| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 2 GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 20 listopada 2006 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 39 ust 8 ustawy o Radzie Ministrów z dnia 8 sierpnia 1996 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) oraz § 4 ust. 2 statutu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nadanego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 29, poz. 274, z późn. zm.2)) zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 2 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska3), w załączniku stanowiącym regulamin organizacyjny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zwany dalej „regulaminem organizacyjnym”, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15 w ust. 2 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) inicjowanie, przygotowanie oraz wspólnie z Wydziałem ds. Laboratoriów i Metodyk Badawczych prowadzenie, w ramach swojej właściwości postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w tym występowanie o powołanie komisji przetargowej oraz przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;”;

2) w § 16 w ust. 2 w pkt 21 kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

„22) prowadzenie spraw związanych z udziałem Inspekcji w realizacji „Programu Operacyjnego dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zatwierdzonego przez Radę Ministrów w dniu 26 lipca 2005 roku”.”;

3) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do zadań Departamentu Organizacyjnego w szczególności należy:

1) opracowywanie planów pracy Inspektoratu i sprawozdań z ich realizacji;

2) opracowywanie projektów:

a) statutu Inspektoratu,

b) regulaminu organizacyjnego Inspektoratu;

3) pomoc w redakcji projektów dokumentów wewnętrznych opracowywanych przez inne komórki organizacyjne;

4) prowadzenie doradztwa i sporządzanie opinii dla Głównego Inspektora w zakresie realizacji jego zadań,

5) prowadzenie rejestru i gromadzenie zarządzeń oraz decyzji i dokumentów wewnętrznych dotyczących organizacji Inspekcji i Inspektoratu podpisanych przez Głównego Inspektora lub Dyrektora Generalnego;

6) opracowywanie projektów ustaleń z posiedzeń Kierownictwa Inspektoratu;

7) gromadzenie i ewidencjonowanie kopii dokumentów z posiedzeń kolegium resortu środowiska przekazywanych przez Głównego Inspektora oraz dokumentów i ustaleń z posiedzeń Kierownictwa Inspektoratu;

8) przekazywanie komórkom organizacyjnym informacji o zadaniach wynikających z planów pracy kolegium resortu środowiska oraz naczelnych organów administracji państwowej dotyczących Inspektoratu jak też wynikających z protokołów posiedzeń kolegium resortu środowiska i z ustaleń z posiedzeń Kierownictwa Inspektoratu;

9) zapewnienie obsługi posiedzeń Kierownictwa Inspektoratu;

10) prowadzenie ewidencji dezyderatów komisji sejmowych i senackich oraz wniosków w wynikających z wystąpień posłów i senatorów dotyczących Inspekcji,

11) koordynowanie prac nad przygotowaniem projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie;

12) gromadzenie dokumentacji pokontrolnej Najwyższej Izby Kontroli i Ministerstwa;

13) koordynowanie prac nad przygotowywaniem projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli i Ministerstwa;

14) prowadzenie ewidencji porozumień zawartych przez Głównego Inspektora;

15) przyjmowanie, ewidencjonowanie i załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości Departamentu;

16) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawie sporów kompetencyjnych w Inspektoracie;

17) prowadzenie sekretariatów Głównego Inspektora i Zastępcy Głównego Inspektora;

18) opracowywanie projektów treści pieczątek służbowych, pieczęci oraz wzorów blankietów firmowych;

19) organizowanie spotkań Głównego Inspektora, w tym z wojewódzkimi inspektorami z wyłączeniem spotkań z przedstawicielami delegacji zagranicznych;

20) opracowywanie programów kontroli kompleksowych wojewódzkich inspektoratów;

21) przygotowywanie projektów rocznych planów kontroli kompleksowych wojewódzkich inspektoratów, kompletowanie dokumentacji wstępnej dotyczącej kontrolowanego wojewódzkiego inspektoratu;

22) opracowywanie propozycji składów osobowych zespołów kontrolnych i przedkładanie do akceptacji Głównego Inspektora;

23) przygotowywanie i przedkładanie do podpisu Głównego Inspektora upoważnień do wykonania kontroli kompleksowych wojewódzkich inspektoratów;

24) wykonywanie pod nadzorem Głównego Inspektora zadań w zakresie kompleksowych kontroli wojewódzkich inspektoratów;

25) gromadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli kompleksowych wojewódzkich inspektoratów;

26) przygotowywanie projektów programów kontroli oraz protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych na podstawie wniosków i zaleceń opracowanych przez zespoły kontrolne;

27) czuwanie nad właściwym i terminowym podejmowaniem działań pokontrolnych przez wojewódzkie inspektoraty;

28) sporządzanie rocznych analiz wyników (ustaleń) kontroli kompleksowych wojewódzkich inspektoratów;

29) współpraca ze środkami masowej informacji, wykonywanie zadań związanych z udostępnianiem informacji i materiałów dotyczących działalności Głównego Inspektora i jego urzędu;

30) stała współpraca z departamentami merytorycznymi Inspektoratu w zakresie opracowywania i udostępniania informacji o środowisku oraz informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej;

31) koordynowanie prac nad przygotowywaniem projektów odpowiedzi na wnioski i postulaty przedkładane Głównemu Inspektorowi przez organizacje polityczne i społeczne, a w szczególności przez ekologiczne organizacje pozarządowe;

32) obsługa informatyczna Głównego Inspektoratu w zakresie poprawnego działania sieci komputerowej w tym w szczególności w zakresie sprzętu i oprogramowania sieciowego;

33) obsługa informatyczna baz danych prowadzonych w Inspekcji;

34) planowanie i realizacja zakupów sieciowych systemów informatycznych oraz planowanie i organizacja zakupów urządzeń sieciowych i serwerów;

35) merytoryczne opiniowanie, w zakresie standardów i rozwiązań informatycznych, zadań i prac zlecanych przez komórki organizacyjne Inspektoratu;

36) nadzór nad realizacją zadań wykonywanych w Inspektoracie w zakresie informatyki;

37) utrzymywanie stałych kontaktów z pracownikami wojewódzkich inspektoratów odpowiedzialnymi za informatyzację wojewódzkich inspektoratów;

38) inicjowanie, programowanie i organizowanie szkoleń w zakresie stosowanych standardów i rozwiązań informatycznych;

39) zapewnienie prawidłowego technicznego funkcjonowania systemów teleinformatycznych;

40) administracja siecią komputerową i systemami sieciowymi w Inspektoracie;

41) bieżąca obsługa w zakresie informatycznym strony internetowej Inspektoratu we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi;

42) zakupy, ewidencja, konserwacja i naprawy komputerów;

43) zakupy i ewidencja oraz zapewnienie sprawnego działania oprogramowania biurowego;

44) nadzór prawny nad egzekucją należności Inspekcji;

45) udzielanie komórkom organizacyjnym Inspektoratu opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;

46) udzielanie informacji, na wniosek organizacji społecznych i zawodowych działających w Inspektoracie, o przepisach prawnych dotyczących ich zakresu działalności;

47) opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych;

48) koordynowanie działań związanych z opiniowaniem aktów prawnych skierowanych do Inspektoratu i opracowywanie opinii zbiorczych;

49) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie tworzenia aktów prawnych w zakresie poprawności formalnoprawnej;

50) czuwanie nad prawidłowością przebiegu procedur związanych z opracowywaniem w ramach Inspektoratu projektów aktów prawnych;

51) koordynowanie działań związanych z opiniowaniem notyfikowanych obcych aktów prawnych, zawierających przepisy techniczne skierowanych do Głównego Inspektoratu;

52) wykonywanie czynności związanych z notyfikacją projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne należących do właściwości Inspekcji Ochrony Środowiska;

53) analiza uwarunkowań organizacyjnych oraz ekonomiczno-kadrowych wojewódzkich inspektoratów;

54) przygotowanie corocznej informacji o zatrudnieniu i aspektach ekonomicznych działalności Inspekcji;

55) koordynacja przygotowywania i prowadzenie szkoleń pracowników wojewódzkich inspektoratów w Inspektoracie;

56) udzielanie pomocy prawnej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych;

57) prowadzenie kancelarii tajnej Inspektoratu;

58) prowadzenie biblioteki Inspektoratu.”;

4) w § 20 w ust. 2 skreśla się pkt 3;

5) w § 22 w ust. 2 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) udział w przygotowaniu oraz wspólne z właściwymi komórkami merytorycznymi prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w ramach Inspektoratu oraz prowadzenie w Inspektoracie rejestru wstępnych ogłoszeń i sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych.”;

6) w § 24 w ust. 2 skreśla się pkt 24–26.

§ 2

Dyrektorzy Departamentów: Inspekcji i Orzecznictwa, Organizacyjnego, Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej oraz Naczelnicy Wydziałów: Administracyjnego i ds. Laboratoriów i Metodyk Badawczych kierując się postanowieniami regulaminu organizacyjnego:

1) opracują szczegółową organizację kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych przedłożą ją do akceptacji Dyrektorowi Generalnemu w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia,

2) w ciągu dwóch tygodni od dnia zaakceptowania przez Dyrektora Generalnego szczegółowej organizacji, ustalą zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy wchodzących w skład kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych oraz przekażą je pracownikom,

3) przekażą kopie zakresów czynności, o których mowa w pkt 2, do Wydziału Kadr i Szkolenia w ciągu tygodnia od dnia przekazania ich oryginałów pracownikom.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

dr inż. Marek Haliniak

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 170, poz. 1217.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 186, poz. 1554, z 2004 r. Nr 262, poz. 2605.

3) Wymienione zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 1 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »