REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 4 poz. 7

ZARZĄDZENIE Nr 52 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 30 listopada 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 40 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa, zmienionym zarządzeniem nr 43 Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 października 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 3 punkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) budownictwo z wyłączeniem BUDEXPO sp. z o.o.”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w § 6 ust. 2 oraz w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia poza: EUROLOT S.A. w Warszawie, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., LOT CARGO S.A., Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oraz Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.):

1) przemysł maszynowy;

2) przemysł metalowy;

3) przemysł stoczniowy;

4) komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy;

5) hutnictwo;

6) KGHM Polska Miedź S.A.;

7) Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji;

8) Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o.;

9) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., z wyłączeniem zadań przydzielonych Prezesowi Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. Nr 233, poz. 1569).”;

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski nadzoruje podmioty określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, z wyłączeniem: EUROLOT S.A. w Warszawie, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w Warszawie, LOT CARGO S.A. w Warszawie, Ciech S.A. w Warszawie, Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie, Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. w Katowicach, Centrum – Hotele sp. z o.o. w Łodzi, Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach, Łódzkie Centrum Filmowe sp. z o.o. w Łodzi, Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX S.A. w Zambrowie, Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. w Łodzi, Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” S.A. w Warszawie, Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Warszawie, Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w Szczecinie, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach, Zakłady Przemyślu Dziewiarskiego LIDO sp. z o.o. w Łodzi, Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi, Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. w Lublinie, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku, Chłodnia „MORS-WOLA” sp. z o.o. w Warszawie, Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. w Bydgoszczy oraz Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie.”;

4) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski nadzoruje następujące branże i sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w § 6 ust. 2 poza: Przedsiębiorstwem Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTO-PORT” Sp. z o.o., LOTOS PETROBALTIC S.A., Siarkopol Gdańsk S.A.):

1) przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel);

2) przemysł naftowy z wyłączeniem Nafta Polska S.A. w likwidacji;

3) przemysł obronny;

4) transport;

5) przemysł środków transportu;

6) żegluga i porty;

7) BUDEXPO sp. z o.o. w Warszawie.”;

5) w § 5 ust. 2 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

„4) Jastrzębska Spółka Węglowa (w zakresie prywatyzacji);”;

6) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty (z wyłączeniem podmiotów określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia poza Ciech S.A. w Warszawie, Centrum-Hotele sp. z o.o. w Łodzi, Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach, Łódzkie Centrum Filmowe sp. z o.o. w Łodzi, Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX S.A. w Zambrowie, Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. w Łodzi, Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” S.A. w Warszawie, Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Warszawie, Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w Szczecinie, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach, Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego LIDO sp. z o.o. w Łodzi, Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi, Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. w Lublinie, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku, Chłodnia „MORS-WOLA” sp. z o.o. w Warszawie, Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. w Bydgoszczy oraz Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie):

1) media;

2) przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych;

3) hodowla zwierząt i uprawa roślin;

4) uzdrowiska;

5) przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa;

6) przemysł spirytusowy;

7) przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego;

8) przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego;

9) przemysł drzewny i papierniczy;

10) przemysł meblowy;

11) przemysł odzieżowy;

12) przemysł surowców odzieżowych;

13) przemysł skórzany;

14) przedsiębiorstwa turystyczne;

15) przedsiębiorstwa i jednostki usługowe;

16) zarządzanie nieruchomościami;

17) wydawnictwa i poligrafia;

18) przemysł cukrowniczy;

19) chemia ciężka;

20) wyścigi konne;

21) gry losowe i zakłady wzajemne;

22) fundacje;

23) Bank Gospodarstwa Krajowego;

24) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

25) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.;

26) Nafta Polska S.A. w likwidacji;

27) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., w zakresie zadań przydzielonych Prezesowi Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. Nr 233, poz. 1569).”;

7) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przypisanie branż i spółek do Departamentów Ministerstwa przedstawiają załączniki nr 1–3 i 5 do zarządzenia.”;

8) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

9) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

10) dodaje się załącznik nr 5 w treści określonej w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu

Aleksander Grad

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1601).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1271, Nr 220, poz. 1600 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706.

Załącznik 1. [Lista podmiotów nadzorowanych przez Departament Restrukturyzacji]

Załączniki do zarządzenia Nr 52 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 30 listopada 2010 r. (poz. 7)

Załącznik nr 1

„Załącznik Nr 2

Lista podmiotów nadzorowanych przez Departament Restrukturyzacji

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

1

2

3

1

Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach S.A.

Katowice

2

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

3

Centrala Nasienna w Warszawie (komercjalizacja)

Warszawa

4

Centra Iny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.

Warszawa

5

Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie Sp. z o.o.

Kraków

6

Chłodnia „MORS-WOLA” Sp. z o.o.

Warszawa

7

Centrum-Hotele Sp. z o.o.

Łódź

8

Ciech S.A.

Warszawa

9

Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

10

EUROLOT S.A. w Warszawie

Warszawa

11

FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK S.A.

Kraśnik

12

Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

Gdańsk

13

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Gliwice

14

H. CEGIELSKI - POZNAŃ S.A.

Poznań

15

HSW Zakład Zespołów Napędowych Sp. z o.o.

Stalowa Wola

16

Huta „Kościuszko” S.A.

Chorzów

17

HUTMAR S.A.

Częstochowa

18

Kopalnia Siarki „MACHÓW” S.A.

Tarnobrzeg

19

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie Sp. z o.o.

Wilków

20

Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o.

Kraków

21

LOT CARGO S.A.

Warszawa

22

Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o.

Łódź

23

Mleczarnia Naramowice Sp. z o.o.

Poznań

24

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Warszawie (komercjalizacja)

Warszawa

25

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A.

Płock

 

1

2

3

26

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

27

POLMOZBYT w Białymstoku Sp. z o.o.

Białystok

28

Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Kołobrzeg

29

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Warszawa

30

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

31

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.

Gdańsk

32

PRUMEL Spotka z o.o

Pruszków

33

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „HOLDBUD” w Warszawie

Warszawa

34

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A.

Sopot

35

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecin

36

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie Sp. z o.o.

Tczew

37

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

38

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK Rzeszów” Sp. z o.o.

Rzeszów

39

Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku Sp. z o.o.

Otwock

40

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ Sp. z o.o.

Nowy Targ

41

Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „SZKUNER” Sp. z o.o.

Władysławowo

42

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.

Szczecin

43

Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX S.A.

Zambrów

44

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Szczecin Sp. z o.o.

Szczecin

45

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

46

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” S.A.

Warszawa

47

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

48

Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Warszawie (komercjalizacja)

Warszawa

49

SUPON w Katowicach Sp. z o.o.

Katowice

50

Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.

Szczecin

51

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

Katowice

52

UNICON Sp. z o.o.

Białogard

53

Unimor Radiocom Sp. z o.o.

Gdańsk

54

UNITRA-UNIZETSp. z o.o.

Warszawa

55

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Warszawa

56

WITAR S.A.

GADKI

57

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

58

WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED Sp. z o.o.

Warszawa

59

Zakład Narzędziowy w Świdniku Sp. z o.o.

Świdnik

60

Zakład Utrzymania Ruchu „PZL-Mielec” Sp. z o.o.

Mielec

61

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

62

Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.

Bydgoszcz

63

Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A.

Nowa Sarzyna

64

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM Sp z o.o.

Dzierżoniów

65

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego LIDO Sp. z o.o.

Łódź

66

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.

Piła

67

Zakłady Sprzętu Precyzyjnego NIEWIADÓW S.A.

Ujazd

68

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

69

Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A.

Lublin

70

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A.

Kielce

71

Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A.

Suchedniów

 

Załącznik 2. [Lista branż i podmiotów w nadzorze Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, z wyłączeniem podmiotów określonych w § 6 ust. 2 niniejszego zarządzenia]

Załącznik nr 2

„Załącznik nr 3

Lista branż i podmiotów w nadzorze Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, z wyłączeniem podmiotów określonych w § 6 ust. 2 niniejszego zarządzenia

1. Agencje przedsiębiorczości.

2. Bankowość, z wyłączeniem:

– Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,

– Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

3. Budownictwo, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie sp. z o.o.,

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 sp. z o.o. w Szczecinie,

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A. w Sopocie,

– Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Szczecin sp. z o.o. w Szczecinie.

4. Chemia ciężka, z wyłączeniem Ciech S.A. w Warszawie.

5. Energetyka, z wyłączeniem:

– TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach,

– PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie,

– Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie,

– Huta Kościuszko S.A. w Chorzowie.

6. Fundacje.

7. Górnictwo, z wyłączeniem:

– Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM sp. z o.o. w Dzierżoniowie,

– Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach S.A.

8. Gry losowe i zakłady wzajemne, z wyłączeniem Totalizator Sportowy sp. z o.o. w Warszawie.

9. Hodowla zwierząt i uprawa roślin.

10. Hutnictwo, z wyłączeniem:

– Towarzystwo Finansowe SILESIA sp. z o.o. w Katowicach,

– Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Katowicach.

11. Instytucje rynku finansowego i kapitałowego, z wyłączeniem:

– Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

– Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

12. Komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy, z wyłączeniem:

– Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w Warszawie,

– EUROLOT S.A. w Warszawie,

– LOT CARGO S.A. w Warszawie.

13. Media.

14. Przedsiębiorstwa handlowe i inne, z wyłączeniem:

– HUTMAR S.A. w Częstochowie,

– SUPON w Katowicach sp. z o.o.

15. Przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego.

16. Przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa, z wyłączeniem Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku sp. z o.o.

17. Przedsiębiorstwa i jednostki usługowe, z wyłączeniem:

– Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie,

– COBRABID sp. z o.o. w Warszawie,

– Łódzkie Centrum Filmowe sp. z o.o. w Łodzi.

18. Przedsiębiorstwa państwowe, z wyłączeniem:

– SPHW w Warszawie,

– Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Warszawie,

– Centrala Nasienna w Warszawie,

– Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe HOLDBUD w Warszawie.

19. Przedsiębiorstwa turystyczne, z wyłączeniem:

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach,

– Centrum – Hotele sp. z o.o. w Łodzi,

– Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach,

– Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. w Łodzi.

20. Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem: Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. w Bydgoszczy.

21. Przemysł cukrowniczy.

22. Przemysł drzewny i papierniczy, z wyłączeniem WITAR S.A. w Gadkach.

23. Przemysł elektroniczny, z wyłączeniem:

– Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR sp. z o.o. w Gdańsku,

– PRUMEL sp. z o.o. w Pruszkowie,

– UNITRA-UNIZET sp. z o.o. w Warszawie,

– UNICON sp. z o.o. w Białogardzie.

24. Przemysł elektrotechniczny, z wyłączeniem:

– Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego sp. z o.o. w Krakowie,

– Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. w Warszawie.

25. Przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, z wyłączeniem Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. w Warszawie.

26. Przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), z wyłączeniem:

– Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie,

– Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

27. Przemysł koksowniczy.

28. Przemysł maszynowy, z wyłączeniem:

– H. Cegielski – POZNAŃ S.A. w Poznaniu,

– Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. w Poznaniu,

– Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. w Kraśniku.

29. Przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych, z wyłączeniem:

– Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC w Bolesławcu sp. z o.o.,

– Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A. w Suchedniowie.

30. Przemysł meblowy.

31. Przemysł metalowy.

32. Przemyśl mięsny i przetwórstwa mięsnego.

33. Przemyśl naftowy, z wyłączeniem:

– Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku,

– LOTOS PETROBALTIC S.A w Gdańsku,

– Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o. w Gdańsku,

– Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. w Płocku,

– Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku.

34. Przemysł obronny, z wyłączeniem:

– Bumar sp. z o.o. w Warszawie,

– HSW Zakład Zespołów Napędowych Sp. z o.o. w Stalowej Woli,

– Unimor Radiocom sp. z o.o. w Gdańsku,

– Zakład Narzędziowy w Świdniku sp. z o.o. w Świdniku,

– Zakład Utrzymania Ruchu „PZL-Mielec” sp. z o.o.,

– Zakłady Sprzętu Precyzyjnego „NIEWIADÓW” S.A. w Ujeździe.

35. Przemysł odzieżowy, z wyłączeniem Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego LIDO sp. z o.o. w Łodzi.

36. Przemysł skórzany.

37. Przemysł spirytusowy.

38. Przemysł spożywczy, z wyłączeniem:

– Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZETsp. zo.o.,

– Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w Szczecinie,

– Mleczarnia Naramowice sp. z o.o. w Poznaniu,

– Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A.,

– Centralny Ośrodek Chłodnictwa „COCH” w Krakowie sp. z o.o.,

– Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku,

– Chłodnia „MORS-WOLA” Sp. z o.o. w Warszawie.

39. Przemysł stoczniowy.

40. Przemysł surowców odzieżowych, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX S.A. w Zambrowie,

– Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi.

41. Przemysł środków transportu, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PSK Rzeszów sp. z o.o. w Rzeszowie,

– Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. w Warszawie.

42. Przemysł wydobywczy i kopalin, z wyłączeniem:

– Kopalnia Siarki Machów S.A. w Tarnobrzegu,

– Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie sp. z o.o. w Wilkowie.

43. Telekomunikacja.

44. Transport, z wyłączeniem:

– POLMOZBYT w Białymstoku sp. z o.o.,

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ sp. z o.o. w Nowym Targu.

45. Uzdrowiska.

46. Wydawnictwa i poligrafia, z wyłączeniem Przedsiębiorstwo Wydawnicze RZECZPOSPOLITA S.A. w Warszawie.

47. Wyścigi konne.

48. Zarządzanie nieruchomościami.

49. Żegluga i porty, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PORT RYBACKI GRYF sp. z o.o. w Szczecinie,

– Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich SZKUNER sp. z o.o. we Władysławowie,

– Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu,

– Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie,

– Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku,

– Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni.”.

Załącznik 3. [Lista podmiotów nadzorowanych przez Departament Rynków Kapitałowych]

Załącznik nr 3

„Załącznik nr 5

Lista podmiotów nadzorowanych przez Departament Rynków Kapitałowych

1. Elektrociepłownia Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie.

2. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance.

3. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdrój (w zakresie prywatyzacji).”

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-10
  • Data wejścia w życie: 2010-11-30
  • Data obowiązywania: 2010-11-30
  • Dokument traci ważność: 2011-11-22

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA