REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 14

ZARZĄDZENIE Nr 27
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 1 lipca 2014 r.

w sprawie doboru kandydatów na członków rad nadzorczych w niektórych podmiotach z udziałem Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zarządzenie określa zasady i tryb doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Skarbu Państwa do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa i rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa.

2. Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio do ustalania składu rad nadzorczych działających w przedsiębiorstwach państwowych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa.

3. Przepisów niniejszego zarządzenia nie stosuje się do ustalania składu fakultatywnych organów fundacji.

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Ministrze – należy przez to rozumieć Ministra Skarbu Państwa;

2) Ministerstwie – należy przez to rozumieć Ministerstwo Skarbu Państwa;

3) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198, poz. 2038 i z 2006 r. Nr Nr 61, poz. 432);

4) radzie nadzorczej – należy przez to rozumieć także komisję rewizyjną, pełnomocnika wspólnika albo inny statutowy podmiot lub organ nadzorczy;

5) członku rady nadzorczej reprezentującym Ministra – należy przez to rozumieć osobę wskazaną lub wyznaczoną przez Ministra do rady nadzorczej;

6) kandydacie na członka rady nadzorczej – należy przez to rozumieć osobę, która spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu;

7) dyrektorze komórki organizacyjnej – należy przez to rozumieć dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa, do zadań której należy wykonywanie zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego.

§ 3

1. Członków rad nadzorczych reprezentujących Ministra powołuje się wyłącznie spośród osób posiadających uprawnienia określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216, z późn. zm.2)) oraz w rozporządzeniu, z uwzględnieniem ograniczeń i zakazów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Skład rady nadzorczej kształtowany jest w sposób zapewniający Ministrowi bieżący, merytoryczny nadzór i wiedzę o spółce.

3. Przy ustalaniu składu rady nadzorczej uwzględnia się w szczególności:

1) udział członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie;

2) wymagany skład zawodowy (prawnik, ekonomista, specjalista branżowy);

3) niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru właścicielskiego;

4) dotychczasową ocenę wykonywania czynności nadzoru przez kandydata, w tym uzyskanie absolutorium z pełnienia funkcji w radzie nadzorczej;

5) zrównoważony udział kobiet i mężczyzn.

4. Liczba członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie, wskazywanych do rady nadzorczej, zależy od złożoności problemów występujących w spółce, jej charakteru i liczby miejsc w radzie nadzorczej obsadzanych przez Skarb Państwa.

5. Do składu rady nadzorczej może być wskazana osoba, która nie otrzymała absolutorium w związku z funkcją pełnioną w radzie nadzorczej, jeżeli czynności nadzoru wykonywane były przez nią zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami nadzoru właścicielskiego określonymi przez Ministra, a uchwała o nieudzieleniu absolutorium została podjęta głosami akcjonariuszy lub udziałowców innych niż Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra.

6. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, wskazanie przez Ministra kandydata na członka rady nadzorczej poprzedzone jest postępowaniem kwalifikacyjnym, uregulowanym w odrębnym zarządzeniu.

7. Minister wyraża zgodę na powołanie do rady nadzorczej i odwołanie z jej składu na podstawie wniosku właściwego sekretarza stanu lub podsekretarza stanu nadzorującego spółkę, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4

1. Po wskazaniu kandydata przez sekretarza lub podsekretarza stanu w Ministerstwie pracownik sprawujący nadzór nad spółką:

1) informuje kandydata o propozycji powołania do składu rady nadzorczej spółki;

2) uzyskuje pisemną zgodę kandydata na powołanie oraz odbiera pisemne oświadczenie kandydata o braku przeszkód do wskazania do składu rady nadzorczej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia;

3) powiadamia kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r., o obowiązku złożenia Ministrowi oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 poz. 1388); procedurę postępowania z oświadczeniami lustracyjnymi oraz informacjami o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego w Ministerstwie reguluje odrębne zarządzenie Ministra.

2. Niezwłocznie po podjęciu przez walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników uchwały o powołaniu do składu rady nadzorczej, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych, pracownik Ministerstwa sprawujący nadzór nad spółką powiadamia na piśmie:

1) zarząd spółki, podając adresy i numery telefonów nowych członków rady nadzorczej;

2) osoby powołane do składu rady nadzorczej, podając adres i numer telefonu spółki oraz skład zarządu oraz wskazując adres publikacji „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa” określonych przez Ministra.

3. Pracownik Ministerstwa sprawujący nadzór nad spółką, w terminie 5 dni roboczych od podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 2:

1) wprowadza zmiany w Zintegrowanym Systemie Informatycznym;

2) w przypadku powołania pracownika Ministerstwa, przekazuje do komórki właściwej do spraw kadr kopię wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 7; kopię wniosku załącza się do akt personalnych pracownika.

§ 5

Tryb powołania przedstawicieli pracowników albo pracowników i rolników lub rybaków do składu rady nadzorczej regulują odrębne przepisy.

§ 6

1. Członkowie rad nadzorczych, reprezentujący Ministra w podmiotach, w których wynagrodzenia rad nadzorczych są jawne, składają Ministrowi oświadczenie o wysokości wynagrodzenia, w terminie dwóch miesięcy od dnia powołania lub zmiany jego wysokości, dokonanej przez organ właściwy do ustalenia wynagrodzenia.

2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 7

1. Dane osobowe kandydatów oraz członków rad nadzorczych podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.3)), niezależnie od formy i zakresu ich przetwarzania.

2. Kto przetwarza dane osób wymienionych w ust. 1, jest zobowiązany do zachowania poufności oraz do zabezpieczania danych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem.

§ 8

Do postępowań wszczętych przed wejściem w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 9

Traci moc zarządzenie nr 14 Ministra Skarbu państwa z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Skarbu Państwa do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa i rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 248, poz. 1488).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1643 oraz z 2014 r. poz. 598 i poz. 612.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.

Załącznik 1. [WNIOSEK W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU/ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ]

Załączniki do Zarządzenia Nr 27 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 1 lipca 2014 r. (poz. 14)

Załącznik Nr 1

WNIOSEK W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU/ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik Nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik Nr 3

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-07
  • Data wejścia w życie: 2014-07-01
  • Data obowiązywania: 2014-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA