reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 70 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 5 listopada 2009 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrażania Programu „Eko – Polska”

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do spraw wdrażania Programu „Eko – Polska”, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy Ministra Środowiska.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą następujące osoby powołane przez Ministra Środowiska:

1) przewodniczący Zespołu – przedstawiciel Ministra Środowiska;

2) zastępca przewodniczącego Zespołu – przedstawiciel Ministra Środowiska;

3) sekretarz Zespołu – przedstawiciel Ministra Środowiska;

4) członkowie Zespołu – przedstawiciele:

a) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

b) Ministra Sportu i Turystyki,

c) Ministra Zdrowia.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział inne osoby, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.

§ 3

1. Prace Zespołu toczą się na posiedzeniach Zespołu.

2. Za udział w posiedzeniach Zespołu osobom, o których mowa w § 2, nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

§ 4

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) koordynacja, wdrażanie i monitorowanie wdrażania Programu „Eko – Polska”, zgodnie z postanowieniami Deklaracji Ministra Środowiska, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Zdrowia, zawartej w Warszawie w dniu 24 czerwca 2009 r.;

2) ocena postępów wdrażania Programu „Eko – Polska” oraz prace nad jego ewaluacją.

§ 5

1. Rozstrzygnięcia Zespołu mają formę uchwał i zapadają na posiedzeniach.

2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

3. Dla ważności głosowania konieczna jest obecność na posiedzeniu przewodniczącego Zespołu albo zastępcy przewodniczącego Zespołu.

4. W przypadku równej ilości oddanych głosów decyduje głos przewodniczącego Zespołu, a w razie nieobecności przewodniczącego – głos zastępcy przewodniczącego Zespołu.

5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu Zespół określi w regulaminie pracy Zespołu, uchwalonym na pierwszym posiedzeniu Zespołu.

§ 6

1. Przewodniczący Zespołu:

1) kieruje pracami Zespołu;

2) określa harmonogram prac Zespołu;

3) zwołuje posiedzenia Zespołu;

4) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

5) reprezentuje Zespół na zewnątrz;

6) wykonuje inne zadania wynikające z regulaminu pracy Zespołu oraz harmonogramu prac Zespołu.

2. Zastępca przewodniczącego Zespołu wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1, w razie nieobecności przewodniczącego Zespołu.

3. Sekretarz Zespołu prowadzi dokumentację prac Zespołu oraz protokołuje posiedzenia Zespołu.

§ 7

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Edukacji Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

w z. Stanisław Gawłowski

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama