REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 16

ZARZĄDZENIE NR 29
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA

z dnia 11 lipca 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw inicjowania, wspierania i monitorowania procesów restrukturyzacji i aktywizacji przemysłowej aktywów produkcyjnych, podejmowanych przez podmioty z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowe osoby prawne, prowadzące działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się Zespół do spraw inicjowania, wspierania i monitorowania procesów restrukturyzacji i aktywizacji przemysłowej aktywów produkcyjnych, podejmowanych przez podmioty z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowe osoby prawne, prowadzące działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Skarbu Państwa.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Rafał Baniak, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa;

2) Członek Zespołu – Adam Ambrozik, Radca Ministra koordynujący pracę Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej;

3) Członek Zespołu – Agnieszka Woś – Radca Ministra koordynujący pracę Departamentu Spółek Kluczowych;

4) Członkowie – zapraszani do udziału w pracach Zespołu przez Przewodniczącego:

a) prezesi lub członkowie zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz członkowie kierownictwa państwowych osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego, zwane dalej „podmiotami gospodarczymi”,

b) przedstawiciele organów władzy samorządowej i administracji centralnej w województwie zachodniopomorskim,

c) przedstawiciele organizacji związkowych oraz organizacji pracodawców.

2. W pracach Zespołu, na zaproszenie Przewodniczącego, mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez przewodniczącego, a nie będące członkami Zespołu.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4, wchodzą w skład Zespołu po wyrażeniu pisemnej zgody na udział w pracach Zespołu oraz po złożeniu pisemnego oświadczenia o zachowaniu w poufności spraw będących przedmiotem prac Zespołu.

4. Osoby, o których mowa w ust. 2 uczestniczą w pracach Zespołu po złożeniu pisemnego oświadczenia o zachowaniu w poufności spraw będących przedmiotem prac Zespołu.

§ 3

1. Do zadań Zespołu należy:

1) inicjowanie i wskazywanie potencjalnych obszarów współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi a także pomiędzy podmiotami gospodarczymi a organami, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 lit. b;

2) inicjowanie i wspieranie procesów wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami gospodarczymi;

3) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności podmiotów gospodarczych;

4) monitorowanie procesów restrukturyzacji i aktywizacji gospodarczej majątku produkcyjnego znajdującego się w zasobach podmiotów gospodarczych;

5) monitorowanie procesów inwestycyjnych, mających na celu zwiększanie wartości aktywów znajdujących się w zasobach podmiotów gospodarczych;

6) monitorowanie procesów poszukiwania potencjalnych inwestorów zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym lub finansowym w aktywa znajdujące się w zasobach podmiotów gospodarczych;

2. W celu realizacji powierzonych zadań, Zespół współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Skarbu Państwa, doradcami wybranymi przez podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 lit. a, oraz doradcami Ministra Skarbu Państwa.

§ 4

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, który w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) prowadzi posiedzenia Zespołu;

3) planuje i organizuje prace Zespołu;

4) reprezentuje Zespół na zewnątrz.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego lub w zakresie przez niego powierzonym, pracami Zespołu kieruje Wiceprzewodniczący Zespołu. Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zespołu wyznacza Przewodniczący.

3. Członkowie Zespołu uczestniczą w jego pracach osobiście.

4. W wyjątkowych przypadkach Członek Zespołu może wskazać swojego zastępcę do pracy w Zespole.

5. Członkowie Zespołu są zobowiązani do zachowania poufności w odniesieniu do spraw będących przedmiotem prac Zespołu, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 i 4.

§ 5

Członkom Zespołu i innym osobom biorącym udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tego tytułu.

§ 6

W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący może:

1) tworzyć zespoły i grupy robocze;

2) korzystać z pomocy doradców i ekspertów;

3) zwracać się do innych instytucji o udzielenie pomocy w pracach Zespołu;

4) zapraszać przedstawicieli organów administracji publicznej.

§ 7

Zespół podejmuje decyzje w drodze uzgodnienia. Decyzję uznaje się za uzgodnioną, jeżeli większość z członków Zespołu nie zgłasza sprzeciwu.

§ 8

Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.

§ 9

Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Restrukturyzacji i pomocy publicznej.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-15
  • Data wejścia w życie: 2014-07-11
  • Data obowiązywania: 2014-07-11
  • Dokument traci ważność: 2015-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA