reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 2 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 12 stycznia 2006 r.

w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla priorytetów ochrony środowiska Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się zespół o nazwie Komitet Sterujący, zwany dalej „Komitetem”.

2. Komitet jest organem pomocniczym Ministra Środowiska dla trzech priorytetów:

1) ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez między innymi redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii;

2) promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami;

3) ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia administracyjnych zdolności wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych; zwanych dalej „priorytetami ochrony środowiska”.

§ 2

Do zadań Komitetu należy:

1) ocena projektów przewidzianych do realizacji w ramach priorytetów ochrony środowiska z punktu widzenia ich spójności z celami obszaru priorytetowego, rodzajami projektów kwalifikujących się do wsparcia oraz szczegółowymi kryteriami wyboru projektów;

2) opiniowanie i rekomendowanie Ministrowi Środowiska i Krajowemu Punktowi Kontaktowemu projektów do wsparcia ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zwanych dalej „Mechanizmami Finansowymi EOG”;

3) rekomendowanie wniosków o dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa projektów, które nie mają w pełni zapewnionego współfinansowania krajowego, a ich zrealizowanie jest konieczne ze względu na międzynarodowe zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej, wywiązanie się z dotrzymania okresów przejściowych przyznanych przez Unię Europejską, realizację strategicznych celów Polityki Ekologicznej Państwa, lub takich, których realizacja przyniosłaby szczególnie duże efekty ekologiczne.

§ 3

1. W skład Komitetu wchodzą:

1) Przewodniczący: Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, nadzorujący wdrażanie Mechanizmów Finansowych EOG;

2) Zastępca Przewodniczącego: Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Środowiska, odpowiedzialnego za wdrażanie Mechanizmów Finansowych EOG;

3) Członkowie:

a) przedstawiciel Departamentu Integracji Europejskiej Ministerstwa Środowiska,

b) przedstawiciel Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwa Środowiska,

c) przedstawiciel Departamentu Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska.

2. Przewodniczący zaprasza do udziału w pracach Komitetu, na prawach członków:

1) trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych desygnowanych przez pozarządowe organizacje ekologiczne;

2) trzech przedstawicieli organizacji przedsiębiorców i pracodawców oraz związków zawodowych wskazanych przez Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych działającą przy Ministrze właściwym do spraw pracy;

3) sześciu reprezentantów ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego:

a) reprezentanta Unii Metropolii Polskich,

b) reprezentanta Unii Miasteczek Polskich,

c) reprezentanta Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,

d) reprezentanta Związku Miast Polskich,

e) reprezentanta Związku Powiatów Polskich,

f) reprezentanta Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej;

4) przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odpowiedzialnego za sprawy związane z równym statusem kobiet i mężczyzn.

3. Przewodniczący zaprasza do udziału w pracach Komitetu, w charakterze obserwatorów z głosem doradczym:

1) przedstawiciela Ambasady Królestwa Norwegii;

2) przedstawiciela Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli;

3) przedstawiciela Instytucji Płatniczej;

4) przedstawiciela Instytucji Wspomagającej wdrażanie priorytetów ochrony środowiska Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

5) przedstawiciela Krajowego Punktu Kontaktowego.

4. Przewodniczący może każdorazowo zaprosić do udziału w posiedzeniu Komitetu w charakterze obserwatorów z głosem doradczym przedstawicieli podmiotów innych niż wymienione w § 3 ust. 1, 2 i 3, których obecność będzie istotna w celu efektywnego wykorzystania środków finansowych z Mechanizmów Finansowych EOG.

§ 4

1. W pracach Komitetu uczestniczy Sekretarz: przedstawiciel Departamentu w Ministerstwie Środowiska odpowiadającego za wdrażanie Mechanizmów Finansowych EOG, bez prawa głosu.

2. Sekretarz jest odpowiedzialny za sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu.

§ 5

1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zastępuje go jego zastępca.

§ 6

1. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący nie rzadziej niż raz do roku.

2. Przewodniczący może zwoływać posiedzenia Komitetu częściej, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Krajowego Punktu Kontaktowego lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Komitetu.

3. Komitet działa kolegialnie. Stanowiska Komitetu wyrażane są w formie uchwał.

4. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów.

5. Komitet obraduje przy obecności co najmniej połowy członków, w tym osób wymienionych w § 3 ust. 2.

6. Szczegółowy tryb pracy Komitetu określa regulamin przyjęty na pierwszym posiedzeniu Komitetu.

§ 7

1. W celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, Przewodniczący może powołać grupy i zespoły robocze.

2. Grupy i zespoły robocze powołuje się na stałe lub na czas oznaczony albo do wykonania określonego zadania.

3. Przewodniczący ustala skład grupy lub zespołu roboczego spośród członków Komitetu.

§ 8

Komitet jest powoływany na okres realizacji działań finansowanych ze środków Mechanizmów Finansowych EOG.

§ 9

Obsługę administracyjno-biurową Komitetu zapewnia Departament w Ministerstwie Środowiska, odpowiadający za wdrażanie Mechanizmów Finansowych EOG.

§ 10

Traci moc zarządzenie numer 53 Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla priorytetów ochrony środowiska Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Środowiska

Jan Szyszko

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U Nr 220, poz. 1899).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama