reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 7
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 4 marca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064), zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 20 Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych podmiotów z udziałem Skarbu Państwa, zmienionym zarządzeniem Nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 stycznia 2011 r., Nr 15 Ministra Skarbu Państwa z dnia 15 maja 2013 r. oraz Nr 3 Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 stycznia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) uchyla się ust. 2,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Aktualizacja listy, o której mowa w ust. 1, następuje w przypadku przeprowadzenia zmian organizacyjnych w Ministerstwie, na polecenie Ministra Skarbu Państwa albo na wniosek Dyrektora Generalnego Ministerstwa.”,

c) w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) są zatrudnione w Ministerstwie na stanowiskach w służbie cywilnej: dyrektor i zastępca dyrektora departamentu lub komórki równorzędnej, główny księgowy resortu, naczelnik wydziału, pełnomocnik i zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, radca ministra, radca prawny, kierownik kancelarii tajnej.”,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Skład komisji egzaminacyjnej, w tym przewodniczącego, określa Dyrektor Generalny Ministerstwa.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor Generalny Ministerstwa ustala listę osób do pełnienia funkcji sekretariatu technicznego komisji.

2. Aktualizacja listy, o której mowa w ust. 1, następuje w przypadku przeprowadzenia zmian organizacyjnych w Ministerstwie lub na polecenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

3. Na liście, o której mowa w ust. 1, mogą zostać umieszczone osoby zatrudnione w Ministerstwie, które nie prowadzą zajęć na szkoleniach, o których mowa w rozporządzaniu. przepisy § 7 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

4. Przed umieszczeniem na liście, o której mowa w ust. 1, osoba składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 10 do zarządzenia.

5. Skład sekretariatu technicznego komisji określa Dyrektor Generalny Ministerstwa, spośród osób zatrudnionych w Ministerstwie.

6. Osoba wskazana do sekretariatu technicznego składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do zarządzenia.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor Generalny Ministerstwa ustala listę osób do pracy w zespole organizacyjno-technicznym obsługującym egzamin.

2. Na liście, o której mowa w ust. 1, mogą zostać umieszczone osoby zatrudnione w Ministerstwie, które nie znajdują się na listach, o których mowa w § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1.

3. Skład zespołu organizacyjno-technicznego obsługującego egzamin określa Dyrektor Generalny Ministerstwa w uzgodnieniu z Dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego.”;

4) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bazę pytań egzaminacyjnych prowadzi i aktualizuje Biuro Ministra, przy merytorycznej współpracy komórek organizacyjnych Ministerstwa, z wyłączeniem pracowników Ministerstwa prowadzących zajęcia na szkoleniach, o których mowa w rozporządzeniu. przy tworzeniu i aktualizacji Bazy pytań egzaminacyjnych dopuszczalna jest współpraca z ekspertami zewnętrznymi.”;

5) w § 13:

a) w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) na podstawie danych przekazanych przez Biuro Kadr.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Biuro Kadr, do 15 dnia kolejnego miesiąca po upływie kwartału kalendarzowego, przekazuje do Biura Ministra wykaz zmian kadrowych w Ministerstwie, w szczególności w zakresie komórek organizacyjnych, stanowisk pracy oraz daty zatrudnienia lub rozwiązania umowy o pracę.”;

6) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;

7) w załączniku nr 8 wprowadzenie do wyliczenia w pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor Generalny Ministerstwa określa:”;

8) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Dawid Jackiewicz

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1902).

Załącznik 1.

Załączniki do Zarządzenia Nr 7 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 4 marca 2016 r. (poz. 7)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama