reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 63 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 9 listopada 2007 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się na 2008 rok zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”.

§ 2

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych, z podaniem sposobów ich udostępnienia, oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

Minister Środowiska

Jan Szyszko

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia Nr 63 Ministra Środowiska
z dnia 9 listopada 2007 r. (poz. 16)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH1) ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy drzewostanów

Regulacja składu gatunkowego i budowy drzewostanów poprzez wycinanie zbędnych drzew.
Zbiór nasion i hodowla sadzonek do odnowień drzewostanów.
Odnowienia sztuczne – sadzenia i podsiewy docelowymi gatunkami drzew.
Cięcia przebudowy.
Cięcia inicjujące i odsłaniające odnowienia naturalne o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem.
Pielęgnacja upraw i młodników

2

Podatność drzewostanów świerkowych pochodzenia sztucznego na szybkie zamieranie

Usuwanie drzew opanowanych przez owady oraz wiatrowałów stanowiących zagrożenie wzmożonym rozwojem owadów.
Odłowy owadów w pułapki.
Zwalczanie owadów przez korowanie zasiedlonych świerków.
Kontrola liczebności wybranych gatunków owadów.
Kontrola masowego występowania grzybów pasożytniczych

3

Ograniczenie naturalnych procesów w życiu lasu podczas wykonywania prac związanych z ograniczeniem liczebności owadów mogących doprowadzić do gwałtownego rozpadu drzewostanów

Pozostawienie do mineralizacji części drzew na obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej

4

Uszkodzenia odnowień i młodników przez jeleniowate

Zabezpieczanie odnowień i młodników środkami mechanicznymi oraz przez stosowanie ogrodzeń

5

Zagrożenie wścieklizną

Współpraca przy akcjach wykładania szczepionek, ocena skuteczności szczepień poprzez badanie padłych i odstrzelonych lisów

 

6

Zagrożenie bytowania głuszca i cietrzewia przez nadmierną populację lisa oraz zakłócanie ciszy w ostojach

Odstrzał redukcyjny lisów, wyznaczanie stref ochronnych, patrole inwentaryzacyjno-ochronne

7

Zmniejszająca się ilość żerowisk oraz szlaków migracji nietoperzy

Czyszczenie i utrzymanie układów linearnych

8

Brak warunków lokalowych na prowadzenie działalności edukacyjnej

Kontynuacja starań o doprowadzenie do budowy ośrodka dokumentacyjno-edukacyjnego

9

Erozja nawierzchni szlaków turystycznych

Konserwacja i remonty szlaków turystycznych, czyszczenie przepustów, sączków, drobne naprawy

10

Wydeptywanie terenów sąsiadujących ze szlakami turystycznymi

Grodzenie wydeptywanych terenów.
Ustawianie i konserwacja tablic informacyjnych.
Konserwacja, naprawa i wymiana zniszczonych tyczek kierunkowych.
Udrażnianie szlaków w piętrze kosodrzewiny poprzez przycięcie pędów.
Usuwanie wiatrołomów ze szlaków turystycznych.
Edukacja zwiedzających

11

Niszczenie infrastruktury turystycznej spowodowane przez czynniki atmosferyczne i niewłaściwe postępowanie zwiedzających

Konserwacja, remonty i drobne naprawy infrastruktury turystycznej

12

Nieprzestrzeganie przez zwiedzających zasad ochrony przyrody, a zwłaszcza zaśmiecenie i zanieczyszczanie terenu Parku, zakłócania ciszy, uszkadzania roślin oraz grzybów

Usuwanie odpadów z obszaru Parku.
Ustawienie koszy na odpady przy głównych wejściach do Parku.
Ustawienie kabin sanitarnych przy ważniejszych wejściach do Parku.
Patrolowanie terenu.
Edukacja zwiedzających z wykorzystaniem wystawy stałej, ogrodu roślin babiogórskich, punktów informacji przyrodniczej i turystycznej

13

Nadmierny ruch turystyczny na następujących szlakach:

Wprowadzenie opłat za wstęp do Parku, utrzymanie Punktów Informacji Przyrodniczej przy szlakach o nadmiernym ruchu turystycznym.
Propagowanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych w celu odciążenia najbardziej uczęszczanych szlaków

1. czerwonym: Krowiarki–Sokolica–Diablak–Przełęcz Brona–Markowe Szczawiany;

2. żółtym: Markowe Szczawiny–Diablak;

3. zielonym: Zawoja Markowa–Markowe Szczawiny;

4. niebieskim: Krowiarki–Markowe Szczawiny

14

Nadmierna koncentracja zwiedzających na Krowiarkach, Sokolicy, Diablaku, Przełęczy Brona, Markowych Szczawinach

Patrolowanie miejsc o nadmiernej koncentracji zwiedzających

15

Gospodarcze użytkowanie borów górnoreglowych przez wspólnotę gruntową i leśną oraz osoby fizyczne, wpływ użytkowania borów na lasy w obszarze ochrony ścisłej

Wykup gruntów leśnych od osób fizycznych i wspólnoty lub wymiana na inne grunty leśne o niższej wartości przyrodniczej

16

Pobieranie drewna na opał przez osoby uprawnione do serwitutu opałowego, penetracja terenu Parku

Wykup lub wymiana serwitutu opałowego

17

Zaniechanie użytkowania łąk i pastwisk przez właścicieli z powodów ekonomicznych

Wykup od osób fizycznych i wspólnot oraz wykaszanie lub wypas łąk i pastwisk

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Uszkodzenia drzewostanów powodowane przez silne wiatry

Wzmocnienie odporności drzewostanów na wiatr przez doprowadzenie do optymalnego składu gatunkowego i struktury lasu

 

2

Zanikanie zbiorowisk roślinnych typowych dla polan reglowych z powodu zaprzestania użytkowania pasterskiego

Wykaszanie polan z wyniesieniem biomasy z ekosystemu lub wypas zwierząt, usuwanie samosiewów drzew i krzewów

3

Zagrożenie niektórych gatunków ptaków w okresie mroźnych i śnieżnych zim oraz zagrożenie wynikające z ograniczonej ilości miejsc lęgowych

Dokarmianie ptaków w okresie mroźnych i śnieżnych zim, pozostawianie starych i suchych drzew dziuplastych, kontrola, czyszczenie i wywieszanie budek lęgowych

4

Zagrożenie niektórych gatunków ssaków wynikające z ograniczonej ilości miejsc lęgowych oraz braku dostatecznej bazy pokarmowej

Inwentaryzacje i kontrole siedlisk, pozostawianie starych i suchych drzew dziuplastych, kontrola budek lęgowych, wyszukiwanie gniazd i nor

5

Zagrożenie pożarowe

Utrzymanie dróg pożarowych zapewniające możliwości dojazdu pojazdem gaśniczym. Utrzymanie punktów poboru wody

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

Pojawianie się niepożądanych gatunków roślin zielnych obcego pochodzenia

Usuwanie roślin inwazyjnych

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

Zanik kultywowania tradycji regionalnych i tradycyjnych form gospodarowania

Promowanie dziedzictwa kulturowego, organizowanie wystaw, imprez plenerowych, konkursów, przeglądów itp. o tematyce kulturowej oraz propagującej wspieranie tradycyjnych form gospodarki (gospodarka leśna, pasterska, budownictwo regionalne itp.)

 

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI1) POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną ścisłą

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Kontrolne poszukiwanie zasnui w ściółce i glebie

2 partie kontrolne

26h, 28i

2

Kontrola liczebności kornika drukarza i rytownika pospolitego przy pomocy pułapek zapachowych (feromonowych)

24 sztuki

Obszar objęty ochroną ścisłą

 

B. Ochrona terenów udostępnionych dla turystyki

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Usuwanie wiatrołomów ze szlaków turystycznych

Według potrzeb

7, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28

2

Udrażnianie szlaków w piętrze kosodrzewiny poprzez przycięcie pędów – szlak czerwony Diablak–Brona

500 m

23

3

Rozbiórka kamiennych murków wznoszonych przez turystów na kopule szczytowej Babiej Góry

Według potrzeb

28a, b

4

Wykonanie, montaż i naprawa tyczek kierunkowych na szlakach graniowych Babiej Góry:

80 sztuk

19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28

– czerwonym: Sokolica–Diablak–Przełęcz Brona;

– zielonym: Diablak–górna granica lasu w kierunku Przywarówki

 

II. Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Usuwanie drzew opanowanych przez owady i pasożytnicze grzyby oraz wiatrowałów stanowiących zagrożenie wzmożonym rozwojem owadów, korowanie świerków zasiedlonych przez korniki, pozostawienie do mineralizacji części ściętych drzew

2041,65 ha

Obszar objęty ochroną czynną

2

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w uprawach i młodnikach (czyszczenia wczesne i późne)

16,66 ha

69c, 78b, 78c, 77a, 80a, 90f, 91a, 96g, i, 99a, 101a

3

Wykaszanie niepożądanych roślin na uprawach leśnych

20,26 ha

6a, 13a, 15a, 75b, 75c, 79c, 81c, 99a, 39a, 34a, 4a, 40a, 95c, 98a, 99a, 100b, 94b, 96g, 37a, 39a, 40a, 42b, 67d, 68c, 70f, 71a

4

Odnowienia sztuczne powierzchni leśnej pożądanymi gatunkami drzew (sadzenia, podsiewy, poprawki i uzupełnienia upraw)

7,34 ha2)

4a, 6a, 13a, 15a, 34a, 39a, 40a, 75b, 75c, 79c, 81c

5

Palikowanie wokół sadzonek w miejscach szczególnie bujnego rozwoju roślinności

0,29 ha

70f, 71a

6

Hodowla sadzonek drzew w szkółkach leśnych

1,11 ha

57f, 69d

7

Zabezpieczanie przed zwierzyną upraw odnowień naturalnych poprzez stosowanie środków mechanicznych

30,39 ha2)

4a, 5b, 6a, 13a, 15a, 14a, 34a, 37a, 38a, 39a, 40a, 41a, 42b, 45c, 48a, 51d, 52a, 62a, 63a, 54c, 55b, 58a, 69c, 70f, 71a, 75b, c, 77a, 79c, 80a, 81a, c, 94b, 95c, 96g, 97d, 98a, 99a, 100b

8

Zabezpieczanie przed zwierzyną upraw odnowień naturalnych poprzez stosowanie ogrodzeń (budowa, remont i konserwacja)

14,74 ha

4a, 5b, 6a, b, 11b, 15a, 39a, 45c, 51d, 54c, 66c, 69f, 78b, c, 80a, 81b, c

9

Odłowy kornika drukarza, rytownika pospolitego i brudnicę mniszkę do pułapek zapachowych (feromonowych)

190 sztuk

Obszar objęty ochroną czynną

 

10

Wykładanie drzew pułapkowych (pułapki klasyczne) na korniki zasiedlające świerki

63 sztuki

Obszar objęty ochroną czynną

11

Kontrolne poszukiwanie zasnui w ściółce i glebie

17 partii kontrolnych

11a, 13b, 15a, 67d, 77a, 21a, 55b, 58a, 31b, 38a, 45b, 48a, 52a, 89a, 93c, 95c, 101a

12

Usuwanie z ekosystemów roślin inwazyjnych obcego pochodzenia – niecierpka gruczołowatego

w miarę potrzeb

42a, 43d, 72d oraz w innych pododdziałach w razie stwierdzenia występowania okazów

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Ręczne lub mechaniczne koszenie łąk i pastwisk z usunięciem biomasy z ekosystemu

7,80 ha

53d, 72h, 99b, 99h, 101b,

2

Prowadzenie ekstensywnej gospodarki łąkowej (wypas bądź wykaszanie z usunięciem biomasy z ekosystemu) – w przypadku zawarcia umowy z osobami fizycznymi na nieodpłatne wykonanie prac w ekosystemach nieleśnych

9,07 ha

97b, 99b, 99h, 101b

3

Usuwanie z ekosystemów roślin inwazyjnych obcego pochodzenia – niecierpka gruczołowatego

w miarę potrzeb

72h, 72i oraz w innych pododdziałach w razie stwierdzenia okazów

4

Zapobieganie sukcesji wtórnej na terenach nieleśnych (łąkach) przez usuwanie samosiewów drzew i krzewów

1,2 ha

72h, 99h, 101b

 

C. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

Dwukrotne wykaszanie roślinności na terenie stacji meteorologicznej na Markowych Szczawinach

0,01 ha

12c

 

D. Ochrona terenów udostępnionych dla turystyki

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Usuwanie wiatrołomów ze szlaków turystycznych

Według potrzeb

2, 3, 11, 12, 42, 49, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 75, 76, 77, 90, 96, 99

2

Wykonanie mostków i kładek drewnianych

Według potrzeb

Obszar objęty ochroną czynną

3

Grodzenie wydeptywanych terenów, budowa barier i drewnianych poręczy wzdłuż szlaków turystycznych, parkingów, schronów turystycznych

Według potrzeb

3, 4, 6, 11, 12, 72, 75, 76, 97

4

Zainstalowanie w okresie maj–październik kabin sanitarnych (WC) z własnym pojemnikiem na nieczystości

4 sztuki

3c, 44b

5

Odbudowa i odtworzenie nawierzchni szlaków turystycznych: Szlak czarny: Ryzowana–Markowe Szczawiny

1500 m2)

63, 64, 65

6

Usunięcie odpadów powstałych podczas działalności i przebudowy schroniska, wyrównanie powierzchni

0,12 ha

12c

 

E. Ochrona i udostępnianie terenu parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Utrzymanie, konserwacje i remonty dróg. naprawa istniejących i budowa nowych urządzeń odwadniających drogi (sączki, rowy)

do 35 km2)

Obszar objęty ochroną czynną

2

Naprawa i odbudowa mostków drewnianych

według potrzeb

3

Wykonanie nawierzchni drogi z żerdzi (dylówki)

150 m2)

4

Remonty i budowa przepustów

30 obiektów2)

5

Wykaszanie roślinności z poboczy i rowów głównych dróg leśnych

1,6 km

59–62

 

F. Ochrona przed pożarami i szkodnictwem

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

Remont punktu poboru wody do celów przeciwpożarowych oraz remont progów wodnych potoku zasilającego ujęcie

1 szt.2)

90d

 

III. Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Usuwanie drzew opanowanych przez owady i pasożytnicze grzyby oraz wiatrowałów stanowiących zagrożenie wzmożonym rozwojem owadów, korowanie świerków zasiedlonych przez korniki, pozostawienie części drzew do mineralizacji

22,43 ha

1c, h, i, 72d, 88

2

Nadzór nad lasami niepaństwowymi, wyznaczanie drzew do wycięcia według oceny stanu lasu

94,76 ha

8Aa, 9Aa, 11Aa, d, 21Aa, 24A a–c, f–i

3

Kontrolne poszukiwanie zasnui w ściółce i glebie

1 partia kontrolna

1i

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Ręczne lub mechaniczne koszenie łąk i pastwisk z usunięciem biomasy z ekosystemu

0,65 ha

57c, 72d,

2

Prowadzenie ekstensywnej gospodarki łąkowej (wypas bądź wykaszanie z usunięciem biomasy z ekosystemu) – w przypadku zawarcia umowy z osobami fizycznymi na nieodpłatne wykonanie prac w ekosystemach nieleśnych

1,85 ha

1a, 43c, 90b

3

Usuwanie z ekosystemów roślin inwazyjnych obcego pochodzenia – niecierpka gruczołowatego

w miarę potrzeb

1a, h, 72c, f oraz w innych pododdziałach w razie stwierdzenia okazów

 

C. Ochrona terenów udostępnionych dla turystyki

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Zainstalowanie w okresie maj–październik kabin sanitarnych (WC) z własnym pojemnikiem na nieczystości

4 obiekty

42c, 69d, 72g

2

Wykonanie, montaż i naprawa tyczek kierunkowych na szlakach graniowych Babiej Góry

50 sztuk

24A

– szlak zielony (Brona–Cyl–Złota Przełęcz),

– szlak czerwony (Hala Czarnego)

3

Udrażnianie szlaków w piętrze kosodrzewiny poprzez przycięcie pędów – szlak zielony Brona– Cyl–Żywieckie Rozstaje

1000 m

24A

4

Usunięcie zbędnych drzew w ogrodzie roślin babiogórskich

Według potrzeb

1g

 

D. Ochrona i udostępnianie terenu parku

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

Remonty i konserwacje dróg oraz urządzeń odwadniających drogi (sączki, przepusty, rowy), czyszczenie rowów. Wykaszanie roślinności z poboczy i rowów

1800 m2)

95a, 96a, 99d, 101c

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami lub liczbami i dużymi literami oraz pododdziały oznaczone małymi literami. Podział ten wynika z przepisów Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794).

2) Rozmiar prac uwarunkowany jest posiadaniem środków finansowych.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ZWIERZĄT

I. Obszary objęte ochroną czynną

A. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Nocek Natterera, nocek wąsatek, nocek rudy, mroczek posrebrzany, mroczek pozłocisty, mroczek późny, borowiec wielki, gacek brunatny

Ochrona siedlisk

Usuwanie krzewów i drzew z linii oddziałowych w celu utrzymania żerowisk oraz szlaków migracji

2

Sikora bogatka, sikora modra, sikora czubatka, sikora sosnówka, kowalik, muchołówka żałobna, dzięciołek

Ochrona osobników i ich lęgów

Kontrola i czyszczenie budek lęgowych dla ptaków

3

Głuszec, cietrzew

Ochrona osobników i ich lęgów

Odstrzał lisów w ilości 3 szt.
Wykonywanie patroli inwentaryzacyjno-ochronnych wg potrzeb.
Kontrole tokowisk

4

Pilchowate: orzesznica, popielica, koszałka, żołędnica

Ochrona osobników

Inwentaryzacja siedlisk pod kątem występowania, kontrola budek lęgowych, dziupli

5

Wilk

Ochrona osobników

Inwentaryzacja wilków na drodze tropień oraz wabienia głosem

 

II. Obszary objęte ochroną krajobrazową

A. Ochrona zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Puszczyk

Ochrona osobników i ich lęgów

Kontrola i czyszczenie budek dla sów w osadach Parkowych

2

Sikora bogatka, sikora modra, sikora czubatka, sikora sosnówka, kowalik, dzięciołek, trznadel, dzięcioł duży, dzięcioł czarny, kos, pełzacz leśny, sójka, dzwoniec, czyż, szczygieł, gil

Ochrona osobników

Wykładanie karmy dla ptaków w okresie mroźnej zimy w osadach parku

3

Głuszec, cietrzew

Ochrona osobników i ich lęgów

Wykonywanie patroli inwentaryzacyjno-ochronnych według potrzeb. Kontrole tokowisk. Odstrzał redukcyjny lisów

 

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem w ha

1

Ochrona ścisła

6d, 7, 9c, 10g, 11c, 12b, d, f, 14c, 16a, 18–28, 73, 74a, b

1124,51

2

Ochrona czynna

2, 3, 4, 5, 6a, b, c, 8, 9a, b, 10a, b, c, d, f, 11a, b, d, 12a, c, 13, 14a, b, 15, 16b, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38a, 39a, b, c, 40, 41, 42a, b, 43a, d, f, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53a, b, c, d, 54a, b, c, d, 55a, b, c, 56, 57a, g, 58a, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69a, c, f, 70, 71, 72a, b, h, i, I, 74c, 75, 76a, b, d, 77, 78, 79a, b, c, f, 80, 81, 82a, b, f, 89, 90d, f, g, h, 91, 92, 93, 94, 95, 96b, d, f, g, i, j, 97, 98, 99a, b, g, h, 100, 101a, b

2081,67

3

Ochrona krajobrazowa

1, 38b, 39d, 42c, 43b, c, 53f, g, 54f, 55d, 57b, c, d, f, 69b, d, 72c, d, f, g, j, k, 76c, 79d, 82c, d, 88, 90a, b, c, 96a, c, h, 99c, d, f, 101c, d, 8A, 9A, 11A, 21A, 24A, 43A, 72A, 88A

184,36

 

Razem 3390,54

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami lub liczbami i dużymi literami oraz pododdziały oznaczone małymi literami. Podział ten wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794).

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, KULTUROWYCH I TURYSTYCZNYCH, Z PODANIEM SPOSOBÓW ICH UDOSTĘPNIANIA, ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC1) UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, KULTUROWYCH I TURYSTYCZNYCH, Z PODANIEM SPOSOBÓW ICH UDOSTĘPNIANIA, ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH2)

A. Udostępnianie obszarów dla celów naukowych

Lp.

Obszary udostępniania

Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Cały obszar Parku

Za zgodą Dyrektora Parku wydawane po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Parku. Opinia Rady nie jest konieczna przy pracach krótkoterminowych, niezwiązanych z ingerencją w środowisko przyrodnicze Parku, z wyjątkiem badań prowadzonych na terenie objętym ochroną ścisłą. Zamiar zakładania powierzchni badawczych wymaga uzgodnienia ich lokalizacji, oznakowania granic i obiektów pomiarowych

Według opinii Rady Naukowej Parku

 

B. Udostępnianie obszarów dla celów edukacyjnych

Lp.

Obszary udostępniania

Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Wystawa Stała (1f)

Zwiedzanie, spotkania edukacyjne

20

2

Ogród Roślin Babiogórskich (1g)

Zwiedzanie, terenowe spotkania edukacyjne

50 w dwóch grupach

3

Ścieżka edukacyjna
Śladami Wawrzyńca Szkolnika
Czatoża–Markowa (72, 76, 77)

Zwiedzanie, terenowe spotkania edukacyjne

253)

4

Ścieżka edukacyjna
Echa pierwotnej puszczy
karpackiej
Czatoża–Hala Czarnego–Czatoża (15, 16, 24, 24A, 81, 82)

Zwiedzanie, terenowe spotkania edukacyjne

253)

5

Ścieżka edukacyjna
Jak chronimy przyrodę
babiogórską
Markowa–Ryzowana–Wilczna–Widełki– Markowa (66, 69, 72)

Zwiedzanie, terenowe spotkania edukacyjne

253)

6

Ścieżka edukacyjna
Doliną Rybnego Potoku Ryzowana–Sulowa Cyrhel–Rybna (61, 62, 63, 66, 67, 68)

Zwiedzanie, terenowe spotkania edukacyjne

253)

7

Ścieżka edukacyjna
W reglu dolnym Rybna–Norczak–Policzne (60, 66, 61, 67, 62, 63, 55, 54, 53)

Zwiedzanie, terenowe spotkania edukacyjne

253)

 

8

Ścieżka edukacyjna
U źródlisk Morza Czarnego Krowiarki–Hala Śmietanowa–Gubernasówka–Zubrzyca Skansen (89, 91, 90, 97)

Zwiedzanie, terenowe spotkania edukacyjne

253)

9

Ścieżka edukacyjna
Z Zawoi przez Diablak do Lipnicy Zawoja–Markowe Szczawiny–Diablak–Lipnica Wielka (72, 75, 12, 11, 76, 11A, 23, 22, 27, 28)

Zwiedzanie, terenowe spotkania edukacyjne

253)

10

Polsko-słowacka ścieżka
edukacyjna
Markowe Szczawiny–Brona–Diablak–Slana
Voda (Słowacja) (23, 22, 27, 28)

Zwiedzanie, terenowe spotkania edukacyjne

253)

11

Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej na Przywarówce (101d)

Spotkania edukacyjne, sprzedaż pozycji wydawniczych

25 – dotyczy spotkania edukacyjnego

12

Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej na Krowiarkach (3c)

Sprzedaż biletów i pozycji wydawniczych

15

13

Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej na Markowej (72g)

Sprzedaż biletów i pozycji wydawniczych

15

14

Krąg ogniskowy w Zawoi Markowej (72b)

Spotkania edukacyjne

50

15

Krąg ogniskowy na Przywarówce (101d)

Spotkania edukacyjne

100

16

Krąg edukacyjny Markowe Rówienki (77a)

Spotkania edukacyjne

30

 

C. Udostępnianie obszarów dla celów kulturowych

Lp.

Obszary udostępniania

Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Kapliczka NMP pod Diablakiem; tablica pamiątkowa (22c)

Przy szlaku turystycznym, miejsce zwiedzania odpoczynku i modlitwy

10

2

Obelisk na Diablaku (28b)

Przy szlaku turystycznym, zwiedzanie

50

3

Krzyż Czterech Narciarzy na południowym stoku Babiej Góry (28a)

Przy szlaku turystycznym, zwiedzanie

50

4

Ślady po schronisku Beskidenverin pod Diablakiem na południowym stoku (28d)

Przy szlaku turystycznym. Tablica informacyjna na ścieżce edukacyjnej

50

5

Schronisko PTTK na Markowych Szczawinach i Muzeum Turystyki Górskiej oraz Goprówka (11Ag)

Zwiedzanie, miejsce odpoczynku i noclegu, miejsce szkoleń i spotkań edukacyjnych, miejsce dyżurowania ratowników GOPR

200

 

6

Krzyż przy schronisku na Markowych Szczawinach (11Ag)

Zwiedzanie, miejsce modlitwy

200

7

Symboliczna płyta nagrobna poświęcona pamięci prof. Z. Klemensiewicza; Polana Krowiarki (3c)

Zwiedzanie, miejsce pamięci

50

 

D. Udostępnianie obszarów dla celów turystycznych

Lp.

Obszary udostępniania

Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

1. Szlak czerwony na odcinku: granica Parku na Przełęczy Jałowieckiej–Żywieckie Rozstaje–Hala Czarnego–Górny Płaj–Markowe Szczawiny–Przełęcz Brona–Diablak–Sokolica–Krowiarki–granica Parku pod Brożkami, przebiegający przez oddziały o numerach: 16, 15, 24, 13, 12, 23, 22, 28, 21, 27, 20, 26, 25, 19, 18, 17, 4, 3, 2; na odcinku Górny Płaj–Markowe Szczawiny szlak zamknięty do czasu zbudowania mostku nad osuwiskiem

Szlaki turystyczne piesze, wyznaczone dla ruchu pieszego

2804)

2. Szlak zielony na odcinku: granica Parku na Przełęczy Jałowieckiej–Żywieckie Rozstaje–Cyl–Przełęcz Brona–Diablak–Ruiny schroniska B.V.–Wielkie Pole–granica Parku, przebiegający przez oddziałty o numerach: 16, 24A, 24, 23, 22, 28, 27

 

1804)

3. Szlak żółty na odcinku: Zawoja Czatoża od granicy Parku–Fickowe Rozstaje–Górny Płaj–Markowe Szczawiny–Skręt Ratowników–Diablak, przebiegający przez oddziały o numerach: 82, 15, 16, 24, 14, 13, 12, 11, 11A, 10, 23, 22; na odcinku Skręt Ratowników–Diablak ruch jest jednostronny z dołu do góry; odcinek szlaku jest zamknięty w okresie zimowym – od 1 XI do 30 IV

Szlaki turystyczne piesze, wyznaczone dla ruchu pieszego

1104)

4. Szlak niebieski na odcinku: Zawoja Czatoża od granicy Parku–Zawoja Markowa–Ryzowana–Sulowa Cyrhel–Norczak–Policzne–droga wojewódzka nr 957–I Serpentyna–Stara Droga–Krowiarki–Górny Płaj–Markowe Szczawiny, przebiegający przez oddziały o numerach: 77, 76, 72, 69, 66, 60, 67, 61, 62, 68, 63, 54, 55, 49, 42, 3, 43A

 

3704)

5. Szlak zielony na odcinku: Zawoja Markowa–Pośredni Bór–Suchy Gron–Markowe Szczawiny, przebiegający przez oddziały o numerach: 72, 75, 12, 11, 76, 11A

 

704)

6. Szlak czarny na odcinku: granica Parku na Ryzowanej–Stary Gron–Markowe Szczawiny, przebiegający przez oddziały o numerach: 66, 60, 61, 62, 67, 68, 64, 65, 10, 11, 11A

 

714)

7. Szlak zielony: Górny Płaj–Sokolica, przebiegający przez oddziały o numerach: 18, 19

 

274)

 

 

8. Szlak niebieski na odcinku: granica Parku przy Hali Śmietanowej–granica Parku przy Gubernasówce – przebiegający przez oddziały o numerach: 90, 96, 99, 101

 

104)

9. Fragment szlaku czarnego z Czatoży na Przełęcz Jałowiecką, na odcinku przebiegającym w granicach Parku przez oddział o numerze 82

104)

10. Fragment ścieżki edukacyjnej o znakach czerwonych ścieżki spacerowej z Krowiarek do Gubernasówki przebiegające przez oddziały o numerach: 90, 96, 99, 101

304)

11. Fragment drogi leśnej od granicy Parku przy Rybnej do szlaku niebieskiego przebiegające przez oddziały o numerach: 53, 54, 59, 60, 61, 62, 63

404)

2

Szlak niebieski na odcinku: granica Parku na Hali Śmietanowej–Gubernasówka–granica Parku, przebiegający przez oddziały o numerach: 90, 96, 99, 101

Szlaki turystyczne rowerowe, wyznaczone dla ruchu rowerowego

404)

3

1. Szlak zielony: Górny Płaj–Markowe Rówienki, przebiegający przez oddziały o numerach: 14, 76

Szlaki turystyczne narciarskie (zimowe), wyznaczone dla ruchu narciarskiego

404)

2. Szlak czarny: Górny Płaj–Sułowa Cyrhel–Rybna–Granica Parku, przebiegający przez oddziały o numerach: 11, 10, 65, 68, 64, 63, 62, 61, 60, 54, 59, 53

704)

3. Szlak czerwony: Sokolica–Krowiarki przebiegający przez oddziały o numerach 25, 89

404)

4

Szlak niebieski na odcinku: granica Parku na Hali Śmietanowej–Gubernasówka–granica Parku przebiegający przez oddziały o numerach: 90, 96, 99, 101

Szlaki turystyczne, wyznaczone do jazdy konnej wierzchem

404)

5

1. Krąg ogniskowy w Zawoi Markowej (72b)

Miejsca (kręgi ogniskowe), w których wolno palić ogniska

50

2. Krąg ogniskowy na „Polu Biwakowym” w Zawoi Policzne (44b)

50

3. Krąg ogniskowy na Przywarówce (101d)

100

6

Na „Polu Biwakowym” (44b) w Zawoi Policzne, przy drodze wojewódzkiej nr 957

Miejsce do biwakowania

50

 

 

1) Obszar Parku jest podzielony na oddziały oznaczone liczbami lub liczbami i dużymi literami oraz pododdziały oznaczone małymi literami.

2) Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu nie została określona w projekcie planu ochrony.

3) Szacunkowa liczba osób przebywających jednocześnie w danym miejscu – dotyczy jednego przystanku z tablicą informacyjną, obiektu kulturowego lub religijnego.

4) Dane wyliczono przy pomocy wzorów wyszczególnionych w opracowaniu „Operat zasobów i walorów krajobrazowych, kulturowych oraz elementów zagospodarowania przestrzennego i udostępniania BgPN dla nauki, turystyki, edukacji. Dokumentacja. Kraków 1998. Dr Maria Baranowska Janota, mgr Marek Czerwieniec”, dane określają ilość osób mogących przebywać jednorazowo (w ciągu jednej godziny) na danym szlaku, nie powodując zbyt intensywnego negatywnego oddziaływania na przyrodę Parku oraz umożliwiając pełny kontakt z naturą.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama