REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 3 poz. 5

ZARZĄDZENIE Nr 40 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 6 października 2010 r.

w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad określa zadania merytoryczne i nadzoruje prace następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Gabinetu Politycznego;

2) Biura Ministra.

2. Ministrowi Skarbu Państwa, zwanemu dalej Ministrem, podlega bezpośrednio Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.4))

3. Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzega się:

1) powoływanie i odwoływanie organów spółek i podmiotów;

2) w branżach: telekomunikacja, ubezpieczenia, bankowość, instytucje rynku finansowego i kapitałowego, przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), przemysł naftowy, energetyka:

a) podpisywanie w imieniu Skarbu Państwa umów sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umów związanych z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz innych umów związanych z obciążeniem akcji/udziałów spółek,

b) wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa związanych z:

– zbyciem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– wydzierżawieniem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– ustanowieniem użytkowania przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– łączeniem, przekształcaniem lub podziałem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

– ustanowieniem zastawu lub innego obciążania akcji lub udziałów.

4. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny nadzorują przypisane im w niniejszym zarządzeniu branże, sektory gospodarki i podmioty oraz wykonują kompetencje Ministra wynikające z regulaminu organizacyjnego Ministerstwa wobec komórek organizacyjnych, których pracę nadzorują i którym określają zadania merytoryczne.

5. W sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra, dokumenty kierowane do Ministra powinny być zaakceptowane przez właściwych w sprawie Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty.

6. Umowy sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umowy związane z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz inne umowy związane z obciążeniem akcji/udziałów spółek, w branżach innych niż wymienione w ust. 3 pkt 2, podpisują według właściwości Sekretarz Stanu lub Podsekretarze Stanu, o których mowa w ust. 4, zgodnie z wynikającym z niniejszego zarządzenia podziałem na nadzorowane branże i podmioty lub upoważnieni w sposób określony w ust. 13.

7. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu zgodnie z wynikającym z zarządzenia podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2 i ust. 6, wykonują uprawnienia Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa związane z:

1) wykonywaniem praw z akcji i udziałów;

2) zawieraniem i zmianą umów z doradcami na dokonanie analiz przedprywatyzacyjnych, dokonywaniem innych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem prywatyzacji spółek, przedsiębiorstw państwowych oraz zawieraniem innych umów w imieniu Skarbu Państwa;

3) rozpatrywaniem wniosków komórek organizacyjnych o udzielanie osobom trzecim zamówienia publicznego (wydatku publicznego).

8. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określają zadania merytoryczne, rozpatrują pod względem merytorycznym inne niż określone w ust. 7 pkt 3 wnioski o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wnioski o finansowanie zadań nie będących zamówieniem publicznym, a także wykonują prawa Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa do zawierania i zmiany umów w tym zakresie.

9. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu informują Ministra o wszelkich planowanych czynnościach w zakresie rozporządzania mieniem Skarbu Państwa.

10. Dyrektor Generalny w zakresie zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, dla których określa zadania merytoryczne, rozpatruje pod względem merytorycznym celowość wniosków komórek organizacyjnych Ministerstwa o udzielenie osobom trzecim zamówienia publicznego oraz wniosków o finansowanie zadania nie będącego zamówieniem publicznym.

11. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonując zadania odpowiadają za zgodne z prawem i terminowe ich wykonanie.

12. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu uczestniczą w pracach zespołów międzyresortowych.

13. Minister może, w formie wymaganej przepisami prawa, upoważnić Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego do prowadzenia i załatwiania spraw w jego imieniu, w tym również w sprawach zastrzeżonych zarządzeniem do jego wyłącznej kompetencji. W uzasadnionym przypadku upoważnienie takie może być wydane także innemu pracownikowi Ministerstwa Skarbu Państwa.

§ 2

1. Sekretarz Stanu Jan Bury zastępuje Ministra oraz wykonuje czynności we wskazanych przez niego sprawach z zakresu działania urzędu.

2. Sekretarz Stanu Jan Bury określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę Departamentu Nadzoru Właścicielskiego. Listę branż i podmiotów nadzorowanych przez Departament Nadzoru Właścicielskiego określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Sekretarz Stanu Jan Bury nadzoruje branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w § 6 ust. 2 oraz w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia):

1) energetykę;

2) przemysł elektroniczny;

3) przemysł elektrotechniczny;

4) górnictwo;

5) przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków;

6) budownictwo;

7) przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych;

8) przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego, z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji, Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o. oraz INTRACO S.A.,

9) agencje przedsiębiorczości;

10) przedsiębiorstwa handlowe i inne, z wyłączeniem Towarzystwa Obrotu Nieruchomościami AGRO S.A.;

11) przemysł koksowniczy;

12) przemysł wydobywczy i kopalin;

13) telekomunikacja.

4. Sekretarz Stanu Jan Bury koordynuje nadzór właścicielski, poprzez przygotowywanie standardów i wytycznych w tym zakresie.

§ 3

1. Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Spółek Kluczowych;

2) Departamentu Prawnego i Procesowego;

3) Biura Kontroli.

2. Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w § 6 ust. 2 oraz w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia poza: EUROLOT S.A. w Warszawie, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oraz Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.):

1) przemysł maszynowy;

2) przemysł metalowy;

3) przemysł stoczniowy;

4) komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy;

5) hutnictwo;

6) KGHM Polska Miedź S.A.;

7) Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji;

8) Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o.;

9) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., z wyłączeniem zadań przydzielonych Prezesowi Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. Nr 233, poz. 1569).

2. Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik koordynuje pracę delegatur terenowych Ministra Skarbu Państwa.

3. Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik koordynuje prowadzone w Ministerstwie procesy legislacyjne.

4. Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje prowadzone postępowania likwidacyjne i upadłościowe wobec spółek z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych.

5. Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów.

§ 4

1. Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Restrukturyzacji;

2) Departamentu Integracji Europejskiej i Pomocy Publicznej.

2. Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski nadzoruje podmioty określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, z wyłączeniem: EUROLOT S.A. w Warszawie, Polskich Linii Lotniczych LOT S.A., Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. oraz Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o.

3. Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski nadzoruje następujące branże i sektory gospodarki (z wyłączeniem podmiotów określonych w § 6 ust. 2):

1) przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel);

2) przemysł naftowy;

3) przemysł obronny;

4) transport;

5) przemysł środków transportu;

6) żegluga i porty.

4. Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich.

5. Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski nadzoruje prowadzone procesy restrukturyzacyjne, przygotowujące spółki z udziałem Skarbu Państwa do prywatyzacji.

6. Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski nadzoruje prowadzone procesy realizacji wniosków organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie zbycia nieodpłatnie części lub wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa akcji albo udziałów spółki spełniającej ustawowe przesłanki komunalizacji.

7. Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski nadzoruje prace związane z budową terminala LNG w Świnoujściu.

§ 5

1. Podsekretarz Stanu Krzysztof Walenczak określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Rynków Kapitałowych;

2) Departamentu Relacji Inwestorskich.

2. Podsekretarz Stanu Krzysztof Walenczak nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w § 6 ust. 2 oraz w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia):

1) bankowość, z wyłączeniem Banku Gospodarstwa Krajowego;

2) instytucje rynku finansowego i kapitałowego;

3) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

3. Podsekretarz Stanu Krzysztof Walenczak nadzoruje procesy prywatyzacyjne prowadzone za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz koordynuje współpracę z firmami doradczymi i inwestorami.

4. Podsekretarz Stanu Krzysztof Walenczak nadzoruje wybrane projekty prywatyzacyjne wskazane przez Ministra Skarbu Państwa.

§ 6

1. Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Prywatyzacji;

2) Departamentu Mienia Skarbu Państwa;

3) Departamentu Analiz;

4) Departamentu Reprywatyzacji i Rekompensat.

2. Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz nadzoruje spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%.

3. Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia):

1) media;

2) przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych;

3) Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (w zakresie prywatyzacji);

4) hodowla zwierząt i uprawa roślin;

5) uzdrowiska;

6) przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa;

7) przemysł spirytusowy;

8) przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego;

9) przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego;

10) przemysł drzewny i papierniczy;

11) przemysł meblowy;

12) przemysł odzieżowy;

13) przemysł surowców odzieżowych;

14) przemysł skórzany;

15) przedsiębiorstwa turystyczne;

16) przedsiębiorstwa i jednostki usługowe;

17) wydawnictwa i poligrafia;

18) przemysł cukrowniczy;

19) chemia ciężka;

20) wyścigi konne;

21) gry losowe i zakłady wzajemne;

22) fundacje;

23) Bank Gospodarstwa Krajowego;

24) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

25) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.;

26) Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami AGRO S.A.;

27) INTRACO S.A.;

28) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., w zakresie zadań przydzielonych Prezesowi Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. Nr 233, poz. 1569).

4. Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz nadzoruje prowadzone procesy prywatyzacji, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 i 4.

§ 7

1. Dyrektor Generalny Grzegorz Borowiec określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę w szczególności dla następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Departamentu Budżetu i Finansów;

2) Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi;

3) Biura Dyrektora Generalnego.

2. Dyrektor Generalny Grzegorz Borowiec:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności.

§ 8

1. Przypisanie branż i spółek do Departamentów Ministerstwa przedstawiają załączniki nr 1–3 do zarządzenia.

2. Strukturę organizacyjną Ministerstwa przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 9

Traci moc zarządzenie nr 37 Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 września 2010 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Aleksander Grad

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 216, poz. 1601).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1271, Nr 220, poz.1600 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161 poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706.

4) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375.

Załącznik 1. [LISTA SPÓŁEK KLUCZOWYCH, NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT SPÓŁEK KLUCZOWYCH]

Załączniki do zarządzenia nr 40 Ministra Skarbu
Państwa z dnia 6 października 2010 r. (poz. 5)

Załącznik nr 1

LISTA SPÓŁEK KLUCZOWYCH, NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT SPÓŁEK KLUCZOWYCH

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

1

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Warszawa

2

Bank Gospodarstwa Krajowego

Warszawa

3

Bumar Sp. z o.o.

Warszawa

4

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Warszawa

5

Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk

6

KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin

7

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Warszawa

8

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Warszawa

9

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Warszawa

10

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Płock

11

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Warszawa

12

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Warszawa

13

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

Warszawa

14

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.

Płock

15

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Warszawa

16

TAURON Polska Energia S.A.

Katowice

17

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Warszawa

18

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Szczecin

19

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Gdańsk

20

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Gdynia

Załącznik 2. [LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI]

Załącznik nr 2

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach S.A.

Katowice

2

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

3

Centrala Nasienna w Warszawie (komercjalizacja)

Warszawa

4

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.

Warszawa

5

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Sp. z o.o.

Kraków

6

Centrum-Hotele Sp. z o.o.

Łódź

7

Ciech S.A.

Warszawa

8

Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

9

EUROLOT S.A. w Warszawie

Warszawa

10

FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH – KRAŚNIK S.A.

Kraśnik

11

Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

Gdańsk

12

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Gliwice

13

H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Poznań

14

HSW Zakład Zespołów Napędowych Sp. z o.o.

Stalowa Wola

15

Huta „Kościuszko” S.A.

Chorzów

16

HUTMAR S.A.

Częstochowa

17

Kopalnia Siarki „MACHÓW” S.A.

Tarnobrzeg

18

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie Sp. z o.o.

Wilków

 

1

2

3

19

Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o.

Kraków

20

Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o.

Łódź

21

Mleczarnia Naramowice Sp. z o.o.

Poznań

22

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Warszawie (komercjalizacja)

Warszawa

23

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A.

Płock

24

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

25

POLMOZBYT w Białymstoku Sp. z o.o.

Białystok

26

Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Kołobrzeg

27

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Warszawa

28

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

29

PRUMEL Spółka z o.o.

Pruszków

30

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „HOLBUD” w Warszawie

Warszawa

31

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A.

Sopot

32

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecin

33

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie Sp. z o.o.

Tczew

34

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

35

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK Rzeszów” Sp. z o.o.

Rzeszów

36

Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku Sp. z o.o.

Otwock

37

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ Sp. z o.o.

Nowy Targ

38

Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „SZKUNER” Sp. z o.o.

Władysławowo

39

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.

Szczecin

40

Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX S.A.

Zambrów

41

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Szczecin Sp. z o.o.

Szczecin

42

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

43

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” S.A.

Warszawa

44

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

45

Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Warszawie (komercjalizacja)

Warszawa

46

SUPON w Katowicach Sp. z o.o.

Katowice

47

Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.

Szczecin

48

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

Katowice

49

UNISON Sp. z o.o.

Białogard

50

Unimor Radiocom Sp. z o.o.

Gdańsk

51

UNITRA-UNIZET Sp. z o.o.

Warszawa

52

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Warszawa

53

WITAR S.A.

GĄDKI

54

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

55

WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED Sp. z o.o.

Warszawa

56

Zakład Narzędziowy w Świdniku Sp. z o.o.

Świdnik

57

Zakład Utrzymania Ruchu „PZL-Mielec” Sp. z o.o.

Mielec

58

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

59

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM Sp. z o.o.

Dzierżoniów

60

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego LIDO Sp. z o.o.

Łódź

61

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.

Piła

62

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

63

Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A.

Lublin

64

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A.

Kielce

65

Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A.

Suchedniów

Załącznik 3. [Lista branż i podmiotów w nadzorze Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, z wyłączeniem podmiotów określonych w § 6 ust. 2 niniejszego zarządzenia]

Załącznik nr 3

Lista branż i podmiotów w nadzorze Departamentu Nadzoru Właścicielskiego,
z wyłączeniem podmiotów określonych w § 6 ust. 2 niniejszego zarządzenia

1. Górnictwo, z wyłączeniem:

– Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM sp. z o.o. w Dzierżoniowie,

– Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach S.A.

2. Przemysł koksowniczy.

3. Przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), z wyłączeniem:

– Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie,

– Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

4. Przemysł naftowy, z wyłączeniem:

– Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku,

– Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A. w Płocku,

– Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. w Płocku.

5. Przemysł obronny, z wyłączeniem:

– Bumar sp. z o.o. w Warszawie,

– HSW Zakład Zespołów Napędowych Sp. z o.o. w Stalowej Woli,

– Unimor Radiocom sp. z o.o. w Gdańsku,

– Zakład Narzędziowy w Świdniku sp. z o.o. w Świdniku,

– Zakład Utrzymania Ruchu „PZL-Mielec” sp. z o.o.

6. Telekomunikacja.

7. Chemia ciężka, z wyłączeniem: Ciech S.A. w Warszawie.

8. Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem: Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. w Bydgoszczy.

9. Przemysł wydobywczy i kopalin, z wyłączeniem:

– Kopalnia Siarki Machów S.A. w Tarnobrzegu,

– Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie sp. z o.o. w Wilkowie.

10. Transport, z wyłączeniem:

– POLMOZBYT w Białymstoku sp. z o.o.,

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ sp. z o.o. w Nowym Targu.

11. Przemysł środków transportu, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PSK Rzeszów sp. z o.o. w Rzeszowie,

– Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. w Warszawie.

12. Komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy, z wyłączeniem:

– Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w Warszawie,

– EUROLOT S.A. w Warszawie.

13. Hutnictwo, z wyłączeniem:

– Towarzystwo Finansowe SILESIA sp. z o.o. w Katowicach,

– Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Katowicach.

14. Przemysł stoczniowy.

15. Bankowość, z wyłączeniem:

– Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,

– Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

16. Przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych, z wyłączeniem:

– Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC w Bolesławcu sp. z o.o.,

– Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A. w Suchedniowie.

17. Przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego.

18. Instytucje rynku finansowego i kapitałowego, z wyłączeniem:

– Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

– Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

19. Gry losowe i zakłady wzajemne, z wyłączeniem Totalizator Sportowy sp. z o.o. w Warszawie.

20. Wyścigi konne.

21. Fundacje.

22. Media.

23. Wydawnictwa i poligrafia,
z wyłączeniem Przedsiębiorstwo Wydawnicze RZECZPOSPOLITA S.A. w Warszawie.

24. Budownictwo, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie sp. z o.o.,

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 sp. z o.o. w Szczecinie,

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A. w Sopocie,

– Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Szczecin sp. z o.o. w Szczecinie.

25. Energetyka, z wyłączeniem:

– TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach,

– PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie,

– Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie,

– Huta Kościuszko S.A. w Chorzowie.

26. Przemyśl elektroniczny, z wyłączeniem:

– Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR sp. z o.o. w Gdańsku,

– PRUMEL sp. z o.o. w Pruszkowie,

– UNITRA-UNIZET sp. z o.o. w Warszawie,

– UNICON sp. z o.o. w Białogardzie.

27. Przemysł elektrotechniczny, z wyłączeniem:

– Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego sp. z o.o. w Krakowie,

– Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. w Warszawie.

28. Przemysł metalowy.

29. Przemysł maszynowy, z wyłączeniem:

– H. Cegielski – POZNAŃ S.A. w Poznaniu,

– Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. w Poznaniu,

– Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. w Kraśniku.

30. Żegluga i porty, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PORT RYBACKI GRYF sp. z o.o. w Szczecinie,

– Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich SZKUNER sp. z o.o. we Władysławowie,

– Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu,

– Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie,

– Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku,

– Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni.

31. Przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków,
z wyłączeniem Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. w Warszawie.

32. Przedsiębiorstwa handlowe i inne, z wyłączeniem:

– HUTMAR S.A. w Częstochowie,

– SUPON w Katowicach sp. z o.o.

33. Zarządzanie nieruchomościami.

34. Agencje przedsiębiorczości.

35. Hodowla zwierząt i uprawa roślin.

36. Uzdrowiska.

37. Przemysł cukrowniczy.

38. Przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa, z wyłączeniem Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku sp. z o.o.

39. Przemysł spirytusowy.

40. Przemysł spożywczy, z wyłączeniem:

– Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o.,

– Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w Szczecinie,

– Mleczarnia Naramowice sp. z o.o. w Poznaniu,

– Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A.,

– Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie sp. z o.o.

41. Przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego.

42. Przemysł drzewny i papierniczy, z wyłączeniem WITAR S.A. w Gądkach.

43. Przemysł meblowy.

44. Przemyśl odzieżowy, z wyłączeniem Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego LIDO sp. z o.o. w Łodzi.

45. Przemysł surowców odzieżowych, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX S.A. w Zambrowie,

– Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi.

46. Przemysł skórzany.

47. Przedsiębiorstwa turystyczne, z wyłączeniem:

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach,

– Centrum-Hotele sp. z o.o. w Łodzi,

– Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach,

– Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. w Łodzi.

48. Przedsiębiorstwa i jednostki usługowe, z wyłączeniem:

– Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie,

– COBRABID sp. z o.o. w Warszawie,

– Łódzkie Centrum Filmowe sp. z o.o. w Łodzi.

49. Przedsiębiorstwa państwowe, z wyłączeniem:

– SPHW w Warszawie,

– Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Warszawie,

– Centrala Nasienna w Warszawie,

– Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe HOLBUD w Warszawie.

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-08
  • Data wejścia w życie: 2010-10-06
  • Data obowiązywania: 2011-11-03
  • Dokument traci ważność: 2011-11-22
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA