reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 36 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 maja 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 14 Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego, zmienionym zarządzeniem Nr 27 z dnia 8 kwietnia 2009 r., w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań” wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale I. „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony ścisłej” w tabeli A. „W ekosystemach leśnych” dodaje się lp. 7 w brzmieniu:

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

7

Konserwacja drzew pomnikowych oraz innych sędziwych i okazałych drzew

5 sztuk

Obręb Ochronny Laski: oddz. 114a, f

 

2) w rozdziale II. „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej”:

a) w tabeli A. „W ekosystemach leśnych”:

– lp. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

1

2

3

4

1

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież), zwiększająca odporność drzewostanów na czynniki biotyczne i abiotyczne.

745,36 ha

 

 

1

2

3

4

 

w tym:

 

 

 

– trzebież wczesna

108,02 ha

Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 158p, 221b, d, 256a, i, 271s, 281jx, mx, nx, ox, 298kx, 355t, x, y, 363k, 366h, 367w, 368f, m, p, 373f, 378k, 384j, 385z, 387m, 412c, f, k, x, 415ax, 417h,

 

 

 

Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 60h, 349c, 354I, 361kx, s, 363d, 365f, z, 366I, n, 368s, 370f, I, 371c, f, i, o, w, 373k, 404d, f, 407b, h, i, j,

 

 

 

Obręb Ochronny Laski: oddz. 159g, 248h, 267i, 301g, h, 309m, x, 310kx, mx, sx, 316ax, 319j, m, 320a, d, h, m, 323s, 325cy, 326d, h, k, 327s, 344b,

 

– trzebież późna

637,34 ha

Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 69w, 97b, 136f, 158k, 159b, 221c, h, 257c, 378d, j, 385mx, 387hx, n, p, 413a, g, wieś Koszówka dz. nr 53, 54,

 

 

 

Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 22a, 24d, f, 35r, 52m, 53b, d, 58c, 60f, j, 61d, h, 75f, 86b, 87a, 89b, 94d, h, 105a, c, 108f, 111j, 118a, b, 123b, 131Ab, 132l, 145c, 146a, c, 155b, 162c, 165d, 166g, 173d, 174c, 175c, 207f, g, h, j, 208g, 212b, f, 229g, I, 218c, f, h, 220d, f, 349h, n, 354a, c, 355k, 359n, p, 361jx, lx, 364a, 365d, 366m, 368t, 371j, I, p, s, 373a, b, c, g, j, m, n, 407k, I,

 

 

 

Obręb Ochronny Laski: oddz. 4h, 23d, 27k, 34b, 59b, 62d, j, I, 65c, 85a, c, 102f, 111Aa, f, 150a, 152a, 153a, 157a, b, 165g, h, 168a, b, 171h, 181b, 183a, 196a, 197k, 223c, d, 224d, 229k, 237b, d, g, i, 238f, 329d, w, 340j

2

Utrzymywanie odpowiedniego stanu sanitarnego lasu (cięcia sanitarne)

91,39 ha

Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 97c, 106a, 118a, b, 119a,

 

 

 

Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 94a, 218g,j, k, 220b, c,

 

 

 

Obręb Ochronny Laski: oddz. 40f, g, 41z, 59a, 62m

 

– lp. 12 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

12

Palikowanie i grodzenie modrzewia, cisa oraz cennych gatunków liściastych, w celu ograniczenia szkód powodowanych przez zwierzęta łowne

3200 sztuk

Obszar całego Parku w nowych zalesieniach

 

– lp. 23 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

23

Odstrzały redukcyjne lisa, jenota, norki amerykańskiej i szopa pracza w celu ochrony ptaków i drobnych ssaków oraz odstrzały redukcyjne świnki wietnamskiej jako gatunku obcego

Bez ograniczeń

Obszar całego Parku

 

– p. 25 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

25

Ochrona przeciwpożarowa:
Konserwacja pasów przeciwpożarowych (mineralizacja)

14,5 km

Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 297m, 304y, 308d, 316x, 372o, 373dx, 374t, 411c, 419a,

 

 

 

Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 229z, 269a, b, c, d, f, 282f, 287a, b, 289d, j, 318c, 321g, h, 403b,

 

 

 

Obręb Ochronny Laski: oddz. 84b, c, 110a, b, 111Am, 134Aa, Ac, As, 218a, 306a, y, fx, lx, mx, ox, sx, tx, wx, 307fx, cx, gx, jx, 308k, bx, kx, ox, sx, tx, wx, 309f, i, j, m, n, o, x, y, z, ax, cx, dx, fx, ix, jx, kx, mx, nx, ox, px, rx, sx, tx, wx, xx, yx, zx, 310i, n, w, z, x, y, bx, cx, dx, gx, 311a, j, k, m, I, o, 312b, d, f, g, h, k, I, m, n, o, p, 313a, b, c, d, f, g, 314a, d, g, h, j, k, m, 333i, o, p, w, x, dx, fx, gx, hx, ix, jx, 334i, 339a, b, m, 341d, i, I, m,

 

Konserwacja punktów czerpania wody

4 sztuki

Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 158w,

 

 

 

Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 323i,

 

 

 

Obręb Ochronny Laski: oddz. 26k, 369b,

 

Utrzymanie przejezdności 88 dojazdów pożarowych – konserwacja

27,37 km

Obszar całego Parku

 

Budowa nowych i remont istniejących dróg z drewnianych wałków

Doraźnie – zależnie od potrzeb

Obszar całego Parku

 

Podprządkowanie terenów przyległych do dróg publicznych i szlaków turystycznych z materiałów łatwopalnych i pozostałości po wyróbce drewna

73,29 ha

Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 106a, 119a, 136f, 158p, 159b, 221b, c, d, h, 256a, i, 271s, 384j, 385z, 387hx, 406, 412c, f, 413a,

 

 

Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 22a, 53b, 58c, 60f, 61d, 75f, 86b, 94d, 123b, 131Ab, 153c, 165d, 166g, 173b, 175c, 207f, g, h, 212b, f, 218c, f, 220b, c, d, f, 349h, n, 354a, c, 355k, 361s, 364a, 365d, z, 370f, I, 371c, o, w, 373a, b, g, j, k, 404d, f,

 

 

 

Obręb Ochronny Laski: oddz. 23d, 34b, 40g, 59b, 85a, c, 111Aa, f, 150a, 152a, 165f, g, 168a, 196a, 267i, 325cy, 326d, h, k, 329d, 344b,

 

Usuwanie nalotu drzew i krzewów pod liniami energetycznymi i wokół transformatorów

Doraźnie zależnie od potrzeb

Obszar całego Parku

 

Naprawa i wymiana tablic, informujących o zagrożeniach pożarowych oraz oznakowanie dojazdów pożarowych

Doraźnie zależnie od potrzeb

Obszar całego Parku

 

Ustawienie tablic o zakazie wstępu do lasu – wg potrzeb wynikających ze stanu zagrożenia pożarowego

117 sztuk

Obszar całego Parku

 

Prowadzenie letnich akcji obserwacji przewciwpożarowych na wieżach, w obrębach i obwodach ochronnych oraz w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Parku

7 wież, zależnie od zagrożenia

Obszar całego Parku

 

– dodaje się lp. 26 w brzmieniu:

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

26

Konserwacja drzew pomnikowych oraz innych sędziwych i okazałych drzew

39 sztuk

Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 112j, k, I, m, 255b, 256h, 382i,

Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 35I, 36a, c, h, g, 37a, 60g, 63a, 67a, 381m, n,

Obręb Ochronny Laski: oddz. 20g, 283d, 293c, h, j

 

b) w tabeli B. „W nieleśnych ekosystemach lądowych”:

– lp. 1 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

1

Koszenie łąk i usuwanie pokosu

67,60 ha

Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 170h, 364c, i, j, 365p, 390a, b, c, 391a, 392a, 393a, b, g, h, i,

 

 

 

Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 393a, b, c, f, g, i, j, I,

 

 

 

Obręb Ochronny Laski: oddz. 115d, k, 227f, 322c, 323bx

 

– lp. 8 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

8

Odstrzały redukcyjne lisa, jenota, norki amerykańskiej i szopa pracza w celu ochrony ptaków i drobnych ssaków oraz odstrzały redukcyjne bażanta i świnki wietnamskiej jako gatunków obcych

Bez ograniczeń

Obszar całego Parku

 

– dodaje się lp. 9 w brzmieniu:

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

9

Wycięcie samosiewów olszy i brzozy w celu ochrony goździka pysznego i goryczki wąskolistnej

0,70 ha

Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 271a, b

 

3) w rozdziale III. „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej”:

a) w tabeli A. „W ekosystemach leśnych”:

– lp. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

10

Odstrzały redukcyjne lisa, jenota, norki amerykańskiej i szopa pracza w celu ochrony ptaków i drobnych saków oraz odstrzały redukcyjne świnki wietnamskiej jako gatunku obcego

Bez ograniczeń

Obszar całego Parku

11

Ochrona przeciwpożarowa:
Konserwacja pasów przeciwpożarowych (mineralizacja)

2,76 km

Obręb Ochronny Laski: oddz. 194f, g, i, j, 307hx, ix, 311 p,

 

 

 

Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 152a, 157h, 172Ar, 253p, 366f, 368h,

 

 

 

Obręb Ochronny Kronów: oddz. 84k, 180f, 420a

 

 

 

Obręb Ochronny Laski: oddz. 369b

 

Utrzymanie przejezdności 20 dojazdów pożarowych – konserwacja

2,5 km

Obszar całego Parku

 

Usuwanie nalotu drzew i krzewów pod liniami energetycznymi i wokół transformatorów

Doraźnie – zależnie od potrzeb

Obszar całego Parku

 

Naprawa i wymiana tablic informujących o zagrożeniach pożarowych oraz oznakowanie dojazdów pożarowych

Doraźnie – zależnie od potrzeb

Obszar całego Parku

 

Ustawienie tablic o zakazie wstępu do lasu – wg potrzeb wynikających ze stanu zagrożenia pożarowego

Doraźnie – zależnie od potrzeb

Obszar całego Parku

 

– dodaje się lp. 13 w brzmieniu:

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

13

Konserwacja drzew pomnikowych oraz innych sędziwych i okazałych drzew

6 sztuk

Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 370ix, Obręb Ochronny Laski: oddz. 114c, 135l

 

b) w tabeli B. „W nieleśnych ekosystemach lądowych” lp. 4 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

4

Odstrzały norki amerykańskiej i szopa pracza w celu ochrony ptaków i drobnych ssaków oraz odstrzały redukcyjne bażanta i świnki wietnamskiej jako gatunków obcych

Bez ograniczeń

Obszar całego Parku

 

c) w tabeli D. „Inne, według specyfiki Parku” dodaje się lp. 21 i 22 w brzmieniu:

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

21

Remont mostu drewnianego

1 obiekt

Obręb Ochronny Kapinos: oddz. 184a, b

22

Sprzątanie i wywóz śmieci

Według potrzeb

Obszar całego Parku

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone (literą, literą z apostrofem oraz literą z cyfrą), obwody ochronne oraz obszary objęte ochroną czynną podano zgodnie z mapą przeglądową dla:

– Obrębu Ochronnego Laski,

– Obrębu Ochronnego Kampinos,

– Obrębu ochronnego Kromnów,

sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie w skali 1 : 25 000, według stanu na 1.01.2002 r. Tereny wykupione przez Park od prywatnych właścicieli w ostatnich latach oznaczone są tymczasowo z mapy ewidencyjnej gruntów wymienionych w aktach notarialnych. Mapy oraz akty notarialne zakupu gruntów znajdują się w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowości Izabelin.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Bielak-Jomaa

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta; do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ oraz Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Była wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni, ale równi” dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy. Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama