REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 3 poz. 6

ZARZĄDZENIE Nr 43 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 12 października 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 40 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sekretarz Stanu Jan Bury nadzoruje branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w § 6 ust. 2 poza Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. i Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. oraz w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia):

1) energetykę;

2) przemysł elektroniczny;

3) przemysł elektrotechniczny;

4) górnictwo;

5) przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków;

6) budownictwo;

7) przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych;

8) przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego, z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji i Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o.;

9) agencje przedsiębiorczości;

10) przedsiębiorstwa handlowe i inne;

11) przemysł koksowniczy;

12) przemysł wydobywczy i kopalin;

13) telekomunikacja.”;

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski nadzoruje podmioty określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, z wyłączeniem: EUROLOT S.A. w Warszawie, Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., Ciech S.A., Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. oraz Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o.”;

3) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski nadzoruje następujące branże i sektory gospodarki (z wyłączeniem podmiotów określonych w § 6 ust. 2, poza: Przedsiębiorstwem Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o., LOTOS PETROBALTIC S.A., Siarkopol Gdańsk S.A.):

1) przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel);

2) przemysł naftowy;

3) przemysł obronny;

4) transport;

5) przemysł środków transportu;

6) żegluga i porty.”;

4) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz nadzoruje spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%, z wyłączeniem: Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o., LOTOS PETROBALTIC S.A., Siarkopol Gdańsk S.A., Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. i Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.”;

5) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia poza Ciech S.A.):

1) media;

2) przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych;

3) Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (w zakresie prywatyzacji);

4) hodowla zwierząt i uprawa roślin;

5) uzdrowiska;

6) przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa;

7) przemysł spirytusowy;

8) przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego;

9) przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego;

10) przemysł drzewny i papierniczy;

11) przemysł meblowy;

12) przemysł odzieżowy;

13) przemysł surowców odzieżowych;

14) przemysł skórzany;

15) przedsiębiorstwa turystyczne;

16) przedsiębiorstwa i jednostki usługowe;

17) zarządzanie nieruchomościami;

18) wydawnictwa i poligrafia;

19) przemysł cukrowniczy;

20) chemia ciężka;

21) wyścigi konne;

22) gry losowe i zakłady wzajemne;

23) fundacje;

24) Bank Gospodarstwa Krajowego;

25) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

26) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.;

27) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., w zakresie zadań przydzielonych Prezesowi Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. Nr 233, poz. 1569).”;

6) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Aleksander Grad

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 216, poz. 1601).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1271, Nr 220, poz. 1600 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706.

Załącznik 1.

Załączniki do zarządzenia nr 43 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 12 października 2010 r. (poz. 6)

Załącznik nr 1

„Załącznik nr 1

LISTA SPÓŁEK KLUCZOWYCH, NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT SPÓŁEK KLUCZOWYCH I

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

1

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Warszawa

2

Bank Gospodarstwa Krajowego

Warszawa

3

Bumar Sp. z o.o.

Warszawa

4

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Warszawa

5

Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk

6

KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin

7

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Warszawa

8

LOTOS PETROBALTIC S.A.

Gdańsk

9

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Warszawa

10

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Warszawa

11

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Płock

12

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Warszawa

13

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Warszawa

14

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

Warszawa

15

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.

Płock

16

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o.

Gdańsk

17

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Warszawa

18

Siarkopol Gdańsk S.A.

Gdańsk

19

TAURON Polska Energia S.A.

Katowice

20

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Warszawa

21

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Szczecin

22

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Gdańsk

23

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Gdynia

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

„Załącznik nr 3

Lista branż i podmiotów w nadzorze Departamentu Nadzoru Właścicielskiego,
z wyłączeniem podmiotów określonych w § 6 ust. 2 niniejszego zarządzenia

1. Górnictwo, z wyłączeniem:

– Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM sp. z o.o. w Dzierżoniowie,

– Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach S.A.

2. Przemysł koksowniczy.

3. Przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), z wyłączeniem:

– Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie,

– Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

4. Przemysł naftowy, z wyłączeniem:

– Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku,

– LOTOS PETROBALTIC S.A. w Gdańsku,

– Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o. w Gdańsku,

– Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. w Płocku,

– Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku.

5. Przemysł obronny, z wyłączeniem:

– Bumar sp. z o.o. w Warszawie,

– HSW Zakład Zespołów Napędowych Sp. z o.o. w Stalowej Woli,

– Unimor Radiocom sp. z o.o. w Gdańsku,

– Zakład Narzędziowy w Świdniku sp. z o.o. w Świdniku,

– Zakład Utrzymania Ruchu „PZL-Mielec” sp. z o.o.

6. Telekomunikacja.

7. Chemia ciężka, z wyłączeniem: Ciech S.A. w Warszawie.

8. Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem: Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. w Bydgoszczy.

9. Przemysł wydobywczy i kopalin, z wyłączeniem:

– Kopalnia Siarki Machów S.A. w Tarnobrzegu,

– Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie sp. z o.o. w Wilkowie.

10. Transport, z wyłączeniem:

– POLMOZBYT w Białymstoku sp. z o.o.,

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ sp. z o.o. w Nowym Targu.

11. Przemysł środków transportu, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PSK Rzeszów sp. z o.o. w Rzeszowie,

– Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. w Warszawie.

12. Komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy, z wyłączeniem:

– Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w Warszawie,

– EUROLOT S.A. w Warszawie.

13. Hutnictwo, z wyłączeniem:

– Towarzystwo Finansowe SILESIA sp. z o.o. w Katowicach,

– Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Katowicach.

14. Przemysł stoczniowy.

15. Bankowość, z wyłączeniem:

– Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,

– Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

16. Przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych, z wyłączeniem:

– Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC w Bolesławcu sp. z o.o.,

– Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A. w Suchedniowie.

17. Przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego.

18. Instytucje rynku finansowego i kapitałowego, z wyłączeniem:

– Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

– Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

19. Gry losowe i zakłady wzajemne, z wyłączeniem Totalizator Sportowy sp. z o.o. w Warszawie.

20. Wyścigi konne.

21. Fundacje.

22. Media.

23. Wydawnictwa i poligrafia, z wyłączeniem Przedsiębiorstwo Wydawnicze RZECZPOSPOLITA S.A. w Warszawie.

24. Budownictwo, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie sp. z o.o.,

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 sp. z o.o. w Szczecinie,

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A. w Sopocie,

– Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Szczecin sp. z o.o. w Szczecinie.

25. Energetyka, z wyłączeniem:

– TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach,

– PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie,

– Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie,

– Huta Kościuszko S.A. w Chorzowie.

26. Przemysł elektroniczny, z wyłączeniem:

– Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR sp. z o.o. w Gdańsku,

– PRUMEL sp. z o.o. w Pruszkowie,

– UNITRA-UNIZET sp. z o.o. w Warszawie,

– UNICON sp. z o.o. w Białogardzie.

27. Przemysł elektrotechniczny, z wyłączeniem:

– Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego sp. z o.o. w Krakowie,

– Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. w Warszawie.

28. Przemysł metalowy.

29. Przemysł maszynowy, z wyłączeniem:

– H. Cegielski – POZNAŃ S.A. w Poznaniu,

– Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. w Poznaniu,

– Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. w Kraśniku.

30. Żegluga i porty, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PORT RYBACKI GRYF sp. z o.o. w Szczecinie,

– Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich SZKUNER sp. z o.o. we Władysławowie,

– Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu,

– Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie,

– Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku,

– Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni.

31. Przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, z wyłączeniem Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. w Warszawie.

32. Przedsiębiorstwa handlowe i inne, z wyłączeniem:

– HUTMAR S.A. w Częstochowie,

– SUPON w Katowicach sp. z o.o.

33. Zarządzanie nieruchomościami.

34. Agencje przedsiębiorczości.

35. Hodowla zwierząt i uprawa roślin.

36. Uzdrowiska.

37. Przemysł cukrowniczy.

38. Przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa, z wyłączeniem Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku sp. z o.o.

39. Przemysł spirytusowy.

40. Przemysł spożywczy, z wyłączeniem:

– Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o.,

– Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w Szczecinie,

– Mleczarnia Naramowice sp. z o.o. w Poznaniu,

– Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A.,

– Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie sp. z o.o.

41. Przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego.

42. Przemysł drzewny i papierniczy, z wyłączeniem WITAR S.A. w Gądkach.

43. Przemysł meblowy.

44. Przemysł odzieżowy, z wyłączeniem Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego LIDO sp. z o.o. w Łodzi.

45. Przemysł surowców odzieżowych, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX S.A. w Zambrowie,

– Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi.

46. Przemysł skórzany.

47. Przedsiębiorstwa turystyczne, z wyłączeniem:

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach,

– Centrum-Hotele sp. z o.o. w Łodzi,

– Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach,

– Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. w Łodzi.

48. Przedsiębiorstwa i jednostki usługowe, z wyłączeniem:

– Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie,

– COBRABID sp. z o.o. w Warszawie,

– Łódzkie Centrum Filmowe sp. z o.o. w Łodzi.

49. Przedsiębiorstwa państwowe, z wyłączeniem:

– SPHW w Warszawie,

– Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Warszawie,

– Centrala Nasienna w Warszawie,

– Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe HOLBUD w Warszawie.”.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-08
  • Data wejścia w życie: 2010-10-12
  • Data obowiązywania: 2010-10-12
  • Dokument traci ważność: 2011-11-22

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA