REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 17

ZARZĄDZENIE Nr 30
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 29 lipca 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw polityki właścicielskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Ministerstwie Skarbu Państwa powołuje się Zespół do spraw polityki właścicielskiej, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Dyrektor Departamentu Polityki Właścicielskiej,

2) Zastępca Przewodniczącego – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Właścicielskiej;

3) Członkowie:

a) Dyrektor Departamentu Spółek Kluczowych,

b) Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego,

c) Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej,

d) Dyrektor Departamentu Prawnego i Procesowego,

e) Dyrektor Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji,

f) Dyrektor Departamentu Działań Poprywatyzacyjnych,

g) Dyrektor Departamentu Analiz,

h) Zastępca Dyrektora Biura Ministra;

4) Sekretarz Zespołu – pracownik Departamentu Polityki Właścicielskiej.

2. W pracach Zespołu, na zaproszenie Przewodniczącego, mogą uczestniczyć inne osoby nie będące jego Członkami, w szczególności:

1) pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa;

2) eksperci zewnętrzni.

3. Eksperci zewnętrzni, o których mowa w ust. 2 pkt 2, współpracują z Zespołem po wyrażeniu pisemnej zgody na uczestniczenie w jego pracach, na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

4. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w § 4 ust. 5, uczestniczą w pracach Zespołu po złożeniu pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności spraw będących przedmiotem prac Zespołu.

§ 3

1. Do zadań Zespołu należy:

1) koordynacja współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Skarbu Państwa, w sprawach wynikających z realizacji zadań w zakresie nadzoru właścicielskiego,

2) monitorowanie i analizowanie wydarzeń i procesów związanych z polityką właścicielską.

2. Zespół rozpatruje sprawy:

1) uznane za szczególnie skomplikowane lub

2) które mogą wywierać znaczący wpływ na politykę właścicielską

– zgłaszane przez Członka Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa, Przewodniczącego Zespołu lub, za zgodą Przewodniczącego, przez osoby wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 niniejszego zarządzenia.

3. Sekretarz Zespołu sporządza, w uzgodnieniu z osobami wymienionymi w § 2 ust. 1 pkt 1–3 niniejszego zarządzenia, rekomendacje dla Ministra Skarbu Państwa, które podpisuje Przewodniczący Zespołu.

4. Przewodniczący Zespołu przekazuje rekomendacje Ministrowi Skarbu Państwa.

§ 4

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) przewodniczy obradom Zespołu;

3) planuje i organizuje prace Zespołu;

4) reprezentuje Zespół na zewnątrz.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub w zakresie przez niego określonym, pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego.

3. W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący może tworzyć grupy robocze.

4. Członkowie Zespołu uczestniczą w jego posiedzeniach osobiście.

5. W wyjątkowych przypadkach w posiedzeniach Zespołu w zastępstwie osób wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 3 mogą uczestniczyć inne osoby, w randze nie niższej niż Zastępca Dyrektora lub Radca Prawny.

§ 5

1. Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Polityki Właścicielskiej.

2. Członkom Zespołu i innym osobom biorącym udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tego tytułu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 248, poz. 1488).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-31
  • Data wejścia w życie: 2014-07-29
  • Data obowiązywania: 2014-07-29
  • Dokument traci ważność: 2016-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA