REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 27

ZARZĄDZENIE Nr 41
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 25 września 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Nr 37 Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 ust. 1 pkt 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„5) wykonywanie praw i obowiązków Skarbu Państwa wynikających z tytułu uczestnictwa w spółkach prawa handlowego, z zastrzeżeniem § 21 ust. 8,11 i 14, w szczególności:”;

2) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21

Departament Działań Poprywatyzacyjnych

1. Departament nadzoruje realizację zobowiązań pozacenowych wynikających z umów prywatyzacyjnych, umów komunalizacji i innych, z których wynikają zobowiązania mogące rodzić skutki finansowe dla Skarbu Państwa.

2. Departament przekazuje do Departamentu Budżetu i Finansów informacje o wysokości kary umownej w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, celem wystawienia wezwania do zapłaty, ujęcia w księgach rachunkowych i dalszego prowadzenia spraw windykacyjnych. Departament przygotowuje projekty oświadczeń Ministra o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązania.

3. Departament prowadzi rejestr zobowiązań pozacenowych, o których mowa w ust. 1, oraz rejestr inwestorów niewykonujących tych zobowiązań.

4. Departament wykonuje prawa i obowiązki wynikające z umów o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania i umów sprzedaży przedsiębiorstwa, zawartych w procesie likwidacji przedsiębiorstw państwowych w celu prywatyzacji oraz w procesie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstw państwowych, w tym zwolnienie z obowiązku zapłaty opłat dodatkowych do wysokości 2/3 opłat przypadających do zapłaty w okresie pierwszych ośmiu kwartałów obowiązywania umowy o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania oraz zmniejszenie wartości przedsiębiorstwa określonej w umowie o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania i ceny określonej w umowie sprzedaży.

5. Departament prowadzi sprawy związane z umowami przeniesienia własności przedsiębiorstwa, zawartymi w wyniku realizacji umów o oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania w procesie prywatyzacji bezpośredniej lub w procesie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego w celu prywatyzacji.

6. Departament przygotowuje decyzje w przedmiocie zwolnienia z hipoteki, wykreślenia zastawów ustanowionych dla zabezpieczenia wierzytelności Skarbu Państwa lub zwolnienia z innych zabezpieczeń wynikających z prywatyzacji bezpośredniej.

7. Departament opiniuje przygotowane przez Departament Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji projekty umów prywatyzacyjnych i aneksów do nich w zakresie zobowiązań pozacenowych, z wyłączeniem projektów umów sprzedaży akcji/udziałów niezawierających pozacenowych zobowiązań inwestycyjnych ani pracowniczych, przygotowanych na podstawie wzorca, o którym mowa w § 11 ust. 6, zaakceptowanego przez Departament w zakresie jego właściwości.

8. Departament zabezpiecza interes Skarbu Państwa na wszystkich etapach postępowania likwidacyjnego i postępowania upadłościowego w celu likwidacji wobec spółek oraz przedsiębiorstw państwowych nadzorowanych przez Ministra, w tym nie prowadzących działalności, poprzez:

1) wykonywanie praw i obowiązków z tytułu posiadanych akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz wykonywania przez Ministra funkcji organu założycielskiego w przedsiębiorstwach państwowych;

2) nadzorowanie sprawnego przebiegu postępowań likwidacyjnych i monitorowanie przebiegu postępowań upadłościowych do momentu ostatecznego wykreślenia spółek z Krajowego Rejestru Sądowego;

3) gromadzenie i aktualizację danych dotyczących procesu likwidacji lub upadłości przy wykorzystaniu ZSI,

4) reagowanie na przypadki przewlekania postępowań likwidacyjnych i upadłościowych,

5) podejmowanie czynności likwidacyjnych oraz zabezpieczanie interesu Skarbu Państwa na wszystkich etapach postępowania likwidacyjnego w przypadku nadzoru nad przedsiębiorstwami państwowymi i spółkami nie prowadzącymi działalności lub przygotowywanie uzasadnienia pozostawania takich podmiotów w posiadaniu Skarbu Państwa.

9. Departament rozpatruje wnioski o uzupełnienie brakujących środków finansowych na pokrycie kosztów procesu likwidacyjnego lub upadłościowego przedsiębiorstwa państwowego lub spółki z udziałem Skarbu Państwa.

10. Departament przygotowuje decyzje odnośnie zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosków organów założycielskich przedsiębiorstw państwowych o likwidację z przyczyn ekonomicznych na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 112, poz. 981 z późn. zm.2)).

11. Departament zabezpiecza interesy Skarbu Państwa w działaniach zmierzających do reaktywowania spółek działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 września 1939 r. oraz wykonuje prawa i obowiązki Skarbu Państwa wynikające z tytułu uczestnictwa w spółkach już reaktywowanych.

12. Departament prowadzi działania zmierzające do utworzenia spółki handlowej lub przystąpienia do takiej spółki oraz do utworzenia innej osoby prawnej przewidzianej przepisami prawa.

13. Departament analizuje sytuację prawną i majątkową spółek prawa handlowego nie prowadzących działalności gospodarczej z udziałem Skarbu Państwa, w celu wypracowania optymalnych sposobów działania w odniesieniu do tych podmiotów.

14. Departament wykonuje prawa i obowiązki Skarbu Państwa wynikające z tytułu uczestnictwa w spółkach prawa handlowego wobec spółek, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%, z wyłączeniem spółek:

1) w stosunku do których prawa i obowiązki Skarbu Państwa wynikające z tytułu uczestnictwa w spółkach prawa handlowego, na podstawie odrębnych zarządzeń Ministra, wykonują komórki organizacyjne wskazane w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b–d;

2) które wchodzą w skład grup kapitałowych i w których Skarb Państwa posiada wyłącznie akcje lub udziały przeznaczone do udostępnienia pracownikom, a spółka dominująca w grupie nadzorowana jest przez komórkę organizacyjną wskazaną w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b–d – do czasu wygaśnięcia praw pracowników do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1488).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 107, poz. 721, Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 459.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-26
  • Data wejścia w życie: 2014-09-25
  • Data obowiązywania: 2014-09-25
  • Dokument traci ważność: 2016-01-26

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA