwrócone na rachunek, z którego dokonano przelewu. Decyzję w sprawie zwrotu środków podejmuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

7. Rekrutacja rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 r. uruchomieniem procesu rejestracji, a kończy się 9 września 2019 r. ogłoszeniem uzupełniającej listy kandydatów przyjętych na studia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 7 i 8.

§ 2. 1. Proces rejestracji na studia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej trwa od 1 kwietnia 2019 r. do 17 maja 2019 r. i obejmuje:

1) założenie indywidualnego konta rekrutacyjnego w Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej "IRK", dostępnej na stronie internetowej WSKIP;

2) wypełnienie w systemie IRK elektronicznego wniosku i ankiety osobowej kandydata na studia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych warunków;

3) przesłanie przez system IRK aktualnej kolorowej fotografii w formie cyfrowej (wykonanej zgodnie z wymogami tam określonymi);

4) wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto, którego numer jest generowany w systemie IRK.

2. Przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego na podstawie skierowania wystawionego przez WSKiP kandydat powinien uzyskać od właściwej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeczenie o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Służbie Więziennej.

3. W terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji kandydat powinien przesłać przez system IRK wyniki egzaminu maturalnego/ dojrzałości zamieszczone na świadectwie dojrzałości oraz inne osiągnięcia będące podstawą naliczania punktów rankingowych.

4. W terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji kandydat powinien dostarczyć do WSKiP:

1) kopię świadectwa dojrzałości - oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WSKiP;

2) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia uwzględniane w procesie rekrutacji - oryginały do wglądu;

3) kopię dowodu osobistego - oryginał do wglądu w celu poświadczenia kopii przez WSKiP;

4) skrócony odpis aktu urodzenia - oryginał;

5) zaadresowane do Rektora-Komendanta podanie o przyjęcie do służby kandydackiej, dostępne w systemie IRK, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych warunków;

6) oryginał wniosku o przyjęcie na studia zaadresowany do Rektora-Komendanta oraz wypełnionej ankiety osobowej kandydata na studia dostępnej w systemie IRK, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2;

7) oryginał wypełnionej ankiety personalnej kandydata do Służby Więziennej dostępnej na stronie internetowej WSKIP, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszych warunków;

8) dwa zdjęcia papierowe o wymiarach 20 mm na 25 mm;

9) oświadczenie o podjęciu/rezygnacji z podjęcia nauki opatrzone własnoręcznym (czytelnym) podpisem kandydata dostępne na stronie internetowej WSKiP, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszych warunków;

10) dokument potwierdzający dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

5. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dodatkowo, przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego, tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego, a w przypadku gdy odrębne przepisy nie stanowią inaczej, również zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku braku takiego miejsca - kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę WSKiP.

§ 3. 1. Na zakres postępowania kwalifikacyjnego składa się:

1) test sprawności fizycznej;

2) rozmowa kwalifikacyjna;

3) analiza wyników egzaminu maturalnego/dojrzałości z przedmiotów, o których mowa w § 4 ust. 2 zamieszczonych na świadectwie dojrzałości, z zastrzeżeniem ust. 2;

4) sporządzenie listy rankingowej dla kierunku studiów penitencjarystyka;

5) podjęcie decyzji przez Rektora-Komendanta w sprawie zakwalifikowania kandydatów do przyjęcia na studia;

6) sporządzenie listy kandydatów przyjętych na studia po spełnieniu warunku, o którym mowa w § 5 ust. 3.

2. Elementy postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, podlegają ocenie punktami rankingowymi:

1) test sprawności fizycznej - maksymalnie 6 punktów rankingowych;

2) rozmowa kwalifikacyjna - maksymalnie 4 punkty rankingowe;

3) świadectwo dojrzałości - maksymalnie 8 punktów rankingowych

- co daje łącznie 18 punktów rankingowych.

3. Warunkiem przystąpienia do testu sprawności fizycznej jest przedstawienie oświadczenia kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszych warunków.

4. Zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. poz. 1580 oraz z 2018 r. poz. 1573).

5. Opis przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, warunki zaliczenia oraz system naliczania punktów rankingowych określa załącznik nr 7 do niniejszych warunków.

6. Sposób obliczania punktów rankingowych za świadectwo dojrzałości jest opisany w § 4 oraz załącznika nr 8 do niniejszych warunków.

7. Dla kandydatów, którzy łącznie:

1) spełnili warunki, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz w § 2 ust. 2 i 3;

2) uzyskali co najmniej 1 punkt rankingowy z testu sprawności fizycznej;

3) uzyskali co najmniej 1 punkt rankingowy za rozmowę kwalifikacyjną;

4) przesłali przez IRK wyniki ze świadectwa dojrzałości, będące podstawą naliczenia punktów rankingowych

- jest sporządzana lista rankingowa dla kierunku studiów penitencjarystyka.

O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba uzyskanych punktów rankingowych. W przypadku kandydatów z taką samą liczbą punktów rankingowych o miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów rankingowych z języka polskiego.

8. Wobec kandydata, który do dnia upływu terminu wprowadzenia wyników matur w systemie IRK nie uzyskał orzeczenia, o którym mowa w § 2 ust. 2, lub orzeczenie to nie wpłynęło do siedziby WSKiP w Warszawie, postępowanie rekrutacyjne przerywa się.

9. WSKiP występuje do Krajowego Rejestru Karnego o informacje o kandydacie. Wobec kandydata, który nie spełnia wymogów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5, postępowanie rekrutacyjne przerywa się.

10. O terminie przeprowadzenia w WSKiP postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, kandydat jest powiadamiany co najmniej na 14 dni przed dniem jego przeprowadzenia.

§ 4. 1. Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

1) dla kandydata posiadającego świadectwo egzaminu maturalnego przeprowadzanego od 2005 r., tzw. "nowej matury", gdzie wyniki egzaminu są wyrażone w skali procentowej - wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów ustalonych w ust. 2;

2) dla kandydata posiadającego świadectwo egzaminu dojrzałości przeprowadzanego do 2004 r., tzw. "starej matury", gdzie wyniki egzaminu są wyrażone w skali trzy lub pięciostopniowej - oceny uzyskane w czasie egzaminu dojrzałości z przedmiotów ustalonych w ust. 2.

2. Ustala się wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny są uwzględniane przy naliczaniu punktów rankingowych wraz z przypisaniem dla tych przedmiotów maksymalnej liczby punktów rankingowych:

Kierunek studiów

Przedmiot/ maksymalna liczba punktów rankingowych

Przedmiot obowiązkowy

Przedmiot do wyboru

Język
polski

Język obcy
nowożytny

Geografia*

Historia*

WOS*

Matematyka*

Biologia*

Penitencjarystyka

2,00

2,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

UWAGA: *podstawą naliczania jest jeden z przedmiotów dający kandydatowi największą liczbę punktów rankingowych

 

3. Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości posiada:

1) określony przedmiot na poziomie podstawowym i rozszerzonym;

2) dwa języki obce;

3) określony przedmiot pisemnie i ustnie (dotyczy kandydata z tzw. "starą maturą")

- wówczas podstawą naliczenia punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych.

4. Jeżeli kandydat jest laureatem olimpiady językowej stopnia centralnego, wówczas otrzymuje za język obcy (za język polski w przypadku Olimpiady Literatury i Języka Polskiego) maksymalną liczbę punktów rankingowych.

5. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego, o których mowa w zarządzeniu nr 14 Rektora-Komendanta z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku akademickim 2019/2020, otrzymują maksymalną liczbę punktów rankingowych (8 pkt) za świadectwo dojrzałości.

§ 5. 1. Na wniosek uczelnianej komisji rekrutacyjnej, Rektor-Komendant podejmuje decyzję w sprawie zakwalifikowania kandydata do przyjęcia na studia.

2. Listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia ogłasza się w dniu 26 lipca 2019 r. przez zamieszczenie stosownej informacji na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata (w IRK), z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Kandydatowi zakwalifikowanemu do przyjęcia wysyła się dodatkowo informację (drogą e-mailową) o ostatecznym terminie dostarczenia do WSKiP wymaganych dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2. Niedostarczenie dokumentów jest traktowane jako rezygnacja i skutkuje wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek penitencjarystyka, o czym kandydat jest informowany na swoim indywidualnym koncie rekrutacyjnym (w IRK).

4. Kandydatowi nieprzyjętemu uczelniana komisja rekrutacyjna, doręcza w formie pisemnej, opatrzoną podpisem Rektora-Komendanta, imienną decyzję o nieprzyjęciu na studia.

5. W terminie 14 dni od doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 4, kandydatowi nieprzyjętemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rektora-Komendanta. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji, o których mowa w niniejszym zarządzeniu. Decyzja Rektora-Komendanta jest ostateczna. Decyzja w formie pisemnej jest doręczana odwołującemu się od decyzji.

6. W przypadku stwierdzenia u kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia innych wyników przesłanych przez niego w czasie rejestracji, niż w dostarczonych dokumentach - mających wpływ na postępowanie rekrutacyjne - następuje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia, o czym kandydat jest informowany na indywidualnym koncie rekrutacyjnym (w IRK).

7. W przypadku rezygnacji lub skreślenia kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia uczelniana komisja rekrutacyjna proponuje kolejnemu kandydatowi z listy rankingowej, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym zarządzeniu, zakwalifikowanie go do przyjęcia na ten kierunek studiów.

8. Na zasadach określonych w ust. 7 jest rozpatrywany również kandydat nieprzyjęty na studia z powodu uzyskania zbyt małej liczby punktów rankingowych, któremu wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245). Warunkiem zaproponowania kandydatowi zakwalifikowania do przyjęcia na studia jest uzyskanie, po przeliczeniu punktów rankingowych, odpowiednio wysokiej pozycji na liście rankingowej.

§ 6. 1. Osoba przyjęta na studia otrzymuje od Rektora-Komendanta rozkaz personalny w sprawie przyjęcia do służby kandydackiej oraz składa ślubowanie, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.

2. Po złożeniu ślubowania osoba przyjęta do służby kandydackiej jest funkcjonariuszem Służby Więziennej w służbie kandydackiej i otrzymuje stopień szeregowego Służby Więziennej.

3. Funkcjonariusz w służbie kandydackiej pełni służbę od dnia przyjęcia do służby oraz odbywa kurs przygotowawczy w miejscu wskazanym przez WSKiP.

4. Rektor-Komendant podpisuje z funkcjonariuszem w służbie kandydackiej umowę dotyczącą warunków zwrotu kosztów poniesionych w związku z podjętymi studiami.

5. Funkcjonariusz w służbie kandydackiej jest studentem pierwszego roku studiów i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania podczas uroczystej immatrykulacji.

Załączniki do warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego
stopnia
na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy
Służby
Więziennej w służbie kandydackiej

Załącznik nr 1

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU PENITENCJARYSTYKA DLA KANDYDATÓW NA FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Lp.

Etap rekrutacji

Termin

1.

Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

01.04.2019 r. - 17.05.2019 r.

2.

Wydanie skierowań do Rejonowych Komisji Lekarskich.
Wysłanie listów poleconych ze skierowaniem do zarejestrowanych kandydatów z informacją o wyznaczonym terminie w Rejonowych Komisjach Lekarskich i możliwości indywidualnego ustalenia terminu komisji bezpośrednio w Rejonowych Komisjach Lekarskich.

01.04.2019 r. - 22.05.2019 r.

3.

Sprawdzenie informacji o kandydatach w Krajowym Rejestrze Karnym.

01.04.2019 r. - 22.05.2019 r.

4.

Poinformowanie za pomocą systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów o terminach testów sprawności fizycznej i rozmów kwalifikacyjnych, z prośbą o potwierdzenie przybycia. Umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Uczelni.

do 31.05.2019 r.

5.

Test sprawności fizycznej.

24-26.06.2019 r.

6.

Rozmowa kwalifikacyjna.

24-26.06.2019 r.

7.

Uzupełnienie przez kandydatów Internetowej Rejestracji Kandydatów o wyniki matur.

do 12.07.2019 r.

8.

Rejestrowanie orzeczeń lekarskich kandydatów o zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby przesyłanych przez właściwe Rejonowe Komisje Lekarskie.

do 12.07.2019 r.

9.

Sporządzenie listy rankingowej kandydatów i podanie wyników kwalifikacyjnych na studia oraz informacji o przyjęciu na studia.

do 19.07.2019 r.

10.

Uzupełnienie dokumentów przez kandydatów.
Umieszczenie informacji na stronie internetowej Uczelni o sposobie dostarczenia (osobiście lub drogą pocztową - liczy się data wpływu) wymaganych dokumentów do siedziby Uczelni w Warszawie.

do 25.07.2019 r.

11.

Ogłoszenie wyników kwalifikacyjnych na studia oraz informacji o przyjęciu na studia z uwzględnieniem rezygnacji kandydatów.

26.07.2019 r.

12.

Przyjęcie do służby kandydackiej.

05.08.2019 r.

13.

Kurs przygotowawczy.

05-24.08.2019 r.

14.

Uzupełniające przyjęcie do służby kandydackiej z list rankingowych.

02.09.2019 r.

15.

Uzupełniający kurs przygotowawczy.

02-21.09.2019 r.

16.

Uzupełniające przyjęcie do służby kandydackiej z list rankingowych, w miejsce kandydatów, którzy podjęli decyzję o rezygnacji ze studiów podczas kursu przygotowawczego.

do 9.09.2019 r.

17.

Immatrykulacja.

01.10.2019 r.

 

Załącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 3

WZÓR - PODANIE

infoRgrafika

Załącznik nr 4

WZÓR - ANKIETA PERSONALNA KANDYDATA DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 5

WZÓR - OŚWIADCZENIE

infoRgrafika

Załącznik nr 6

WZÓR - OŚWIADCZENIE

infoRgrafika

Załącznik nr 7

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU PENITENCJARYSTYKA DLA KANDYDATÓW NA FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ

1. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzają komisje powołane do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 4 warunków.

2. Rozmowa ma charakter wywiadu kompetencyjnego mającego na celu określenie predyspozycji i motywacji kandydata do podjęcia studiów w charakterze funkcjonariusza Służby Więziennej w służbie kandydackiej.

3. W trakcie rozmowy kandydat może przedłożyć komisji dokumenty poświadczające jego dodatkowe kwalifikacje przydatne w służbie kandydackiej, jak np.:

1) ukończenie przez kandydata szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej mu uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu przez niego egzaminu maturalnego, w której ten kandydat zrealizował programy nauczania uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej,

2) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego, tytułu ratownika lub ratownika medycznego, prawa jazdy lub innych uprawnień przydatnych w Służbie Więziennej.

4. W wyniku rozmowy komisja przyznaje kandydatowi punkty rankingowe (max 4):

1) 0 punktów rankingowych - w przypadku stwierdzenia braku predyspozycji lub motywacji do podjęcia studiów w charakterze kandydata na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej, co oznacza niezaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej i dyskwalifikuje kandydata z umieszczenia na liście rankingowej;

2) 1 punkt rankingowy - w przypadku gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje do podjęcia studiów w charakterze kandydata na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej;

3) w przypadku, gdy kandydat posiada predyspozycje i motywacje, o których mowa w pkt 2, dodatkowo do 3 punktów rankingowych, w tym:

a) 2 punkty rankingowe - gdy posiada wykształcenie średnie branżowe (klasy mundurowe);

b) 1 punkt - gdy posiada odpowiednie kompetencje społeczne, w tym w szczególności: prezentuje właściwą postawę wobec ludzi, dostrzega i uwzględnia odczucia oraz opinie innych ludzi, deklaruje chęć współpracy z innymi osobami oraz przejawia inicjatywę i aktywność w kontaktach międzyludzkich; rozumie obowiązek poszanowania godności ludzkiej oraz respektowania podstawowych zasad i wartości etycznych oraz norm moralnych.

Załącznik nr 8

SPOSÓB OBLICZNIA PUNKTÓW RANKINGOWYCH ZA ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI DLA KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU PENITENCJARYSTYKA DLA KANDYDATÓW NA FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ

1. Punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości "nowa matura" (wyniki procentowe)

Punkty rankingowe z danego przedmiotu obliczane są według wzoru:

pkt rankingowe za przedmiot = wynik maturalny x waga poziomu x waga przedmiotu (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), gdzie:

1) wynik maturalny: wynik maturalny z części pisemnej wyrażony w skali punktowej wynikający w stosunku 1:1 ze skali procentowej;

2) waga poziomu: poziom podstawowy (P) - 0,5; poziom rozszerzony (R) -1;

3) waga przedmiotu:

a) matematyka lub biologia lub geografia lub historia lub WOS - 0,04.

b) język polski, język obcy nowożytny - 0,02.

Wynik maturalny z części pisemnej

Punkty rankingowe za przedmioty zdawane w części pisemnej na poziomie podstawowym (P) lub rozszerzonym (R)

 

Język polski
waga 0,02

Język obcy
waga 0,02

Geografia, historia, WOS, matematyka, biologia
waga 0,04

 

P
waga 0,5

R
waga 1,0

P
waga 0,5

R
waga 1,0

P
waga 0,5

R
waga 1,0

 

100

1,00

2,00

1,00

2,00

2,00

4,00

 

99

0,99

1,98

0,99

1,98

1,98

3,96

 

98

0,98

1,96

0,98

1,96

1,96

3,92

 

97

0,97

1,94

0,97

1,94

1,94

3,88

 

96

0,96

1,92

0,96

1,92

1,92

3,84

 

95

0,95

1,90

0,95

1,90

1,90

3,80

 

94

0,94

1,88

0,94

1,88

1,88

3,76

 

93

0,93

1,86

0,93

1,86

1,86

3,72

 

92

0,92

1,84

0,92

1,84

1,84

3,68

 

91

0,91

1,82

0,91

1,82

1,82

3,64

 

90

0,90

1,80

0,90

1,80

1,80

3,60

 

89

0,89

1,78

0,89

1,78

1,78

3,56

 

88

0,88

1,76

0,88

1,76

1,76

3,52

 

87

0,87

1,74

0,87

1,74

1,74

3,48

 

86

0,86

1,72

0,86

1,72

1,72

3,44

 

85

0,85

1,70

0,85

1,70

1,70

3,40

 

84

0,84

1,68

0,84

1,68

1,68

3,36

 

83

0,83

1,66

0,83

1,66

1,66

3,32

 

82

0,82

1,64

0,82

1,64

1,64

3,28

 

81

0,81

1,62

0,81

1,62

1,62

3,24

 

80

0,80

1,60

0,80

1,60

1,60

3,20

 

79

0,79

1,58

0,79

1,58

1,58

3,16

 

78

0,78

1,56

0,78

1,56

1,56

3,12

 

77

0,77

1,54

0,77

1,54

1,54

3,08

76

0,76

1,52

0,76

1,52

1,52

3,04

75

0,75

1,50

0,75

1,50

1,50

3,00

74

0,74

1,48

0,74

1,48

1,48

2,96

73

0,73

1,46

0,73

1,46

1,46

2,92

72

0,72

1,44

0,72

1,44

1,44

2,88

71

0,71

1,42

0,71

1,42

1,42

2,84

70

0,70

1,40

0,70

1,40

1,40

2,80

69

0,69

1,38

0,69

1,38

1,38

2,76

68

0,68

1,36

0,68

1,36

1,36

2,72

67

0,67

1,34

0,67

1,34

1,34

2,68

66

0,66

1,32

0,66

1,32

1,32

2,64

65

0,65

1,30

0,65

1,30

1,30

2,60

64

0,64

1,28

0,64

1,28

1,28

2,56

63

0,63

1,26

0,63

1,26

1,26

2,52

62

0,62

1,24

0,62

1,24

1,24

2,48

61

0,61

1,22

0,61

1,22

1,22

2,44

60

0,60

1,20

0,60

1,20

1,20

2,40

59

0,59

1,18

0,59

1,18

1,18

2,36

58

0,58

1,16

0,58

1,16

1,16

2,32

57

0,57

1,14

0,57

1,14

1,14

2,28

56

0,56

1,12

0,56

1,12

1,12

2,24

55

0,55

1,10

0,55

1,10

1,10

2,20

54

0,54

1,08

0,54

1,08

1,08

2,16

53

0,53

1,06

0,53

1,06

1,06

2,12

52

0,52

1,04

0,52

1,04

1,04

2,08

51

0,51

1,02

0,51

1,02

1,02

2,04

50

0,50

1,00

0,50

1,00

1,00

2,00

49

0,49

0,98

0,49

0,98

0,98

1,96

48

0,48

0,96

0,48

0,96

0,96

1,92

47

0,47

0,94

0,47

0,94

0,94

1,88

46

0,46

0,92

0,46

0,92

0,92

1,84

45

0,45

0,90

0,45

0,90

0,90

1,80

44

0,44

0,88

0,44

0,88

0,88

1,76

43

0,43

0,86

0,43

0,86

0,86

1,72

42

0,42

0,84

0,42

0,84

0,84

1,68

41

0,41

0,82

0,41

0,82

0,82

1,64

40

0,40

0,80

0,40

0,80

0,80

1,60

39

0,39

0,78

0,39

0,78

0,78

1,56

38

0,38

0,76

0,38

0,76

0,76

1,52

37

0,37

0,74

0,37

0,74

0,74

1,48

36

0,36

0,72

0,36

0,72

0,72

1,44

35

0,35

0,70

0,35

0,70

0,70

1,40

34

0,34

0,68

0,34

0,68

0,68

1,36

33

0,33

0,66

0,33

0,66

0,66

1,32

32

0,32

0,64

0,32

0,64

0,64

1,28

31

0,31

0,62

0,31

0,62

0,62

1,24

30

0,30

0,60

0,30

0,60

0,60

1,20

29

0,29

0,58

0,29

0,58

0,58

1,16

28

0,28

0,56

0,28

0,56

0,56

1,12

27

0,27

0,54

0,27

0,54

0,54

1,08

26

0,26

0,52

0,26

0,52

0,52

1,04

25

0,25

0,50

0,25

0,50

0,50

1,00

24

0,24

0,48

0,24

0,48

0,48

0,96

23

0,23

0,46

0,23

0,46

0,46

0,92

22

0,22

0,44

0,22

0,44

0,44

0,88

21

0,21

0,42

0,21

0,42

0,42

0,84

20

0,20

0,40

0,20

0,40

0,40

0,80

19

0,19

0,38

0,19

0,38

0,38

0,76

18

0,18

0,36

0,18

0,36

0,36

0,72

17

0,17

0,34

0,17

0,34

0,34

0,68

16

0,16

0,32

0,16

0,32

0,32

0,64

15

0,15

0,30

0,15

0,30

0,30

0,60

14

0,14

0,28

0,14

0,28

0,28

0,56

13

0,13

0,26

0,13

0,26

0,26

0,52

12

0,12

0,24

0,12

0,24

0,24

0,48

11

0,11

0,22

0,11

0,22

0,22

0,44

10

0,10

0,20

0,10

0,20

0,20

0,40

9

0,09

0,18

0,09

0,18

0,18

0,36

8

0,08

0,16

0,08

0,16

0,16

0,32

7

0,07

0,14

0,07

0,14

0,14

0,28

6

0,06

0,12

0,06

0,12

0,12

0,24

5

0,05

0,10

0,05

0,10

0,10

0,20

4

0,04

0,08

0,04

0,08

0,08

0,16

3

0,03

0,06

0,03

0,06

0,06

0,12

2

0,02

0,04

0,02

0,04

0,04

0,08

1

0,01

0,02

0,01

0,02

0,02

0,04

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2. Punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości "stara matura" (skala ocen pięciostopniowa)

Oceny maturalne

Przedmiot/ maksymalna liczba punktów rankingowych

Przedmiot obowiązkowy

Przedmiot do wyboru

Język
polski

Język obcy nowożytny

Geografia

Historia

WOS

Matematyka

Biologia

6

2,00

2,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

5

1,70

1,70

3,40

3,40

3,40

3,40

3,40

4

1,40

1,40

2,80

2,80

2,8

2,8

2,80

3

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2

0,60

0,60

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

 

3. Punkty rankingowe za świadectwo dojrzałości "stara matura (skala ocen trzystopniowa)

Oceny maturalne

Przedmiot/ maksymalna liczba punktów rankingowych

Przedmiot obowiązkowy

Przedmiot do wyboru

Język
polski

Język obcy nowożytny

Geografia

Historia

WOS

Matematyka

Biologia

5

2,00

2,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4

1,40

1,40

2,80

2,80

2,80

2,80

2,80

3

0,60

0,60

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Witold Studziński

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama