REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 189

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 września 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 148 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 138, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 93 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) „Cz" - dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu pierwszej instancji oraz dla zażaleń na wydanie przez funkcjonariusza Policji albo żołnierza Żandarmerii Wojskowej nakazu i zakazu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktowania lub zakazu wstępu (art. 15aj ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.3)) i art. 18j ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1266 i 1860).";

2) w § 104:

a) w ust. 3 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka lub osoby pozostającej pod opieką w postaci prostego przyjęcia lub odrzucenia spadku.",

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku, gdy sprawa, o której mowa w ust. 3 pkt 9 jest sprawą odrębną, do akt sprawy głównej dołącza się odpis prawomocnego postanowienia sądu w tym przedmiocie.";

3) w § 109 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Akta sprawy „Cz" w przedmiocie rozpoznania zażalenia na wydany przez funkcjonariusza Policji albo żołnierza Żandarmerii Wojskowej nakaz i zakaz, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania lub zakaz wstępu dołącza się do akt sprawy z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej (art. 11a i art. 11aa ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289, 535 i 1606)).";

4) w § 139 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Sprawy o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka lub osoby pozostającej pod opieką w postaci prostego przyjęcia lub odrzucenia spadku, które zostały przekazane sądowi rozpoznającemu sprawę o stwierdzenie nabycia spadku, zakreśla się w repertorium. W razie zwrotu akt tych spraw na skutek niewydania orzeczenia w przedmiocie tego zezwolenia, wpisuje się je w repertorium pod nowym numerem porządkowym, stosując przepis § 80 ust. 2.";

5) w § 298 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po prawomocnym zakończeniu postępowania skutkującym pozbawieniem bądź ograniczeniem władzy rodzicielskiej albo wydaniem lub zmianą zarządzeń opiekuńczych z uwagi na stosowanie przemocy w rozumieniu definicji z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, należy odnotować oznaczenie „pd" (przemoc domowa).";

6) w § 306 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) zażaleń do sądu opiekuńczego na odebranie dziecka złożonych w trybie art. 12b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej;";

7) w § 370 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) „pdom" - sprawa dotycząca przemocy domowej w rozumieniu definicji z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.";

8) w załączniku nr 2 Wykaz spraw podlegających symbolizacji:

a) w rep. „C":

- wiersz „roszczenia z umów bankowych, z wyłączeniem spraw o symbolu 049c i 049cf:" otrzymuje brzmienie:

„roszczenia z umów bankowych, z wyłączeniem spraw o symbolu 049c, 049cf i 049zl:",

- po wierszu „roszczenia z umów bankowych denominowanych/indeksowanych do franka szwajcarskiego 049cf" dodaje się wiersz w brzmieniu:

„roszczenia z umów bankowych ze zmiennym oprocentowaniem zależnym od stawki referencyjnej WIBOR 049zl",

- wiersz „odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych na podstawie art. 448 k.c.:" otrzymuje brzmienie:

„odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych na podstawie art. 448 k.c.(9):",

b) w rep. „Ns":

- po wierszu „- w tym z udziałem osób małoletnich 267m" dodaje się wiersz:

„zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka lub osoby pozostającej pod opieką w postaci prostego przyjęcia lub odrzucenia spadku (art. 101 § 3 k.r.o.) 267z",

- po wierszu „wpis do księgi wieczystej 281" dodaje się wiersze w brzmieniu:

„z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej (art. 11a i art. 11aa ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przemocy domowej)(10) 283

- w tym z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia 283z

z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej (art. 11a i art. 11aa ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przemocy domowej), gdy wydany był przez Policję lub Żandarmerię Wojskową nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia i zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania lub zakaz wstępu(10) 283zn

- w tym z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia 283znz

uchylenie lub zmianę postanowienia wydanego na podstawie art. 11a lub art. 11aa ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przemocy domowej 283uz",

- uchyla się wiersze:

„zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia zajmowanego wspólnie z innym członkiem rodziny dotkniętym przemocą lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) 282

zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia zajmowanego wspólnie z innym członkiem rodziny dotkniętym przemocą lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), gdy wydany był przez Policję lub Żandarmerię Wojskową nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia 282zn",

c) w rep. „Cz":

- po wierszu „zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej (art. 83 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie) 744" dodaje się wiersz w brzmieniu:

„zażalenie na wydany przez funkcjonariusza Policji albo żołnierza Żandarmerii Wojskowej nakaz i zakaz, zakaz zbliżania, zakaz kontaktowania lub zakaz wstępu (art. 15aj ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji i art. 18j ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych 744nz",

- uchyla się wiersz:

„zażalenie na wydany przez Policję albo Żandarmerię Wojskową zakaz lub nakaz (art. 15aj ustawy o Policji i art. 18j ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych) 744zn",

d) w rep. „Nsm":

- po wierszu „zwrot nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą małoletnią 208nw" dodaje się wiersze:

„ustanowienie kuratora małoletniego (z art. 102 zd. 2 k.r.o. i z art. 109 § 3 k.r.o.) - ogółem 209km

ustanowienie reprezentanta dziecka w tym:

- do reprezentowania przy czynnościach prawnych 209rcp

- do reprezentowania w postępowaniu administracyjnym 209ra

- do reprezentowania w postępowaniu cywilnym 209rc

- do reprezentowania w postępowaniu karnym 209rk",

- uchyla się wiersze:

„ustanowienie kuratora dla małoletniego - ogółem 209o

- do reprezentowania w postępowaniu cywilnym 209c

- do reprezentowania w postępowaniu karnym 209k",

e) w wykazie „Nmo" po wierszu „o wgląd w sytuację nieletniego 143wn" dodaje się wiersz:

„o przesłuchanie małoletniego (art. 15ab ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, art. 18b ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych) 143pm",

f) w rep. „GC":

- wiersz „- kredytu i pożyczki udzielonych przez bank, z wyłączeniem spraw o symbolach 638c i 638cf" otrzymuje brzmienie:

„- kredytu i pożyczki udzielonych przez bank, z wyłączeniem spraw o symbolach 638c, 638cf i 638zl",

- po wierszu „- z umów bankowych denominowanych/indeksowanych do franka szwajcarskiego 638cf" dodaje się wiersz w brzmieniu:

„roszczenia z umów bankowych ze zmiennym oprocentowaniem zależnym od stawki referencyjnej WIBOR 638zl",

g) w rep. „GCo" po wierszu „o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia 132" dodaje się wiersze w brzmieniu:

„wykaz „Ns-Rej.FR" sprawy:

- o wpis do rejestru - 600wp

- o zmianę danych - 601zm

- o wykreślenie z rejestru - 602wykr

- pozostałe wnioski - 600in",

h) w części Objaśnienia w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

„9) do symbolu sprawy o zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną śmiercią osoby najbliższej dodaje się oznaczenie „on";

10) do symbolu sprawy dodaje się następujące oznaczenia żądań wniosku:

„op" - o zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej)

„zzm" - o wydanie zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej)

„zz" - o wydanie zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej (art. 11aa ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej)

„zk" - o wydanie zakazu kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej (art. 11aa ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej)

„zks" - o wydanie zakazu kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej stalkingu (art. 11aa ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej)

„zw" - o wydanie zakazu wstępu do określonych miejsc (art. 11aa ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej).";

9) w załączniku nr 6 Podział spraw na kategorie w poszczególnych urządzeniach ewidencyjnych wprowadza się następujące zmiany:

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) „1" - sprawy o symbolach statystycznych: 049c, 049cf, 049zl, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 063, 064, 068, 069, 075, 091, 091a,",

b) w pkt 3:

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) „4" - sprawy o symbolach statystycznych: 217, 248, 249, 252, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 273, 283, 283z, 283nz, 283znz, 283uz,",

- lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) „6" - sprawy o symbolach statystycznych: 214, 215, 216, 251, 267in, 267m, 267z, 268, 269, 270, 271, 272, 277, 278, 279, 279l,",

c) w pkt 5 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) „4" - sprawy o symbolach statystycznych: 618, 620, 623, 633, 634, 635, 636, 640um, 638k, 638b, 638c, 638cf, 638zl, 638i, 673,",

d) w pkt 17 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) „4" - sprawy o symbolach statystycznych: 203, 208nw, 209kr, 209rcp, 209ra, 209rc, 209rk, 248p.",

e) w pkt 19:

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) „2" - sprawy o symbolach statystycznych: 013, 031, 035, 035wm, 042, 044a, 044, 049c, 049cf, 049zl, 059, 063, 064, 074, 321,",

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) „4" - sprawy o symbolach statystycznych: 009, 045, 046, 051, 052, 052a, 053, 054, 058, 086, 306, 307, 308, 310, 311, 311p, 312, 313, 315, 317, 320,",

f) w pkt 24 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) „5" - sprawy o symbolach statystycznych: 618, 620, 623, 633, 634, 635, 636, 638k, 638b, 638c, 638cf, 638zl, 638i, 639, 640um, 671, 672,",

g) w pkt 33:

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) „2" - sprawy o symbolach statystycznych: 049c, 049cf, 049zl, 059, 060, 060a, 061, 062, 062a, 063, 064, 068, 069, 075, 091, 091a,",

- lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) „7" - sprawy o symbolach statystycznych: 217, 218in, 218m, 248, 249, 252, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 273, 274, 275in, 275m, 276in, 276m, 283, 283z, 283nz, 283znz, 283uz, 293,",

- lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) „9" - sprawy o symbolach statystycznych: 214, 215, 216, 251, 267in, 267m, 267z, 268, 269, 270, 271, 272, 277, 278, 279, 279l,",

- lit. k otrzymuje brzmienie:

„k) „R2" - sprawy o symbolach statystycznych: 001, 002, 003, 003p, 003o, 003w, 006, 007, 008, 020, 021, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 201, 201a, 201w, 203, 208, 208z, 208w, 208nw, 209kr, 209rcp, 209ra, 209rc, 209rk, 257,",

h) pkt 34 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) „6" - sprawy o symbolach statystycznych: 003, 003p, 003o, 003w, 006, 020, 021, 076, 077, 080, 081, 203, 208, 208z, 208w, 208nw, 209kr, 209rcp, 209ra, 209rc, 209rk, 257, sprawy rejestrowane w Repertorium „RNs".",

i) w pkt 41 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) „5" - sprawy o symbolach statystycznych: 618, 620, 623, 633, 634, 635, 636, 638k, 638b, 638c, 638cf, 638zl, 638i, 640um, 673,",

j) w pkt 43:

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) „2" - sprawy o symbolach statystycznych: 013, 031, 035, 035wm, 042, 044a, 044, 049c, 049cf, 049zl, 059, 063, 064, 074, 321,",

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) „4" - sprawy o symbolach statystycznych: 009, 045, 046, 051, 052, 052a, 053, 054, 058, 086, 306, 307, 308, 310, 311, 311p, 312, 313, 315, 317, 320,",

k) w pkt 44 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) „5" - sprawy o symbolach statystycznych: 618, 620, 623, 633, 634, 635, 636, 638k, 638b, 638c, 638cf, 638zl, 638i, 639, 640um, 671, 672, 741,".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, 4, 8 lit. b tiret pierwsze, pkt 9 lit. b tiret drugie oraz lit. g tiret trzecie, które wchodzą w życie z dniem 15 listopada 2023 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2642, z 2023 r. poz. 289, 614, 1030, 1429, 1606, 1615 i 1860.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2020 r. poz. 2, 102, 114, 156, 163, 165, 246 i 265, z 2021 r. poz. 86, 159, 230, 324 i 328, z 2022 r. poz. 112, 137, 142 i 219 oraz z 2023 r. poz. 59, 126, 129 i 137.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641, 1088 i 1860.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-29
  • Data wejścia w życie: 2023-10-01
  • Data obowiązywania: 2023-10-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA