reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 10 marca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Kolejnictwa

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się statut Instytutu Kolejnictwa, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 27 Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Kolejnictwa (Dz. Urz. Ml Nr 8, poz. 24).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Minister Infrastruktury

Cezary Grabarczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

Załącznik 1. [Statut Instytutu Kolejnictwa]

Załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Infrastruktury
z dnia 10 marca 2011 r. (poz. 12)

STATUT
Instytutu Kolejnictwa

Instytut Kolejnictwa kontynuuje działalność i tradycje Instytutu Naukowo-Badawczego Kolejnictwa, powołanego w 1951 roku na bazie Referatu Doświadczalnego Parowozów Ministerstwa Komunikacji, przekształconego w 1958 roku w Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, a w 1987 roku w Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Instytut Kolejnictwa, zwany dalej „Instytutem”, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), zwanej dalej „ustawą”;

2) zarządzenia Nr 7 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie (Dz. Urz. MTiGM Nr 9, poz. 79);

3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie reorganizacji Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa w Warszawie (Dz. U. Nr 75, poz. 475);

4) niniejszego statutu.

§ 2

Instytut posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Instytut może używać znaku graficznego (symbolu) i skróconej nazwy „IK”.

§ 5

Instytut ma prawo do używania pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu w otoku.

§ 6

Organem sprawującym nadzór nad Instytutem jest minister właściwy do spraw transportu.

Rozdział 2

Przedmiot i zakres działania Instytutu

§ 7

1. Do podstawowej działalności Instytutu należy inicjowanie i prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeby praktyki oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, ukierunkowanych na:

1) rozwiązywanie złożonych problemów modernizacji infrastruktury kolejowej i miejskiego transportu szynowego;

2) doskonalenie technologii przewozów pasażerów i ładunków środkami transportu szynowego;

3) zmniejszanie ryzyka eksploatacji transportu szynowego w warunkach jego normalnego działania i w stanach zagrożeń;

4) naukowo-techniczne wsparcie projektowania, budowy i eksploatacji kolei dużych prędkości;

5) zintegrowanie polskiej sieci kolejowej z siecią europejską;

6) minimalizację oddziaływań transportu szynowego na środowisko naturalne oraz ułatwianie dostępu do tego transportu osobom niepełnosprawnym.

2. Zakresem działań, o których mowa w ust. 1, są objęte następujące obszary:

1) drogi kolejowe i drogi miejskiego transportu szynowego;

2) pojazdy szynowe;

3) przewozy pasażerów i ładunków oraz logistyka i analizy rynku transportowego;

4) sterowanie ruchem i automatyka;

5) telekomunikacja i teleinformatyka;

6) sieć trakcyjna, zasilanie trakcji elektrycznej oraz urządzenia i systemy nietrakcyjne;

7) materiały oraz elementy, zespoły i konstrukcje stosowane w transporcie szynowym;

8) ochrona środowiska naturalnego oraz dostępność transportu szynowego dla osób niepełnosprawnych;

9) bezpieczeństwo publiczne i techniczne w transporcie szynowym;

10) wykorzystanie transportu szynowego dla obronności kraju;

11) analizy ekonomiczne w transporcie szynowym;

12) modelowanie systemów i procesów transportu szynowego.

3. Działania Instytutu obejmują w szczególności:

1) rozwijanie teorii i metod badawczych w obszarach objętych zakresem działalności Instytutu;

2) współuczestnictwo w kluczowych projektach dotyczących rozwoju i modernizacji sieci kolejowej w Polsce oraz rozwoju sieci komunikacyjnych w aglomeracjach;

3) udział w europejskiej przestrzeni badawczej poprzez uczestnictwo w programach i projektach UE;

4) rozwiązywanie problemów modernizacji infrastruktury transportu szynowego;

5) tworzenie nowych rozwiązań w zakresie transportu szynowego, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa pasażerów, ładunków i środowiska naturalnego;

6) badanie nowych systemów, wyrobów, technologii, wyposażenia technicznego i materiałów w transporcie szynowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska;

7) opracowywanie i opiniowanie standardów oraz działania prenormatywne w zakresie elementów infrastruktury transportu szynowego, procesów transportowych i bezpieczeństwa przewozów;

8) opracowywanie wymagań dotyczących nowych systemów, wyrobów, technologii, wyposażenia technicznego i materiałów w transporcie szynowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska;

9) rozwój metod monitoringu i zapobiegania skutkom zjawisk i wydarzeń stwarzających zagrożenie dla ludzi, mienia i środowiska;

10) opracowywanie ekspertyz dotyczących zagadnień technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych transportu szynowego oraz wykonywanie innych prac usługowo-badawczych, w tym zadań doradczych oraz usług konsultacyjnych, objętych działalnością Instytutu;

11) sporządzanie opinii i ekspertyz dla organów administracji publicznej i organów wymiaru sprawiedliwości;

12) opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu rozwoju nauki i techniki w zakresie działalności Instytutu, a także propozycji dotyczących wykorzystania osiągnięć światowych;

13) wytyczanie kierunków rozwoju w dziedzinach objętych działalnością Instytutu;

14) współpracę z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi;

15) udział w pracach legislacyjnych dotyczących polskiej i europejskiej sieci kolejowej;

16) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych;

17) prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej, a także w zakresie metrologii, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej.

§ 8

Instytut wnosi wkład do rozwoju i upowszechniania wiedzy z zakresu transportu szynowego poprzez:

1) inicjowanie i prowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych z pełnym przygotowaniem materiałów dydaktycznych (książki, skrypty, wybrane zbiory tematyczne);

2) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych poprzez własne regularne wydawnictwa;

3) organizowanie konferencji i sympozjów naukowych;

4) współorganizowanie ze szkolnictwem wyższym studiów podyplomowych;

5) udział pracowników Instytutu w procesie dydaktycznym szkól wyższych;

6) szkolenie własnej kadry badawczej poprzez kursy metod badawczych, seminaria doktoranckie i seminaria specjalistyczne.

§ 9

1. W zakresie swojego działania Instytut może wykonywać w sposób ciągły zadania szczególnie ważne dla planowania i realizacji polityki państwa, zwłaszcza w zakresie związanym z bezpieczeństwem publicznym, obronnością i bezpieczeństwem kraju, a także edukacją i jakością życia obywateli, dotyczące zwłaszcza:

1) opracowywania i opiniowania standardów w zakresie rynków pracy, ochrony zdrowia, ochrony pracy i zabezpieczenia społecznego;

2) ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, gospodarki bogactwami i zasobami naturalnymi, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa technicznego, energetycznego i bezpieczeństwa transportu;

3) standardów produktów i usług, a także warunków przestrzegania tych standardów;

4) monitoringu i zapobiegania skutkom zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać zagrożenie publiczne, w tym zapobiegania skutkom katastrof naturalnych lub technicznych, noszących znamiona klęski żywiołowej.

2. Instytut może prowadzić również inną działalność, o której mowa w art. 2 ust. 4 ustawy, w zakresie działalności:

1) usługowej;

2) handlowej;

3) wytwórczej.

Rozdział 3

Postanowienia szczegółowe

§ 10

1. Rada naukowa liczy 14 (czternastu) członków. W skład rady naukowej wchodzą:

1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 9 (dziewięciu);

2) osoby spoza Instytutu w liczbie 5 (pięciu).

2. Liczba należnych miejsc w radzie dla członków rady naukowej wskazanych w ust. 1 pkt 1 i posiadających stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy wynosi 7 (siedem), w tym liczba miejsc dla członków rady naukowej wskazanych w ust. 1 pkt 1 i posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy nie powinna być większa niż 4 (cztery).

3. Liczba należnych miejsc w radzie dla członków rady naukowej wskazanych w ust. 1 pkt 1 i nieposiadających stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu naukowego wynosi 2 (dwa).

§ 11

Dyrektor Instytutu może powołać sekretarza naukowego Instytutu.

§ 12

1. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem przeprowadzanym w następującym trybie:

1) konkurs ogłasza dyrektor w drodze zarządzenia;

2) w ogłoszeniu o konkursie podaje się w szczególności: nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy, wymagania formalne, listę dokumentów, które kandydat powinien złożyć, termin składania dokumentów;

3) ogłoszenie o konkursie jest publikowane w szczególności na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie internetowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej;

4) termin zgłaszania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Instytutu;

5) kandydat powinien złożyć dokumenty wymienione w ogłoszeniu;

6) z kandydatami spełniającymi wymagania formalne jest przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna.

2. Kandydaci są oceniani na podstawie złożonych dokumentów, opinii rady naukowej Instytutu dotyczącej kwalifikacji kandydata i rozmowy kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) osiągnięcia naukowe i badawcze kandydata;

2) przydatność specjalizacji kandydata dla rozwoju dorobku naukowo-badawczego Instytutu;

3) predyspozycje kandydata do pracy w określonym zespole.

3. Dyrektor informuje wszystkich kandydatów o wynikach konkursu oraz ogłasza je przez wywieszenie na tablicy informacyjnej i umieszczenie w intranecie Instytutu.

4. Konkurs może być nierozstrzygnięty i w takim wypadku można ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko.

§ 13

Komisja dyscyplinarna do spraw pracowników naukowych i badawczo-technicznych, składająca się z 3 (trzech) członków, jest wybierana w Instytucie w następujący sposób:

1) dyrektor w drodze zarządzenia powołuje komisję wyborczą składającą się z 3 (trzech) członków, spośród pracowników Instytutu nieposiadających czynnego i biernego prawa wyborczego oraz wskazuje przewodniczącego komisji;

2) czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie;

3) bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury wyboru komisji dyscyplinarnej;

4) kandydatury należy zgłaszać do przewodniczącego komisji wyborczej w terminie 7 dni od dnia zarządzenia wyborów przez dyrektora;

5) komisja wyborcza informuje pracowników Instytutu o terminie wyborów oraz podaje listę kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów;

6) głosowanie jest tajne;

7) w skład komisji dyscyplinarnej wchodzą kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów;

8) komisja sporządza protokół z wyborów, który przekazuje dyrektorowi;

9) dyrektor ogłasza wyniki wyborów przez ich wywieszenie na tablicy informacyjnej oraz umieszczenie w intranecie Instytutu.

Rozdział 4

Postanowienie końcowe

§ 14

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama