reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 64 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 9 listopada 2007 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się na 2008 rok zadania ochronne dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”.

§ 2

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnionych w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych z podaniem sposobu ich udostępniania, oraz określeniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

Minister Środowiska

Jan Szyszko

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131. poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38. poz. 246).

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia Nr 64 Ministra Środowiska
z dnia 9 listopada 2007 r. (poz. 17)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Uszkodzenia w ekosystemach spowodowane przez pieszych przy szlakach turystycznych

Wykonanie zabezpieczeń przed niepożądaną penetracją turystyczną

2

Niszczenie stanowisk roślin wschodniokarpackich i wysokogórskich poprzez wydeptywanie otoczenia szlaków, niekontrolowane poszerzanie szlaków, biwakowanie w miejscach niedozwolonych

Systematyczny nadzór, zbiór nasion roślin zagrożonych i wysiewanie ich na uprawach pochodnych, zasilanie populacji lokalnych przez wprowadzanie wyhodowanych siewek

3

Presja turystyczna na stanowiskach rzadkich gatunków bezkręgowców

Nadzór patrolowy w miejscach szczególnie narażonych na presję turystyki, monitoring stanowisk

 

4

Spadek różnorodności gatunkowej i biocenotycznej zbiorowisk nieleśnych

Regularne koszenie łąk na powierzchniach, które są tradycyjnie od lat użytkowane

5

Zanikanie w wyniku wtórnej sukcesji mozaiki zróżnicowanych stadiów sukcesyjnych (zarośli i zbiorowisk nieleśnych)

Kształtowanie struktury mozaikowej poprzez hamowanie sukcesji (koszenie, usuwanie krzewów)

6

Zanik stanowisk rzadkich i cennych gatunków roślin na skutek sukcesji wtórnej, zmian warunków siedliskowych i czynników losowych

Eliminacja zagrożenia przez odkrzaczanie, wykaszanie bądź wypas. Renaturalizacja stosunków wodnych na stanowiskach gatunków wilgociolubnych, zbiór nasion roślin zagrożonych i wysiewanie ich na uprawach pochodnych, zasilanie populacji lokalnych przez wprowadzanie wyhodowanych siewek

7

Zanikanie korytarzy ekologicznych łączących poszczególne powierzchnie nieleśne

Regularne koszenie, usuwanie krzewów, ekstensywny, regulowany wypas

8

Przyśpieszony odpływ płytkich wód gruntowych w zmeliorowanych obszarach torfowisk

Ograniczenie odpływu wód poprzez wykonanie zastawek na rowach melioracyjnych

9

Degradacja torfowisk i zbiorowisk roślinnych ziołorośli i młak

Odkrzaczanie. Podnoszenie poziomu wód gruntowych poprzez stosowanie zastawek, progów i ekranów foliowych

10

Zanieczyszczenie wód płynących Parku z powodu wadliwie funkcjonujących oczyszczalni ścieków oraz dużej liczby turystów

Realizacja programu monitoringu hydrologicznego i hydrochemicznego: poprawa sprawności oczyszczania w istniejących oczyszczalniach ścieków, budowa nowych oczyszczalni ścieków

11

Niekorzystne zmiany w poszczególnych częściach ekosystemu leśnego (degradacja zbiorowisk roślinnych, przekształcanie gleb) wynikające z niedostosowania składu gatunkowego drzewostanów do siedliska (sztuczne drzewostany świerkowe)

Przebudowa drzewostanów przez wprowadzenie gatunków zgodnych z siedliskiem, rozluźnienie górnej warstwy drzew dla poprawy warunków wzrostu i rozwoju młodych drzew

12

Negatywne oddziaływanie czynników atmosferycznych (wiatr, śnieg, okiść) na przegęszczone sztuczne drzewostany przeznaczone do przebudowy

Regulacja zagęszczenia drzew w drzewostanach młodszych klas wieku

13

Zamieranie drzewostanów świerkowych powodowane przez czynniki biotyczne (owady grzyby pasożytnicze)

Usuwanie drzew zaatakowanych przez szkodliwe owady i grzyby, zakładanie pułapek na owady, korowanie ściętych drzew opanowanych przez owady

14

Uszkodzenia upraw leśnych i młodników przez jelenie i sarny. Zgryzanie pędów i pączków w uprawach leśnych, zdzieranie kory z pni drzew w młodnikach (spałowanie)

Grodzenie i naprawy ogrodzeń upraw leśnych i młodników, zabezpieczenia drzew pakułami i stosowanie środków zapachowych (repelentów)

15

Brak ciągłości połączeń pomiędzy niektórymi kompleksami leśnymi

Tworzenie leśnych korytarzy ekologicznych drogą dosadzania drzew na odcinkach, w których przewiduje się łączenie dużych kompleksów leśnych

16

Zgryzanie i zadeptywanie wrażliwych ekosystemów nieleśnych (szuwarów, ziołorośli, torfowisk) położonych w obszarach regulowanego wypasu

Grodzenie cennych zespołów roślinnych barierkami drewnianymi

17

Wypieranie półnaturalnych zbiorowisk roślinnych przez gatunki ekspansywne

Likwidacja lub ograniczanie populacji ekspansywnych gatunków

18

Wzrost śmiertelności dzikich zwierząt na ruchliwych drogach (głównie płazów i zwierzyny płowej)

Wykonywanie zabezpieczeń ograniczających wychodzenie płazów na drogi, budowa przejść pod drogami i ewentualne przenoszenie osobników, wystawienie znaków ostrzegawczych przy drogach publicznych przecinających kompleksy leśne

19

Zwiększona śmiertelność ptaków na liniach energetycznych

Likwidacja napowietrznych linii i zastąpienie ich kablem podziemnym

20

Zanik miejsc rozrodu płazów

Wykonanie oczek wodnych oraz pogłębienie i oczyszczenie niektórych istniejących oczek wodnych w celu utrzymania odpowiednich warunków dla rozrodu płazów

21

Kłusownictwo w potokach górskich

Nadzór nad ekosystemami potoków w miejscach szczególnie narażonych na kłusownictwo – tarliska

22

Kłusownictwo w strefie przygranicznej z Ukrainą (jeleń, żubr)

Nadzór nad strefą przygraniczną. Współpraca ze Strażą Graniczną

23

Zanik siedlisk ciepłolubnej fauny bezkręgowców

Koszenie i wycinanie krzewów, zapobiegające zarastaniu i zanikowi siedlisk bezkręgowców ciepłolubnych

24

Zanikanie dawnych sadów i grup zadrzewień owocowych, zamieranie rodzimych odmian o charakterze typowo górskim, odpornych na ostre warunki klimatyczne

Nasadzenia drzew owocowych w strefie dawnych chałup, sadów przeprowadzane według historycznych map katastralnych

25

Zamieranie cennych, starych okazów drzew na terenie dawnych siedlisk ludzkich

Konserwacja starych drzew poprzez formowanie koron i usuwanie z nich suchych gałęzi

26

Zacieranie się śladów dawnych terenów osadniczych

Odsłanianie śladów dawnej zabudowy poprzez usuwanie niepożądanej roślinności

27

Zanikanie drzew i krzewów wzbogacających bazę pokarmową dla ptaków, ssaków i niektórych bezkręgowców

Wzbogacenie bazy pokarmowej ptaków, ssaków oraz tworzenie siedlisk dla bezkręgowców przez nasadzenia drzew i krzewów owocowych oraz jarzębiny, głogu i dzikiej róży – w wybranych obszarach ochrony częściowej

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zagrożenia wynikające z istniejącej struktury własności

Wykup i zamiana obszarów Parku będących własnością komunalną i prywatną

2

Próby przerwania ciągłości ekologicznej cieków w przypadku budowy obiektów hydrotechnicznych przegradzających rzeki i potoki w Parku i jego otulinie

Ograniczenie budowy obiektów hydrotechnicznych. Zakaz budowy obiektów ograniczających migrację fauny rzecznej

3

Zanikanie regionalnej rasy konia huculskiego w Karpatach

Zachowawcza hodowla konia huculskiego. Utrzymanie stadniny w Wołosatem

4

Zagrożenie populacji żubra (w okresie wyjątkowo trudnych zim)

Dokarmianie żubrów dobrej jakości karmą (liściarka, wysokiej jakości siano, kukurydza). Właściwa lokalizacja paśników

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego i wód spowodowane intensywnym i długotrwałym wypalaniem węgla drzewnego

Ograniczenie skutków wypalania węgla drzewnego poprzez zmianę lokalizacji miejsc wypalania (Hylaty, między Nasicznem a Caryńskiem)

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

Projekt przejścia granicznego na Przełęczy Beskid, którego ewentualna realizacja stworzy barierę ekologiczną przecinającą system korytarzy ekologicznych łączących kompleksy leśne

Popieranie alternatywnego rozwiązania tj. utworzenie przejścia Żurawin-Boberka, które jest bardziej przyszłościowe dla regionu

 

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONNY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARUI LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONNY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU
I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Na obszarach ochrony ścisłej

A. W ekosystemach leśnych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Odnowienie oznaczeń powierzchni monitoringowych w drzewostanach

600 powierzchni

Cały obszar ochrony ścisłej

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

1

Eksperymentalne, selektywne, punktowe usuwanie gatunków konkurencyjnych w celu poprawy warunków wzrostu gatunków zagrożonych (arnika górska, goryczka wczesna, widłak alpejski)

7 stanowisk na powierzchni kilku m2

1/137a (arnika górska),
1/93g (arnika górska),
1/35a (arnika górska),
1/137a (goryczka wczesna),
1/163a (goryczka wczesna),
1/35a (widłak alpejski),
2/213a (widłak alpejski)

2

Eksperymentalne, punktowe zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony
ex situ (arnika górska –3 stan., chaber Kotschyego – 4 stan., czeremcha skalna – 1 stan., driakiew lśniąca – 3 stan., ostrożeń wschodniokarpacki 3 stan., ostróżka wyniosła – 1 stan., powojnik alpejski – 2 stan., rdest żyworodny – 1 stan., różeniec górski – 2 stan., sesleria Bielza – 1 stan., tojad bukowiński – 2 stan., zawilec narcyzowy – 3 stan., zerwa kulista – 1 stan.)

27 stanowisk na powierzchni 40 m2

1/137a (arnika górska),
1/93g (arnika górska),
1/35a (arnika górska),
1/35a (chaber Kotschyego),
1/150a (chaber Kotschyego),
1/176a (chaber Kotschyego),
1/237a (czeremcha skalna),
1/9b (driakiew lśniąca),
1/17a (driakiew lśniąca),
1/16a (driakiew lśniąca),
1/22a (ostrożeń wschodniokarpacki),
1/16a (ostrożeń wschodniokarpacki),
1/162a (ostrożeń wschodniokarpacki),
1/137a (ostróżka wyniosła),
1/136a (pełnik alpejski),
1/16a (powojnik alpejski),
1/138a (powojnik alpejski),
1/17a (rdest żyworodny),
1/17a (różeniec górski),
1/16a (różeniec górski),
1/17a (sesleria Bielza),
1/137a (tojad bukowiński (tauryjski karłowaty)),

 

 

 

2/54a (tojad bukowiński (tauryjski karłowaty)),
1/17a (zawilec narcyzowy),
1/136a (zawilec narcyzowy),
1/22a (zawilec narcyzowy),
1/17a (zerwa kulista)

3

Regeneracja muraw alpejskich zniszczonych w wyniku wydeptywania – wysadzenie sadzonek kostrzewy niskiej Festuca supina, pięciornika złotego Potentilla aurea, prosienicznika jednogłówkowego Hypochoeris uniflora, macierzanki halnej Thymus alpestris

10 000 szt.

1/137, 1/138, 1/162

C. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wykonanie niskich barier ochronnych drewnianych w otoczeniu szlaków turystycznych

630 m

2/44c, 1/162a, 1/12a, 1/16a, 1/137a, 1/138a

2

Wyłożenie siatki osłaniającej otoczenie przyrodnicze szlaków w celu jego regeneracji

870 m

2/44c, 1/162a, 1/12a, 1/16a, 1/137a, 1/138a

3

Wykonanie wysokich barier ograniczających drewnianych w otoczeniu szlaków turystycznych

942 m

2/11, 2/14, 2/21, 2/23, 2/25, 2/26, 2/91b, d, 1/122, 1/123, 1/174a, 1/150a, 1/167f, 1/237b

4

Wykonanie drewnianej nawierzchni (pomostów) na podmokłych odcinkach szlaków pieszych

484 m

1/122, 1/123, 1/239f, 2/11, 2/14, 2/21, 2/23, 2/25, 2/26, 2/190f, 1/231d, 1/167f, 1/168b

5

Wykonanie odwodnień (drenów) w miejscach lokalnych podmokłości w obrębie szlaków pieszych

61 szt.

2/91b, d, 1/174a, 1/122, 1/123, 1/138a, 1/176, 1/150a, 1/167f, 1/237b

6

Rozmieszczenie tablic informujących o wykonanych zabiegach ochronnych w otoczeniu przyrodniczym szlaków pieszych

35 szt.

2/44c, 1/162a, 1/12a, 1/16a, 1/122, 1/123, 1/137a, 1/138a, 2/91b, d, 1/174a, 1/150a, 1/167f, 1/237b

7

Wykonanie i ustawienie słupów z drogowskazem

3 szt.

1/123, 2/23

8

Wykonanie drewniano-kamiennych zabezpieczeń w celu ograniczenia erozji podłoża szlaku turystycznego

280 szt.

1/162a, 1/162c, 1/163a, 1/138a, 1/137a, 1/150a, 2/11, 2/14, 2/21, 2/23, 2/25, 2/26

9

Oznakowanie końcowego odcinka ścieżki przyrodniczej w dolinie Górnego Sanu za pomocą tyczek

0,5 km

1/88

10

Zabezpieczenie kopuły szczytowej Tarnicy poprzez wygrodzenie powierzchni widokowej (280 m2) za pomocą barier, wyłożenie ławek (siedzisk) oraz osłonięcie terenu poza barierami metalową osłoną (siatka). Utrwalenie podłoża za pomocą lokalnego materiału skalnego

100 mb – bariera 15 szt. – ławki 120 mb – siatka

1/162a

11

Naprawa mostku drewnianego na szlaku turystycznym

1 szt.

1/123

12

Systematyczne oczyszczanie drenów

300 szt.

Piesze szlaki turystyczne

13

Konserwacja drewnianej nawierzchni (pomostów)

1200 m

Piesze szlaki turystyczne

14

Konserwacja wysokich barier zabezpieczających

3000 m

Piesze szlaki turystyczne

15

Konserwacja niskich barier zabezpieczających

2500 m

Piesze szlaki turystyczne

16

Przełożenie lub poprawa umocowania siatek ochronnych metalowych

3300 m

Piesze szlaki turystyczne

17

Systematyczne sprzątanie odpadów pozostawianych przez turystów wzdłuż pieszych szlaków turystycznych

70 km

Piesze szlaki turystyczne

II. Na obszarach ochrony czynnej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanie (cięcia przebudowy składu gatunkowego oraz przemiany struktury drzewostanów)

1345,10 ha

1/36a, 1/36c, 1/37b, 1/37c, 1/38a, 1/48a, 1/48d, 1/49a, 1/50f, 1/51a, 1/54b, 1/58b, 1/58c, 1/58g, 1/59a, 1/59c, 1/61c, 1/69g, 1/70b, 1/70f, 1/74a, 1/74d, 1/74g, 1/78a, 1/78c, 1/78i, 1/79f, 1/80c, 1/81b, 1/81c, 1/83b, 1/84b, 1/85a, 1/87d, 1/87f, 1/89a, 1/89b, 1/89c, 1/90a, 1/99a, 1/129b, 1/130c, 1/131b, 1/132k, 1/134b, 2/1dx, 2/18a, 2/57b, 2/102a, 2/110d, 2/136c, 2/168b, 2/168c, 2/169b, 2/170a, 2/182b, 2/182c, 2/188f, 2/191f, 2/193a, 2/194j, 2/198a, 2/201b, 2/207f, 2/208c, 2/208g, 2/210a

2

Odnowienie sztuczne pożądanymi gatunkami drzew wraz z przygotowaniem powierzchni do odnowień

30,50 ha

1/36a, 1/48a, 1/48d, 1/49a, 1/54b, 1/58b, 1/58g, 1/59c, 1/78a, 1/129b, 1/130c, 1/131b, 1/132k, 1/256a, 1/260a, 1/261b, 1/262c, 1/262f, 1/272a, 1/281c, 2/168c, 2/169b, 2/170a, 2/188f, 2/191f, 2/194j

3

Dosadzenia pożądanych gatunków drzew na uprawach leśnych (poprawki i uzupełnienia luk)

6,06 ha

1/36a, 1/36c, 1/49a, 1/61c, 1/62b, 1/69g, 1/70b, 1/78a, 1/78c, 1/78i, 1/84f, 1/85a, 1/85h, 1/249f, 1/250a, 1/250b, 1/251a, 1/254d, 1/255a, 1/255f, 1/256a, 1/258a, 1/260a, 1/263a, 1/264c, 1/265b, 1/266a, 1/267a, 1/268a, 1/274a, 1/274f

4

Usuwanie roślinności zielnej wokół sadzonek przez wykaszanie lub motyczenie (pielęgnacja odnowień)

125,08 ha

1/36a, 1/36c, 1/48a, 1/48d, 1/49a, 1/54b, 1/58b, 1/58g, 1/59c, 1/61c, 1/62b, 1/69g, 1/70b, 1/75b, 1/78a, 1/78c, 1/78i, 1/79b, 1/84f, 1/85a, 1/85h, 1/129b, 1/129d, 1/130c, 1/131b, 1/132d, 1/132k, 1/134g, 1/217m, 1/249f, 1/250a, 1/250b, 1/251a, 1/254d, 1/255a, 1/255d, 1/255f, 1/256a, 1/256d, 1/258a, 1/260a, 1/261c, 1/262a, 1/262f, 1/263a, 1/263b, 1/264a, 1/264c, 1/265b, 1/266a, 1/267a, 1/268a, 1/272a, 1/274a, 1/274f, 1/276a, 2/48a, 2/55a, 2/110d, 2/111b, 2/121b, 2/126c, 2/136a, 2/141a, 2/142a, 2/168c, 2/169b, 2/170a, 2/188f, 2/191f, 2/194j

5

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia upraw leśnych (czyszczenia wczesne i czyszczenia późne)

61,92 ha

1/48f, 1/50a, 1/50b, 1/50c, 1/56b, 1/75b, 1/76a, 1/78c, 1/78i, 1/249f, 1/260a, 1/272a, 2/110d, 2/111b, 2/121b, 2/188f, 2/194b, 2/194c, 2/194f, 2/199d, 2/201b, 2/208g

6

Prace w szkółkach

0,51 ha

1/36d, 1/61d

7

Zabezpieczenie upraw leśnych przed zwierzyną łowną za pomocą środków zapachowych (repelentów)

46,16 ha

1/24a, 1/36a, 1/36c, 1/37b, 1/37c, 1/38a, 1/54b, 1/58a, 1/58b, 1/58g, 1/59c, 1/59f, 1/61c, 1/61j, 1/62a, 1/69g, 1/70a, 1/70b, 1/79a, 1/79b, 1/79c, 1/80a, 1/80b, 1/81b, 1/85h, 1/90a, 1/249f, 1/250a, 1/250b, 1/251a, 1/254d, 1/255a, 1/255d, 1/255f, 1/256a, 1/256d, 1/258a, 1/260a, 1/261c, 1/262a, 1/263a, 1/263b, 1/264a, 1/264c, 1/265b, 1/266a, 1/267a, 1/268a, 1/272a, 1/274a, 1/274f, 1/276a, 2/169b, 2/171c, 2/206c, 2/208c, 2/208h

8

Zabezpieczenie upraw leśnych przed zwierzyną łowną za pomocą ogrodzeń – wykonanie nowych ogrodzeń

24,70 ha

1/36a, 1/48a, 1/48d, 1/49a, 1/54b, 1/58b, 1/58g, 1/59c, 1/78a, 1/129b, 1/130c, 1/131b, 1/132k, 2/168c, 2/169b, 2/170a, 2/188f, 2/191f, 2/194j

9

Zabezpieczenie upraw leśnych przed zwierzyną łowną za pomocą ogrodzeń – naprawa ogrodzeń

6,73 km

1/255a, 1/256a, 1/260a, 1/265b, 1/272a, 2/55a, obw. ochr. Górny San

10

Zabezpieczenie upraw leśnych przed zwierzyną łowną za pomocą ogrodzeń – rozbiórka ogrodzeń

4,80 km

1/58b, 1/58c, 1/75b, 1/78c, 1/80a, 1/81b, 1/85b, 1/85d, 1/85g, 1/85h

11

Zabezpieczenie upraw leśnych przed szkodami za pomocą palikowania

1,20 ha

1/255a, 1/256a, 1/256d

12

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych)

110 szt.

Obwód ochronny Górny San

13

Wykładanie drzew pułapkowych oraz ich korowanie (pułapki klasyczne)

20 szt.

Obwód ochronny Górny San

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Likwidacja gatunku ekspansywnego – barszczu Sosnowskiego

1,10 ha

1/258d, 1/259b, 1/259d

2

Eksperymentalne, selektywne, punktowe usuwanie gatunków konkurencyjnych w celu poprawy warunków wzrostu gatunków zagrożonych (arnika górska, mieczyk dachówkowaty)

2 stanowiska na powierzchni kilku m2

1/85j (arnika górska),
1/185s (mieczyk dachówkowaty)

3

Eksperymentalne, punktowe zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony
ex situ (arnika górska – 1 stan., goryczka wąskolistna – 1 stan., groszek wschodniokarpacki – 2 stan.,
mieczyk dachówkowaty – 2 stan., ostrożeń wschodniokarpacki – 1 stan.,
pełnik alpejski – 1 stan.,
pełnik europejski – 1 stan.,
rosiczka okrągłolistna – 2 stan.,
turzyca skąpokwiatowa – 1 stan.)

12 stanowisk na powierzchni 15 m2

1/85j (arnika górska),
1/281a (goryczka wąskolistna),
2/166a (groszek wschodniokarpacki),
1/75b (groszek wschodniokarpacki),
1/251b (mieczyk dachówkowaty),
1/185s (mieczyk dachówkowaty),
2/166a (ostrożeń wschodniokarpacki),
2/166a (pełnik alpejski),
1/251b (pełnik europejski),
1/269c (rosiczka okrągłolistna),
1/185r (rosiczka okrągłolistna),
1/183g (turzyca skąpokwiatowa)

4

Wykaszanie łąk z bogatymi populacjami Campanula serrata

5 ha

1/182c, d, 1/181/a, n, 1/186d, 1/182c, 1/187d, 2/ 86b, 2/242 d, f

5

Usuwanie krzewów z powierzchni z bogatymi populacjami
Campanula serrata o intensywnym zarastaniu samosiewem drzew

3 ha

1/182c, d, 1/181/a, n, 2/242d, f

6

Koszenie ręczne wybranych płatów połoninowych

3 ha

2/166a, 2/167a, 2/168a

7

Usuwanie krzewów z powierzchni torfowisk o intensywnym zarastaniu samosiewem drzew

21 ha

1/185f, g, r, 1/249c, 1/269b, c, 1/268b, c, 1/254c, 250b, c, 1/252c, b, 1/248c, d, f, 1/188d, f

8

Koszenie ręczne okrajków torfowisk

9 ha

1/185f, g, r, s, 1/269b, c, 1/268a, b, c, 1/254b, c, 250b, c, 1/252c, 1/248c, d, f, 1/188d, f

9

Mechaniczne koszenie łąk z uprzątnięciem biomasy

787,15 ha

1/248b, 1/248g, 1/250d, 1/251h, 1/252d, 1/252f, 1/252g, 1/255c, 1/256c, 1/259b, 1/253c, 1/263b, 1/266b, 1/267b, 1/268d, 1/269d, 1/270b, 1/271b, 1/272b, 1/273b, 1/274b, 1/274c, 1/275b, 1/275c, 1/276b, 1/276c, 1/278b, 1/279b, 1/280a, 1/280c, 1/281c, 1/249f, 1/132c, 1/1321, 1/133a, 1/133j, 1/134b, 1/134h, 1/213a, 1/213d, 1/217f, 1/217l, 1/217o, 1/217p, 1/242d, 1/180f, 1/180h, 1/180i, 1/181a, 1/181f, 1/181h, 1/181n, 1/182c, 1/182g, 1/182h, 1/183f, 1/184f, 1/185f, 1/185l, 1/187j, 1/187m, 1/188i, 2/24j, 2/24k, 2/66c, 2/66m, 2/66n, 2/66o, 2/66p, 2/67g, 2/67m, 2/70f, 2/70g, 2/70i, 2/85j, 2/86b, 2/87b, 2/87g, 2/88b, 2/89b, 2/90a, 2/90b, 2/90c, 2/90d, 2/71h, 2/1ax, 2/1c, 2/1g, 2/1hx, 2/1i, 2/1k, 2/1m, 2/1p, 2/1r, 2/1w, 2/1x, 2/281c, 2/281f, 2/282b, 2/285c, 2/285d, 2/287b, 2/288b, 2/288d, 2/290b, 2/290d, 2/290f, 2/291b, 2/291c, 2/172a, 2/172f, 2/173h, 2/173i, 2/280c, 2/280d, 2/280f, 2/280g, 2/280h, 2/280I, 2/280p, 2/280w, 2/280y

10

Ręczne koszenie łąk z częściowym uprzątnięciem biomasy

30,00 ha

1/132a, 1/132f, 1/132m, 1/133c, 1/133j, 1/135i, 1/181a, 1/181i, 1/185f, 1/185s, 1/188k, 1/252b, 2/24m, 2/66g, 2/66r, 2/67m, 2/83b, 2/126c

11

Koszenia roślinności towarzyszącej obiektom kulturowym

3,82 ha

1/87b, 1/181f, 1/258c, 1/263a, 1/265a, 1/266a, 1/267a, 1/268a, 1/268f, 1/268g, 1/274b, 1/275c, 1/277b, 1/281a, 1/281c, 2/67f, 2/286c

12

Wypas owiec i koni huculskich (lub wypas z koszeniem) w celu zachowania roślinności o charakterze pastwiskowym

398,98 ha

1/255b, 1/256d, 1/258d, 1/258b, 1/259b, 1/261a, 1/261d, 1/263b, 1/267b, 1/180f, 1/181f, 1/183h, 1/184f, 1/185l, 1/186d, 1/187j, 1/187m, 1/188i, 2/24j, 2/24k, 2/66m, 2/66n, 2/66p, 2/66s, 2/67g, 2/67m, 2/67p, 2/70f, 2/70g, 2/70i, 2/84b, 2/84j, 2/85b, 2/85h, 2/85i, 2/86b, 2/87a, 2/87b, 2/87g, 2/88b, 2/89a, 2/89b, 2/90b, 2/90d, 2/1ax, 2/1z, 2/172f, 2/173h, 2/173i

13

Nawożenie łąk kośnych obornikiem końskim

32 ha

1/259b, 1/213d, 1/217o, 1/217p, 1/217r, 1/181a, 1/181h

14

Usuwanie drzew i krzewów z ekosystemów nieleśnych

48 ha

1/248d, 1/249f, 1/250b, 1/250c, 1/252b, 1/252c, 1/254c, 1/268b, 1/268d, 1/269c, 1/185g, 1/185r, 1/187d, 1/188d, 1/188f, 1/188k

C. W ekosystemach wodnych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Kontrola funkcjonowania i bieżące naprawy systemu zastawek na ciągu dawnych rowów melioracyjnych oraz na potokach w dolinie Wołosatego i w dolinie górnego Sanu

123 szt.

1/250, 1/254d, 1/266, 1/135, 1/185, 1/181, 1/262a, 1/263a

D. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wykonanie niskich barier ochronnych drewnianych w otoczeniu szlaków turystycznych

120 m

2/175a

2

Wyłożenie siatki osłaniającej otoczenie przyrodnicze szlaków w celu jego regeneracji

150 m

2/175a

3

Wykonanie wysokich barier ograniczających drewnianych w otoczeniu szlaków turystycznych

778 m

1/263a, 1/251d, 1/252c, 2/10, 2/24, 2/66k, w, 2/67c, 2/123d

4

Wykonanie drewnianej nawierzchni (pomostów) na podmokłych odcinkach szlaków pieszych

454 m

1/84b, 1/185s, 2/10, 2/24, 2/191f, 2/285c, 2/168c, 2/168b, 1/254c, 1/274c, 1/274f, 1/281c, 1/281a, 1/252b

5

Wykonanie odwodnień (drenów) w miejscach lokalnych podmokłości w obrębie szlaków pieszych

16 szt.

2/44, 2/66a, k, w, 2/67c

6

Wykonanie drewniano-kamiennych zabezpieczeń w celu ograniczenia erozji podłoża szlaku turystycznego

10 szt.

2/175a

7

Wykonanie drewniano-kamiennych zabezpieczeń (schodków) w celu ograniczenia erozji podłoża szlaku turystycznego

60 szt.

1/264c, 1/266c, 1/281c, 2/10, 2/24

8

Rozmieszczenie tablic informujących o wykonanych zabiegach ochronnych w otoczeniu przyrodniczym szlaków pieszych

22 szt.

2/175a, 2/66k, w, 2/67c, 2/123d, 1/84b, 2/191f, 2/285c, 2/168c, 2/168b, 1/281c, 1/281a, 1/252b

9

Systematyczne oczyszczanie drenów

150 szt.

Piesze szlaki turystyczne

10

Konserwacja drewnianej nawierzchni (pomostów)

500 m

Piesze szlaki turystyczne

11

Konserwacja wysokich barier zabezpieczających

1000 m

Piesze szlaki turystyczne

12

Konserwacja niskich barier zabezpieczających

250 m

Piesze szlaki turystyczne

13

Przełożenie lub poprawa umocowania siatek ochronnych metalowych

300 m

Piesze szlaki turystyczne

14

Systematyczne sprzątanie odpadów pozostawianych przez turystów wzdłuż pieszych szlaków turystycznych

60 km

Piesze szlaki turystyczne

15

Rozbiórka 2 zamortyzowanych obiektów kubaturowych BdPN w leśnictwach Górny San i Suche Rzeki wraz z usunięciem materiałów zawierających azbest

2 szt.

1/61d, 2/121a

E. Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Konserwacja i uzupełnianie braków ogrodzeń wokół obiektów kulturowych

800 m

1/74g, 1/181, 1/268f, g, 1/274b, 1/281a, 1/267a, 2/67f, 2/286c

2

Wykaszanie roślinności w obrębie dawnych zespołów osadniczych (cmentarze, chałupiska, cerkwiska)

4,06 ha

1/61a, 1/74c, 1/87b, 1/181g, 1/258b, 1/263a, 1/265a, 1/266a, 1/267a, 1/268a, 1/268d, 1/268f, 1/268g, 1/274b, 1/275a, 1/277b, 1/281a, 1/281c, 2/67f, 2/286c

3

Konserwacja oraz odkrzaczanie miejsc związanych z dawnymi zespołami osadniczymi (młyn i tartak wodny na Sanie, grobowiec, kaplica Stroińskich)

2 obiekty

1/61a, 1/87b

4

Wykonanie z drewna tablicy informacyjnej dot. historii Dworu Stroińskich

1 szt.

1/74c

5

Prace porządkowe na cmentarzach i cerkwiskach – wykonanie nowego zadaszenia Kaplicy Stroińskich

1 szt.

1/87b

6

Prace porządkowe na cmentarzach i cerkwiskach (cerkwisko w Bukowcu) – ustawienie krzyża metalowego i zabetonowanie

1 szt.

1/281a

7

Prace porządkowe na cmentarzach i cerkwiskach – podstemplowanie piwnicy (Dwór i Folwark w Siankach)

1 szt.

1/74c

8

Prace porządkowe na cmentarzach i cerkwiskach – wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej (Dwór i Folwark w Siankach)

1 szt.

1/74c

9

Wykonanie (zakup) i zawieszenie tablicy informacyjnej na drewnianych postumentach przy cmentarzach i cerkwiskach

5 szt.

1/268g, f, d, 1/281a

10

Prace porządkowe na cmentarzach i cerkwiskach – konserwacja nagrobków

30 szt.

1/181, 2/67f, 2/286c, 1/268g, f, 2/274b, 1/281a

F. Turystyka

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Budowa wiaty

7 szt.

1/56, 1/86a, 1/251d, 1/266c, 1/268d, 1/280c, 2/124

2

Utrzymanie ścieżek dydaktycznych, szlaków turystycznych i parkingów (ręczne wykaszanie)

10 ha

Cały obszar Parku

3

Konserwacja urządzeń turystycznych – wiaty

8 szt.

Piesze szlaki turystyczne

4

Konserwacja urządzeń turystycznych – znaki, słupki, tablice – systematyczne usuwanie braków

Na ciągu 140 km

Piesze szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze

5

Wykonanie ławostołów

55 szt.

Piesze szlaki turystyczne, ścieżki przyrodnicze i parkingi

6

Wykonanie (zakup) i zawieszenie w terenie tablic informacyjnych dot. zwiedzania BdPN

6 szt.

1/86, 1/251d, 1/262b, 1/262a, 2/90

7

Wykonanie i ustawienie słupów pod tablice informacyjne i drogowskazy

9 szt.

1/249f, 1/258b, 1/262d/, 1/268d, 1/274a, 2/10

8

Wykonanie ogrodzenia parkingu

420 m

1/251d, 2/70k, 2/67h

9

Naprawa ogrodzenia w stanicy konnej

250 m

2/282c

10

Wykonanie i ustawienie w terenie szaletów przy parkingach i polach namiotowych

5 szt.

1/280c, 2/67h, 2/70k, 2/1r, 1/217b

11

Poprawa nawierzchni parkingów

5 szt.

1/280c, 2/67h, 2/70k, 1/217b, 1/182m

12

Drobne remonty i konserwacja obiektów punktów informacyjno-kasowych na terenie parku – uzupełnianie braków

12 szt.

Na wejściach na szlaki piesze

13

Wykonanie i ustawienie słupów z drogowskazem

3 szt.

1/123, 2/23

14

Oznakowanie końcowego odcinka ścieżki przyrodniczej „W dolinie górnego Sanu” za pomocą tyczek

0,5 km

1/88

15

Naprawa mostku drewnianego na szlaku turystycznym Ustrzyki Górne–Szerowi Wierch

1 szt.

1/123

16

Remont szlaku turystycznego pieszego Przełęcz Wyżna–Połonina Wetlińska

600 m

2/85c

17

Remont kładki na Wołosatym na szlaku turystycznym Ustrzyki Górne–Połonina Caryńska

1 szt.

2/10

18

Wykonanie mostka (kładki) nad potokiem Halicz na szlaku konnym

14 m

1/281a

19

Naprawa mostku drewnianego na potoku Syhłowatym na ścieżce pieszej, rowerowej, konnej oraz trasie dla bryczek

10,5 m

1/274a

G. Ochrona granic Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Odnowienie granic oddziałowych z gruntami obcymi

10 km

Oddziały leśne w obwodzie ochronnym Osada

2

Odnowa granicy BdPN z Nadleśnictwem Stuposiany (w obwodzie ochronnym Tarnawa)

23,50 km

1/245a, 1/246a, 1/247a, 1/248, 1/249, 1/252, 1/253d, 1/254d, 1/255, 1/256a, 1/257a, 1/259c, 1/260a, 1/263, 1/264, 1/266, 1/267a, 1/270a, 1/271, 1/272, 1/273

3

Odnowa kopców granicznych na granicy BdPN z Nadleśnictwem Stuposiany

304 szt.

1/245a, 1/246a, 1/247a, 1/248, 1/249, 1/252, 1/253d, 1/254d, 1/255, 1/256a, 1/257a, 1/259c, 1/260a, 1/263, 1/264, 1/266, 1/267a, 1/270a, 1/271, 1/272, 1/273

H. Ochrona zwierząt rzadkich

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ochrona populacji żubra – utrzymanie lokalnej populacji żubra na obszarze Parku – dokarmianie w okresie zimy zakup paszy + transport – pasza obj. soczysta (marchew, owies)
– liściarka
– siano
–kukurydza

2t
400 kg
3 tony
300 kg

BdPN

2

Ochrona populacji żubra – zakup soli lizawkowej

500 kg

BdPN

3

Ochrona populacji żubra – budowa paśników

2 szt.

1/26, 1/37

4

Ochrona kopytnych – poszerzenie naturalnej bazy żerowej, poprzez wprowadzanie gatunków zgryzowych (osika, wierzby, jesion i in.) w pobliżu miejsc zimowego bytowania żubrów i jeleniowatych

0,5 ha

1/26, 1/37, 1/281

5

Ochrona kopytnych – wykaszanie na potraw (świeża trawa) ugorów i łąk przylegających do leśnych ostoi zwierzyny

3 ha

1/281

6

Ochrona zwierzyny – wyznaczenie 2 reprezentatywnych dla BdPN powierzchni – stref obserwacji fauny w celu monitorowania efektów wykonywanych zadań z zakresu ochrony aktywnej

ok. 1600 ha
(2 x800 ha)

strefa monitoringu fauny – Kińczyk: 1/35–1/47, 1/279, 1/281, 1/282, 1/278, 1/280
strefa monitoringu fauny – Tarnica: 1/144–1/147, 1/153–1/158, 1/160, 1/161

7

Ochrona ptaków – wywieszanie budek lęgowych

45 szt.

W obrębie osiedli

8

Ochrona ptaków drapieżnych – zabezpieczenie miejsc gniazdowania w strefie ochrony czynnej oraz każde kolejne stanowisko stwierdzone podczas inwentaryzacji

9 stanowisk

BdPN – strefa ochrony czynnej

9

Ochrona ptaków drapieżnych – ustalenie lokalizacji gniazd gatunków: orzeł przedni, orlik krzykliwy, trzmielojad, gadożer w celu zabezpieczenia miejsc gniazdowania

Na całym obszarze Parku

BdPN

10

Ochrona ptaków – ocena występowania gatunków leśnych: bocian czarny, puszczyk uralski, puchacz

Na całym obszarze Parku

BdPN

11

Ochrona ptaków – kształtowanie siedlisk dla gniazdowania ptaków – nasadzenia krzewów w formie
remiz ptasich (głóg, dzika róża) Muchołówka mała Ficedula parva, m. Białoszyja F. albicollis, Dzierzba gąsiorek
Lanius collurio

0,2 ha

2/172a

12

Ochrona ptaków – nasadzenia gatunków owocujących (głóg, jarzębina, dzika róża) w celu wzbogacenia bazy żerowej: Dziwonia Carpodacus erythrinus, Dzwoniec Carduelis chloris oraz gatunki z rodz. Parus

0,3 ha

1/251h, 1/251a, 1/280a

13

Ochrona ptaków – dokarmianie ptaków w okresie zimy – zakup karmy dla ptaków (ptasie pyzy)

1000 szt.

BdPN

14

Ochrona płazów – ograniczenie śmiertelności płazów na drogach poprzez montaż barier wzdłuż dróg oraz wykonanie kilku drobnych oczek wodnych i zastawek powiązanych z systemem barier – nadzór i ocena stanu populacji

1,5 km

1/132, 1/185, 1/217, 1/226, 2/1hx

15

Oczyszczenie oczek wodnych (ochrona płazów i bezkręgowców wodnych)

5 szt.

2/70f, 2/86b (2 szt.), 2/171, 1/130a

16

Wykonanie oczek wodnych (ochrona płazów i bezkręgowców wodnych)

7 szt.

2/106a, 2/1hx, 2/210g, 1/180a, 1/181g, 1/36c, 1/61d

17

Eliminacja nielegalnego połowu ryb – nadzór w okresie niskiego stanu wód VII, VIII, IX

112 km

System rzeczny na terenie BdPN – rzeki i potoki: Terebowiec, Rzeczyca, Górna Solinka, Nasiczniański, Wołosaty, Wołosatka, Halicz, San;

18

Ochrona ryb – ochrona tarlisk pstrąga (nadzór nad tarliskami w okresie X, XI, XII oraz ocena stanu populacji)

112 km

System rzeczny na terenie BdPN – rzeki i potoki: Terebowiec, Rzeczyca, Górna Solinka, Nasiczniański, Wołosaty, Wołosatka, Halicz, San

19

Zabezpieczenie stanowisk cennych gat. bezkręgowców – nadzór nad stanowiskami dokumentacyjnymi (loci typici) gatunków:
Aulacidea trapogonis celata Kier.,
Rhithrogena wolosatkae Kłon.,
Siro carpaticus Raf.,
Trichocera kotejai E,
Chaetopteryx sp. n. Szcz.

5 stanowisk

1/7a, 1/69b, 1/44, 1,180, 1/185, 1/98, 1/99 1/186, 1/226, 1/229, 2/12, 2/13, 2/17, 2/18, 2/177, 2/179, 2/180b

20

Koszenia zapobiegające zarastaniu stanowisk rzadkich gatunków bezkręgowców
Coleoptera: Pholicodes pancaucasicus,
Lixus bardanae,
Larinus planus,
Phyllobius scutellaris,
Leiosoma bosnicum,
dorytomus carpathicus,
Miarus graminis,
Leptura tesserula;
Aranea:
Agriope bruenichi

0,6 ha

1/181f, 1/182g, h, 1/185f, 1/135i, 1/217f
Realizacja w ramach ochrony
ekosystemów nieleśnych

21

Koszenia zapobiegające zarastaniu stanowisk rzadkich bezkręgowców chronionych gatunków bezkręgowców (Hymenoptera, Lepidoptera, Coleoptera)

0,4 ha

1/180n, 1/183a, 1/184a, 1/185n

22

Wspieranie lokalnej populacji nadobnicy alpejskiej Rosalia alpina poprzez wyłożenie i pozostawienie do całkowitej dekompozycji stosów drewna bukowego w wybranych lokalizacjach na terenie BdPN

8 m3 tj. ok.12 m. p.

1/175b, 1/218c, 2/109a, Brzegi Górne, Osada, Caryńskie

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne, lądowe i wodne podzielone są na obręby ochronne oznaczone liczbami, oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami i zaznaczone są na mapie przeglądowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr inw. BdPN-M.Przegl.-Pl.ochr.-2005), przechowywanej w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych.

2) Ekosystemy leśne, nieleśne, lądowe i wodne podzielone są na obręby ochronne oznaczone liczbami, oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami i zaznaczone są na mapie przeglądowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr inw. BdPN-M.Przegl.-Pl.ochr.-2005), przechowywanej w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Ochrona czynna gatunków roślin

 

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Mieczyk dachówkowaty
Gladiolus imbricatus L.

Poprawa warunków siedliskowych gatunków zagrożonych

Selektywne, punktowe usuwanie gatunków konkurencyjnych w celu poprawy warunków wzrostu gatunków zagrożonych

2

Arnika górska
Arnica montana L.

Poprawa warunków siedliskowych gatunków zagrożonych

Selektywne, punktowe usuwanie gatunków konkurencyjnych w celu poprawy warunków wzrostu gatunków zagrożonych

3

Widłak alpejski
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub

Poprawa warunków siedliskowych gatunków zagrożonych

Selektywne, punktowe usuwanie gatunków konkurencyjnych w celu poprawy warunków wzrostu gatunków zagrożonych

4

Goryczka wczesna
Gentianella lutescens (VELEN.)
HOLUB subsp. lutescens

Poprawa warunków siedliskowych gatunków zagrożonych

Selektywne, punktowe usuwanie gatunków konkurencyjnych w celu poprawy warunków wzrostu gatunków zagrożonych

5

Arnika górska – Arnica montana L.

Wspomaganie populacji naturalnych i ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

Prowadzenie uprawy pochodnej w ogródku w Suchych Rzekach. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

6

Chaber Kotschyego
Centaurea kotschyana
HEUFF. ex W. D. J. KOCH

Wspomaganie populacji naturalnych i ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

Prowadzenie uprawy pochodnej w ogródku w Suchych Rzekach. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

7

Ciemiernik purpurowy – Helleborus purpurascens WALDST. & KIT.

Wspomaganie populacji naturalnych i ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

Prowadzenie uprawy pochodnej w ogródku w Suchych Rzekach. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

8

Czeremcha skalna – Padus petraea TAUSCH

Wspomaganie populacji naturalnych i ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

Prowadzenie uprawy pochodnej w ogródku w Suchych Rzekach. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

9

Driakiew lśniąca – Scabiosa lucida VILL.

Wspomaganie populacji naturalnych i ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

Prowadzenie uprawy pochodnej w ogródku w Suchych Rzekach. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

10

Goryczka wczesna – Gentianella lutescens (VELEN.) HOLUB subsp. lutescens

Wspomaganie populacji naturalnych i ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

Prowadzenie uprawy pochodnej w ogródku w Suchych Rzekach

11

Goryczka wąskolistna – Gentiana pneumonanthe L.

Wspomaganie populacji naturalnych i ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

Prowadzenie uprawy pochodnej w ogródku w Suchych Rzekach. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

12

Goździk kartuzek skalny – Dianthus carthusianorum L. var. saxigenus Schur

Wspomaganie populacji naturalnych i ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

Prowadzenie uprawy pochodnej w ogródku w Suchych Rzekach. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

13

Groszek wschodniokarpacki – Lathyrus laevigatus (WALDST. & KIT.) GREN.

Wspomaganie populacji naturalnych i ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

Prowadzenie uprawy pochodnej w ogródku w Suchych Rzekach. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

14

Lepnica karpacka –
Silene dubia HERBICH

Wspomaganie populacji naturalnych i ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

Prowadzenie uprawy pochodnej w ogródku w Suchych Rzekach. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

15

Mieczyk dachówkowaty –
Gladiolus imbricatus L.

Wspomaganie populacji naturalnych i ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

Prowadzenie uprawy pochodnej w ogródku w Suchych Rzekach. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

16

Ostrożeń wschodniokarpacki – Cirsium waldsteinii ROUY

Wspomaganie populacji naturalnych i ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

Prowadzenie uprawy pochodnej w ogródku w Suchych Rzekach. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

17

Ostróżka wyniosła –
Delphinium elatum L.

Wspomaganie populacji naturalnych i ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

Prowadzenie uprawy pochodnej w ogródku w Suchych Rzekach. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

18

Pełnik alpejski –
Trollius altissimus CRANTZ

Wspomaganie populacji naturalnych i ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

Prowadzenie uprawy pochodnej w ogródku w Suchych Rzekach. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

19

Pełnik europejski –
Trollius europaeus L.

Wspomaganie populacji naturalnych i ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

Prowadzenie uprawy pochodnej w ogródku w Suchych Rzekach. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

20

Powojnik alpejski –
Clematis alpina (L.) MILL.

Wspomaganie populacji naturalnych i ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

Prowadzenie uprawy pochodnej w ogródku w Suchych Rzekach. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

21

Rdest żyworodny –
Polygonum viviparum L.

Wspomaganie populacji naturalnych i ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

Prowadzenie uprawy pochodnej w ogródku w Suchych Rzekach. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

22

Rosiczka okrągłolistna –
Drosera rotundifolia L.

Wspomaganie populacji naturalnych i ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

Prowadzenie uprawy pochodnej w ogródku w Suchych Rzekach. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

23

Różeniec górski –
Rhodiola rosea L.

Wspomaganie populacji naturalnych i ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

Prowadzenie uprawy pochodnej w ogródku w Suchych Rzekach. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

24

Sesleria Bielza –
Sesleria bielzii SCHUR

Wspomaganie populacji naturalnych i ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

Prowadzenie uprawy pochodnej w ogródku w Suchych Rzekach. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

25

Tojad bukowiński (tauryjski karłowaty) –
Aconitum bucovinense ZAPAŁ.

Wspomaganie populacji naturalnych i ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

Prowadzenie uprawy pochodnej w ogródku w Suchych Rzekach. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

26

Tojad wschodniokarpacki –
Aconitum lasiocarpum (RCHB.) GAYER

Wspomaganie populacji naturalnych i ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

Prowadzenie uprawy pochodnej w ogródku w Suchych Rzekach

27

Turzyca skąpokwiatowa –
Carex pauciflora LIGHTF.

Wspomaganie populacji naturalnych i ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

Prowadzenie uprawy pochodnej w ogródku w Suchych Rzekach. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

 

28

Zawilec narcyzowy
Anemone narcissifolia L.

Wspomaganie populacji naturalnych i ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

Prowadzenie uprawy pochodnej w ogródku w Suchych Rzekach. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

29

Zerwa kulista –
Phyteuma orbiculare L.

Wspomaganie populacji naturalnych i ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

Prowadzenie uprawy pochodnej w ogródku w Suchych Rzekach. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

30

Dzwonek piłkowany
Campanula serrata
(KIT.) Hendrych

Poprawa warunków siedliskowych gatunków zagrożonych

Wykaszanie łąk z bogatymi populacjami Campanula serrata. Usuwanie krzewów z powierzchni o intensywnym zarastaniu samosiewem drzew

 

II. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Aulacidea trapogonis celata Kier., Hilara carpathica Nies., Rhithrogena wolosatkae Kłon., Miramella ebeneri carpathica Cejch., Chaetopteryx sp. n. Szcz.

Ochrona bezkręgowców

Nadzór nad stanowiskami z „locus typicus”
Razem: 5 stanowisk – kontrola i utrzymanie siedlisk typowych dla gatunków

2

Phyllobius scutellaris, Donus elegans, Pholicodes pancaucasicus, Agriope bruenichi

Ochrona rzadkich gatunków bezkręgowców ciepłolubnych

Koszenia zapobiegające zarastaniu fragmentów łąk o charakterze kserotermicznym

3

Stanowiska gatunków górskich i endemitów wschodniokarpackich

Ochrona bezkręgowców

Nadzór nad skupiskami rzadkich i endemicznych gatunków bezkręgowców oraz patrolowanie w wyznaczonych miejscach wzdłuż szlaków

4

Pstrąg potokowy Salmotrutta m. fario

Ochrona ryb

Likwidacja nielegalnego połowu pstrąga – oraz szczególny nadzór w okresie wiosennym (IV, V), w okresie niskiego stanu wód (miesiące: VII, VIII, IX) i w okresie tarła (miesiące: X, XI)

5

Kumak górski Bombina variegata, traszka karpacka Triturus montandoni, traszka górska Triturus alpestris i bezkręgowce: Dytiscus marginalis, Platetrum depressum, Calopteryx virgo, Nepa cinerea, Notonecta glauca

Ochrona płazów i bezkręgowców wodnych

Zabezpieczenie miejsc rozrodu i bytowania płazów i bezkręgowców wodnych poprzez wykonanie nowych oczek wodnych oraz pogłębienie i oczyszczanie istniejących

6

Kumak górski Bombina variegata, traszka karpacka Triturus montandoni, traszka górska Triturus alpestris

Ochrona płazów

Przeciwdziałanie zwiększonej śmiertelności płazów na drogach w okresie dużej aktywności migracyjnej – wystawienie płotków zabezpieczających wraz systemem niewielkich oczek wodnych oraz nadzór i przenoszenie płazów

7

Muchołówka mała Ficedula parva, m. białoszyja F. albicollis, kowalik Sitta europaea oraz gatunki z rodz. sikora Parus

Ochrona ptaków

Kształtowanie siedlisk dla gniazdowania – zachowanie starych dziuplastych drzewostanów. Wywieszenie budek lęgowych w młodszych drzewostanach, gdzie brak jest naturalnych dziupli

8

Gatunki z rodzaju drozd Turdus, gil Pyrrula pyrrhula, grubodziób Coccothraustes

Ochrona ptaków

Nasadzenia gatunków drzew i krzewów owocujących (głóg, jarzębina, dzika róża, trześnia, dziki bez czarny i koralowy) dla wzbogacenia bazy pokarmowej

9

Gąsiorek Lanius collurio, cierniówka Sylvia communis, piegża S. curruca, pokrzewka jarzębata S. nisoria, dziwonia Carpodacus erythrinus, trznadel Emberiza citrinella

Ochrona ptaków

Kształtowanie siedlisk dla gniazdowania – nasadzenia krzewów pośród łąk i pastwisk w formie remiz ptasich (głóg, jarzębina, dzika róża, trześnia)

10

Orlik krzykliwy Aquila pomarina, myszołów Buteo buteo, trzmielojad Pernis apivorus, pustułka Falco tinnunculus

Ochrona ptaków drapieżnych

Utrzymanie terenów otwartych poprzez wykaszanie i wypasanie. Wyznaczenie stref ochronnych wokół gniazd gatunków z rodzaju Aquila

11

Jeleń Cervus elaphus i sarna Capreolus capreolus

Ochrona jelenia i sarny

Współpraca z Lasami Państwowymi w zakresie gospodarowania populacją jelenia i sarny zmierzająca do optymalizacji zagęszczenia jeleniowatych. Utrzymanie populacji jelenia na odpowiednio wysokim poziomie, co umożliwi utrzymanie i dalszy rozwój populacji wilka i rysia

12

Żubr Bison bonasus

Ochrona żubra

Zachowanie lokalnej populacji na terenie BdPN. Poszerzenie naturalnej bazy żerowej, poprzez wprowadzanie gatunków zgryzowych (osika, wierzby, jesion i in.) oraz wykaszanie ugorów i łąk przylegających do leśnych ostoi zwierzyny. Dokarmianie w okresie szczególnie trudnych zim (wykładanie dobrej jakościowo karmy: liściarka, siano, kukurydza, marchew)

13

Wilk Canis lupus

Ochrona wilka

Utrzymanie odpowiedniej liczebności populacji jelenia i innych kopytnych. Wprowadzenie strefy ochrony okresowej w promieniu 500 m od nor w okresie rozrodu, tj. od 1 IV–15 VII

14

Ryś Felis lynx

Ochrona rysia

Utrzymanie odpowiednio wysokiej liczebności populacji sarny

15

Niedźwiedź Ursus arctos

Ochrona niedźwiedzia

Prawidłowe gospodarowanie odpadami na terenie parku i otuliny – terminowy wywóz śmieci. Wprowadzenie strefy ochrony okresowej w promieniu 500 m od gawr w okresie rozrodu, tj. od 1 XI–31 III. Zabezpieczenie bazy pokarmowej, m.in. przez utrzymanie dostatecznie wysokiego stanu ofiar (jelenie i inne potencjalne ofiary), zabezpieczanie borówczysk, lasków leszczynowych i starych sadów, dostarczających latem i jesienią owoców

16

Koń huculski

Zachowawcza hodowla konia huculskiego – ochrona rzadkiej regionalnej rasy

Zakup paszy treściwej, pozyskanie siana i podściółki (słoma) oraz zakup usług w ramach opieki weterynaryjnej

Załącznik 4. [OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem w ha

1

Ochrona ścisła

Obwód ochronny Górny San – oddziały: 26a, 26b, 26c, 26d, 26f, 26g, 27, 27a, 27b, 27c, 27d, 27f, 27g, 27h, 27i, 28a, 28b, 28c, 28d, 28f, 28g, 29, 29a, 29b, 29c, 29d, 29f, 29g, 29h, 29i, 29j, 29k, 29l, 30a, 30b, 30c, 30d, 30f, 30g, 30h, 30i, 30j, 31, 31a, 31b, 31c, 31d, 31f, 32, 32a, 32b, 33a, 34a, 35a, 39, 39a, 39b, 39c, 39d, 40, 40a, 40b, 40c, 40d, 41, 41a, 41b, 41c, 41d, 41f, 42a, 42b, 42c, 42d, 42f, 43, 43a, 43b, 43c, 43d, 43f, 43g, 44, 44a, 44b, 45, 45a, 45b, 46, 46a, 47a, 52a, 52b, 52c, 53a, 53b, 53c, 53d, 55, 55a, 55b, 55c, 55d, 57a, 57b, 57c, 57d, 57f, 60a, 60b, 60c, 60d, 60f, 60g, 63a, 63b, 63c, 63d, 64a, 64b, 64c, 64d, 64f, 64g, 65a, 65b, 65c, 66, 66a, 66b, 66c, 66d, 67, 67a, 67b, 67c, 67d, 68a, 71, 71a, 71b, 71c, 71d, 72, 72a, 72b, 82, 82a, 82b, 82c, 82d, 91, 91a, 91b, 92, 92a, 92b, 93, 93a, 93b, 93c, 93d, 93f, 93g, 94, 94a, 94b, 94c;
Obwód ochronny Tarnica – oddziały: 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 4d, 4f, 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5f, 6, 6a, 6b, 6c, 7, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c, 8d, 8f, 9a, 9b, 9c, 9d, 9f, 10a, 10b, 10c, 11a, 11b, 11c, 11d, 12a, 13, 13a, 13b, 14, 14a, 15a, 15b, 16a, 16b, 17a, 17b, 18a, 18b, 18c, 19a, 19b, 19c, 19d, 20a, 20b, 20c, 20d, 20f, 20g, 21a, 21b, 21c, 21d, 21f, 21g, 21h, 22a, 22b, 23a, 23b, 23c, 23d, 23f, 23g, 105a, 106a, 106b, 106c, 107a, 107b, 107c, 107d, 107f, 108a, 108b, 108c, 108d, 109a, 109b, 109c, 110a, 110b, 110c, 110d, 110f, 110g, 110h, 110i, 111, 111a, 111b, 111c, 111d, 111f, 111g, 111h, 112, 112a, 112b, 112c, 112d, 112f, 112g, 115, 115a, 115b, 115c, 115d, 116, 116a, 116b, 116c, 117a, 117b, 118, 118a, 119, 119a, 119b, 119c, 119d, 124a, 125a, 136a, 137a, 138, 138a, 139, 139a, 139b, 139c, 140, 140a, 140b, 140c, 140d, 140f, 140g, 140h, 140i, 140j, 140k, 140l, 140m, 141a, 141b, 141c, 141d, 141f, 141g, 142a, 142b, 142c, 142d, 142f, 143, 143a, 143b, 143c, 143d, 144, 144a, 144b, 144c, 144d, 144f, 144g, 144h, 144i, 144j, 144k, 145, 145a, 145b, 145c, 145d, 145f, 145g, 145h, 145i, 145j, 145k, 145l, 145m, 145n, 145o, 146, 146a, 146b, 146c, 146d, 146f, 146g, 146h, 146i, 146j, 146k, 146l, 146m, 147, 147a, 147b, 147c, 147d, 147f, 147g, 147h, 147i, 147j, 147k, 147l, 147m, 147n, 148, 148a, 148b, 148c, 148d, 148f, 148g, 148h, 148i, 148j, 148k, 149, 149a, 149b, 149c, 149d, 149f, 149g, 150a, 151, 151a, 151b, 151c, 151d, 152, 152a, 152b, 152c, 153, 153a, 153b, 154a, 154b, 154c, 154d, 154f, 154g, 155a, 155b, 155c, 155d, 155f, 155g, 156a, 156b, 156c, 156d, 156f, 156g, 156h, 156i, 157, 157a, 157b, 157c, 157d, 157f, 157g, 157h, 157i, 158, 158a, 158b, 158c, 158d, 158f, 158g, 159, 159a, 159b, 159c, 159d, 159f, 159g, 159h, 159i, 159j, 159k, 159l, 159m, 159n, 159o, 159p, 159r, 159s, 159t, 160, 160a, 160b, 160c, 160d, 160f, 160g, 160h, 160i, 161, 161a, 161b, 161c, 161d, 161f, 161g, 162a, 165, 165a, 165b, 165c, 165d, 165f, 165g, 165h, 165i;
Obwód ochronny Wołosate – oddziały: 163a, 164a, 166a, 166b, 166c, 166d, 166f, 166g, 166h, 166i, 166j, 167a, 167b, 167c, 167d, 167f, 168, 168a, 168b, 168c, 168d, 168f, 168g, 168h, 168i, 169, 169a, 169b, 169c, 169d, 169f, 169g, 169h, 169i, 169j, 170a, 170b, 170c, 170d, 170f, 170g, 170h, 170i, 170j, 170k, 170l, 171a, 171b, 171c, 171d, 171f, 171g, 171h, 171i, 171j, 171k,

18 557,3800

 

 

172a, 172b, 172c, 172d, 172f, 172g, 172h, 172i, 172j, 172k, 172l, 173a, 173b, 173c, 174a, 174b, 174c, 174d, 174f, 174g, 174h, 174i, 174j, 176a, 176b, 177a, 177b, 177c, 177d, 177f, 177g, 177h, 177i, 178, 178a, 178b, 178c, 178d, 178f, 179, 179a, 179b, 179c, 179d, 189, 189a, 189b, 189c, 190, 190a, 190b, 190c, 191, 191a, 192, 192a, 192b, 192c, 192d, 193, 193a, 193b, 193c, 193d, 194, 194a, 194b, 195, 195a, 195b, 195c, 196, 196a, 196b, 196c, 197, 197a, 197b, 198a, 198b, 198c, 199, 199a, 200, 200a, 200b, 200c, 201, 201a, 202, 202a, 202b, 203, 203a, 204, 204a, 204b, 204c, 204d, 204f, 204g, 204h, 204i, 205, 205a, 205b, 206, 206a, 206b, 206c, 206d, 206f, 206g, 206h, 206i, 206j, 206k, 206I, 207, 207a, 207b, 207c, 207d, 207f, 208, 208a, 208b, 208c, 209, 209a, 209b, 209c, 210, 210a, 210b, 210c, 210d, 210f, 212, 212a, 212b, 212c, 212d, 216, 216a, 216b, 216c, 216d, 216f;
Obwód ochronny Ustrzyki Górne – oddziały: 100a, 100b, 100c, 101a, 101b, 101c, 102a, 102b, 102c, 102d, 103, 103a, 104, 104a, 104b, 104c, 113, 113a, 113b, 113c, 113d, 113f, 114a, 114b, 114c, 120, 120a, 120b, 120c, 120d, 120f, 121a, 121b, 121c, 121d, 122, 122a, 122b, 122c, 122d, 122f, 122g, 123, 123a, 123b, 123c, 123d, 123f, 123g, 126, 126a, 126b, 127a, 127c, 127d, 127f, 127g, 127h, 127i, 127j, 128a, 128b, 128c, 128d, 128f, 128g, 128h, 128i, 214a, 214b, 214c, 214d, 214f, 215a, 215b, 219a, 219b, 219c, 219d, 219f, 219g, 219h, 220, 220a, 220b, 220c, 221, 221a, 221b, 221c, 222, 222a, 222b, 223, 223a, 223c, 223d, 223f, 223g, 223h, 223i, 223j, 224, 224a, 224b, 224c, 225, 225a, 225b, 226, 226a, 226c, 226d, 226f, 226g, 227, 227a, 227c, 227d, 227f, 227g, 227h, 228, 228a, 229, 229b, 229d, 230a, 231, 231a, 231b, 231c, 232a, 232b, 232c, 233, 233a, 233b, 233c, 234a, 234b, 235, 235a, 236, 236a, 236b, 236c, 236d, 236f, 237a, 237b, 238a, 238b, 239a, 239b, 239c, 239d, 239f, 240, 240a, 240b, 240c, 240d, 240f, 240g, 241a, 241b, 241c, 241d, 241f, 241g, 242a, 242b, 242c, 242f, 243a, 243d, 243f, 244a;
Obwód ochronny Caryńskie – oddziały: 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3f, 3g, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4f, 27a, 28a, 28b, 28c, 28d, 29a, 29b, 30a, 30b, 30c, 30d, 31a, 31b, 31c, 31d, 32a, 32b, 33, 33a, 33b, 33c, 33d, 34, 34a, 34b, 34c, 34d, 34f, 34g, 34h, 35a, 36a, 36b, 36c, 36d, 36f, 37a, 37b, 37c, 39a, 39b, 39c, 41, 41a, 41b, 41c, 41d, 43, 43a, 43b, 43c, 43d, 44a, 44b, 44c, 44d, 46, 46a, 46b, 46c, 46d, 46f, 46g, 46h, 47a, 47b, 47c, 49, 49a, 49b, 49c, 49d, 52, 52a, 52b, 52c, 52d, 53, 53a, 53b, 53c, 53d, 53f, 54a, 58a, 58b, 58c, 58d, 58f, 59, 59a, 59b, 59c, 59d, 59f, 59g, 59h, 59i, 60a, 60b, 60c, 60d, 60f, 60g, 61, 61a, 61b, 61c, 61d, 61f, 61g, 62, 62a, 62b, 62c, 62d, 62f, 63, 63a, 63b, 63c, 63d, 63f, 63g, 63h, 63i, 63j, 63k, 74, 74a, 74b, 75, 75a, 75b, 75c, 75d, 76, 76a, 76b, 76c, 76d, 76f, 76g, 76h, 76i, 76j, 77, 77a, 77b, 77c, 77d, 77f, 78, 78a, 78b, 78c, 79, 79a, 79b, 79c, 79d, 80, 80a, 80b, 80c, 80d, 80f, 80g, 80h, 81, 81a, 81b, 81c, 81d, 81f, 81g, 81h;
Obwód ochronny Brzegi Górne – oddziały: 6a, 6b, 6c, 6d, 6f, 8, 8a, 8b, 8c, 9, 9a, 9b, 11a, 11b, 11c, 11d, 11f, 11g, 11h, 14a, 14b, 15a, 15b, 15c, 15d, 16a, 21a, 21b, 21c, 22a, 23, 23b, 23c, 23d, 23f, 23h, 23i, 25a, 25b, 25c, 26a, 64a, 65a, 68, 68a, 68b, 68c, 69a, 69b, 69c, 91, 91a, 91b, 91c, 91d, 91f, 91g, 91h, 91i, 92, 92a, 92b, 92c, 92d, 92f, 92g, 92h, 93, 93a, 93b, 93c, 93d, 93f, 94, 94a, 94b, 94c, 94d, 94f, 94g, 95, 95a, 95b, 95c, 95d, 95f, 95g, 95h;

Obwód ochronny Moczarne – oddziały: 211, 211a, 211b, 211c, 211d, 211f, 211g, 211i, 212, 212a, 212b, 212c, 212d, 212f, 212g, 212h, 212i, 212j, 213a, 213b, 213c, 213d, 213f, 214, 214a, 214b, 214c, 214d, 215,

 

 

 

215a, 215b, 216a, 217a, 217b, 217c, 217d, 217f, 217g, 217h, 217i, 217j, 218, 218a, 218b, 218c, 218d, 219, 219a, 219b, 220, 220a, 220b, 221, 221a, 221b, 221c, 222a, 223, 223a, 224, 224a, 225, 225a, 225b, 225c, 226, 226a, 226b, 226c, 227, 227a, 227b, 228, 228a, 228b, 228d, 229, 229a, 229b, 230, 230a, 230b, 230c, 230d, 230f, 230g, 231, 231c, 231d, 231f, 231g, 232, 232c, 232d, 232f, 232g, 232h, 233, 233c, 233d, 233f, 233g, 233h, 234, 234c, 234d, 234f, 234g, 234h, 234i, 235, 235b, 235c, 236, 236a, 236b, 236c, 237, 237a, 237b, 237c, 237d, 238, 238a, 238b, 238c, 238d, 239, 239a, 239b, 239c, 239d, 240, 240a, 240b, 240c, 240d, 241, 241a, 241b, 242, 242a, 242b, 243, 243a, 243b, 243c, 243d, 243f, 244, 244a, 244b, 245, 245a, 246, 246a, 246b, 246c, 246d, 246f, 247, 247a, 247b, 247c, 248, 248a, 248b, 248c, 249, 249a, 249b, 249c, 250, 250a, 250b, 251, 251a, 251b, 251c, 251d, 251f, 251g, 251h, 251i, 251j, 251k, 251l, 251m, 252, 252a, 252b, 252c, 252d, 253, 253a, 254, 254a, 254b, 255, 255a, 255b, 255c, 256, 256a, 256b, 256c, 257, 257a, 257b, 257c, 257d, 257f, 257g, 258, 258a, 258b, 259, 259a, 259b, 259c, 259d, 259f, 259g, 259h, 260, 260a, 260b, 260c, 260d, 261, 261a, 261b, 261c, 262, 262a, 263, 263a, 264, 264a, 264b, 264c, 265, 265a, 265b, 266a, 266b, 266c, 266d, 266f, 267, 267a, 267b, 267c, 267d, 267f, 267g, 267h, 267i, 268a, 268b, 268c, 268d, 268f, 269, 269a, 269b, 269c, 269d, 270, 270a, 270b, 270c, 270d, 271, 271a, 271b, 271c, 271d, 271f, 272, 272a, 273a, 274, 274a, 274b, 275, 275a, 276, 276a, 277, 277a, 277b, 278, 278a, 278b, 278c;
Obwód ochronny Osada – oddziały: 160a, 160b, 160c, 160d, 160f, 160g, 161a, 161b, 162a, 163, 163a, 163b, 163c, 163d, 163f, 164a, 164b, 164c, 164d, 165, 165a, 165b, 165c, 165d, 165f, 165g, 175b, 176, 176a, 176b, 176c, 177a, 177b, 177c, 177d, 177f, 179, 179a, 179b, 179c, 179d, 179f, 179g, 183, 183a, 183b, 183c, 183d, 183f, 183g, 184, 184a, 184b, 184c, 186a, 186b, 186c, 186d, 186f, 186g, 186h, 186i, 187, 187a, 187b, 187c, 187d, 187f, 187g, 187h, 189a, 190a, 190b, 190c, 190d, 190f, 190g, 192a, 192b, 192c, 192d, 195, 195a, 195b, 195c, 195d, 195f, 195g, 197a, 197b, 197c, 197d, 203, 203a, 203b, 203c, 203d, 203f, 203g, 203h, 204, 204a, 205, 205a, 205b, 205c, 205d, 205f, 205g, 205h;
Obwód ochronny Suche Rzeki – oddziały: 97, 97a, 97b, 97c, 97d, 98, 98a, 98b, 99, 99a, 100, 100a, 100b, 100c, 100d, 101a, 101b, 101c, 101d, 101f, 103, 103a, 104, 104a, 104b, 104c, 104d, 104f, 108, 108a, 108b, 108c, 113, 113a, 113b, 113c, 113d, 113f, 115, 115a, 115b, 115c, 115d, 116b, 118a, 118b, 118c, 118d, 118f, 120, 120a, 120b, 120c, 120d, 120f, 120g, 120h, 122a, 122b, 122c, 122d, 124, 124a, 124b, 124c, 124d, 131, 131a, 131b, 132a, 138a, 138b, 144, 144a, 145, 145a, 145b, 145c, 145d, 145f, 145g, 145h, 145i, 146a, 146b, 146c, 146d, 146f, 146g, 147a, 148a, 148b, 148c, 148d, 149, 149a, 149b, 149c, 150a, 150b, 150c, 150d, 150f, 151a, 151b, 152a, 153a, 153b, 154a, 154b, 155, 155a, 155b, 155c, 155d, 156, 156a, 156b, 156c, 156d, 157, 157a, 157b, 157c, 157d, 157f, 158, 158a, 158b, 158c, 158d, 159, 159a, 159b, 159c, 159d

 

2

Ochrona czynna

Obwód ochronny Górny San – oddziały: 24, 24a, 24b, 24c, 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 25f, 25g, 25h, 25i, 36, 36a, 36b, 36c, 36d, 36f, 36g, 37, 37a, 37b, 37c, 38, 38a, 48a, 48b, 48c, 48d, 48f, 48g, 48h, 49a, 49b, 50a, 50b, 50c, 50d, 50f, 50g, 50h, 51a, 51b, 51c, 54, 54a, 54b, 54c, 54d, 56, 56a, 56b, 56c, 56d, 56f, 56g, 56h, 56i, 56j, 58a, 58b, 58c, 58d, 58f, 58g, 59, 59a, 59b, 59c, 59d, 59f, 59g, 59h,

10 558,1045

 

 

61, 61a, 61b, 61c, 61d, 61f, 61g, 61h, 61i, 61j, 61k, 61l, 61m, 62, 62a, 62b, 62c, 69, 69a, 69b, 69c, 69d, 69f, 69g, 69h, 69i, 69j, 70, 70a, 70b, 70c, 70d, 70f, 73, 73a, 73b, 74a, 74b, 74c, 74d, 74f, 74g, 75, 75a, 75b, 75c, 75d, 75f, 76, 76a, 76b, 76c, 76d, 76f, 77, 77a, 77b, 78, 78a, 78b, 78c, 78d, 78f, 78g, 78h, 78i, 78j, 79, 79a, 79b, 79c, 79d, 79f, 80a, 80b, 80c, 81a, 81b, 81c, 83, 83a, 83b, 83c, 83d, 83f, 83g, 84, 84a, 84b, 84c, 84d, 84f, 84g, 84h, 85, 85a, 85b, 85c, 85d, 85f, 85g, 85h, 85i, 85j, 85k, 85l, 86a, 87a, 87b, 87c, 87d, 87f, 87g, 88, 88a, 88b, 88c, 88d, 88f, 89, 89a, 89b, 89c, 90a, 90b, 90c;
Obwód ochronny Tarnica – oddział: 150b;
Obwód ochronny Wołosate – oddziały: 175a, 175b, 175c, 180, 180a, 180b, 180c, 180d, 180f, 180g, 180h, 180i, 180j, 180k, 180l, 180m, 180n, 181a, 181b, 181c, 181d, 181f, 181g, 181h, 181i, 181j, 181k, 181l, 181m, 181n, 182, 182a, 182b, 182c, 182d, 182f, 182g, 182h, 182i, 182j, 182k, 182l, 182m, 182n, 182o, 183a, 183b, 183c, 183d, 183f, 183g, 183h, 183i, 183j, 183k, 183l, 183m, 184a, 184b, 184c, 184d, 184f, 184g, 184h, 184i, 184j, 184k, 185a, 185ax, 185b, 185c, 185d, 185f, 185g, 185h, 185i, 185j, 185k, 185l, 185m, 185n, 185o, 185p, 185r, 185s, 185t, 185w, 185x, 185y, 185z, 186, 186a, 186b, 186c, 186d, 186f, 186g, 186h, 186i, 186j, 187, 187a, 187b, 187c, 187d, 187f, 187g, 187h, 187i, 187j, 187k, 187l, 187m, 187n, 187o, 188a, 188b, 188c, 188d, 188f, 188g, 188h, 188i, 188j, 188k, 188l, 211a, 211b, 211c, 211d, 211f, 211g, 211h, 211i, 211 j;
Obwód ochronny Ustrzyki Górne – oddziały: 95, 95a, 95b, 95c, 95d, 95f, 96, 96a, 96b, 96c, 96d, 96f, 96g, 97, 97a, 97b, 97c, 97d, 97f, 97g, 97h, 97i, 97j, 98a, 98b, 98c, 98d, 99, 99a, 99b, 99c, 99d, 126c, 127b, 129, 129a, 129b, 129c, 129d, 129f, 129g, 129h, 129i, 129j, 129k, 129l, 129m, 129n, 129o, 130, 130a, 130b, 130c, 130d, 131a, 131b, 131c, 131d, 132a, 132b, 132c, 132d, 132f, 132g, 132h, 132i, 132j, 132k, 132l, 132m, 132n, 133, 133a, 133b, 133c, 133d, 133f, 133g, 133h, 133i, 133j, 133k, 134, 134a, 134b, 134c, 134d, 134f, 134g, 134h, 134i, 134j, 135a, 135b, 135c, 135d, 135f, 135g, 135h, 135i, 135j, 135k, 135l, 213a, 213b, 213c, 213d, 213f, 217, 217a, 217b, 217c, 217d, 217f, 217g, 217h, 217i, 217j, 217k, 217l, 217m, 217n, 217o, 217p, 217r, 217s, 217t, 217w, 218, 218a, 218b, 218c, 218d, 218f, 218g, 223b, 226b, 227b, 229a, 229c, 242d, 243b, 243c;
Obwód ochronny Caryńskie – oddziały: 1a, 1ax, 1b, 1bx, 1c, 1cx, 1d, 1dx, 1f, 1fx, 1g, 1gx, 1h, 1hx, 1i, 1ix, 1j, 1k, 1l, 1m, 1n, 1o, 1p, 1r, 1s, 1t, 1w, 1x, 1y, 1z, 2a, 2b, 2c, 2d, 2f, 3h, 4g, 38a, 38b, 38c, 38d, 39d, 40, 40a, 40b, 40c, 42, 42a, 42b, 42c, 42d, 45, 45a, 45b, 45c, 45d, 45f, 45g, 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 50, 50a, 51, 51a, 51b, 55a, 55b, 55c, 55d, 55f, 55g, 55h, 56, 56a, 56b, 56c, 56d, 57, 57a, 57b, 57c, 57d, 57f, 57g, 57h, 71, 71a, 71b, 71c, 71d, 71f, 71g, 71h, 71i, 71j, 71k, 71l, 71m, 72, 72a, 72b, 72c, 72d, 72f, 73, 73a, 73b, 82a, 82b, 82c, 281, 281a, 281b, 281c, 281d, 281f, 282a, 282b, 282c, 283, 283a, 283b, 283c, 284, 284a, 285, 285a, 285b, 285c, 285d, 286, 286a, 286b, 286c, 287, 287a, 287b, 287c, 288, 288a, 288b, 288c, 288d, 288f, 289a, 290, 290a, 290b, 290c, 290d, 290f, 291a, 291b, 291c, 291d;
Obwód ochronny Brzegi Górne – oddziały: 5a, 5b, 5c, 5d, 5f, 5g, 5h, 5i, 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 10a, 10b, 10c, 10d, 10f, 10g, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12f, 12g, 12h, 12i, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13f, 13g, 17, 17a, 18a, 18b, 18c, 19, 19a, 19b, 19c, 19d, 19f, 20a, 20b, 20c, 23a, 23g, 24a, 24b, 24c, 24d, 24f, 24g, 24h, 24i, 24j, 24k, 24I, 24m, 66a, 66b, 66c, 66d, 66f, 66g, 66h, 66i, 66j, 66k, 66I, 66m, 66n,

 

 

 

66o, 66p, 66r, 66s, 66t, 66w, 66x, 66y, 67, 67a, 67b, 67c, 67d, 67f, 67g, 67h, 67i, 67j, 67k, 67l, 67m, 67n, 67o, 67p, 70a, 70b, 70c, 70d, 70f, 70g, 70h, 70i, 70j, 70k, 70l, 83a, 83b, 83c, 83d, 84, 84a, 84b, 84c, 84d, 84f, 84g, 84h, 84i, 84j, 85a, 85b, 85c, 85d, 85f, 85g, 85h, 85i, 86, 86a, 86b, 86c, 86d, 87, 87a, 87b, 87c, 87d, 87f, 87g, 87h, 87i, 87j, 88, 88a, 88b, 88c, 88d, 88f, 88g, 88h, 89, 89a, 89b, 89c, 89d, 89f, 90, 90a, 90b, 90c, 90d, 90f, 90g, 90h, 90i, 90j, 90k, 90l;
Obwód ochronny Moczarne – oddziały: 211h, 211j, 228c, 231a, 231b, 232a, 232b, 233a, 233b, 234a, 234b, 235a;
Obwód ochronny Osada – oddziały: 166a, 167, 167a, 167b, 167c, 167d, 167f, 167g, 167h, 168, 168a, 168b, 168c, 169, 169a, 169b, 169c, 170, 170a, 170b, 170c, 170d, 170f, 170g, 170h, 171a, 171b, 171c, 171d, 171f, 171g, 171h, 171i, 171j, 171k, 172, 172a, 172b, 172c, 172d, 172f, 172g, 172h, 172i, 172j, 172k, 172l, 172m, 172n, 173, 173a, 173b, 173c, 173d, 173f, 173g, 173h, 173i, 173j, 173k, 174, 174a, 174b, 174c, 174d, 174f, 174g, 174h, 174i, 174j, 174k, 174l, 174m, 175a, 178, 178a, 178b, 178c, 178d, 180, 180a, 180b, 180c, 181a, 181b, 181c, 181d, 182, 182a, 182b, 182c, 185, 185a, 185b, 188, 188a, 188b, 188c, 188d, 188f, 188g, 188h, 188i, 188j, 188k, 188l, 188m, 191, 191a, 191b, 191c, 191d, 191f, 191g, 191h, 191i, 191j, 191k, 193, 193a, 193b, 194a, 194b, 194c, 194d, 194f, 194g, 194h, 194i, 194j, 196, 196a, 198a, 198b, 199a, 199b, 199c, 199d, 200, 200a, 200b, 200c, 200d, 201, 201a, 201b, 201c, 201d, 201f, 201g, 201h, 201i, 202, 202a, 202b, 202c, 202d, 202f, 203i, 205i, 205j, 206, 206a, 206b, 206c, 206d, 206f, 207, 207a, 207b, 207c, 207d, 207f, 207g, 207h, 208, 208a, 208b, 208c, 208d, 208f, 208g, 208h, 208i, 209, 209a, 209b, 209c, 209d, 209f, 210, 210a, 210b, 210c, 210d, 210f, 210g, 210h, 210i, 210j, 210k, 210l, 210m, 210n, 210o, 279a, 279b, 279c, 279d, 279f, 279g, 279h, 279i, 280a, 280ax, 280b, 280c, 280d, 280f, 280g, 280h, 280i, 280j, 280k, 280I, 280m, 280n, 280o, 280p, 280r, 280s, 280t, 280w, 280x, 280y, 280z;
Obwód ochronny Suche Rzeki – oddziały: 96a, 96b, 96c, 102, 102a, 102b, 102c, 102d, 105a, 105b, 106, 106a, 107a, 109a, 110a, 110b, 110c, 110d, 111, 111a, 111b, 111c, 111d, 111f, 111g, 111h, 112, 112a, 112b, 112c, 112d, 112f, 114, 114a, 114b, 114c, 116a, 117, 117a, 117b, 117c, 117d, 117f, 119, 119a, 119b, 119c, 119d, 119f, 119g, 119h, 121, 121a, 121b, 121c, 121d, 121f, 121g, 123, 123a, 123b, 123c, 123d, 125, 125a, 125b, 125c, 125d, 125f, 125g, 126, 126a, 126b, 126c, 126d, 126f, 126g, 127, 127a, 127b, 128, 128a, 129, 129a, 129b, 130, 130a, 133a, 133b, 133c, 134a, 134b, 134c, 135a, 136, 136a, 136b, 136c, 137, 137a, 137b, 139, 139a, 139b, 139c, 139d, 140, 140a, 140b, 140c, 140d, 141, 141a, 141b, 141c, 141d, 142, 142a, 142b, 142c, 142d, 142f, 142g, 143, 143a, 143b, 143c;
Obwód ochronny Tarnawa – oddziały: 245a, 246a, 247a, 248a, 248b, 248c, 248d, 248f, 248g, 249, 249a, 249b, 249c, 249d, 249f, 249g, 250, 250a, 250b, 250c, 250d, 251, 251a, 251b, 251c, 251d, 251f, 251g, 251h, 251i, 252, 252a, 252b, 252c, 252d, 252f, 252g, 252h, 253, 253a, 253b, 253c, 253d, 254, 254a, 254b, 254c, 254d, 254f, 255, 255a, 255b, 255c, 255d, 255f, 256, 256a, 256b, 256c, 256d, 257, 257a, 258, 258a, 258b, 258c, 258d, 259a, 259b, 259c, 260a, 261, 261a, 261b, 261c, 261d, 262, 262a, 262b, 262c, 262d, 262f, 263, 263a, 263b, 264, 264a, 264b, 264c, 264d, 264f, 264g, 264h, 265, 265a, 265b, 266, 266a, 266b, 266c, 266d,

 

 

 

267, 267a, 267b, 268, 268a, 268b, 268c, 268d, 268f, 268g, 269, 269a, 269b, 269c, 269d, 270, 270a, 270b, 271, 271a, 271b, 271c, 272, 272a, 272b, 273, 273a, 273b, 273c, 273d, 273f, 273g, 273h, 273i, 273j, 273k, 274, 274a, 274b, 274c, 274d, 274f, 274g, 275, 275a, 275b, 275c, 275d, 276, 276a, 276b, 276c, 276d, 277a, 277b, 278a, 278b, 278c, 279a, 279b, 279c, 279d, 280, 280a, 280b, 280c, 281, 281a, 281b, 281c, 282, 282a; Grunty obce:

 

– obręb ewidencyjny Beniowa – działki: 2/pół, 3/pół, 5, 6, 8;

– obręb ewidencyjny Bukowiec – działki: 11, 13, 15, 18, 2, 28, 8;

– obręb ewidencyjny Brzegi Górne – działki: 3, 6, 7;

– obręb ewidencyjny Caryńskie – działki: 2, 47, 59, 9;

– obręb ewidencyjny Dźwiniacz Górny – działki: 1/pół, 11, 16, 19, 22, 23, 25, 30;

– obręb ewidencyjny Łokieć – działki: 1/pół;

– obręb ewidencyjny Nasiczne – działki: 1/2, 7;

– obręb ewidencyjny Ustrzyki Górne – działki: 1/2, 5/15, 5/5, 5/6, 5/7;

– obręb ewidencyjny Sianki – działki: 1/pół;

– obręb ewidencyjny Sokoliki – działki: 1/pół;

– obręb ewidencyjny Tarnawa Niżna – działki: 1/pół;

– obręb ewidencyjny Tarnawa Wyżna – działki: 1/pół;

– obręb ewidencyjny Wołosate – działki: 12, 24, 358/9, 3, 8

3

Ochrona krajobrazowa

Grunty obce:

85,4789

– obręb ewidencyjny Brzegi Górne – działki: 12, 22/1, 22/2, 22/3, 22/5, 22/6, 23, 24, 30/2, 31, 32, 33, 4, 5;

 

– obręb ewidencyjny Caryńskie – działki: 18, 3, 4/1, 4/2, 65;

– obręb ewidencyjny Nasiczne – działki: 5, 8;

– obręb ewidencyjny Sokoliki – działki: 4, 8;

– obręb ewidencyjny Stuposiany – działki: 5;

– obręb ewidencyjny Tarnawa Niżna – działki: 2/11, 2/12, 2/13, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 23, 27, 30, 36, 4, 5/1, 8;

– obręb ewidencyjny Tarnawa Wyżna – działki: 5, 6;

– obręb ewidencyjny Ustrzyki Górne – działki: 1/1, 10, 13/1, 13/3, 13/4, 13/5, 13/7, 13/8, 134/2/375/2, 14/1, 14/2, 17, 18, 19/2, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 30/1, 354/2, 4, 5/1, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/4, 5/8, 5/9, 56, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 9;

– obręb ewidencyjny Wetlina – działki: 617/1, 621;

– obręb ewidencyjny Wołosate – działki: 10, 19/1, 25/A

 

 

Razem

29 200,9634

 

1) Obszary Bieszczadzkiego Parku Narodowego objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową podzielone są na obwody ochronne, oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami i zaznaczone są na mapie kategorii ochronnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr inw. BdPN-M Kat. Ochr-Pl.ochr-2007), przechowywanej w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH, Z PODANIEM SPOSOBÓW ICH UDOSTĘPNIANIA ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH, Z PODANIEM SPOSOBÓW ICH UDOSTĘPNIANIA ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane1), 2)

Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Obszary ochrony ścisłej i czynnej Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Po każdorazowym otrzymaniu zgody Dyrekcji Parku lub osoby przez nią upoważnionej, z uwzględnieniem: okresu badań, obszaru, charakteru pobieranych prób i zakładanych powierzchni badawczych i monitoringowych oraz formy sprawozdawczości (publikacja, sprawozdanie pisemne itp.). Wszystkie tematy badawcze realizowane na terenie Parku podlegają rejestracji

Nie występują zagrożenia wynikające z nadmiaru osób prowadzących badania. Nie ma potrzeby wyznaczania limitu

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane1), 2)

Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Oddziały o numerach: 1/217, 1/135, 1/185 (Ścieżka przyrodnicza „Ustrzyki Górne–Wołosate”)
Oddziały o numerach: 1/181, 1/182, 1/168, 1/167, 1/162 (Ścieżka historyczno-przyrodnicza „Wołosate–Tarnica”)
Oddziały o numerach: 1/2, 1/3, 1/9, 1/96, 1/97, 1/98, 1/100, 1/105, 1/106, 1/107, 1/12 (Ścieżka przyrodnicza „Bukowe Berdo”)
Oddziały o numerach: 1/150, 1/136, 1/137, 1/138, 1/140, 1/146, 1/156 (Ścieżka przyrodnicza „Rozsypaniec–Krzemień”)
Oddziały o numerach: 1/132, 1/133, 1/134, 1/130, 1/129, 1/123, 1/174, 1/176, 1/164, 1/163 (Ścieżka przyrodnicza „Ustrzyki Górne–Szeroki Wierch”)

Ścieżka udostępniona do zwiedzania wyłącznie w porze dziennej

Należy dążyć do tego, aby w ciągu dnia liczba zwiedzających w całym kompleksie grupy górskiej Tarnicy i Halicza nie przekraczała: 2100 osób (przy założeniu, że natężenie ruchu turystycznego jest rozłożone w czasie)

2

Oddziały o numerach: 2/132, 2/124, 2/121, 2/123, 2/119, 2/111 (Ścieżka przyrodnicza „Suche Rzeki–Smerek”)
Oddziały o numerach: 2/191, 2/190, 2/189, 2/186, 2/116, 2/175, 2/166, 2/82, 2/83, 2/84, 2/172, 2/171, 2/170, 2/169, 2/168 (Ścieżka przyrodnicza „Połonina Wetlińska”)

Ścieżka udostępniona do zwiedzania wyłącznie w porze dziennej

Należy dążyć do tego, aby w ciągu dnia liczba zwiedzających w całym kompleksie nie przekraczała: 1100 osób w rejonie Smereka oraz 1900 osób w rejonie Połoniny Wetlińskiej: (przy założeniu, że natężenie ruchu turystycznego jest rozłożone w czasie)

3

Oddziały o numerach: 1/277, 1/276, 1/275, 1/274, 1/69, 1/76, 1/75, 1/74, 1/83, 1/86, 1/87, 1/88 (Ścieżka historyczno-przyrodnicza „W dolinie górnego Sanu”)

Ścieżka udostępniona do zwiedzania wyłącznie w porze dziennej

Należy dążyć do tego, aby w ciągu dnia liczba zwiedzających w całym kompleksie doliny Górnego Sanu nie przekraczała: 1350 osób (przy założeniu, że natężenie ruchu turystycznego jest rozłożone w czasie)

4

Oddziały o numerach: 2/67, 2/66, 2/65, 2/26, 2/22, 2/16, 2/14, 2/11, 2/10, 2/70, 1/24, 1/25, 1/26 (Ścieżka przyrodnicza „Połonina Caryńska”)

Ścieżka udostępniona do zwiedzania wyłącznie w porze dziennej

Należy dążyć do tego, aby w ciągu dnia liczba zwiedzających w całym kompleksie Połoniny Caryńskiej nie przekraczała: 1100 osób (przy założeniu, że natężenie ruchu turystycznego jest rozłożone w czasie)

5

Oddziały o numerach: 1/237, 1/239, 1/244, 1/243, 1/237, 1/236, 1/232, 1/234, 1/229, 2/86, 2/91, 2/244 (Ścieżka przyrodnicza „Wielka Rawka”)

Ścieżka udostępniona do zwiedzania wyłącznie w porze dziennej

Należy dążyć do tego, aby w ciągu dnia liczba zwiedzających w całym kompleksie Wielkiej i Małej Rawki nie przekraczała: 1200 osób (przy założeniu, że natężenie ruchu turystycznego jest rozłożone w czasie)

6

Oddziały o numerach: 2/109, 2/110, 2/111 (Ścieżka przyrodnicza „Jaworniki”)

Ścieżka prowadzi przez ostoję fauny puszczańskiej, służy do obserwacji dużych ssaków, wymaga poruszania się w ciszy, dziennie nie może ją zwiedzać więcej niż 2 grupy (w porze dziennej) – zawsze pod opieką pracowników ds. edukacji

Maksymalnie 30 osób dziennie (2 grupy 15-osobowe)

7

Oddziały o numerach: 1/97, 1/98, 1/99 (Ścieżka przyrodnicza „W dolinie potoku Zwór” – w fazie realizacji)

Ścieżka udostępniona do zwiedzania wyłącznie w porze dziennej

Przy zwiedzaniu w grupach maksymalnie 15-osobowych w odstępie co najmniej 30 min.

8

Oddziały o numerach: 1/242, 2/24, 2/70, 2/68, 2/67, 2/89, 2/84, 2/85, 2/90 (Ścieżka historyczno-dendrologiczna w Berehach Górnych)

Ścieżka udostępniona do zwiedzania wyłącznie w porze dziennej

Przy zwiedzaniu w grupach maksymalnie 15-osobowych w odstępie co najmniej 30 min.

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsce udostępniane1), 2)

Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Sieć pieszych szlaków turystycznych w kompleksie grupy górskiej Tarnicy i Halicza
Szlak: Wołosate–Tarnica (oddziały: 1/182, 1/168, 1/167, 1/162)
Szlak: Ustrzyki Górne–Szeroki Wierch–Siodło pod Tarnicą (oddziały: 1/123, 1/174, 1/176, 1/164, 1/163
Szlak: Pszczeliny–Bukowe Berdo–Krzemień–Siodło pod Tarnicą (oddziały: 1/96, 1/97, 1/98, 1/100, 1/105, 1/106, 1/107, 1/12
Szlak: Muczne–Bukowe Berdo (oddziały: 1/2, 1/3, 1/9)

Sieć połączonych szlaków udostępniana jest poprzez 4 wejścia tzw. punkty kontrolne, gdzie sprzedawane są bilety i wypełniane ankiety charakteryzujące ruch turystyczny (monitoring). Turyści docierają do 5 miejsc widokowych z kilku kierunków w różnym czasie

Należy dążyć do tego, aby w ciągu dnia liczba zwiedzających w całym kompleksie nie przekraczała: 2100 osób (przy założeniu, że natężenie ruchu turystycznego jest rozłożone w czasie)

 

Szlak: Wołosate–Rozsypaniec–Halicz–Siodło pod Tarnicą (oddziały: 1/150, 1/136, 1/137, 1/138, 1/140, 1/146, 1/154, 1/156, 1/157, 1/158, 1/180, 1/181)

 

 

2

Sieć pieszych szlaków turystycznych w kompleksie Wielkiej i Małej Rawki (wraz z Wielkim Działem i pasmem granicznym)
Szlak: Ustrzyki Górne–Wielka Rawka (oddziały: 1/237, 1/236, 1/232, 1/234, 1/229, 1/227)
Szlak: Przełęcz Wyżniańska–Mała Rawka–Wielka Rawka (oddziały: 2/70, 2/91, 2/86, 1/242, 1/243, 1/244, 1/239, 1/237)
Szlak: Wetlina–Dział–Mała Rawka (oddziały: 2/210, 2/209, 2/208, 2/207, 2/206, 2/205, 2/204, 2/95, 2/94, 2/93, 2/92, 2/91, 1/244)
Szlak: Wetlina–pasmo graniczne–Wielka Rawka (oddziały: 2/274–2/278, 2/266, 2/260, 2/252, 2/254, 2/255, 2/256, 2/250, 2/244, 2/243, 2/240, 2/239, 2/238, 2/237, 2/236, 2/212, 1/237)

Sieć połączonych szlaków udostępniana jest poprzez 4 wejścia – punkty kontrolne, gdzie sprzedawane są bilety i wypełniane ankiety charakteryzujące ruch turystyczny (monitoring). Turyści docierają do 2 miejsc widokowych z kilku kierunków w różnym czasie

Należy dążyć do tego, aby w ciągu dnia liczba zwiedzających w całym kompleksie nie przekraczała: 1200 osób (przy założeniu, że natężenie ruchu turystycznego jest rozłożone w czasie)

3

Sieć pieszych szlaków turystycznych w kompleksie Połoniny Caryńskiej Ustrzyki Górne–Połonina Caryńska (1297 m) (oddziały: 2/10, 2/11, 2/14, 2/16, 2/22, 2/26, 2/65)
Berehy Górne–Połonina Caryńska (1297 m) (oddziały: 2/67, 2/66, 2/65, 2/64)
Przełęcz Przysłup–Połonina Caryńska (1237 m) (oddziały: 2/44, 2/39, 2/38, 2/36)
Wyżniański Wierch–Połonina Caryńska (oddziały: 2/24, 2/25, 2/26, 2/70, 2/69, 2/65)

Sieć połączonych szlaków udostępniana jest poprzez 4 wejścia – punkty kontrolne, gdzie sprzedawane są bilety i wypełniane ankiety charakteryzujące ruch turystyczny (monitoring). Turyści docierają do 2 miejsc widokowych z kilku kierunków w różnym czasie

Należy dążyć do tego, aby w ciągu dnia liczba zwiedzających w całym kompleksie nie przekraczała: 1100 osób (przy założeniu, że natężenie ruchu turystycznego jest rozłożone w czasie)

4

Sieć pieszych szlaków turystycznych w kompleksie Połoniny Wetlińskiej i Smereka
Szlak: Przełęcz Orłowicza–Stare Sioło (oddziały: 2/191, 2/190, 2/189)
Szlak: Przełęcz Orłowicza–Krysowa–Jaworzec (oddziały: 2/132, 2/147, 2/146, 2/161, 2/160, 2/154, 2/159, 2/158, 2/157, 2/156)
Szlak: Camping Górna Wetlinka–Połonina Wetlińska (oddziały: 2/172, 2/171, 2/169)
Szlak: Przełęcz Orłowicza–Suche Rzeki (oddziały: 2/132, 2/124, 2/121, 2/123, 2/119, 2/111, 2/125, 2/126)
Szlak: Przełęcz Wyżna–Połonina Wetlińska (oddziały: 2/170, 2/169, 2/168, 2/166)
Szlak: Berehy Górne–Połonina Wetlińska–Przełęcz Orłowicza (oddziały: 2/186, 2/116, 2/175, 2/166, 2/82, 2/83, 2/84)

Sieć połączonych szlaków udostępniana jest poprzez 7 wejść – punkty kontrolne, gdzie sprzedawane są bilety i wypełniane ankiety charakteryzujące ruch turystyczny (monitoring). Turyści docierają do 3 miejsc widokowych z kilku kierunków w różnym czasie

Należy dążyć do tego, aby w ciągu dnia liczba zwiedzających w całym kompleksie nie przekraczała: 1100 osób w rejonie Smereka oraz 1900 osób w rejonie Połoniny Wetlińskiej: (przy założeniu, że natężenie ruchu turystycznego jest rozłożone w czasie)

 

Szlak: Smerek wieś–Smerek (1222 m)–Przełęcz Orłowicza (oddziały: 2/165, 2/164, 2/162, 2/132)

 

 

5

Ścieżka przyrodnicza w dolinie górnego Sanu Bukowiec–Przełęcz Użocka (oddziały: 1/36, 1/274–277, 1/58, 1/61, 1/69, 1/74–78, 1/83, 1/86–88)

Sieć połączonych szlaków udostępniana jest poprzez 1 wejście – punkt kontrolny, gdzie sprzedawane są bilety i wypełniane ankiety charakteryzujące ruch turystyczny (monitoring)

Należy dążyć do tego, aby w ciągu dnia liczba zwiedzających w całym kompleksie nie przekraczała: 450 osób (przy założeniu, że natężenie ruchu turystycznego jest rozłożone w czasie)

6

Ścieżka spacerowa wokół Ustrzyk Górnych (oddziały: 1/132–1/133)

Ścieżka udostępniona do zwiedzania wyłącznie w porze dziennej

200 osób dziennie

7

Szlak spacerowy Tarnawa–Dźwiniacz 1/262–1/268

Ścieżka udostępniona do zwiedzania wyłącznie w porze dziennej

200 osób dziennie

8

Trasy przeznaczone do jazd bryczkami konnymi: Tarnawa– Dźwiniacz 1/262–1/268 Tarnawa–Bukowiec (droga publiczna)
Bukowiec–Sianki 1/36, 1/48–50, 1/59, 1/274, 1/58, 1/61, 1/69, 1/73, 1/76, 1/78
Bukowiec–Beniowa–Bukowiec 1/281, 1/280, 1/277, 1/276, 1/275, 1/274, 1/59, 1/56, 1/50, 1/48, 1/36 Ustrzyki Górne–Wołosate (droga publiczna)

Trasy udostępnione do zwiedzania wyłącznie w porze dziennej

 

9

Drogi publiczne w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego relacji:

Szlaki rowerowe

Około 60 km dróg publicznych (dziennie do maksymalnie 1000 osób)

 

1. Bereżki–Ustrzyki Górne–Berehy Górne–Wetlina,

Droga wojewódzka

 

 

2. Berehy Górne – Nasiczne

Droga powiatowa

 

 

3. Ustrzyki Górne–Wołosate

Droga wojewódzka

 

 

4. Tarnawa–Bukowiec

Droga powiatowa

 

 

5. Nasiczne–Przysłup Caryński

Droga gminna

 

 

Trasa Bukowiec–Beniowa–Bukowiec 1/281, 1/280, 1/277, 1/276, 1/275, 1/274, 1/59, 1/56, 1/50, 1/48, 1/36, Trasa Tarnawa–Dźwiniacz 1/262–1/268

 

 

10

Oddziały o numerach: 1/184, 1/183, 1/182, 1/181, 1/180

Odcinki szlaku konnego Wołosate–Wołosate (mała pętla)

40 osób dziennie

11

Oddziały o numerach: 1/182, 1/183, 1/184, 1/185, 1/135, 1/213, 1/217, 1/218, 1/223, 1/226, 1/27, 1/229, 2/18, 2/19, 2/23, 2/24, 2/70, 2/86, 2/87, 2/89

Odcinki szlaku konnego: Wołosate–Ustrzyki Górne–Berehy Górne

40 osób dziennie

12

Oddziały o numerach: 2/90, 2/170, 2/171, 2/172, 2/173, 2/174, 2/181, 2/182, 2/185, 2/188, 2/187, 2/189, 2/132, 2/124, 2/123, 2/121, 2/119, 2/111, 2/125, 2/126

Odcinki szlaku konnego: Berehy Górne–Wetlina

30 osób dziennie

13

Oddziały o numerach: 2/188, 2/187, 2/189, 2/132, 2/124, 2/123, 2/121, 2/119, 2/111, 2/125, 2/126

Odcinki szlaku konnego: Wetlina–Przełęcz Orłowicza–Suche Rzeki

15 osób dziennie

14

Oddziały o numerach: 1/97, 1/96, 1/95, 1/134, 1/133, 1/132, 2/5, 2/4, 2/3

Odcinki szlaku konnego: Ustrzyki Górne–Bereżki

30 osób dziennie

15

Oddziały o numerach: 1/273–1/249, 1/282, 1/281, 1/280, 1/179, 1/278, 1/277, 1/276, 1/275, 1/274, 1/59, 1/56, 1/50, 1/48, 1/36

Odcinki szlaku konnego: Łokieć–Tarnawa–Bukowiec–Beniowa, dziennie może przemieszczać się po szlaku maksymalnie 40 koni

40 osób dziennie

16

Oddziały o numerach: 2/289, 2/288, 2/287, 2/285, 2/281, 2/33, 2/1

Odcinki szlaku konnego: Nasiczne–Przełęcz Przysłup–Bereżki

20 osób dziennie

17

Odcinki wzdłuż szlaków pieszych:

Trasy narciarskie dla turystyki narciarskiej (narciarstwo biegowe – ski touring)

Wyłącznie po trasie szlaku pieszego

 

a) Ustrzyki Górne–Szeroki Wierch–Siodło pod Tarnicą–Tarnica–Wołosate,

 

 

 

b) Przełęcz Wyżna–Połonina Wetlińska (schronisko)– Brzegi Górne,

 

 

 

c) Wetlina–Przełęcz Orłowicza–Połonina Wetlińska (schronisko),

 

 

 

d) spacerowe narciarskie trasy biegowe wokół Wetliny (oddziały: 191, 188, 185, 182, 279)

 

 

18

Oddziały o numerach: 1/124, 1/150

Miejsce odpoczynku: rejon „źródełka pod Tarnicą” (funkcjonuje jednocześnie jako sezonowy posterunek Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego)

25 osób jednocześnie

19

Oddział o numerze: 2/70

Miejsce odpoczynku: przy parkingu na Przełęczy Wyżniańskiej

30 osób jednocześnie

20

Oddział o numerze: 2/67h

Parking 1 szt. (w Brzegach Górnych) dla 2 autobusów i 45 samochodów osobowych

250 osób dziennie

21

Oddział o numerze: 2/70k

Parking 1 szt. (na Przełęczy Wyżniańskiej) dla 2 autobusów i 45 samochodów osobowych

250 osób dziennie

22

Oddział o numerze: 1/217b

Parking 1 szt. w Ustrzykach Górnych – dla 6 autobusów oraz 60 samochodów osobowych

500 osób dziennie

23

Oddział o numerze: 2/1r

Parking 1 szt. (w Bereżkach – wyłącznie dla korzystających z pola namiotowego) dla 10 samochodów osobowych

100 osób dziennie

24

Oddział o numerze: 1/182m

Parking 1 szt. (Wołosate) dla 5 autobusów i 60 samochodów osobowych

500 osób dziennie

25

Oddział o numerze: 1/280c

Parking 1 szt. (Bukowiec) dla 30 samochodów osobowych

150 osób dziennie

26

Oddział o numerze: 2/172

Parking 1 szt. (na Campingu „Górna Wetlinka”) dla 3 autobusów i 30 samochodów osobowych

250 osób dziennie

27

Oddział o numerze: 2/172

Pole namiotowe 1 szt. (na Campingu „Górna Wetlinka”)

250 osób

28

Oddział o numerze: 2/67r

Pole namiotowe 1 szt. (w Berehach Górnych)

100 osób

29

Oddział o numerze: 2/1r

Pole namiotowe 1 szt. (w Bereżkach)

100 osób

 

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne, lądowe i wodne podzielone są na obręby ochronne oznaczone liczbami, oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami i zaznaczone są na mapie przeglądowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr inw. BdPN-M.Przegl.-Pl.ochr.-2005), przechowywanej w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych.

2) Nazwa obszaru i jego lokalizacja według numeracji oddziałów, działek ewidencyjnych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama