REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 10

ZARZĄDZENIE NR 33
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 26 czerwca 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Nr 26 Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zarządzenia Nr 24 prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa (M. P. poz. 194) zmienionego zarządzeniem Nr 55 z dnia 21 czerwca 2012 r. (M. P. poz. 444).”;

2) w § 2 w pkt 3 skreśla się słowa: „delegaturę terenową Ministra”;

3) w § 4 w ust. 1 skreśla się pkt 3;

4) w § 11 po ust. 13 dodaje się ustępy 13a i 13b w brzmieniu:

„13a. Departamenty rozpatrują, w zakresie swojej właściwości, z zastrzeżeniem ust. 13b, wnioski dłużników w sprawie umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty spłaty należności Skarbu Państwa i przedkładają przygotowane stanowisko właściwemu członkowi kierownictwa nadzorującemu departament. Jeżeli wniosek dłużnika dotyczy należności, których wartość przekracza 50 000 złotych, departament może w szczególnie złożonych przypadkach skierować wniosek do rozpatrzenia przez Zespół, powołany odrębnym zarządzeniem, które określi szczegółowo tryb i zasady postępowania właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa w sprawach umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty należności Skarbu Państwa, na podstawie art. 55–57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), których wartość przekracza 50 000 złotych.

13b. W przypadkach, gdy nie można ustalić komórki właściwej do rozpatrzenia wniosku dłużnika w sprawie umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty spłaty należności Skarbu Państwa, właściwy jest Departament Nadzoru Właścicielskiego.”;

5) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§16

Departament Nadzoru Właścicielskiego

1. Departament wykonuje, zgodnie z obowiązującym w Ministerstwie podziałem branż, spółek i przedsiębiorstw państwowych następujące zadania w zakresie nadzoru właścicielskiego:

1) nadzór nad przedsiębiorstwami państwowymi, dla których Minister Skarbu Państwa jest organem założycielskim oraz wykonywanie innych czynności organu założycielskiego,

2) komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, w tym komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych w celu komunalizacji, na wniosek organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego,

3) wnoszenie przedsiębiorstw państwowych do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,

4) wykonywanie praw i obowiązków Skarbu Państwa wynikających z tytułów uczestnictwa w spółkach prawa handlowego, z zastrzeżeniem § 17 ust. 2, w szczególności:

a) wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika/akcjonariusza,

b) wykonywanie czynności związanych z realizacją praw i obowiązków wspólnika/akcjonariusza, w szczególności związanych z powoływaniem członków organów spółek, zatwierdzaniem sprawozdań finansowych, podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji/udziałów, wniesieniem akcji/udziałów do innego podmiotu tytułem aportu, podziałem, łączeniem i przekształcaniem spółek,

c) monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek;

5) współpraca z przedstawicielami Skarbu Państwa w radach nadzorczych;

6) kwalifikacja przedsiębiorstw państwowych do komercjalizacji oraz spółek do prywatyzacji;

7) przeprowadzenie okresowych inwentaryzacji akcji i udziałów Skarbu Państwa w spółkach kapitałowych;

8) opiniowanie, pod względem merytorycznym, wniosków o udzielenie pomocy publicznej oraz wniosków o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną składanych przez nadzorowane podmioty;

9) realizacja zadań Ministra Skarbu Państwa wynikających z art. 50 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) polegających na przekazywaniu części lub wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa akcji albo udziałów spółek.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, nie obejmują zadań zastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych.

3. Departament prowadzi bazy danych dotyczące nadzorowanych przedsiębiorstw i spółek oraz sporządza informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych podmiotów według zasad określonych odrębnymi zarządzeniami Ministra.

4. Departament dokonuje przekształceń w spółkę kapitałową samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej albo wojewoda.

5. Departament wykonuje zadania Ministra związane z prywatyzacją bezpośrednią w następującym zakresie:

1) wyrażanie zgody na sprzedaż przedsiębiorstwa lub jednostki badawczo-rozwojowej na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 48 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji;

2) wyrażanie zgody na wniesienie przedsiębiorstwa do spółki na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 49 ust. 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji;

3) przygotowywanie projektów wystąpień do Rady Ministrów o wydanie zezwolenia na prywatyzację bezpośrednią przedsiębiorstw państwowych, które nie spełniają ustawowych kryteriów, w procesach prywatyzacji realizowanych przez wojewodów.

4) wykonywanie praw i obowiązków wynikających z umów skutkujących i związanych z wniesieniem przedsiębiorstwa do spółki, zawartych w procesie likwidacji przedsiębiorstw państwowych w celu prywatyzacji oraz procesie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstw państwowych, oraz umarzania i zwalniania z długów wynikających z tych umów;

5) wykonywanie praw i obowiązków wynikających z umów o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania i umów sprzedaży przedsiębiorstwa, zawartych w procesie likwidacji przedsiębiorstw państwowych w celu prywatyzacji oraz w procesie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstw państwowych, w tym zwolnienie z obowiązku zapłaty opłat dodatkowych do wysokości 2/3 opłat przypadających do zapłaty w okresie pierwszych ośmiu kwartałów obowiązywania umowy o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania oraz zmniejszenie wartości przedsiębiorstwa określonej w umowie o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania i ceny określonej w umowie sprzedaży;

6) przygotowywanie decyzji w przedmiocie zwolnienia z hipoteki, wykreślenia zastawów ustanowionych dla zabezpieczenia wierzytelności Skarbu Państwa lub zwolnienia z innych zabezpieczeń wynikających z prywatyzacji bezpośredniej.

6. Departament nadzoruje realizację zobowiązań pozacenowych wynikających z umów prywatyzacyjnych i innych prowadzi ewidencję stanu ich realizacji oraz przekazuje informacje o każdorazowym niewykonaniu/ nienależytym wykonaniu ww. zobowiązań, które może rodzić skutki finansowe, w szczególności roszczenia dla Skarbu Państwa do Departamentu Budżetu i Finansów. Departament prowadzi również rejestr inwestorów niewykonujących zobowiązań pozacenowych wynikających z umów prywatyzacyjnych.

7. Departament opiniuje przygotowane przez Departament prywatyzacji projekty umów prywatyzacyjnych i aneksów do nich w zakresie zobowiązań pozacenowych, z wyłączeniem projektów umów sprzedaży akcji/ udziałów nie zawierających pozacenowych zobowiązań inwestycyjnych ani pracowniczych, przygotowanych na podstawie wzorca, o którym mowa w § 11 ust. 6, zaakceptowanego przez Departament w zakresie jego właściwości.

8. Departament wykonuje zadania Ministra dotyczące fundacji, w których Minister jest fundatorem, współfundatorem lub wykonuje funkcje ministra właściwego.

9. Departament wykonuje zadania z zakresu:

1) koordynacji pracy administratorów merytorycznych departamentów właściwych do spraw nadzoru właścicielskiego oraz prywatyzacji oraz współpracuje z biurem Dyrektora Generalnego przy merytorycznym opracowywaniu założeń do modyfikacji, testowaniu i odbiorze wykonanych modyfikacji ZSI w zakresie monitorowania i rejestrowania procesów nadzoru i prywatyzacji;

2) opracowywania projektów i koordynacji prac związanych z budową baz danych, przechowywaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych, w tym współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie zbierania, wymiany i aktualizacji informacji oraz ich przechowywania w centralnej bazie Ministerstwa;

3) przygotowywania i przekazywania na podstawie danych z ZSI zbiorczych informacji statystycznych o podmiotach nadzorowanych przez MSP na wniosek odpowiednich komórek organizacyjnych Ministerstwa.

10. Ponadto Departament:

1) inicjuje, wykonuje i koordynuje w Ministerstwie czynności związane z realizacją zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa, a w szczególności:

a) organizuje wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Ministerstwie oraz przez podległe, podporządkowane lub nadzorowane jednostki organizacyjne i przedsiębiorców,

b) planuje i nadzoruje czynności związane z obowiązkową ochroną obiektów oraz organizacją i przygotowywaniem szczególnej ochrony obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa,

c) planuje i koordynuje w Ministerstwie realizację przedsięwzięć zarządzania kryzysowego,

d) opracowuje plany oraz podejmuje czynności przygotowujące Ministerstwo oraz nadzorowanych przedsiębiorców do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

2) wykonuje zadania wynikające z kompetencji Ministra w odniesieniu do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego;”;

6) w § 17 ust. 1 pkt 2 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) przygotowuje zmiany warunków umów prywatyzacyjnych we współpracy z komórką właściwą w sprawie monitorowania należności Skarbu Państwa;”;

7) w § 17 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w stosunku do których nadzór właścicielski, na podstawie odrębnych zarządzeń Ministra, wykonują komórki organizacyjne wskazane w § 16, 18 i 19;”;

8) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Departament wykonuje zadania określone w § 16 ust. l pkt 4, 5, 7 i 8 i ust. 2–3, wobec:

1) spółek wskazanych zgodnie z obowiązującym w Ministerstwie podziałem branż, spółek i przedsiębiorstw państwowych;

2) spółek, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%, wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której spółką dominującą jest spółka, o której mowa w pkt 1.”;

9) § 20 otrzymuje brzmienie:

㤠20

Departament Restrukturyzacji

1. Departament wykonuje zadania określone w § 16 ust. 1–3, wobec:

1) spółek Skarbu Państwa wskazanych przez Ministra;

2) spółek w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 25%, wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której spółką dominującą jest spółka, o której mowa w pkt 1;

3) przedsiębiorstw państwowych i spółek nadzorowanych przez Ministra, które nie prowadzą działalności.

2. Departament wykonuje wobec spółek Skarbu Państwa wskazanych przez Ministra zadania w zakresie prowadzenia procesów restrukturyzacji, które mają przygotować spółkę do prywatyzacji.

3. Departament rozpatruje i realizuje, wnioski organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego i wnioski organów wykonawczych związków jednostek samorządu terytorialnego w sprawie zbycia nieodpłatnie części lub wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa akcji albo udziałów spółki spełniającej ustawowe przesłanki komunalizacji.

4. Departament wykonuje następujące zadania w zakresie pomocy publicznej:

1) prowadzenie i koordynacja działań Ministerstwa w zakresie postępowań przed Komisją Europejską w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi i przedsiębiorcami publicznymi,

2) koordynowanie i przygotowywanie stanowiska Ministerstwa wobec inicjatyw Komisji Europejskiej w obszarze pomocy publicznej;

3) koordynowanie realizacji obowiązków wynikających z regulacji o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi i przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców;

4) realizacja zadań związanych z udzielaniem, monitorowaniem i sprawozdawczością o pomocy publicznej udzielanej przez Ministra i nadzorowane przez niego podmioty, a w szczególności:

a) opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o udzielenie pomocy publicznej przez Ministra,

b) realizacja obowiązków wynikających z regulacji o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi i przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorstw,

c) opiniowanie pod względem zgodności z przepisami o pomocy publicznej, w tym przepisami Unii Europejskiej, projektów aktów prawnych oraz czynności prawnych dotyczących rozporządzania mieniem Skarbu Państwa, w tym w zakresie dokonania ich kwalifikacji do kategorii pomocy publicznej lub wsparcia nie stanowiącego pomocy, z wyłączeniem projektów umów sprzedaży akcji/udziałów nie zawierających pozacenowych zobowiązań inwestycyjnych ani pracowniczych, przygotowanych na podstawie wzorca, o którym mowa w § 11 ust. 6, zaakceptowanego przez Departament w zakresie jego właściwości;

d) informowanie o terminie i miejscu przyjmowania wniosków o pomoc na ratowanie lub restrukturyzację, warunkach jej udzielania i wymaganych dokumentach oraz przygotowywanie projektów umów o udzielenie pomocy na ratowanie lub restrukturyzację lub projektów ich aneksów,

e) opracowywanie i przekazywanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisji Europejskiej sprawozdania w zakresie pomocy publicznej udzielanej przez Ministra oraz nadzorowane przez niego podmioty,

f) badanie prawidłowości i efektywności wykorzystania pomocy publicznej udzielonej przez Ministra oraz realizacja postanowień umów o udzielenie pomocy publicznej w zakresie zwrotu otrzymanej kwoty pomocy publicznej jako wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub przekazanej w oparciu o nieprawdziwe dane, w tym przygotowywanie stosownych oświadczeń w tym zakresie,

5) opracowywanie planu finansowego i gospodarowanie środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku funduszu celowego Fundusz Restrukturyzacji przedsiębiorców,

6) realizacja zadań związanych z udzielaniem, monitorowaniem i sprawozdawczością wsparcia niebędącego pomocą publiczną udzielanego przedsiębiorcom przez Ministra, a w szczególności:

a) rozpatrywanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną oraz koordynowanie i współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi MSP w zakresie udzielania wsparcia niebędącego pomocą publiczną,

b) przygotowywanie projektów umów o udzielenie wparcia niebędącego pomocą publiczną lub projektów ich aneksów,

c) badanie prawidłowości i efektywności wykorzystania wsparcia niebędącego pomocą publiczną udzielonego przez Ministra oraz współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi MSp w zakresie zwrotu otrzymanej kwoty wsparcia w tym przygotowywanie stosownych oświadczeń w tym zakresie,

d) wskazywanie propozycji rozstrzygnięć w przedmiocie modyfikacji wniosków przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną,

7) prowadzenie rejestru przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie pomocy publicznej oraz wsparcia niebędącego pomocą publiczną oraz rejestru przedsiębiorców, którym Minister udzielił pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną;

8) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzieleniu pomocy publicznej oraz wsparcia niebędącego pomocą publiczną przez Agencję Rozwoju Przemysłu S. A. w zakresie wydatkowania środków publicznych przekazanych przez Ministra.

5. Departament zabezpiecza interes Skarbu Państwa na wszystkich etapach postępowania likwidacyjnego i postępowania upadłościowego w celu likwidacji wobec spółek oraz przedsiębiorstw państwowych nadzorowanych przez Ministra poprzez:

1) wykonywanie praw i obowiązków z tytułu posiadanych akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz wykonywania przez Ministra funkcji organu założycielskiego w przedsiębiorstwach państwowych;

2) nadzorowanie przebiegu postępowań likwidacyjnych i monitorowanie przebiegu postępowań upadłościowych do momentu ostatecznego wykreślenia spółek z Krajowego Rejestru Sądowego;

3) gromadzenie i aktualizację danych dotyczących procesu likwidacji lub upadłości przy wykorzystaniu ZSI,

4) reagowanie na przypadki przewlekania postępowań likwidacyjnych i upadłościowych,

5) podejmowanie czynności likwidacyjnych oraz zabezpieczanie interesu Skarbu Państwa na wszystkich etapach postępowania likwidacyjnego w przypadku nadzoru nad przedsiębiorstwami państwowymi i spółkami nie prowadzącymi działalności lub przygotowywanie uzasadnienia pozostawania takich podmiotów w posiadaniu Skarbu Państwa.

6. Departament przygotowuje decyzje odnośnie zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosków organów założycielskich przedsiębiorstw państwowych o likwidację z przyczyn ekonomicznych na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 2002 r., nr 112, poz. 981 z późn. zm.).

7. Departament rozpatruje wnioski o uzupełnienie brakujących środków finansowych na pokrycie kosztów procesu likwidacyjnego lub upadłościowego przedsiębiorstwa państwowego lub spółki z udziałem Skarbu Państwa.

8. Departament wykonuje zadania Ministra wynikające z ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.”;

10) w § 21 ust. 5 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) prowadzenie zbiorczej ewidencji mienia ruchomego i nieruchomego przejętego przez Skarb Państwa, w stosunku do którego prawa majątkowe wykonuje Minister.”;

11) w § 21 ust. 5 skreśla się pkt 11;

12) w § 23 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

„13. Departament współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie przekazywania informacji dotyczących nadzoru właścicielskiego i prywatyzacji.”;

13) w § 24 w ust. 1 pkt 1 dodaje się lit. j w brzmieniu:

„j) prowadzenie wykazu prac legislacyjnych Ministra;”;

14) w § 24 w ust. 1 pkt 2 skreśla się lit. g;

15) w § 24 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie należności Skarbu Państwa na podstawie wniosku właściwej komórki organizacyjnej po potwierdzeniu stanu należności przez Departament Budżetu i Finansów.”;

16) w § 25 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) przygotowywanie projektów oświadczeń Ministra Skarbu Państwa o umorzeniu należności przypadającej Skarbowi Państwa na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);”;

17) w § 25 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) ewidencja księgowa i rozliczanie kosztów podróży służbowych na podstawie posiadanych dokumentów we współpracy z biurem Ministra;”;

18) w § 26 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) publikowanie na wniosek Departamentu Prawnego i Procesowego wykazu prac legislacyjnych Ministra na stronie internetowej Ministerstwa.”;

19) w § 27 w ust. 1 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) organizacja i koordynacja prac związanych z przygotowaniem dla Ministra dokumentów i materiałów na posiedzenia Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów oraz Komitetu ds. Cyfryzacji,”;

20) w § 27 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych Ministra dotyczących organizacji Ministerstwa oraz redagowanie Dziennika Urzędowego Ministra Skarbu Państwa;”;

21) w § 27 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) koordynacja realizacji zadań i procedur określonych ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz wewnętrznymi regulacjami w tym zakresie, z zastrzeżeniem § 24 ust. 1 pkt 1 lit. j oraz § 26 pkt 11;”;

22) w § 27 w ust. 1 skreśla się pkt 12;

23) w § 29 w ust. 1 skreśla się pkt 14–21;

24) skreśla się rozdział VI.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Mikołaj Budzanowski

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 248, poz. 1488).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-03
  • Data wejścia w życie: 2012-06-26
  • Data obowiązywania: 2012-06-26
  • Dokument traci ważność: 2013-10-08

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA