| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 1 GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 8 ustawy o Radzie Ministrów z dnia 8 sierpnia 1996 r (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) oraz § 4 ust. 2 statutu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nadanego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska (Dz. U. z 1999 r. Nr 29, poz. 274, z późn. zm.2)) zarządzam, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Nr 2 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska zawierającym regulamin organizacyjny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zwany dalej „regulaminem organizacyjnym”, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. Zasady postępowania z projektami aktów prawnych zawierających przepisy techniczne podlegającymi procedurze notyfikacji określa Załącznik nr 3.”;

2) § 11 ust. 4 pkt 1, lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) wykonywanie zadań związanych z kontrolą finansową i audytem wewnętrznym zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz prowadzenie kontroli wewnętrznej w Inspektoracie,”;

3) § 21 otrzymuje brzmienie:

㤠21

Departament Kontroli Rynku

1. Podstawowym zadaniem Departamentu Kontroli Rynku jest prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Inspekcji oraz Głównego Inspektora w zakresie nadzoru rynku, recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, międzynarodowego obrotu odpadami oraz dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

2. Do zakresu działania Departamentu Kontroli Rynku w szczególności należy:

1) wykonywanie zadań określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska;

2) opracowywanie projektów ogólnych kierunków działalności kontrolnej pozostającej w kompetencji Departamentu i koordynacja tej działalności;

3) opracowywanie projektów zasad przeprowadzania kontroli, analiza oraz doskonalenie metod i form działalności kontrolnej w zakresie kompetencji Departamentu;

4) uczestnictwo w kontrolach realizowanych przez wojewódzkie inspektoraty w zakresie kompetencji Departamentu;

5) wykonywanie kontroli na zlecenie Głównego Inspektora;

6) doradztwo wojewódzkim inspektorom odnośnie działalności kontrolnej i orzeczniczej w zakresie kompetencji Departamentu;

7) prowadzenie spraw w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu wyrobów i maszyn niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami;

8) prowadzenie spraw w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami;

9) prowadzenie spraw w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

10) prowadzenie spraw w zakresie dotyczącym postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym;

11) prowadzenie w postaci elektronicznej rejestru podmiotów zajmujących się wprowadzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zagospodarowaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

12) prowadzenie w postaci elektronicznej bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

13) przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków znajdujących się w zakresie kompetencji Departamentu;

14) okresowa analiza działalności kontrolnej Inspekcji oraz sporządzanie przeglądowych i zbiorczych opracowań dotyczących wyników działalności kontrolnej Inspekcji w zakresie kompetencji Departamentu;

15) opracowywanie programów szkoleń pracowników inspekcyjnych oraz organizacja i merytoryczne kierowanie tymi szkoleniami w zakresie działalności kontrolnej związanej z kompetencjami Departamentu;

16) rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez wojewódzkich inspektorów w związku z niezgodnością wyrobów z zasadniczymi wymaganiami, rozpatrywanie zażaleń kierowanych do Głównego Inspektora, a także udział w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie;

17) prowadzenie postępowań administracyjnych wraz z przygotowaniem projektów postanowień i decyzji Głównego Inspektora oraz udział w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawach z zakresu kompetencji Departamentu;

18) współdziałanie z innymi organami kontroli administracji publicznej, organami ścigania oraz organizacjami społecznymi;

19) współpraca z siecią Unii Europejskiej ds. wdrażania egzekwowania i egzekwowania prawa ochrony środowiska IMPEL, a także z właściwymi organami państw oraz organizacjami międzynarodowymi odnośnie działalności kontrolnej w zakresie kompetencji Departamentu;

20) wykonywanie zadań merytorycznych wynikających z udziału Rzeczpospolitej Polskiej w Konwencji Bazylejskiej;

21) przygotowywanie zbiorczych opracowań oraz zestawień dotyczących zagadnień z zakresu kompetencji Departamentu;

22) udostępnianie informacji dotyczącej działalności inspekcyjnej w zakresie kompetencji Departamentu;

23) nadzór nad działaniami wojewódzkich inspektorów w zakresie kompetencji Departamentu;

24) współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie bieżącego przekazywania informacji dotyczących kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu.”;

4) § 30 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Zakres obowiązków i odpowiedzialności Głównego Księgowego Inspektoratu określa art. 45 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.”;

5) w Załączniku nr 2 do regulaminu organizacyjnego, w części I:

a) w ust. 8 w pkt 6 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) informację, czy projekt zawiera przepisy techniczne powodujące konieczność rozpoczęcia procedury notyfikacyjnej.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Właściwa merytorycznie komórka uzgadnia wstępnie projekt aktu prawnego wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 8, z innymi zainteresowanymi komórkami Inspektoratu i komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, a także w razie potrzeby zasięga opinii wojewódzkich inspektorów.”;

6) dodaje się Załącznik nr 3 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dyrektor Departamentu Kontroli Rynku, kierując się postanowieniami regulaminu organizacyjnego:

1) opracuje szczegółową organizację Departamentu Kontroli Rynku i przedłoży ją do akceptacji Dyrektorowi Generalnemu w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia,

2) w ciągu dwóch tygodni od dnia zaakceptowania przez Dyrektora Generalnego szczegółowej organizacji, ustali zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy wchodzących w skład kierowanego przez niego departamentu oraz przekaże je pracownikom,

3) przekaże kopie zakresów czynności, o których mowa w pkt 2, do Wydziału Kadr i Szkolenia w ciągu tygodnia od dnia przekazania ich oryginałów pracownikom.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Roman Jaworski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104.

2)Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 186, poz. 1554, z 2004 r. Nr 262, poz. 2605.

Załącznik 1. [POSTĘPOWANIE Z PROJEKTAMI AKTÓW PRAWNYCH ZAWIERAJĄCYMI PRZEPISY TECHNICZNE PODLEGAJĄCYMI PROCEDURZE NOTYFIKACJI]

Załącznik do zarządzenia nr 1 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
z dnia 31 marca 2006 r. (poz. 132)

Załącznik nr 3
do Regulaminu Organizacyjnego

POSTĘPOWANIE Z PROJEKTAMI AKTÓW PRAWNYCH ZAWIERAJĄCYMI PRZEPISY TECHNICZNE PODLEGAJĄCYMI PROCEDURZE NOTYFIKACJI

§ 1

Załącznik nr 3 do regulaminu określa zasady funkcjonowania systemu notyfikacji projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne, w szczególności zasady postępowania z projektami aktów prawnych opracowywanych w Inspektoracie, które, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.), podlegają procedurze notyfikacji.

§ 2

1. Po przeprowadzeniu uzgodnień wewnątrzresortowych komórka Inspektoratu, do zakresu właściwości której należy opracowanie projektu, zwana dalej „właściwą komórką”, przekazuje projekt do Departamentu Organizacyjnego wraz z precyzyjną informacją, czy zawiera on przepisy techniczne, powodujące konieczność rozpoczęcia procedury notyfikacyjnej lub czy wyłącza on zasadę swobodnego przepływu towarów.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, podpisuje kierownik właściwej komórki lub upoważniony przez niego zastępca.

§ 3

1. Jeżeli projekt zawiera przepisy techniczne, powodujące konieczność rozpoczęcia procedury notyfikacyjnej, właściwa komórka, niezwłocznie po zakończeniu uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, przekazuje wraz z projektem do Departamentu Organizacyjnego następujące dokumenty:

1) wypełniony formularz notyfikacyjny;

2) szczegółowe uzasadnienie potrzeby wydania danego przepisu technicznego;

3) akt prawny, zawierający przepis upoważniający do wydania notyfikowanego aktu lub inny akt prawny, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej oceny skutków przepisu technicznego, a nie zostały one uprzednio przekazane Komisji Europejskiej;

4) w przypadku aktu prawnego zawierającego przepisy wprowadzające ograniczenia dotyczące substancji lub preparatów chemicznych ze względu na ochronę zdrowia, ochronę konsumentów albo ochronę środowiska – informacje dotyczące tych substancji lub preparatów, możliwych do zastosowania ich odpowiedników oraz analizę przewidywanego wpływu tych substancji i preparatów na zdrowie, ochronę konsumentów lub środowiska, wraz z oceną ryzyka.

§ 4

1. Projekt wraz z załączonymi do niego dokumentami, o których mowa w § 3, Departament Organizacyjny przekazuje do Departamentu Prawnego Ministerstwa w celu skierowania go do krajowego koordynatora systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

2. Do czasu otrzymania informacji od krajowego koordynatora systemu notyfikacji norm i aktów prawnych o uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej o notyfikowanym projekcie, dalszych prac legislacyjnych nad projektem nie prowadzi się.

§ 5

1. W przypadku gdy akt prawny zawiera powołanie się na normę, notyfikacji można dokonać przez poinformowanie o zamiarze przyjęcia aktu prawnego ze wskazaniem tej normy.

2. W przypadku gdy akt prawny podlega jednocześnie innej procedurze informowania Komisji Europejskiej, na podstawie przepisów odrębnych, notyfikacji można dokonać przez dołączenie do informacji przesłanej w ramach tej procedury oświadczenia, że stanowi ona również notyfikację norm i przepisów technicznych.

§ 6

1. W przypadku przekazania przez Departament Prawny Ministerstwa stanowiska Komisji Europejskiej zawierającego komentarze bądź uwagi do projektu. Departament Organizacyjny niezwłocznie przekazuje to stanowisko właściwej komórce, celem ustosunkowania się i przygotowania poprawionej wersji projektu.

2. Właściwa komórka rozpatruje stanowisko, o którym mowa w ust. 1 oraz, w przypadku gdy w stanowisku tym zawarte są:

1) komentarze – bierze je pod uwagę w dalszych pracach nad projektem aktu prawnego;

2) szczegółowe uwagi – przygotowuje, w razie potrzeby w uzgodnieniu z innymi zainteresowanymi resortami, informacje o działaniach, jakie będą podjęte w związku z tymi uwagami.

3. Poprawiony projekt, wraz z informacjami, o których mowa w ust. 2 pkt 2, właściwa komórka przekazuje do Departamentu Organizacyjnego.

4. Po przeprowadzeniu analizy materiałów, o których mowa w ust. 3, Departament Organizacyjny przekazuje je do Departamentu Prawnego Ministerstwa.

§ 7

1. W przypadku otrzymania od Departamentu Prawnego Ministerstwa projektu aktu prawnego przygotowanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Departament Organizacyjny przekazuje ten projekt, w trybie legislacji obiegowej, do właściwych komórek, w celu sporządzenia stanowiska oraz ewentualnego zgłoszenia uwag do projektu.

2. Właściwa komórka przygotowuje stanowisko, o którym mowa w ust. 1 i przekazuje je do Departamentu Organizacyjnego.

§ 8

Jeżeli po dokonaniu notyfikacji do projektu aktu prawnego zawierającego przepisy techniczne wprowadzone zostały istotne zmiany, w szczególności dodano lub zaostrzono specyfikacje techniczne lub inne wymagania albo przyspieszono termin ich wprowadzenia, projekt ten podlega ponownej procedurze notyfikacyjnej.

§ 9

1. O ile wydany (opublikowany) akt prawny wyłącza zasadę swobodnego przepływu towarów, właściwa komórka niezwłocznie przygotowuje i przekazuje do Departamentu Organizacyjnego następujące dokumenty:

1) tekst wydanego (opublikowanego) aktu prawnego wraz z wypełnionym formularzem, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych;

2) pełny tekst załączników do aktu prawnego, o ile krajowy koordynator systemu notyfikacji norm i aktów prawnych wyraził takie żądanie;

3) wnioski o przekazanie załączników i dodatkowych informacji do aktów prawnych wyłączających stosowanie zasady swobodnego przepływu towarów, wydanych i notyfikowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, Departament Organizacyjny przekazuje do Departamentu Prawnego Ministerstwa niezwłocznie po ich otrzymaniu z właściwej komórki.

Z up. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Roman Jaworski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paul Ostrowski

Adwokat i notariusz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »