REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 18

ZARZĄDZENIE Nr 31
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 29 lipca 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu wsparcia dla komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa nadzorujących spółki z udziałem Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół wsparcia dla komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa, nadzorujących spółki z udziałem Skarbu Państwa, zwany dalej „Zespołem”.

2. Do zadań Zespołu należy wspieranie komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa nadzorujących spółki z udziałem Skarbu Państwa, zwanych dalej „departamentami nadzoru”, w przypadku wystąpienia spraw szczególnie skomplikowanych dotyczących nadzoru właścicielskiego, które wymagają zaangażowania przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Dyrektor Departamentu Polityki Właścicielskiej;

2) Zastępca Przewodniczącego – Zastępca Dyrektora w Departamencie Polityki Właścicielskiej;

3) Członkowie:

a) przedstawiciel Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej,

b) przedstawiciel Departamentu Nadzoru Właścicielskiego,

c) przedstawiciel Departamentu Spółek Kluczowych,

d) przedstawiciel Departamentu Działań Poprywatyzacyjnych,

e) radca prawny zatrudniony w Departamencie Prawnym i Procesowym;

4) Sekretarz Zespołu – pracownik Departamentu Polityki Właścicielskiej.

2. W pracach Zespołu biorą udział Dyrektor lub Zastępca Dyrektora właściwego departamentu nadzoru, którego sprawę rozpatruje Zespół, wraz ze wskazanymi przez siebie pracownikami.

§ 3

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) przewodniczy obradom Zespołu;

3) planuje i organizuje prace Zespołu;

4) reprezentuje Zespół na zewnątrz.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub w zakresie przez niego określonym, pracami Zespołu kieruje Zastępca Przewodniczącego.

3. Z posiedzeń Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza zestawienie ustaleń.

4. Sekretarz Zespołu przekazuje Dyrektorowi właściwego departamentu nadzoru wypracowane stanowisko Zespołu, podpisane przez wszystkich jego członków.

§ 4

1. W przypadku wystąpienia spraw szczególnie skomplikowanych dotyczących nadzoru właścicielskiego nad spółkami, o których mowa w § 1, dyrektor właściwego departamentu nadzoru może zwrócić się do Przewodniczącego z wnioskiem o zwołanie Zespołu.

2. We wniosku o zwołanie Zespołu dyrektor departamentu nadzoru wskazuje:

1) Spółkę, której dotyczy problem, wraz z jego opisem;

2) pracowników, którzy powinni wziąć udział w pracach Zespołu.

§ 5

1. Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Polityki Właścicielskiej.

2. Członkom Zespołu i innym osobom biorącym udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tego tytułu.

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb.

4. Zespół powołuje się na czas nieokreślony.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 248, poz. 1488).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-31
  • Data wejścia w życie: 2014-07-29
  • Data obowiązywania: 2014-07-29
  • Dokument traci ważność: 2016-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA