REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 42

ZARZĄDZENIE NR 56
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 9 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 38 Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 października 2013 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa3) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

㤠2

1. Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński określa zadania merytoryczne i nadzoruje prace następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa:

1) Gabinetu Politycznego4);

2) Departamentu Analiz;

3) Departamentu Polityki Właścicielskiej;

4) Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji;

5) Biura Komunikacji Społecznej;

6) Biura Kontroli;

7) Biura Ministra, z zastrzeżeniem § 5 ust. 8.

2. Minister nadzoruje następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z wyłączeniem podmiotów określonych w załączniku Nr 1:

1) bankowość;

2) instytucje rynku finansowego i kapitałowego;

3) fundacje;

4) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.;

5) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.;

6) Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.

7) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%:

a) Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

3. Minister nadzoruje prowadzone procesy prywatyzacji.

4. Minister koordynuje współpracę z firmami doradczymi i inwestorami.

5. Minister koordynuje współpracę z zagranicznym i krajowym środowiskiem inwestorów kapitałowych w celu promocji polskich rynków finansowych i kapitałowych na świecie.

6. Minister nadzoruje prowadzone procesy realizacji wniosków organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie zbycia nieodpłatnie części lub wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa akcji albo udziałów spółki spełniającej ustawowe przesłanki komunalizacji.

7. Minister koordynuje prace związane z polityką dywidendową Skarbu Państwa.

8. Ministrowi podlega bezpośrednio Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).

9. Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzega się:

1) powoływanie i odwoływanie organów spółek i podmiotów;

2) w branżach: telekomunikacja, ubezpieczenia, bankowość, instytucje rynku finansowego i kapitałowego, przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), przemysł naftowy, energetyka:

a) podpisywanie w imieniu Skarbu Państwa umów sprzedaży akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa, umów związanych z objęciem akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek oraz innych umów związanych z obciążeniem akcji/ udziałów spółek,

b) wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa związanych z:

– zbyciem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– wydzierżawieniem przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– ustanowieniem użytkowania przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części,

– łączeniem, przekształcaniem, podziałem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

– ustanowieniem zastawu lub innego obciążania akcji lub udziałów.

10. W sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Ministra, dokumenty kierowane do Ministra powinny być zaakceptowane przez właściwych w sprawie Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu, zgodnie z podziałem na nadzorowane branże, sektory gospodarki i podmioty.”;

2) w § 3:

a) w ust. 3 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%, z wyłączeniem podmiotów określonych w § 2 ust. 2 pkt 7, § 4 ust. 2 pkt 33 oraz § 5 ust. 3 pkt 13;”,

b) dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów;

3) reprezentuje Ministra na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów.”;

3) § 5 w ust. 3 pkt 33:

a) lit. l otrzymuje brzmienie:

„l) Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie”,

b) dodaje się lit. t–u w brzmieniu:

„t) Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.,

u) Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu S.A.”;

4) uchyla się § 6;

5) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;

6) w załączniku nr 2 do zarządzenia:

a) poz. 28 otrzymuje brzmienie:

„28. Przemysł maszynowy, z wyłączeniem:

– H. Cegielski – POZNAŃ S.A. w Poznaniu,

– Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. w Kielcach,

– Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.”,

b) poz. 31 otrzymuje brzmienie:

„31. Przemysł metalowy z wyłączeniem Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu S.A.”,

c) poz. 37 otrzymuje brzmienie:

„37. Przemysł spożywczy, z wyłączeniem:

– Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o.,

– Chłodnia „MORS-WOLA” Sp. z o.o. w Warszawie.”,

d) poz. 41 otrzymuje brzmienie;

„41. Przemysł wydobywczy i kopalin, z wyłączeniem:

– Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie,

– Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie sp. z o.o. w Wilkowie,

– Kopalnia Soli Kłodawa S.A. w Kłodawie”,

e) poz. 46 otrzymuje brzmienie:

„46. Zarządzanie nieruchomościami, z wyłączeniem Gryf Nieruchomości sp. z o.o.”;

7) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do zarządzenia;

8) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do zarządzenia;

9) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1262).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 201, poz. 1183 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 1544.

3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MSP z 2013 r. poz. 13 oraz z 2014 r. poz. 1, 3, 8, 10, 12, 22, 26 i 32.

4) Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów przewiduje utworzenie Gabinetu Politycznego, jednakże Minister Włodzimierz Karpiński odstąpił od wykorzystania etatów przeznaczonych na ten cel.

Załącznik 1.

Załączniki do Zarządzenia Nr 56 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 9 grudnia 2014 r. (poz. 42)

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 Ministra Skarbu
Państwa z dnia 9 października 2013 r.

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI I POMOCY PUBLICZNEJ

L.p.

Nazwa podmiotu

Siedziba

Branża

1

2

3

4

1

Agencja Rozwoju Przemysłu S. A.

Warszawa

ARP

2

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

3

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

4

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Katowice

jednostki otoczenia górnictwa

5

Chłodnia „MORS-WOLA” sp. z o.o.

Warszawa

przemysł spożywczy

6

Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

energetyka

7

EUROLOT S.A. w Warszawie

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

8

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Gliwice

turystyka

9

Gryf Nieruchomości Sp. z o.o.

Szczecin

zarządzanie nieruchomościami

10

H. CEGIELSKI – POZNAŃ S.A.

Poznań

przemysł maszynowy

11

HUTMAR S.A.

Częstochowa

przedsiębiorstwa handlowe i inne

12

Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

13

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.

Kłodawa

przemysł wydobywczy i kopalin

14

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie Sp. z o.o.

Wilków

przemysł wydobywczy i kopalin

15

LS Airport Services S.A.

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

16

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

przemysł środków transportu

17

Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Kołobrzeg

żegluga i porty

18

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

19

Polskie Linie Oceaniczne S.A.

Gdynia

żegluga i porty

20

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

jednostki usługowe

21

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.

Gdańsk

otoczenie rolnictwa

22

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecin

budownictwo

23

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

budownictwo

24

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK Rzeszów” Sp. z o.o.

Rzeszów

przemysł środków transportu

25

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.

Warszawa

transport

26

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

Gniezno

transport

27

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.

Szczecin

żegluga i porty

28

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

turystyka

29

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” S.A.

Warszawa

wydawnictwa i poligrafia

30

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

hutnictwo

31

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

Katowice

hutnictwo

32

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.

Warszawa

przemysł maszynowy

33

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Warszawa

przemysł elektrotechniczny

34

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.

Katowice

budownictwo

35

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

turystyka

36

Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.

Warszawa

przemysł farmaceutyczny

37

Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A.

Brzozów

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

38

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.

Białystok

budownictwo

39

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

przemysł materiałów budowlanych

40

Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu S.A.

Zębiec

przemysł metalowy

41

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM Sp. z o.o.

Dzierżoniów

jednostki otoczenia górnictwa

42

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.

Piła

przemysł spożywczy

43

Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A.

Brodnica

przemysł środków transportu

44

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

przemysł surowców odzieżowych

45

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A.

Kielce

przemysł maszynowy

 

Załącznik 2.

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38 Ministra Skarbu
Państwa z dnia 9 października 2013 r.

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT SPÓŁEK KLUCZOWYCH

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

Branża

1

ENEA S.A.

Poznań

energetyka

2

ENERGA S.A.

Gdańsk

energetyka

3

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Warszawa

papiery wartościowe

4

FS Holding S.A.

Lublin

przemysł drzewny i papierniczy

5

Grupa Azoty S.A.

Tarnów

chemia ciężka

6

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Grzybów

przemysł wydobywczy i kopalin

7

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Puławy

chemia ciężka

8

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

Police

chemia ciężka

9

Grupa LOTOS S.A.

Gdańsk

przemysł naftowy

10

KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin

KGHM

11

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Warszawa

papiery wartościowe

12

LOTOS PETROBALTIC S.A.

Gdańsk

przemysł naftowy

13

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o.

Poznań

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

14

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Warszawa

energetyka

15

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Płock

przemysł naftowy

16

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Warszawa

przemysł gazowy

17

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.

Warszawa

usługi finansowe

18

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Warszawa

zakłady ubezpieczeń

19

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.

Płock

przemysł naftowy

20

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o.

Gdańsk

przemysł naftowy

21

Siarkopol Gdańsk S.A.

Gdańsk

przemysł naftowy

22

Totalizator Sportowy sp. z o.o.

Warszawa

gry losowe i zakłady wzajemne

23

TAURON Polska Energia S.A.

Katowice

energetyka

24

Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Warszawa

przemysł maszynowy

25

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Chorzów

chemia ciężka

26

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Szczecin

żegluga i porty

27

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Gdańsk

żegluga i porty

28

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Gdynia

żegluga i porty

 

Ponadto Departament nadzoruje branże: przemysł obronny oraz bankowość, w tym BGŻ S.A.


Załącznik 3.

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 38 Ministra Skarbu
Państwa z dnia 9 października 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik 4.

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 38 Ministra Skarbu
Państwa z dnia 9 października 2013 r.

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT DZIAŁAŃ POPRYWATYZACYJNYCH

1. spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%, z wyłączeniem spółek z branży przemysł obronny i bankowość oraz:

– „BUDEXPO” sp. z o.o. w Warszawie

– Dalmor S.A. w Gdyni

– FS Holding S.A. w Lublinie

– Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie

– Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. w Puławach

– Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. w Policach

– Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. w Warszawie

– INTRACO S.A. w Warszawie

– Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. w Kłodawie

– LOTOS PETROBALTIC S.A. w Gdańsku

– Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o. w Łowiczu

– OPAKOMET S.A. w Krakowie

– Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o. w Poznaniu

– Polskie Linie Oceaniczne S.A. w Gdyni

– Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” sp. z o.o. w Gdańsku

– Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno sp. z o.o.

– Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A.

– Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku

– Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy

– Warszawski Holding Nieruchomości S.A. w Warszawie

– Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.

– Waryński S.A. Grupa Holdingowa w Warszawie

– Wielkopolskie Centrum Hodowli i Unasieniania Zwierząt z siedzibą w Tulcach sp. z o.o.

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.

– Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. w Brzozowie

– Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o. w Białymstoku

– Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie

– Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu S.A.

– Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A. w Brodnicy

2. podmioty w upadłości w celu likwidacji

3. podmioty w likwidacji, z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji

4. podmioty nieprowadzące działalności

5. spółki reaktywowane, działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 września 1939 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-09
  • Data wejścia w życie: 2014-12-09
  • Data obowiązywania: 2014-12-09
  • Dokument traci ważność: 2015-01-09

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA