reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 5 kwietnia 2006 r.

w sprawie powołania Rady Geologicznej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 oraz Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Radę Geologiczną, jako organ pomocniczy Ministra Środowiska, zwany dalej „Radą”.

§ 2

Do zakresu działania Rady należy przygotowanie dla Ministra Środowiska opinii w sprawie działalności geologicznej, w tym propozycji i wniosków zmierzających do tworzenia warunków ochrony oraz racjonalnej gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, geoekologii oraz planowania przestrzennego, a w szczególności:

1) inicjowanie i opiniowanie głównych kierunków oraz metod badań geologicznych w Polsce,

2) opiniowanie ogólnego programu prac geologicznych finansowanych i zamawianych przez Ministra Środowiska,

3) opiniowanie działalności prowadzonej w kraju w zakresie gospodarki i ochrony złóż kopalin oraz wód podziemnych,

4) inicjowanie i opiniowanie zamierzeń legislacyjnych w zakresie działalności geologicznej, gospodarki oraz ochrony złóż kopalin i wód podziemnych.

§ 3

1. W skład Rady wchodzą: Przewodniczący Rady, 3 Zastępców Przewodniczącego, Sekretarz Rady, członkowie Rady. Rada liczy do 25 członków.

2. Stałymi członkami Rady są:

1) przedstawiciel Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych,

2) przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicznego,

3) przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Przewodniczącego Rady, Zastępców Przewodniczącego Rady, Sekretarza Rady oraz pozostałych członków Rady, z zastrzeżeniem ust. 2, powołuje i odwołuje Minister Środowiska, spośród wybitnych specjalistów między innymi z zakresu nauk geologicznych, przemysłu wydobywczego, planowania przestrzennego, gospodarki wodnej, ekologii, administracji geologicznej, wykonawstwa prac geologicznych, administracji centralnej, nadzoru górniczego.

§ 4

Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5

Obsługę biurową Rady zapewnia Departament Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska.

§ 6

1. Wydatki związane z działalnością Rady Geologicznej są pokrywane z budżetu Ministerstwa Środowiska.

2. Zapraszanym na posiedzenia Rady, Prezydium Rady i zespołów roboczych członkom Rady i biegłym (ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet w wysokości określonej przepisami o zasadach ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 7

Traci moc zarządzenie Nr 1 Ministra Środowiska z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie powołania Rady Geologicznej.

§ 8

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Minister Środowiska

Jan Szyszko

 

Załącznik 1. [REGULAMIN RADY GEOLOGICZNEJ]

Załącznik do zarządzenia Nr 13 Ministra Środowiska
z dnia 5 kwietnia 2006 r. (poz. 78)

REGULAMIN RADY GEOLOGICZNEJ

§ 1

Rada Geologiczna zwana dalej „Radą” działa na podstawie niniejszego regulaminu.

§ 2

W skład Prezydium Rady wchodzą:

1) Przewodniczący Rady,

2) Zastępcy Przewodniczącego Rady,

3) Sekretarz Rady,

4) dwaj członkowie Rady wybierani przez Radę.

§ 3

Prezydium Rady reprezentuje Radę na zewnątrz i organizuje jej pracę, w szczególności:

1) ustala plan prac Rady,

2) przygotowuje posiedzenia Rady zgodnie z planem pracy Rady,

3) wstępnie rozpatruje poszczególne sprawy opiniowane przez Radę w celu ustalenia trybu załatwiania,

4) merytorycznie rozpatruje poszczególne sprawy w ramach upoważnień udzielonych przez Radę i wyraża w takich sprawach opinie w imieniu Rady,

5) sprawuje kontrolę nad wykonaniem uchwał Rady,

6) powołuje zespoły robocze oraz koordynuje ich pracę,

7) powołuje w razie potrzeby biegłych (ekspertów),

8) przedstawia Radzie materiały dotyczące działalności geologicznej.

§ 4

1. Posiedzenie Prezydium zwołuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Zastępca Przewodniczącego.

2. W posiedzeniach Prezydium mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni biegli (eksperci).

3. Prezydium w sprawach należących do zakresu jego działania podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej 3 członków Prezydium, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady lub zastępującego go Zastępcy Przewodniczącego.

4. Z posiedzeń Prezydium Rady są sporządzane protokoły.

§ 5

1. Rada odbywa posiedzenia na sesjach.

2. Sesje zwoływane są przez Ministra Środowiska, Przewodniczącego Rady lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Rady.

3. Materiały i zaproszenia na posiedzenia Rady przesyłane są drogą internetową.

§ 6

1. Rada przedstawia swoje stanowisko w postaci uchwał i opinii.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów i są ważne bez względu na liczbę obecnych na sesji członków Rady. Sprzeciwy winne być zgłaszane bezzwłocznie do protokołu wraz z uzasadnieniem. Sprzeciw może być po zapowiedzi umieszczony w protokole - jeśli będzie złożony na piśmie w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Rady.

3. Uchwały Rady są publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.

4. W przypadku uzasadnionym pilnością sprawy, w imieniu Rady opinię przedstawia jej Prezydium, na podstawie stanowiska wyrażonego na piśmie przez członków Rady.

§ 7

Z posiedzeń sesji Rady sporządzane są protokoły, które podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Rady. Protokół winien być dostarczony członkom Rady w ciągu 30 dni po sesji Rady.

§ 8

W razie nieobecności Przewodniczącego Rady, zastępuje go i przewodniczy obradom Zastępca Przewodniczącego.

§ 9

Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego Zastępca Przewodniczącego Rady:

1) zwołuje posiedzenia Prezydium i sesje Rady,

2) przewodniczy na posiedzeniach Prezydium i sesjach Rady,

3) zleca opracowanie tematów członkom Rady lub zespołom roboczym,

4) zaprasza do udziału w pracach Rady biegłych (ekspertów),

5) przedstawia Ministrowi Środowiska wnioski o zlecenie niezbędnych opracowań lub ekspertyz związanych z działalnością Rady,

6) podpisuje korespondencję w imieniu Rady.

§ 10

1. Prezydium Rady może powołać zespoły robocze działające stale lub czasowo.

2. W skład zespołu roboczego wchodzą członkowie Rady oraz mogą wchodzić biegli zaproszeni przez Przewodniczącego Rady lub Zastępcę Przewodniczącego Rady.

3. Zespołowi roboczemu przewodniczy Przewodniczący Rady, zastępca Przewodniczącego lub członek Rady.

§ 11

Do zadań Sekretarza Rady należy:

1) nadzór nad: wykonywaniem czynności biurowych, zbieraniem i opracowywaniem materiałów na obrady Rady oraz sporządzaniem i uzgadnianiem protokołów z posiedzeń, rozsyłaniem zaproszeń na posiedzenia wraz z porządkiem dziennym i materiałami co najmniej 10 dni przed posiedzeniem, prowadzenie korespondencji Rady,

2) przygotowywanie projektów opinii i wniosków Rady, udział w redagowaniu uchwał Rady,

3) wnioskowanie w sprawie przyznania środków finansowych na pokrycie wydatków Rady oraz kontrola ich wykorzystania,

4) podpisywanie korespondencji nie zastrzeżonej dla Przewodniczącego Rady,

5) inne czynności zlecone przez Przewodniczącego lub Zastępców Przewodniczącego Rady.

 

Minister Środowiska

Jan Szyszko

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama