reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 72 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie ustalenia regulaminu prac Rady Konsultacyjnej

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Pracami Rady Konsultacyjnej, zwanej dalej „Radą”, kieruje przewodniczący Rady, którym jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska, zwanego dalej „Ministrem”.

2. Do zadań przewodniczącego Rady należy:

1) planowanie i organizowanie prac Rady, w tym:

a) ustalanie porządku obrad posiedzeń Rady,

b) zwoływanie posiedzeń Rady,

c) przewodniczenie posiedzeniom Rady;

2) reprezentowanie Rady na zewnątrz.

3. Zastępcą przewodniczącego Rady jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki.

4. Przewodniczący Rady może upoważnić swojego zastępcę do działania w swoim imieniu.

§ 2

Przewodniczący Rady może zaprosić do udziału w pracach Rady:

1) ekspertów – z głosem doradczym;

2) przedstawiciela państwa lub podmiotu będącego stroną umowy sprzedaży jednostek przyznanej emisji, w przypadku opiniowania przez Radę programów lub projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym – w charakterze obserwatora, bez prawa głosu.

§ 3

1. Dla wykonywania prac niezbędnych do realizacji zadań Rady, Rada może powoływać stałe i doraźne komisje spośród swoich członków.

2. Pracami komisji, o których mowa w ust. 1, kieruje przewodniczący, wybierany przez członków komisji spośród ich grona.

§ 4

1. Wszelkie rozstrzygnięcia Rady, w tym opinie, mają formę uchwały.

2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos przewodniczącego Rady.

3. Uchwały podjęte przez Radę przewodniczący Rady niezwłocznie podpisuje i przekazuje Ministrowi.

§ 5

1. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Ministra lub co najmniej połowy członków Rady.

3. Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby.

4. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół. Protokół podpisuje przewodniczący Rady.

5. W wyjątkowych przypadkach Rada podejmuje uchwały w trybie obiegowym.

§ 6

Rada wyraża opinię w sprawie regulaminu naboru wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, ustalonego przez Krajowego operatora, w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania tego regulaminu od Ministra.

§ 7

Rada wyraża opinię w sprawie programów lub projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w terminie 20 dni roboczych od dnia przekazania listy tych programów lub projektów przez Ministra.

§ 8

1. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utworzy w celu wykonania obsługi, o której mowa w ust. 1, sekretariat Rady.

3. Do zadań sekretariatu Rady należy w szczególności:

1) organizowanie bieżącej pracy Rady;

2) przygotowywanie porządku obrad i materiałów na posiedzenia Rady;

3) przedstawianie przewodniczącemu Rady spraw wymagających rozpatrzenia przez Radę;

4) sporządzania protokołów z posiedzeń Rady.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo Septem

Septem (literatura poradnikowa) - To literatura poradnikowa dla wszystkich - począwszy od pasjonatów odczuwających nieustanny głód wiedzy po wszystkich poszukujących w książce dobrej rady i interesującej rozrywki.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama