REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 211

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 listopada 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) oraz art. 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195 i 1598) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 124 i 207) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) nadzorowania prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości prac legislacyjnych w zakresie prawa publicznego oraz Służby Więziennej, a także pozostałych prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 10, 13, 14, 20 i 21, § 4 ust. 1 pkt 6 oraz § 6 ust. 1 pkt 2;",

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) koordynuje prace legislacyjne w sprawach określonych w § 3 ust. 1 pkt 10, 13, 14, 20 i 21, § 4 ust. 1 pkt 6 oraz § 6 ust. 1 pkt 2 z innymi pracami legislacyjnymi prowadzonymi w Ministerstwie Sprawiedliwości;";

2) w § 3:

a) w ust. 1 w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 i 21 w brzmieniu:

„20) nadzorowania prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości prac legislacyjnych w zakresie prawa cywilnego i prawa pracy, z zastrzeżeniem wynikającym z § 4 ust. 1 pkt 6 oraz z uwzględnieniem § 2 ust. 2 pkt 2;

21) nadzorowania prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości prac legislacyjnych w zakresie ustroju sądów powszechnych, wojskowych i administracyjnych, a także Sądu Najwyższego i postępowania sądowoadministracyjnego w zakresie reformy ustroju sądownictwa administracyjnego.",

b) w ust. 2:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zleca Centrum Badań Polityki Europejskiej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie realizację badań;",

- uchyla się pkt 5,

c) w ust. 3 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego;

7) Departament Legislacyjny Ustroju Sądów.";

3) w § 4 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 pkt 3 oraz § 7 ust. 3 pkt 3;";

4) uchyla się § 5;

5) w § 6:

a) w ust. 1:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wykonywania, z uwzględnieniem § 3 ust. 2 pkt 4, zadań wynikających z nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, w tym powoływania i odwoływania Rektora-Komendanta, prorektorów i członków rady programowej oraz wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy pełniących w niej służbę;",

- w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

„17) nadzorowania zadań z zakresu statystyki publicznej związanych z działalnością Ministerstwa Sprawiedliwości, sądów powszechnych, sądów wojskowych oraz innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych, a także notariuszy i komorników sądowych.",

b) w ust. 2:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Sekretarz Stanu ponadto:",

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w razie jednoczesnej nieobecności Sekretarza Stanu Sebastiana Kalety oraz Podsekretarza Stanu Piotra Ciepluchy, a także wyłączenia ich od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje ich w czynnościach określonych w § 3 i 7.",

c) w ust. 3:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Sekretarz Stanu nadzoruje:",

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Departament Strategii i Funduszy Europejskich;",

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Akademię Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie;";

6) w § 7:

a) w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10-30 w brzmieniu:

„10) nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych oraz sądów wojskowych, z wyjątkiem spraw określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 oraz § 4 ust. 1 pkt 8, a także nadzoru nad izbami morskimi;

11) nadzoru w zakresie organizacji działalności ławników;

12) podejmowania decyzji w zakresie czynności związanych z tworzeniem, znoszeniem, przekształcaniem oraz zmianą struktury wewnętrznej sądów powszechnych;

13) współpracy z Krajową Radą Sądownictwa;

14) podejmowania decyzji i czynności kadrowych określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, a w szczególności podejmowania decyzji w sprawach kadr sędziowskich, kadr referendarskich, asesorów sądowych, sędziów w stanie spoczynku i osób pobierających uposażenie rodzinne, odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, z wyjątkiem decyzji zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra Sprawiedliwości, a także określonych w § 2 ust. 1 pkt 3;

15) ustalania liczby wiceprezesów sądu apelacyjnego i sądu okręgowego;

16) podpisywania decyzji o powołaniu do pełnienia funkcji wiceprezesów sądów apelacyjnych i okręgowych, a także prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych oraz o odwołaniu z tych funkcji;

17) przedstawiania powołanych prezesów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych właściwym zgromadzeniom ogólnym sędziów tych sądów;

18) podpisywania pism do Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego w sprawie delegowania prokuratorów lub asystentów prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz do innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanych, pism w sprawie zasad wynagradzania tych osób w związku z delegowaniem, a także aktów o powierzeniu tym osobom obowiązków w ramach delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości;

19) podpisywania pism do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie delegowania sędziów i asystentów sędziego zatrudnionych w wojewódzkim sądzie administracyjnym do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz do innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanych, pism w sprawie zasad wynagradzania tych osób w związku z delegowaniem, a także aktów o powierzeniu tym osobom obowiązków w ramach delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości;

20) podpisywania decyzji o delegowaniu sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości, do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz do innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanych, a także do Biura Krajowej Rady Sądownictwa oraz o odwołaniu ich z delegowania;

21) podpisywania decyzji o delegowaniu sędziów do pełnienia obowiązków w międzynarodowej sędziowskiej organizacji pozarządowej, a także do uczestnictwa w stażach i wymianach szkoleniowych w instytucjach międzynarodowych oraz o odwołaniu ich z delegowania;

22) podejmowania decyzji w sprawie zwolnienia sędziego z tajemnicy w zakresie określonym w art. 85 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;

23) podejmowania decyzji i czynności kadrowych określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2250), a w szczególności decyzji w sprawach kadr sędziowskich, powoływania sędziów wojskowych do pełnienia funkcji prezesów i zastępców prezesów sądów wojskowych oraz ich odwoływania, z wyjątkiem decyzji zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra Sprawiedliwości;

24) podejmowania, określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 577), decyzji o delegowaniu urzędników sądów do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie, Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej oraz o odwołaniu ich z delegowania;

25) podziału i rozmieszczania stanowisk i etatów we wszystkich grupach zatrudnienia w sądach powszechnych i wojskowych, stosownie do rzeczywistych potrzeb wynikających ze stanu obciążenia pracą, w tym publikacji obwieszczeń o wolnych i zwolnionych stanowiskach sędziowskich;

26) podejmowania decyzji na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672);

27) podejmowania decyzji na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039);

28) podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2022 r. poz. 217 i 2695), z wyjątkiem decyzji zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra Sprawiedliwości oraz określonych w § 2 ust. 1 pkt 1;

29) wykonywania zadań związanych ze zgłaszaniem sędziów do składu okręgowych i rejonowych komisji wyborczych oraz do pełnienia funkcji komisarza wyborczego, wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408);

30) nadzoru nad opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów.",

b) w ust. 2:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w razie jednoczesnej nieobecności Sekretarzy Stanu Michała Wosia, Sebastiana Kalety, Marcina Warchoła i Marcina Romanowskiego, a także wyłączenia ich od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje ich w czynnościach określonych w § 2-4 i 6;",

- dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) w razie nieobecności Sekretarza Stanu Sebastiana Kalety, a także wyłączenia go od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje go w czynnościach określonych w § 3.",

c) w ust 3:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich w zakresie określonym w ust. 1 pkt 7 i 30, a także w zakresie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych w sprawach rodzinnych i nieletnich;",

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych;",

- dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) Departament Nadzoru Administracyjnego;

7) Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Zbigniew Ziobro

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-16
  • Data wejścia w życie: 2023-11-17
  • Data obowiązywania: 2023-11-17
  • Dokument traci ważność: 2023-12-02

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA