reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 11 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 12 kwietnia 2007 r.

zmieniające zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 2 Ministra Środowiska z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska, w porozumieniu z Dyrektorem Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego, określają w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych strukturę oraz podział zadań wewnątrz podległych sobie komórek, z zastrzeżeniem ust. 3."

2) w Załączniku do zarządzenia:

a) w § 3:

– ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do właściwości każdej z komórek należy realizacja zadań Ministra należących do zakresu działania danej komórki, w szczególności:

1) inicjowanie i opracowywanie założeń i projektów aktów normatywnych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, w tym skutków finansowych;

2) przygotowywanie projektów dokumentów pozostających w zakresie działania Ministra, w szczególności: programów, polityk, strategii, planów, sprawozdań, stanowisk, prognoz, informacji, oświadczeń woli, ocen i analiz;

3) wdrażanie „Programu Reformy Regulacji", w szczególności nowego systemu oceny skutków regulacji, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 10 października 2006 r. – pn. „Wytyczne do oceny skutków regulacji"

4) przygotowanie projektów stanowisk Rządu oraz udział w grupach roboczych i radach eksperckich Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej;

5) podejmowanie inicjatyw, prowadzenie negocjacji i realizacja postanowień umów dwustronnych oraz zobowiązań wynikających z konwencji, protokołów, traktatów i porozumień wielostronnych w zakresie działania komórki;

6) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z samorządami;

7) przedkładanie Ministrowi, Sekretarzowi i Podsekretarzom Stanu oraz Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa informacji lub opinii na temat prowadzonych spraw;

8) przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych;

9) współpraca z innymi komórkami, urzędami administracji publicznej, pozostałymi organami administracji oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi;

10) wykonywanie obowiązków związanych z notyfikacją aktów normatywnych transponujących dyrektywy prawa wspólnotowego w ramach Systemu Notyfikacji Krajowych Środków Wykonawczych, w szczególności realizacja zadań, o których mowa w załączniku nr 2 do regulaminu;

11) wykonywanie obowiązków związanych z notyfikacją projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne, w szczególności realizacja zadań, o których mowa w załączniku nr 3 do regulaminu;

12) przygotowywanie projektów regulacji prawnych oraz opracowywanie wyjaśnień do przepisów w zakresie działalności komórki;

13) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

14) realizacja zadań wynikających ze zobowiązań międzynarodowych;

15) realizacja planu finansowego komórki;

16) przygotowywanie założeń do planu finansowego Ministerstwa;

17) udzielanie zainteresowanym podmiotom informacji oraz opinii w zakresie spraw prowadzonych przez komórkę;

18) przekazywanie do Departamentu Prawnego informacji i danych niezbędnych do realizacji zadań dotyczących uczestnictwa Polski w postępowaniach toczących się przed ETS, SPI, SSP i sądem EFTA, w tym merytorycznych analiz toczących się postępowań oraz opartych na przedmiotowych analizach, stanowisk odnośnie udziału Polski w omawianych postępowaniach;

19) wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414);

20) przygotowywanie i przekazywanie do Biura Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych stanowisk w sprawach związanych z opiniowaniem wniosków o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca;

21) realizacja obowiązków wynikających z zamieszczania, aktualizowania i usuwania informacji ze strony utworzonej przez Ministra, jako organu władzy publicznej, w ramach Biuletynu Informacji Publicznej;

22) przekazywanie do Centrum Informacji o Środowisku wypełnionych kart informacyjnych o dokumentach i innych nośnikach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, podlegających udostępnieniu;

23) przekazywanie do Biura Budżetu Resortu informacji o przepływach krajowych środków pozabudżetowych;

24) uzgadnianie z Departamentem Funduszy Ekologicznych projektów pism i innych dokumentów, w zakresie dotyczącym funduszu PHARE i Transition Facility oraz funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności;

25) przekazywanie do Departamentu Edukacji i Promocji Zrównoważonego Rozwoju materiałów przeznaczonych do zamieszczenia w serwisie internetowym Ministerstwa, za których zawartość i treść odpowiedzialność ponoszą kierujący komórką przekazującą materiały;

26) zapewnienie aktualizacji informacji związanych z zakresem działania komórki, zamieszonych w serwisie intranetowym i internetowym Ministerstwa;

27) współudział w realizacji zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

28) realizacja zadań w zakresie sprawowania nadzoru nad Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej we współpracy z Departamentem Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu;

29) terminowe przekazywanie drogą elektroniczną do Biura Ministra i Departamentu Prawnego informacji oraz dokumentów dotyczących projektowanych ustaw, rozporządzeń Rady Ministrów, programów, strategii i stanowisk Rządu do pozarządowego projektu ustawy, będących w kompetencji Ministra, przeznaczonych do zamieszczenia w bazie danych Systemu E-legislacji (Karta Dokumentu Rządowego);

30) realizacja innych zadań nałożonych przez Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa.",

– dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Dyrektorzy (w departamentach i biurach) oraz naczelnicy (w samodzielnych wydziałach) odpowiadają za przygotowanie w okresie pokoju komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska do funkcjonowania w najwyższych stanach gotowości obronnej państwa oraz koordynację wykonywania zadań obronnych w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa.",

b) w § 4:

– ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokumenty sporządzone w komórkach, przedkładane do podpisu Ministrowi, Sekretarzowi i Podsekretarzom Stanu oraz Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa, parafują dyrektorzy (w departamentach i biurach) oraz naczelnicy (w samodzielnych wydziałach) lub ich zastępcy.",

– ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dokumenty inne, niż wymienione w ust. 1 i 2, podpisują dyrektorzy (w departamentach i biurach) oraz naczelnicy (w samodzielnych wydziałach) lub, w zakresie przez nich określonym, ich zastępcy.",

c) w § 7:

– uchyla się pkt 12,

– w pkt 27 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 28 i 29 w brzmieniu:

„28) koordynacja i prowadzenie, w uzgodnieniu z komórkami merytorycznymi Ministerstwa, spraw dotyczących przygotowywania materiałów przekazywanych do Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, w szczególności notyfikowanie do Komisji Unii Europejskiej projektów aktów prawnych na podstawie art. 95 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

29) obsługa, we współpracy z komórkami merytorycznymi Ministerstwa, zadań Ministra związanych z działalnością Międzyresortowego Zespołu ds. Nowoczesnych Regulacji Gospodarczych.",

d) w § 10:

– pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) nadzór nad realizacją zadań państwowej służby geologicznej;",

– w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.",

e) w § 11 uchyla się pkt 30,

f) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Do zakresu działania Departamentu Gospodarki Odpadami (DGO) należy opracowywanie założeń i kierunków polityki Ministra w zakresie gospodarki odpadami oraz realizacja zadań z niej wynikających, w szczególności:

1) analiza stanu gospodarki odpadami w kraju oraz kreowanie polityki państwa w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz gospodarowania odpadami;

2) przygotowywanie projektów aktów prawnych transponujących do prawa polskiego wymagania unijnych aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami;

3) przygotowywanie strategii, planów i programów wynikających z unijnych dokumentów i aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami;

4) przygotowywanie sprawozdań dla Komisji Europejskiej dotyczących transpozycji i wdrażania unijnych aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami;

5) prowadzenie prac związanych z krajowym planem gospodarki odpadami, w tym przygotowywanie aktualizacji planu, nadzorowanie i monitorowanie jego realizacji;

6) opiniowanie wojewódzkich planów gospodarki odpadami;

7) projektowanie instrumentów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych umożliwiających realizację krajowego planu gospodarki odpadami, jak również wdrażających zasady ochrony środowiska zakresie gospodarki odpadami, w tym rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorców i zasady „zanieczyszczający płaci" oraz analiza skuteczności ich funkcjonowania;

8) współpraca z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie prowadzenia baz danych dotyczących wprowadzanych na rynek produktów oraz gospodarki odpadami;

9) współpraca z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie realizacji obowiązków Ministra wynikających z postanowień Konwencji Bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych;

10) prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązków Ministra wynikających z postanowień Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych;

11) reprezentowanie Ministra w pracach w zakresie gospodarki odpadami na forum OECD;

12) udział merytoryczny w pracach komitetów sterujących i zespołów roboczych w zakresie gospodarki odpadami.",

g) w § 16 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) koordynowanie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych;",

h) w § 18 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14. koordynowanie i przygotowanie we współpracy z Departamentem Prawnym projektów rozwiązań w zakresie struktury organizacyjnej Ministerstwa.",

i) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. Do zakresu działania Biura Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych (BSOIN) należy wykonywanie zadań Ministra wynikających z powszechnego obowiązku obrony oraz zapewnienie przestrzegania w Ministerstwie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych, w tym wynikających z ustawy dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.3)), ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.4)) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.5)), w szczególności:

1) wykonywanie, uzgadnianie i aktualizowanie planów operacyjnych, programów obronnych i dokumentów sporządzanych w ramach przeglądów obronnych;

2) przygotowanie Ministra, obsługującego go urzędu oraz jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra do funkcjonowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym;

3) przygotowanie jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra do objęcia ich militaryzacją;

4) prowadzenie spraw związanych z ochroną obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa;

5) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i utrzymywaniem rezerw państwowych mobilizacyjnych oraz rezerwacją surowca drzewnego na pniu;

6) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dla celów obronności śródlądowych dróg wodnych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą budowle oraz urządzenia wodne;

7) organizacja i prowadzenie szkolenia obronnego;

8) planowanie i prowadzenie kontroli wykonywania zadań obronnych;

9) realizacja zadań Ministra wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS) i realizacji Celów Sił Zbrojnych;

10) współudział w realizacji zadań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych;

11) prowadzenie współpracy z resortem obrony narodowej i właściwymi organami NATO, dotyczącej ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

12) realizacja zadań Ministra związanych z obowiązkową ochroną obszarów, obiektów i urządzeń ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa lub bezpieczeństwa publicznego;

13) koordynowanie spraw związanych z opiniowaniem wniosków o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538);

14) koordynowanie spraw związanych z przekazywaniem przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych terenów leśnych na cele związane z uzasadnionymi potrzebami obronności państwa;

15) zapewnienie ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych w Ministerstwie, w tym ich ochrony fizycznej;

16) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

17) kontrola ochrony informacji niejawnych;

18) prowadzenie ewidencji pracowników Ministerstwa dopuszczonych do informacji niejawnych;

19) przeprowadzanie postępowań sprawdzających;

20) szkolenie pracowników Ministerstwa w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz w zakresie ochrony danych osobowych;

21) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;

22) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji;

23) prowadzenie Kancelarii Tajnej Ministerstwa;

24) współpraca w opracowaniu planu ochrony fizycznej Ministerstwa oraz nadzorowanie jego realizacji w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych;

25) zapewnienie przestrzegania obowiązku składania oświadczeń majątkowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584), prowadzenie wykazu osób zobowiązanych do składania oświadczeń, a także przechowywanie, aktualizacja oraz archiwizacja składanych oświadczeń;

26) współpraca z odpowiednimi służbami ochrony państwa;

27) koordynacja spraw związanych z obroną cywilną w Ministerstwie.",

j) dodaje się § 33 w brzmieniu:

„§ 33. Zakres zadań i tryb działania Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego określa ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze.",

k) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Załącznik nr 2

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z AKTAMI NORMATYWNYMI TRANSPONUJĄCYMI DYREKTYWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

§ 1

Załącznik nr 2 do regulaminu określa zasady funkcjonowania Systemu Notyfikacji Krajowych Środków Wykonawczych w Ministerstwie.

§ 2

W przypadku gdy akt normatywny transponuje dyrektywy prawa wspólnotowego, właściwa komórka sporządza szczegółowy wykaz dyrektyw prawa wspólnotowego transponowanych przez ten akt.

§ 3

Jeżeli akt normatywny dokonuje samodzielnie całkowitej transpozycji danej dyrektywy prawa wspólnotowego, lub dokonuje całkowitej transpozycji jako ostatni z kilku aktów normatywnych częściowo transponujących przepisy danej dyrektywy, właściwa komórka sporządza tabelę zgodności dla danej dyrektywy.

§ 4

Tabela zgodności, o której mowa w § 3, powinna zawierać:

1) tytuł i numer dyrektywy;

2) listę wszystkich aktów normatywnych transponujących dyrektywę;

3) szczegółowy wykaz przepisów dyrektywy wraz z transponującymi je przepisami właściwych aktów normatywnych.

§ 5

Wykaz, o którym mowa w § 2, oraz tabelę zgodności, o której mowa w § 3, właściwa komórka przekazuje do Departamentu Prawnego w celu dokonania notyfikacji aktu normatywnego Komisji Europejskiej w ramach Systemu Notyfikacji Krajowych Środków Wykonawczych.

§ 6

Procedurę określoną w § 2–5 stosuje się odpowiednio w przypadku wydania przez Wspólnotę Europejską dyrektyw kodyfikacyjnych lub takich, które już przed wejściem w życie były częściowo lub w całości przetransponowane do prawa krajowego.

§ 7

1. Czynności, o których mowa w § 2–5, właściwa komórka dokonuje w terminie siedmiu dni od dnia opublikowania aktu normatywnego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Czynności, o których mowa w § 6 właściwa komórka dokonuje w terminie czternastu dni od dnia opublikowania dyrektywy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Środowiska

Jan Szyszko

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama