REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 18

ZARZĄDZENIE Nr 18
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 26 czerwca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego
Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Nr 37 Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 27:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W Biurze funkcjonuje samodzielne stanowisko administratora bezpieczeństwa informacji, do którego należy realizacja zadań w zakresie ochrony danych osobowych określonych w odrębnych przepisach. W zakresie wykonywanych czynności administratora bezpieczeństwa informacji, stanowisko to podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa.”,

b) uchyla się ust. 6;

2) § 29 otrzymuje brzmienie:

㤠29.

Biuro Komunikacji Społecznej

1. Do zadań Biura należy:

1) realizacja zadań wynikających z założeń polityki medialnej, informacyjnej i promocyjnej Ministerstwa określanej przez Kierownictwo Ministerstwa, w uzgodnieniu z Gabinetem Politycznym;

2) koordynacja działań związanych z prezentacją polityki Ministra, w tym współpraca z przedstawicielami mediów;

3) planowanie i koordynacja obsługi komunikacyjnej społecznych aspektów kluczowych projektów prywatyzacyjnych;

4) przygotowywanie w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz Gabinetem Politycznym komunikatów i stanowisk Ministra;

5) przygotowywanie przeglądów prasy oraz opracowań problemowych, analiza treści dotyczących działalności Ministerstwa na bazie materiałów radiowych, telewizyjnych oraz mediów społecznościowych;

6) prowadzenie internetowej strony Ministerstwa oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej, a także innych stron należących do Ministerstwa, poprzez administrowanie, redagowanie i publikowanie oraz aktualizowanie informacji prezentowanych na tych stronach internetowych;

7) redagowanie i publikacja na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w bazie Rządowy Proces Legislacyjny, projektów aktów prawnych;

8) publikowanie na wniosek Departamentu Prawnego i Procesowego wykazu prac legislacyjnych Ministra na stronie internetowej Ministerstwa;

9) koordynacja działań związanych z promocją procesów prywatyzacyjnych, w tym koordynacja działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do potencjalnych inwestorów;

10) prowadzenie projektów edukacji ekonomicznej i kampanii społecznych w zakresie kompetencji Ministerstwa;

11) koordynacja działań związanych z wystąpieniami publicznymi Ministra oraz członków Kierownictwa;

12) prowadzenie spraw dotyczących wniosków o patronaty i zaproszeń skierowanych do Ministra, w tym prowadzenie bazy patronatów.

2. W Biurze funkcjonuje samodzielne stanowisko Rzecznika Prasowego, do zadań którego należy koordynowanie bezpośredniej współpracy z mediami. Stanowisko to podlega bezpośrednio Ministrowi.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Andrzej Czerwiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1262).

2) Treść zarządzenia została zmieniona zarządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia Nr 41 z dnia 25 września 2014 r. (Dz. Urz. MSP poz. 27), zarządzeniem Nr 51 z dnia 17 października 2014 r. (Dz. Urz. MSP poz. 37) oraz zarządzeniem Nr 10 z dnia 24 marca 2015 r. (Dz. Urz. MSP poz. 10).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-30
  • Data wejścia w życie: 2015-06-26
  • Data obowiązywania: 2015-06-26
  • Dokument traci ważność: 2016-01-26

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA