REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 1 poz. 1

ZARZĄDZENIE Nr 3 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 12 stycznia 2010 r.

w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad określa zadania merytoryczne i nadzoruje prace następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Gabinetu Politycznego;

2) Biura Ministra;

3) Biura Komunikacji Społecznej.

2. Ministrowi Skarbu Państwa podlega bezpośrednio Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych.

3. Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzega się:

1) powoływanie i odwoływanie organów spółek i podmiotów;

2) w branżach: telekomunikacja, ubezpieczenia, bankowość, instytucje rynku finansowego i kapitałowego, przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), przemysł naftowy, energetyka:

a) podpisywanie w imieniu Skarbu Państwa umów sprzedaży akcji/udziałów Skarbu Państwa, umów związanych z objęciem akcji/udziałów Skarbu Państwa w podwyższonym kapitale oraz innych umów związanych z obciążeniem akcji/udziałów,

b) wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa związanych z:

– zbyciem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– wydzierżawieniem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– ustanowieniem użytkowania przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– łączeniem, przekształcaniem, podziałem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

– ustanowieniem zastawu lub innego obciążania akcji lub udziałów.

4. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny nadzorują przypisane im w zarządzeniu branże, sektory gospodarki i podmioty oraz wykonują kompetencje Ministra wynikające z regulaminu organizacyjnego Ministerstwa wobec komórek organizacyjnych, których pracę nadzorują i którym określają zadania merytoryczne.

5. W sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra, dokumenty kierowane do Ministra powinny być zaakceptowane przez właściwych w sprawie Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty.

6. Umowy sprzedaży akcji/udziałów Skarbu Państwa, umowy związane z objęciem akcji/udziałów Skarbu Państwa w podwyższonym kapitale oraz inne umowy związane z obciążeniem akcji/udziałów spółek, w branżach innych niż wymienione w ust. 3 pkt 2, podpisują Sekretarz Stanu lub Podsekretarze Stanu, o których mowa w ust. 4.

7. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu zgodnie z wynikającym z zarządzenia podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2 i ust. 6, wykonują prawa Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa związane z:

1) wykonywaniem praw z akcji i udziałów;

2) zawieraniem i zmianą umów z doradcami na dokonanie analiz przedprywatyzacyjnych, dokonywaniem innych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem prywatyzacji spółek, przedsiębiorstw państwowych oraz zawieraniem innych umów w imieniu Skarbu Państwa;

3) rozpatrywaniem wniosków komórek organizacyjnych o udzielanie osobom trzecim zamówienia publicznego (wydatku publicznego).

8. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określają zadania merytoryczne, rozpatrują pod względem merytorycznym inne niż określone w ust. 7 pkt 3 wnioski o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wnioski o finansowanie zadań nie będących zamówieniem publicznym, a także wykonują prawa Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa do zawierania i zmiany umów w tym zakresie.

9. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu informują Ministra Skarbu Państwa o wszelkich planowanych czynnościach w zakresie rozporządzania mieniem Skarbu Państwa.

10. Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określa zadania merytoryczne, rozpatruje pod względem merytorycznym celowość wniosków komórek organizacyjnych Ministerstwa o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wniosków o finansowanie zadania nie będącego zamówieniem publicznym.

11. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonując zadania odpowiadają za zgodne z prawem i terminowe ich wykonanie.

12. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu uczestniczą w pracach zespołów międzyresortowych.

13. Minister może w formie pisemnej upoważnić Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego do prowadzenia i załatwiania spraw w jego imieniu, w tym również w sprawach zastrzeżonych zarządzeniem do jego wyłącznej kompetencji. W uzasadnionym przypadku upoważnienie takie może być wydane także innemu pracownikowi Ministerstwa Skarbu Państwa.

§ 2

1. Sekretarz Stanu Jan Bury zastępuje Ministra oraz wykonuje czynności we wskazanych przez niego sprawach z zakresu działania urzędu.

2. Sekretarz Stanu Jan Bury określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III.

3. Sekretarz Stanu nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty:

1) energetyka;

2) przemysł elektroniczny;

3) przemysł elektrotechniczny;

4) górnictwo;

5) żegluga i porty;

6) przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków;

7) budownictwo;

8) przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych;

9) przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego, z wyłączeniem spółek Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji, Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o. oraz INTRACO S.A.;

10) przedsiębiorstwa handlowe i inne, z wyłączeniem Towarzystwa Obrotu Nieruchomościami AGRO S.A.;

11) agencje przedsiębiorczości.

§ 3

1. Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II;

2) Departamentu Zastępstwa Procesowego;

3) Departamentu Prawnego.

2. Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty:

1) hutnictwo;

2) przemysł maszynowy;

3) przemysł metalowy;

4) przemysł stoczniowy;

5) KGHM Polska Miedź S.A.;

6) komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy;

7) Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji;

8) Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o.;

9) zakłady ubezpieczeń;

10) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., z wyłączeniem zadań przydzielonych Prezesowi Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. Nr 233, poz. 1569);

11) RUCH S.A.;

12) Kappa S.A.

§ 4

1. Podsekretarz Stanu Krzysztof Łaszkiewicz określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Reprywatyzacji i Rekompensat;

2) Departamentu Kontroli i Monitorowania Należności Skarbu Państwa.

2. Podsekretarz Stanu Krzysztof Łaszkiewicz nadzoruje branżę przemysł obronny.

3. Podsekretarz Stanu Krzysztof Łaszkiewicz koordynuje zadania realizowane przez Departament Mienia Skarbu Państwa z zakresu udostępniania akcji.

4. Podsekretarz Stanu Krzysztof Łaszkiewicz koordynuje pracę delegatur terenowych Ministra Skarbu Państwa.

5. Podsekretarz Stanu Krzysztof Łaszkiewicz:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów;

4) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności;

5) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności;

6) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności.

§ 5

1. Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji I;

2) Departamentu Integracji Europejskiej i Pomocy Publicznej.

2. Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty:

1) przemysł koksowniczy;

2) Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (w zakresie prywatyzacji);

3) przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel);

4) przemysł naftowy;

5) przemysł wydobywczy i kopalin;

6) transport;

7) przemysł środków transportu.

3. Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich.

§ 6

1. Podsekretarz Stanu Joanna Schmid określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji IV.

2. Podsekretarz Stanu Joanna Schmid nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty:

1) bankowość;

2) instytucje rynku finansowego i kapitałowego, z wyłączeniem Kappa S.A.;

3) telekomunikacja;

4) fundacje;

5) hodowla zwierząt i uprawa roślin;

6) uzdrowiska;

7) przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa;

8) przemysł spirytusowy;

9) przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego;

10) przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego;

11) przemysł drzewny i papierniczy;

12) przemysł meblowy;

13) przemysł odzieżowy;

14) przemysł surowców odzieżowych;

15) przemysł skórzany;

16) przedsiębiorstwa turystyczne;

17) przedsiębiorstwa i jednostki usługowe, z wyłączeniem DIPSERVICE w Warszawie S.A.

§ 7

1. Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Mienia Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3;

2) Departamentu Analiz;

3) Departamentu Projektów Prywatyzacyjnych.

2. Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty:

1) media;

2) wydawnictwa i poligrafia;

3) chemia ciężka;

4) przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych;

5) przemysł cukrowniczy;

6) wyścigi konne;

7) gry losowe i zakłady wzajemne;

8) BBI Capital NFI S.A. i spółki uczestniczące w programie NFI;

9) Centrum Bankowo-Finansowe S.A.;

10) INTRACO S.A.;

11) Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami AGRO S.A.;

12) DIPSERVICE w Warszawie S.A.;

13) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

14) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.;

15) Mennica Polska S.A.;

16) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., w zakresie zadań przydzielonych Prezesowi Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. Nr 233, poz. 1569).

3. Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz nadzoruje prowadzone procesy prywatyzacji oraz koordynuje nadzór właścicielski poprzez przygotowywanie standardów i wytycznych w tym zakresie.

§ 8

Dyrektor Generalny Grzegorz Borowiec określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę w szczególności dla następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Departamentu Budżetu i Finansów;

2) Biura Kadr i Szkolenia;

3) Biura Informatyki;

4) Biura Dyrektora Generalnego.

§ 9

1. Podział branżowy pomiędzy Departamenty Ministerstwa przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Strukturę organizacyjną Ministerstwa przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 10

Traci moc zarządzenie nr 28 z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Aleksander Grad

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1601).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1271, Nr 220, poz. 1600 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.

Załącznik 1. [PODZIAŁ BRANŻOWY POMIĘDZY DEPARTAMENTY MINISTERSTWA]

Załączniki do zarządzenia nr 3 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 12 stycznia 2010 r. (poz. 1)

Załącznik nr 1

PODZIAŁ BRANŻOWY POMIĘDZY DEPARTAMENTY MINISTERSTWA

1. Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji I

1) przemysł koksowniczy;

2) Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (w zakresie prywatyzacji);

3) przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel);

4) przemysł naftowy;

5) chemia ciężka;

6) przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych;

7) przemysł wydobywczy i kopalin;

8) transport;

9) przemysł środków transportu;

10) komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy;

11) Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o.;

12) Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

2. Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II

1) hutnictwo, z wyłączeniem spółek Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. oraz Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.;

2) przemysł metalowy;

3) przemysł maszynowy;

4) przemysł stoczniowy;

5) KGHM Polska Miedź S.A.;

6) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.;

7) Mennica Polska S.A.;

8) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.;

9) Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji;

10) Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o.;

11) bankowość;

12) instytucje rynku finansowego i kapitałowego;

13) zakłady ubezpieczeń;

14) gry losowe i zakłady wzajemne;

15) wyścigi konne;

16) fundacje;

17) Centrum Bankowo-Finansowe S.A.;

18) INTRACO S.A.;

19) Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami AGRO S.A.;

20) DIPSERVICE w Warszawie S.A.;

21) media;

22) wydawnictwa i poligrafia;

23) RUCH S.A.;

24) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

25) POL-DRÓG CHOJNICE sp. z o.o.;

26) Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych sp. z o.o.;

27) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. w Miechowie;

28) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych sp. z o.o.;

29) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROMOS sp. z o.o.;

30) Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych ELTOR – Warszawa sp. z o.o.;

31) ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ S.A.;

32) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim sp. z o.o.;

33) Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o.

3. Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III

1) energetyka;

2) przemysł elektroniczny;

3) przemysł elektrotechniczny;

4) górnictwo;

5) żegluga i porty;

6) przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków;

7) przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych;

8) przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego z wyłączeniem Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji, Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o. oraz INTRACO S.A.;

9) przedsiębiorstwa handlowe i inne, z wyłączeniem Towarzystwa Obrotu Nieruchomościami AGRO S.A.;

10) budownictwo, z wyłączeniem: POL-DRÓG CHOJNICE sp. z o.o., Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. w Miechowie, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROMOS sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót Instalacyjnych ELTOR – Warszawa sp. z o.o., ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim sp. z o.o. oraz Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o.;

11) agencje przedsiębiorczości.

4. Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji IV

1) hodowla zwierząt i uprawa roślin;

2) uzdrowiska;

3) przemysł cukrowniczy;

4) przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa;

5) przemysł spirytusowy;

6) przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego;

7) przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego;

8) przemysł drzewny i papierniczy;

9) przemysł meblowy;

10) przemysł odzieżowy;

11) przemysł surowców odzieżowych;

12) przemysł skórzany;

13) przemysł obronny;

14) telekomunikacja;

15) przedsiębiorstwa turystyczne;

16) przedsiębiorstwa i jednostki usługowe, z wyłączeniem DIPSERVICE w Warszawie S.A.

5. Departament Mienia Skarbu Państwa – BBI Capital NFI S.A. i spółki uczestniczące w programie NFI.


Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-15
  • Data wejścia w życie: 2010-01-12
  • Data obowiązywania: 2010-03-15
  • Dokument traci ważność: 2010-10-06

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA