REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 6

ZARZĄDZENIE Nr 26
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 13 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Skarbu Państwa określający zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. W terminie 30 dni od daty wejścia w życie zarządzenia, dyrektorzy komórek organizacyjnych dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych, których kompetencje uległy zmianie, do zakresów zadań określonych w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Skarbu Państwa i po ich zaopiniowaniu pod względem formalnoprawnym przez Departament Prawny i Procesowy, przekażą je do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Skarbu Państwa.

2. W terminie 60 dni od daty wejścia w życie zarządzenia, dyrektorzy komórek organizacyjnych zobowiązani są opracować lub odpowiednio zaktualizować w uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Skarbu Państwa, szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych pracowników oraz opisy stanowisk pracy.

3. Oryginał zatwierdzonego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego przechowywany jest przez Biuro Ministra, zaś kopie przez właściwą komórkę organizacyjną, Departament Prawny i Procesowy oraz Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (kopia wraz z kompletem aktualnych zakresów czynności pracowników).

§ 3

1. Wynikające z odrębnych zarządzeń zadania, realizowane przed dniem wejścia w życie zarządzenia nr 24 prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwa Skarbu Państwa (M. P. poz. 194), przez komórki organizacyjne, które w wyniku wydania tego zarządzenia zostały zlikwidowane, wykonują, do czasu zmiany albo wydania nowych zarządzeń, komórki organizacyjne, w których zakresie działania mieści się całość lub większość tych zadań.

2. Przez realizację zadań, o których mowa w ust. 1, rozumie się również opracowanie, w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, projektów odpowiednich zarządzeń, dostosowujących obowiązujące, odrębne zarządzenia do zmian organizacyjnych wprowadzonych zarządzeniem nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwa Skarbu Państwa.

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr 39 Ministra Skarbu Państwa z dnia 5 października 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Mikołaj Budzanowski

 

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 248, poz. 1488).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1271 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 185, poz. 1092.

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA]

Załącznik do zarządzenia Nr 26 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 13 kwietnia 2012 r. (poz. 6)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA