reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 17 kwietnia 2007 r.

w sprawie powołania Komisji geoekologii i analityki w badaniach geośrodowiskowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600) ustala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję geoekologii i analityki w badaniach geośrodowiskowych, jako organ pomocniczy Ministra Środowiska, zwany dalej „Komisją”.

§ 2

Do zadań Komisji należy przygotowanie dla Ministra Środowiska opinii w sprawach przedsięwzięć z zakresu problematyki geośrodowiskowej, a w szczególności:

1) określenia stanu i charakteru jakościowego i ilościowego oraz źródeł zanieczyszczeń gleb, wód powierzchniowych i podziemnych oraz osadów w korytach cieków, zbiornikach wodnych i obszarach morskich;

2) obszarów zanieczyszczonych oraz ich remediacji na drodze geochemicznej i geomikrobiologicznej;

3) ochrony georóżnorodności;

4) geoparków i edukacji geologicznej;

5) ocen i odbiorów prac w zakresie szeroko pojętej geoekologii i dziedzin pokrewnych;

6) geochemii środowiska, dotyczącej stanu i dynamiki zmian, będących wynikiem interakcji zachodzących na styku litosfery, hydrosfery, atmosfery i biosfery;

7) procesów geologicznych i antropogenicznych prowadzących do degradacji stanu przyrody nieożywionej oraz wzajemnych oddziaływań elementów przyrody ożywionej i nieożywionej;

8) oceny oddziaływania litosfery na zdrowie człowieka;

9) wymiany materii i energii w układzie poszczególnych geosfer;

10) poszukiwania, oceny i kalibracji nowych metod analitycznych w badaniach geośrodowiskowych i pokrewnych.

§ 3

1. W skład Komisji wchodzi przewodniczący, zastępca przewodniczącego, 2 sekretarzy oraz 31 członków.

2. Przewodniczącego, zastępcę, sekretarzy i członków Komisji powołuje i odwołuje Minister Środowiska.

§ 4

1. Minister Środowiska kieruje do rozpatrzenia przez Komisję sprawy należące do jej zakresu działania, stosownie do przepisów § 2.

2. W sprawach określonych w § 2 Komisja wydaje opinie.

§ 5

Przewodniczący Komisji reprezentuje Komisję na zewnątrz, kieruje całokształtem prac Komisji, zwołuje posiedzenia Komisji oraz składa Ministrowi Środowiska roczne sprawozdanie z działalności Komisji w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

§ 6.

1. Komisja rozpatruje poszczególne sprawy w zespołach wyznaczonych przez przewodniczącego Komisji, z zastrzeżeniem § 7.

2. Zespół składa się z przewodniczącego zespołu, którym jest przewodniczący Komisji lub jego zastępca, co najmniej 2 członków i sekretarza Komisji.

3. W uzasadnionym przypadku, przewodniczący Komisji może wyznaczyć na przewodniczącego zespołu członka Komisji.

4. Minister Środowiska może powoływać w skład zespołu specjalistę nie będącego członkiem Komisji.

5. W skład zespołu nie mogą wchodzić osoby wymienione w § 10 ust. 1 pkt 1–3.

6. Zespoły wydają opinie jednomyślnie. W braku jednomyślności sprawę przekazuje się do rozpatrzenia w trybie § 7.

§ 7

Komisja rozpatruje poszczególne sprawy w rozszerzonym składzie na polecenie przewodniczącego Komisji lub na pisemny wniosek co najmniej 2 członków Komisji.

§ 8

Opinie w rozszerzonym składzie są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów o wyniku głosowania przesądza głos przewodniczącego Komisji.

§ 9

O terminie i porządku posiedzenia Komisji członkowie powinni być zawiadamiani na piśmie co najmniej 7 dni przed posiedzeniem.

§ 10

1. Poza osobami wchodzącymi w skład Komisji na posiedzenie Zespołu mogą być zapraszani:

1) przedkładający opracowanie,

2) osoba, która sporządziła opracowanie,

3) koreferent, który sporządził opinię w rozpatrywanej sprawie,

4) pracownik urzędu marszałkowskiego, którego obszaru działania dotyczy rozpatrywane opracowanie.

5) odpowiednio pracownicy Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych, Departamentu Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu, Państwowej Agencji Atomistyki, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska lub Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

2. Przewodniczący Komisji (zespołu) może w razie potrzeby zaprosić na posiedzenie także inne osoby nie wymienione w ust. 1.

3. Nieobecność na posiedzeniu osób wymienionych w ust. 1 nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy.

§ 11

1. Opinię, o której mowa w § 4 ust. 2, Komisja (zespół) wydaje po rozpatrzeniu sprawy i naradzie.

2. W naradzie biorą udział: przewodniczący, członkowie i sekretarz Komisji (zespołu).

3. Głosowanie jest jawne.

§ 12

1. Każdy z członków Zespołu przedstawia na posiedzeniu Zespołu pisemną opinię.

2. Na podstawie opinii członków Zespołu oraz stanowisk wyrażonych w dyskusji Komisja przedstawia swoją opinię.

3. Opinię Komisji sporządza się na piśmie.

4. Opinię Komisji podpisują przewodniczący, członkowie oraz sekretarz Komisji.

§ 13

Obsługę Komisji zapewnia Departament Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska.

§ 14

1. Wydatki związane z działalnością Komisji są pokrywane z budżetu Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych oraz Departamentu Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu.

2. Zaproszonym na posiedzenie Komisji (zespołu) przewodniczącemu, zastępcy, członkom, sekretarzowi, biegłym i specjalistom nie będącym członkami Komisji, zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie Komisji (zespołu), przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet w wysokości określonej przepisami o zasadach ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Środowiska

Jan Szyszko

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria finansowo-rachunkowa Monika Zwolańska

Rachunkowość spółek i organizacji pozarządowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama