REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 44

ZARZĄDZENIE Nr 59
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 24 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z. 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 38 Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 października 2013 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 3 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%, z wyłączeniem podmiotów określonych w § 2 ust. 2 pkt 7 oraz § 5 ust. 3 pkt 43;”,

2) uchyla się § 4;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

㤠5

1. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej;

2) Departamentu Mienia Skarbu Państwa;

3) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego;

4) Departamentu Reprywatyzacji i Rekompensat.

2. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje podmioty określone w załączniku Nr 1.

3. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje następujące branże i sektory gospodarki oraz podmioty:

1) przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Oponiarskiego Stomil Poznań sp. z o.o.;

2) chemia ciężka;

3) komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy;

4) transport;

5) przemysł środków transportu;

6) żegluga i porty;

7) media;

8) zarządzanie nieruchomościami;

9) przemysł maszynowy;

10) przemysł metalowy;

11) przemysł stoczniowy;

12) hutnictwo;

13) przemysł elektroniczny;

14) przemysł elektrotechniczny;

15) górnictwo;

16) przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków;

17) budownictwo;

18) przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych;

19) przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego;

20) przemysł drzewny i papierniczy;

21) przemysł meblowy;

22) przemysł odzieżowy;

23) przemysł surowców odzieżowych;

24) przemysł skórzany;

25) przedsiębiorstwa turystyczne;

26) przedsiębiorstwa i jednostki usługowe;

27) wydawnictwa i poligrafia;

28) przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego;

29) agencje przedsiębiorczości;

30) przedsiębiorstwa handlowe i inne;

31) przemysł koksowniczy;

32) przemysł wydobywczy i kopalin;

33) telekomunikacja;

34) zakłady opieki zdrowotnej;

35) hodowla zwierząt i uprawa roślin;

36) przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa;

37) przemysł spirytusowy;

38) przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego;

39) przemysł cukrowniczy;

40) Grupa LOTOS S.A.;

41) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

42) Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji;

43) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%:

a) Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A.,

b) Zakłady Azotowe Chorzów S.A.,

c) Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.,

d) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Katowicach,

e) Polskie Linie Oceaniczne S.A.,

f) Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A.,

g) Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A.,

h) Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.,

i) Kopalnia Soli Kłodawa S.A.,

j) OPAKOMET S.A.,

k) Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.,

l) Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie,

m) INTRACO S.A.,

n) Warszawski Holding Nieruchomości S. A.,

o) DALMOR S.A.,

p) „BUDEXPO” sp. z o.o.,

r) EHN S.A.,

s) LOTOS PETROBALTIC S.A.,

t) Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.,

u) Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu S.A.,

v) Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A.,

w) Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach sp. z o.o.,

x) Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy,

y) Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o. w Łowiczu,

z) Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno sp. z o.o.

4. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.

5. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak:

1) koordynuje prace związane z przygotowaniem materiałów wnoszonych przez Ministra pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

2) podpisuje pisma i dokumenty rządowe kierowane pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich;

3) reprezentuje Ministra Skarbu Państwa na posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich.

6. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje prowadzone procesy restrukturyzacyjne, przygotowujące spółki z udziałem Skarbu Państwa do prywatyzacji.

7. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak nadzoruje realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

8. Podsekretarz Stanu Rafał Baniak koordynuje zadania Ministra Skarbu Państwa w zakresie instytucjonalnej współpracy międzynarodowej oraz w zakresie integracji europejskiej.”;

4) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Włodzimierz Karpiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1262).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 201, poz. 1183 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 1544.

3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MSP z 2013 r. poz. 13 oraz z 2014 r. poz. 1, 3, 8, 10, 12, 22, 26, 32 i 42.

Załącznik 1.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59
Ministra Skarbu Państwa z dnia 24 grudnia 2014 r., poz. 44

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 38
Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 października 2013 r.

infoRgrafika

 

 

1) Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów przewiduje utworzenie Gabinetu Politycznego. Jednakże Minister W. Karpiński odstąpił od wykorzystania etatów przeznaczonych na ten cel.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-30
  • Data wejścia w życie: 2014-12-24
  • Data obowiązywania: 2014-12-24
  • Dokument traci ważność: 2015-01-09

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA