REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 220

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 1 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) oraz art. 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195 i 1598) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Minister Sprawiedliwości Marcin WARCHOŁ:

1) wykonując konstytucyjne obowiązki Ministra Sprawiedliwości jako członka Rady Ministrów współdziała z Prezydentem, Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej;

2) podpisuje akty normatywne, inne akty prawne oraz ogłoszenia, obwieszczenia i komunikaty podlegające ogłoszeniu w dziennikach urzędowych, a także umowy międzynarodowe i międzyresortowe oraz umowy i porozumienia o współdziałaniu Ministerstwa Sprawiedliwości ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 pkt 8;

3) podpisuje pisma niedotyczące międzynarodowego obrotu prawnego kierowane do ministrów rządów państw obcych;

4) podpisuje decyzje o powierzeniu stanowisk kierowniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości sędziom, prokuratorom, a także osobom delegowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości na podstawie odrębnych przepisów oraz o odwołaniu ich ze stanowisk;

5) podpisuje dokumenty dotyczące zatrudnienia pracowników Gabinetu Politycznego Ministra;

6) podpisuje decyzje o powołaniu do pełnienia funkcji prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych oraz o odwołaniu z tych funkcji;

7) podpisuje decyzje o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe w przypadkach określonych w art. 75 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z 2022 r. poz. 2642 oraz z 2023 r. poz. 289, 614, 1030, 1429, 1606, 1615 i 1860);

8) podpisuje decyzje o delegowaniu sędziów, referendarzy sądowych i prokuratorów do pełnienia obowiązków lub pełnienia określonej funkcji poza granicami państwa oraz o odwołaniu ich z delegowania;

9) podpisuje decyzje w zakresie powoływania Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz odwoływania jej członków, a także powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;

10) koordynuje działania związane z przestrzeganiem standardów praw człowieka w jednostkach wymiaru sprawiedliwości;

11) nadzoruje organizację działalności biegłych sądowych;

12) nadzoruje działalność osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego określonego w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1007);

13) nadzoruje wykonywanie zadań w zakresie udzielania pomocy w dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych w stosunkach międzynarodowych, w ramach realizacji zadań organu centralnego wyznaczonego na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych wielostronnych z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych;

14) nadzoruje wykonywanie zadań w zakresie transgranicznych postępowań dotyczących uzyskania, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach władzy rodzicielskiej, pieczy zastępczej, kontaktów z dzieckiem, opieki i kurateli w stosunkach międzynarodowych, w ramach realizacji zadań organu centralnego wyznaczonego na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych wielostronnych z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych;

15) nadzoruje prowadzone w Ministerstwie Sprawiedliwości prace legislacyjne w zakresie prawa karnego, prawa gospodarczego, prawa rejestrów, przepisów regulujących funkcjonowanie biegłych sądowych i lekarzy sądowych, komorników sądowych oraz zawodów prawniczych, z uwzględnieniem § 2 ust. 2 pkt 2;

16) podejmuje czynności określone w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1691 i 1860), z zastrzeżeniem wynikającym z § 3 ust. 1 pkt 18;

17) podejmuje czynności w zakresie zewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych w sprawach dotyczących wykonania orzeczeń sądowych i innych aktów prawnych w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;

18) podejmuje czynności określone w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1799 oraz z 2023 r. poz. 1615), w zakresie uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości związanych z nadzorem nad działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego, badaniem zgodności z prawem uchwał organów samorządu notarialnego, z wyłączeniem uchwał w zakresie dotyczącym aplikacji notarialnej i egzaminu notarialnego, prowadzeniem spraw związanych z występowaniem przez Ministra Sprawiedliwości do organów samorządu notarialnego o podejmowanie uchwał w sprawach należących do właściwości tych organów, z wyłączeniem spraw o podejmowanie uchwał dotyczących aplikacji notarialnej i egzaminu notarialnego;

19) udziela pełnomocnictwa do występowania przed sądami oraz podpisywania pism procesowych w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 2, a także w sprawach należących do zakresu działania Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych oraz Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego.

2. Minister Sprawiedliwości nadzoruje:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Biuro Ministra;

3) Biuro Komunikacji i Promocji;

4) Departament Legislacyjny Prawa Karnego, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 pkt 5 oraz § 3 ust. 3 pkt 5;

5) Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w zakresie określonym w ust. 1 pkt 10;

6) Departament Zawodów Prawniczych w zakresie określonym w ust. 1 pkt 11;

7) Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 pkt 6 oraz § 4 ust. 3 pkt 3;

8) Departament Prawa Gospodarczego;

9) Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi;

10) Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi.

§ 2.

1. Sekretarz Stanu Michał WOŚ sprawuje stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości w sprawach:

1) przygotowania i wykonania budżetu resortu;

2) wykonywania uprawnień dysponenta części 15 i 37 budżetu państwa, z wyjątkiem uprawnień dysponenta Funduszu Sprawiedliwości;

3) podpisywania decyzji o powoływaniu i odwoływaniu dyrektorów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ich zastępców;

4) zapoznawania się z korespondencją zawierającą informacje niejawne, adresowaną do Ministra Sprawiedliwości, w tym oznaczoną „do rąk własnych" oraz wykonywania zadań wynikających z art. 34 ust. 5 i art. 54 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756, 1030 i 1532);

5) nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych oraz sądów wojskowych w zakresie wykonywania orzeczeń karnych;

6) wykonywania czynności wynikających z podległości Służby Więziennej Ministrowi Sprawiedliwości, w tym podpisywania decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym;

7) wykonywania czynności wynikających z podległości Szefa Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej Ministrowi Sprawiedliwości;

8) podpisywania wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących Służby Więziennej;

9) wsparcia i rozwoju systemu pomocy postpenitencjarnej;

10) nadzoru nad realizacją zadań związanych z europejskimi nakazami aresztowania;

11) nadzoru nad realizacją zadań związanych z wystąpieniami sądów polskich oraz sądów lub innych organów państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczącymi przekazania wykonania kary pozbawienia wolności;

12) nadzoru nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE);

13) wykonywania zadań wynikających z kompetencji organu założycielskiego instytucji gospodarki budżetowej oraz przedsiębiorstw państwowych (przywięziennych zakładów pracy) utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości, w tym przygotowania i wykonania budżetu przez te instytucje i przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 15;

14) podejmowania decyzji i podpisywania związanych z nimi pism dotyczących postanowień o ekstradycji i wniosków o przejęcie ścigania karnego oraz w odniesieniu do wyrażenia zgody lub odmowy przejęcia osób skazanych na podstawie Konwencji o przekazywaniu osób skazanych z 1983 r.;

15) nadzorowania prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości prac legislacyjnych w zakresie prawa publicznego oraz Służby Więziennej, a także pozostałych prac legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości, z zastrzeżeniem § 1 ust. 1 pkt 15, § 3 ust. 1 pkt 11-14 oraz § 4 ust. 1 pkt 2;

16) nadzoru nad działalnością kuratorów sądowych;

17) podpisywania decyzji wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1095), z zastrzeżeniem art. 3a ust. 3, art. 12, art. 13 ust. 3, art. 18 ust. 2, art. 35d, art. 72 ust. 16, art. 75 ust. 12 i art. 104 tej ustawy;

18) koordynacji działań związanych z funkcjonowaniem Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także pełnienia funkcji przewodniczącego Rady;

19) nadzoru nad okręgowymi ośrodkami wychowawczymi, zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich, w tym podpisywania decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym;

20) nadzoru w zakresie organizacji działalności ławników;

21) podejmowania decyzji w zakresie czynności związanych z tworzeniem, znoszeniem, przekształcaniem oraz zmianą struktury wewnętrznej sądów powszechnych;

22) współpracy z Krajową Radą Sądownictwa;

23) podejmowania decyzji i czynności kadrowych określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, a w szczególności podejmowania decyzji w sprawach kadr sędziowskich, kadr referendarskich, asesorów sądowych, sędziów w stanie spoczynku i osób pobierających uposażenie rodzinne, odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, z wyjątkiem decyzji zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra Sprawiedliwości;

24) ustalania liczby wiceprezesów sądu apelacyjnego i sądu okręgowego;

25) podpisywania decyzji o powołaniu do pełnienia funkcji wiceprezesów sądów apelacyjnych i okręgowych, a także prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych oraz o odwołaniu z tych funkcji;

26) przedstawiania powołanych prezesów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych właściwym zgromadzeniom ogólnym sędziów tych sądów;

27) podpisywania pism do Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego w sprawie delegowania prokuratorów lub asystentów prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz do innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanych, pism w sprawie zasad wynagradzania tych osób w związku z delegowaniem, a także aktów o powierzeniu tym osobom obowiązków w ramach delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości;

28) podpisywania pism do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie delegowania sędziów i asystentów sędziego zatrudnionych w wojewódzkim sądzie administracyjnym do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz do innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanych, pism w sprawie zasad wynagradzania tych osób w związku z delegowaniem, a także aktów o powierzeniu tym osobom obowiązków w ramach delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości;

29) podpisywania decyzji o delegowaniu sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości, do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz do innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanych, a także do Biura Krajowej Rady Sądownictwa oraz o odwołaniu ich z delegowania;

30) podpisywania decyzji o delegowaniu sędziów do pełnienia obowiązków w międzynarodowej sędziowskiej organizacji pozarządowej, a także do uczestnictwa w stażach i wymianach szkoleniowych w instytucjach międzynarodowych oraz o odwołaniu ich z delegowania;

31) podejmowania decyzji w sprawie zwolnienia sędziego z tajemnicy w zakresie określonym w art. 85 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;

32) podejmowania decyzji i czynności kadrowych określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2250), a w szczególności decyzji w sprawach kadr sędziowskich, powoływania sędziów wojskowych do pełnienia funkcji prezesów i zastępców prezesów sądów wojskowych oraz ich odwoływania, z wyjątkiem decyzji zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra Sprawiedliwości;

33) podejmowania, określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 577), decyzji o delegowaniu urzędników sądów do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie, Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej oraz o odwołaniu ich z delegowania;

34) podziału i rozmieszczania stanowisk i etatów we wszystkich grupach zatrudnienia w sądach powszechnych i wojskowych, stosownie do rzeczywistych potrzeb wynikających ze stanu obciążenia pracą, w tym publikacji obwieszczeń o wolnych i zwolnionych stanowiskach sędziowskich;

35) podejmowania decyzji na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672);

36) podejmowania decyzji na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039);

37) podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2022 r. poz. 217 i 2695), z wyjątkiem decyzji zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra Sprawiedliwości;

38) wykonywania zadań związanych ze zgłaszaniem sędziów do składu okręgowych i rejonowych komisji wyborczych oraz do pełnienia funkcji komisarza wyborczego, wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408);

39) nadzoru nad opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów;

40) udzielania pełnomocnictw do występowania przed sądami oraz podpisywania pism procesowych, z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości, w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3, a także w sprawach należących do zakresu działania Służby Więziennej i Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej.

2. Sekretarz Stanu ponadto:

1) w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3 oraz Służby Więziennej i Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej podpisuje pisma kierowane do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, ministrów i kierowników urzędów centralnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz do osób stojących na czele najwyższych organów partii politycznych, kościołów i związków wyznaniowych;

2) koordynuje prace legislacyjne w sprawach określonych w § 1 ust. 1 pkt 15, § 3 ust. 1 pkt 11-14 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 z innymi pracami legislacyjnymi prowadzonymi w Ministerstwie Sprawiedliwości;

3) występuje w Sejmie i Senacie;

4) udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3, a także Służby Więziennej i Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej;

5) w razie nieobecności Ministra Sprawiedliwości zastępuje go w czynnościach określonych w § 1 ust. 1 pkt 2-3 oraz 10-19, a także w zakresie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi wymienionymi w § 1 ust. 2 pkt 2-10;

6) w razie nieobecności Sekretarza Stanu Marcina Romanowskiego, a także wyłączenia go od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803), zastępuje go w czynnościach określonych w § 4;

7) w razie jednoczesnej nieobecności Sekretarzy Stanu Marcina Romanowskiego oraz Sebastiana Kalety, a także wyłączenia ich od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje go w czynnościach określonych w § 3 i 4.

3. Sekretarz Stanu nadzoruje:

1) Departament Budżetu i Efektywności Finansowej;

2) Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji;

3) Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w zakresie określonym w ust. 1 pkt 12;

4) Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w zakresie określonym w ust. 1 pkt 14;

5) Departament Legislacyjny Prawa Karnego w zakresie określonym w ust. 1 pkt 15;

6) Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich w zakresie określonym w ust. 1 pkt 19 i 39, a także w zakresie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych w sprawach rodzinnych i nieletnich;

7) Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych;

8) Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

§ 3.

1. Sekretarz Stanu Sebastian KALETA sprawuje stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości w sprawach:

1) podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268) oraz w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166), a także w sprawach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 823);

2) podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1326);

3) podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, z zastrzeżeniem § 1 ust. 1 pkt 12;

4) podpisywania decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodach regulowanych tłumacza przysięgłego i doradcy restrukturyzacyjnego;

5) podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, 1723 i 1843), ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 303) oraz ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2117);

6) podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, z zastrzeżeniem § 1 ust. 1 pkt 18;

7) podejmowania decyzji i podpisywania związanych z nimi pism dotyczących obrotu międzynarodowego, w tym pism do ministrów rządów innych państw, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 pkt 14;

8) wykonywania zadań związanych z uczestnictwem w pracach grupy V4;

9) nadzorowania realizacji zadań w zakresie współpracy w dziedzinie ochrony praw człowieka z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, w tym w sprawach związanych z orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

10) wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej oraz reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej w organach stanowiących Unii Europejskiej;

11) nadzorowania prac legislacyjnych prowadzonych przez Departament Prawa Administracyjnego, z uwzględnieniem § 2 ust. 2 pkt 2;

12) nadzorowania prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości prac legislacyjnych w zakresie prawa cywilnego i prawa pracy, a także prac legislacyjnych w zakresie ustroju sądów powszechnych, wojskowych i administracyjnych oraz Sądu Najwyższego i postępowania sądowoadministracyjnego w zakresie reformy ustroju sądownictwa administracyjnego, z zastrzeżeniem wynikającym z § 1 ust. 1 pkt 15 oraz z uwzględnieniem § 2 ust. 2 pkt 2;

13) nadzorowania prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości prac legislacyjnych w zakresie spraw dotyczących europejskiego prawa cywilnego i gospodarczego, a także europejskiego i międzynarodowego prawa karnego, z uwzględnieniem § 2 ust. 2 pkt 2;

14) nadzorowania prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości prac legislacyjnych obejmujących wdrażanie do prawa polskiego aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie wskazanym w pkt 13, z uwzględnieniem § 2 ust. 2 pkt 2;

15) nadzorowania realizacji zadań w zakresie współpracy wymiarów sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach cywilnych i karnych oraz współpracy z innymi instytucjami i organizacjami europejskimi i międzynarodowymi w sprawach cywilnych i karnych;

16) koordynacji działań w zakresie przygotowania stanowisk Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących spraw w zakresie badania i przestrzegania zasady praworządności, w tym w zakresie sądownictwa, ustroju sądów i statusu sędziów, rozpoznawanych lub prowadzonych przez organy Unii Europejskiej, w tym postępowań prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także reprezentowania Ministra Sprawiedliwości w tych sprawach;

17) nadzoru w zakresie utworzenia i prowadzenia elektronicznego rejestru instytucji kultury, których organizatorem jest Minister Sprawiedliwości

18) podejmowania czynności określonych w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, w zakresie zadań związanych z przeprowadzaniem egzaminu komorniczego oraz przeprowadzaniem egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą, a także odbywaniem tej aplikacji oraz w zakresie spraw związanych z powoływaniem komorników sądowych;

19) nadzoru nad wydawaniem czasopisma „Nieruchomości@", kwartalnika „Probacja" oraz czasopisma „Kwartalnik Prawa Międzynarodowego";

20) nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych oraz sądów wojskowych, z wyjątkiem spraw określonych w § 1 ust. 1 pkt 17 oraz § 2 ust. 1 pkt 5, a także nadzoru nad izbami morskimi;

21) udzielania pełnomocnictw do występowania przed sądami oraz podpisywania pism procesowych, z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości, w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3.

2. Sekretarz Stanu ponadto:

1) w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3 podpisuje pisma kierowane do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, ministrów i kierowników urzędów centralnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz do osób stojących na czele najwyższych organów partii politycznych, kościołów i związków wyznaniowych;

2) występuje w Sejmie i Senacie;

3) udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3;

4) zleca Centrum Badań Polityki Europejskiej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie realizację badań;

5) w razie jednoczesnej nieobecności Sekretarzy Stanu Michała Wosia oraz Marcina Romanowskiego, a także wyłączenia ich od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje ich w czynnościach określonych w § 2 i 4.

3. Sekretarz Stanu nadzoruje:

1) Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 pkt 5 oraz § 2 ust. 3 pkt 4;

2) Departament Prawa Administracyjnego;

3) Departament Zawodów Prawniczych, z zastrzeżeniem wynikającym z § 1 ust. 2 pkt 6;

4) Departament Prawa Europejskiego;

5) Departament Legislacyjny Prawa Karnego w zakresie określonym w ust. 1 pkt 13-16;

6) Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego;

7) Departament Legislacyjny Ustroju Sądów;

8) Departament Nadzoru Administracyjnego.

§ 4.

1. Sekretarz Stanu Marcin ROMANOWSKI sprawuje stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości w sprawach:

1) wykonywania uprawnień dysponenta Funduszu Sprawiedliwości;

2) nadzorowania, z uwzględnieniem § 2 ust. 2 pkt 2, prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości prac legislacyjnych w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym europejskiego i międzynarodowego prawa rodzinnego, a także prac legislacyjnych w zakresie Krajowego Rejestru Mediatorów;

3) wykonywania, z uwzględnieniem § 3 ust. 2 pkt 4, zadań wynikających z nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie oraz wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy pełniących w niej służbę;

4) koordynacji działań podejmowanych na rzecz promocji i wsparcia mediacji;

5) podejmowania decyzji w sprawach wynikających z odwołań mediatorów od decyzji prezesów sądów okręgowych związanych z odmową wpisu do wykazu mediatorów do spraw nieletnich;

6) wykonywania uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945);

7) wykonywania obowiązków Operatora Programu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w zakresie wynikającym z podpisanych umów międzynarodowych;

8) wykonywania obowiązków Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w zakresie wynikającym z porozumienia w sprawie realizacji Programu zawartego z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej - Instytucja Zarządzająca;

9) nadzorowania zadań związanych z opracowaniem strategii działań Ministerstwa Sprawiedliwości i koordynowania jej realizacji;

10) nadzorowania zadań związanych z zarządzaniem portfelem projektów w Ministerstwie Sprawiedliwości;

11) nadzorowania prac związanych z dokonywaniem w toku prac legislacyjnych oceny skutków regulacji, w tym z przygotowywaniem testów regulacyjnych;

12) nadzorowania zadań z zakresu edukacji prawnej w ramach współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi;

13) koordynacji działań podejmowanych na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem;

14) nadzorowania wykonywania obowiązków koordynatora kontroli zarządczej w celu zapewnienia przez Ministra Sprawiedliwości funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej sprawiedliwość, w zakresie spraw niezastrzeżonych do właściwości innych organów państwowych i z uwzględnieniem zasady niezawisłości sędziowskiej;

15) wykonywania zadań wynikających z kompetencji organu założycielskiego instytucji gospodarki budżetowej „Centrum Cyberbezpieczeństwa" utworzonej przez Ministra Sprawiedliwości, w tym przygotowania i wykonania budżetu przez tę instytucję;

16) koordynacji działań związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym resortu;

17) podejmowania wszelkich czynności związanych z oświadczeniami o stanie majątkowym składanymi przez dyrektorów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ich zastępców, w tym również ich analizy oraz decydowania o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone", określoną w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

18) koordynacji zadań związanych ze sprawami obronnymi i zarządzaniem kryzysowym w resorcie;

19) wykonywania zadań wynikających z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

20) podejmowania decyzji kadrowych wobec żołnierzy zawodowych pełniących w Ministerstwie Sprawiedliwości służbę wojskową w oddelegowaniu;

21) prowadzonych przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

22) nadzorowania zadań z zakresu statystyki publicznej związanych z działalnością Ministerstwa Sprawiedliwości, sądów powszechnych, sądów wojskowych oraz innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych, a także notariuszy i komorników sądowych;

23) udzielania pełnomocnictw do występowania przed sądami oraz podpisywania pism procesowych, z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości, w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3, a także w sprawach należących do zakresu działania Biura Dyrektora Generalnego, Biura Administracyjnego oraz Biura Finansów.

2. Sekretarz Stanu ponadto:

1) w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3 podpisuje pisma kierowane do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, ministrów i kierowników urzędów centralnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz do osób stojących na czele najwyższych organów partii politycznych, kościołów i związków wyznaniowych;

2) występuje w Sejmie i Senacie;

3) udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie w sprawach należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych określonych w ust. 3, a także w sprawach należących do zakresu działania Biura Dyrektora Generalnego, Biura Administracyjnego oraz Biura Finansów;

4) w razie nieobecności Sekretarza Stanu Michała Wosia, a także wyłączenia go od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje go w czynnościach określonych w § 2;

5) w razie nieobecności Sekretarza Stanu Sebastiana Kalety, a także wyłączenia go od udziału w postępowaniu w sprawie w przypadkach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zastępuje go w czynnościach określonych w § 3.

3. Sekretarz Stanu nadzoruje:

1) Departament Funduszu Sprawiedliwości;

2) Departament Strategii i Funduszy Europejskich;

3) Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich w zakresie określonym w ust. 1 pkt 2 i 13;

4) Biuro Bezpieczeństwa;

5) Biuro Cyberbezpieczeństwa;

6) Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie;

7) Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie;

8) Akademię Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie;

9) Instytucję Gospodarki Budżetowej „Centrum Cyberbezpieczeństwa".

§ 5.

1. Dyrektor Generalny Urzędu Radosław PŁUCISZ:

1) zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności poprzez:

a) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez Ministra Sprawiedliwości,

b) nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej urzędu,

c) gospodarowanie mieniem urzędu, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla urzędu oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku urzędu,

d) wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720),

e) występowanie z wnioskiem do Ministra Sprawiedliwości o nadanie regulaminu organizacyjnego urzędu, a także zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów poszczególnych komórek organizacyjnych oraz ustalanie regulaminu pracy,

f) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem audytu wewnętrznego w urzędzie,

g) zapewnienie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

h) zapewnienie przestrzegania zasad techniki prawodawczej,

i) wyrażanie w imieniu Skarbu Państwa - Ministra Sprawiedliwości zgody w zakresie rozliczenia kosztów przejazdu osób delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz członków komisji i zespołów powołanych przez Ministra Sprawiedliwości;

2) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie oraz realizuje politykę personalną, a w szczególności:

a) przygotowuje program zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie,

b) dokonuje czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy, a także dokonuje czynności kadrowych w stosunku do innych pracowników urzędu, stosownie do uprawnień wynikających z przepisów odrębnych,

c) organizuje nabór na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wyższe stanowiska w służbie cywilnej,

d) dysponuje funduszem nagród,

e) administruje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w urzędzie,

f) składa rzecznikowi dyscypliny finansów publicznych zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

3) sprawuje stałe zastępstwo Ministra Sprawiedliwości w sprawach:

a) wynikających z nadzoru nad funkcjonowaniem Krajowego Rejestru Karnego i Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,

b) koordynacji działań związanych z informatyzacją resortu,

c) wykonywania czynności określonych w art. 364 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2023 r. poz. 1984).

2. Dyrektor Generalny Urzędu nadzoruje:

1) Biuro Dyrektora Generalnego;

2) Biuro Administracyjne;

3) Biuro Finansów;

4) Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 pkt 3;

5) Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego.

§ 6.

Traci moc zarządzenie Nr 133/23/BM Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2023 r. poz. 124, 207 i 211).

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Marcin Warchoł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-01
  • Data wejścia w życie: 2023-12-02
  • Data obowiązywania: 2023-12-02
  • Dokument traci ważność: 2023-12-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA