REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 59

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 23 marca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 148 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z 2022 r. poz. 2642 oraz z 2023 r. poz. 289) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 138, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 106 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W wydziale rozpoznającym sprawy pierwszej i drugiej instancji, sprawy „Co" rozpoznawane przez sąd drugiej instancji wyróżnia się w repertorium poprzez zamieszczenie dodatkowego oznaczenia „II"; oznaczenie to zamieszcza się również na okładce akt sprawy, obok sygnatury.";

2) w § 380:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Zażalenia na postanowienia albo zarządzenia referendarza sądowego wydawane w postępowaniu wykonawczym rozpoznaje się pod numerem nadanym sprawie w wykazie „Ko"; § 367 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.",

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W wydziale rozpoznającym sprawy pierwszej i drugiej instancji, sprawy „Ko" rozpoznawane przez sąd drugiej instancji wyróżnia się w wykazie poprzez zamieszczenie dodatkowego oznaczenia „II"; oznaczenie to zamieszcza się również na okładce akt sprawy, obok sygnatury.";

3) w § 401 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Numer w wykazie „Wpkz" zakreśla się ponadto po uprawomocnieniu się postanowienia wydanego na podstawie art. 48a § 1 k.k.w. albo art. 65a § 1 k.k.w.";

4) po § 431 dodaje się § 431a w brzmieniu:

„§ 431a. Przepis § 367 stosuje się odpowiednio.";

5) w załączniku nr 3 - Lista pism sądowych, które mogą być wysyłane bez podpisu zgodnie z § 21 ust. 4 zarządzenia dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16. Pisma do zespołów kuratorskiej służby sądowej na podstawie art. 43h § 4 k.k.w.";

6) w załączniku nr 6 - Podział spraw na kategorie w poszczególnych urządzeniach ewidencyjnych:

a) w pkt 19 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) „7" - sprawy o symbolach statystycznych: 004, 004a, 004b, 004/a/b, 005, 040, 040a, 040b, 040/a/b, 041,",

b) w pkt 20 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) „1" - sprawy o symbolach statystycznych: 004, 004a, 004b, 004/a/b, 005, 040, 040a, 040b, 040/a/b, 041,",

c) w pkt 43 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) „7" - sprawy o symbolach statystycznych: 004, 004a, 004b, 004/a/b, 005, 040, 040a, 040b, 040/a/b, 041, 232, 232a, 233, 234,",

d) w części - Sprawy podlegające przydziałowi bez nadania odrębnej sygnatury: lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) „ZAŻ" - zażalenia niepodlegające rejestracji we właściwym urządzeniu ewidencyjnym pod odrębną sygnaturą,".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Zbigniew Ziobro


1) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2020 r. poz. 2, 102, 114, 156, 163, 165, 246 i 265, z 2021 r. poz. 86, 159, 230, 324 i 328 oraz z 2022 r. poz. 112, 137, 142 i 219.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-24
  • Data wejścia w życie: 2023-04-01
  • Data obowiązywania: 2023-04-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA