reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 11 marca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się statut Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 40 Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego (Dz. Urz. Ml Nr 9, poz. 51).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

Minister Infrastruktury

Cezary Grabarczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

Załącznik 1. [Statut Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie]

Załącznik do zarządzenia nr 10 Ministra Infrastruktury
z dnia 11 marca 2011 r. [poz. 14)

STATUT
Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, zwany dalej „Instytutem”, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), zwanej dalej „ustawą”;

2) zarządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 września 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Łączności (M.P. Nr A-91, poz. 1261);

3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie nadania Instytutowi Łączności statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. Nr 103, poz. 862);

4) niniejszego statutu.

§ 2

Instytut posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa. Instytut może tworzyć jednostki organizacyjne poza swoją siedzibą.

§ 4

Instytut używa nazwy:

1) w języku polskim: „Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy”;

2) w języku angielskim: „National Institute of Telecommunications”.

§ 5

Instytut może używać skróconej nazwy „IŁ – PIB”.

§ 6

Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu w otoku.

§ 7

Organem nadzorującym Instytut jest minister właściwy do spraw łączności.

Rozdział 2

Postanowienia szczegółowe

§ 8

Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych (PKD 72.19.Z);

2) przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce;

3) wdrażanie oraz upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

§ 9

Instytut prowadzi działalność w ramach zadań wynikających ze statusu państwowego instytutu badawczego, zgodnie z treścią art. 22 ustawy.

§ 10

Zakres działania Instytutu obejmuje przede wszystkim następujące obszary:

1) telekomunikacja i techniki informacyjne, ukierunkowane na rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy;

2) sieci telekomunikacyjne (w tym także teleinformatyczne);

3) światłowodowe systemy transmisyjne;

4) inżynieria wiedzy;

5) odnawialne źródła energii;

6) kompatybilność elektromagnetyczna;

7) budowa środowisk laboratoryjnych do testowania nowych rozwiązań i badania nowych usług w sieciach telekomunikacyjnych;

8) media elektroniczne i techniki ich dystrybucji;

9) bezpieczne systemy telekomunikacyjne, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i zarządzania kryzysowego;

10) analizy stanu rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, rynku telekomunikacyjnego i poczty;

11) metodyki testowania wykorzystywane w miernictwie elektrycznym, elektronicznym i optoelektronicznym.

§ 11

Do szczegółowego zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych stanowiących podstawy teoretyczne do opracowania nowych rozwiązań w dziedzinach nowych generacji szkieletowych i dostępowych sieci telekomunikacyjnych, w tym transmisyjnych systemów światłowodowych;

2) opracowywanie metod zarządzania i projektowania sieci telekomunikacyjnych, w tym sieci radiowych uwzględniających racjonalną gospodarkę widmem radiowym, bezpiecznych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, efektywnych systemów zasilania;

3) prowadzenie badań stanowiących podstawy nowych usług sieciowych (telekomunikacyjnych i teleinformatycznych), oraz ocena jakości takich usług;

4) tworzenie rozwiązań innowacyjnych oraz ich wdrażanie i upowszechnianie, jak również prowadzenie działalności na rzecz wynalazczości i ochrony własności intelektualnej i przemysłowej;

5) rozwój i eksploatacja systemów gromadzenia, przetwarzania, analizy, prezentowania i udostępniania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych oraz budynkach umożliwiających kolokacje;

6) walidacja metod badawczych i pomiarowych, wzorcowanie oraz kalibracja przyrządów pomiarowych w celu zapewnienia jednolitości miar dla potrzeb przedsiębiorstw oraz innych instytucji w ramach systemów spójności pomiarowej z krajowymi i/lub międzynarodowymi wzorcami pomiarowymi;

7) prowadzenie badań i ocena urządzeń dołączanych do sieci telekomunikacyjnej oraz urządzeń radiowych, w tym w celu umożliwienia oznakowania wyrobów znakiem CE;

8) prowadzenie działalności jednostki notyfikowanej zgodnie z Dyrektywą 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r., w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności;

9) wykonywanie badań i analiz, opracowywanie opinii i ekspertyz naukowo-technicznych, w szczególności dotyczących telekomunikacji, technik informacyjnych i poczty, kompatybilności elektromagnetycznej, gospodarki widmem częstotliwości, w tym dla potrzeb organów regulacyjnych i innych organów administracji państwowej i publicznej;

10) rozwijanie i prowadzenie baz danych oraz związanych z nimi technik analizy danych dotyczących różnych dziedzin działania Instytutu;

11) przeprowadzanie przewodów doktorskich i nadawanie stopni naukowych doktora nauk technicznych według posiadanych uprawnień;

12) prowadzenie studiów podyplomowych, organizacja seminariów, szkoleń i kursów dokształcających;

13) prowadzenie innych prac związanych z działalnością podstawową Instytutu:

a) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych m.in. poprzez prowadzenie działalności wydawniczej,

b) prowadzenie współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczymi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, a także współpracy z organizacjami normalizacyjnymi krajowymi i międzynarodowymi, w tym opracowywanie i opiniowanie standardów w zakresie stanowiącym przedmiot działania Instytutu,

c) prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej.

§ 12

Instytut może prowadzić działalność inną niż wymieniona w § 10 i 11 niniejszego statutu, w tym:

1) projektowanie systemów, sieci i infrastruktury teleinformatycznej;

2) wykonywanie usług i robót teleinformatycznych;

3) produkcja urządzeń i wyrobów stosowanych w telekomunikacji;

4) gospodarka posiadanymi nieruchomościami;

5) gospodarka urządzeniami;

działalność ta jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym.

§ 13

Rada Naukowa Instytutu liczy 23 członków. W skład Rady Naukowej wchodzą:

1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 16;

2) osoby spoza Instytutu w liczbie 7.

§ 14

Liczba należnych miejsc w radzie dla członków Rady Naukowej wskazanych w § 13 pkt 1 i posiadających stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy wynosi 13, w tym liczba miejsc w radzie dla osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy nie powinna być większa niż 10.

§ 15

Liczba należnych miejsc w radzie dla członków Rady Naukowej wskazanych w § 13 pkt 1 i nieposiadających stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu naukowego wynosi 3.

§ 16

Osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym, zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej, wchodzą w skład Rady Naukowej, jeżeli ich liczba jest nie większa od liczby należnych im miejsc w Radzie. Jeżeli liczba tych osób przekracza liczbę należnych miejsc w Radzie, przeprowadza się głosowanie tajne. W skład Rady wchodzą osoby, które otrzymają kolejno największą liczbę głosów.

§ 17

Pozostali członkowie Rady Naukowej, będący pracownikami Instytutu, są wybierani w głosowaniu tajnym spośród pracowników naukowych i badawczo-technicznych nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej. W skład rady wchodzą osoby, które otrzymają kolejno największą liczbę głosów, w poszczególnych grupach, określonych w § 14 i 15.

§ 18

Dyrektor Instytutu może powołać i odwołać:

1) sekretarza naukowego Instytutu;

2) jedno kolegium i dwa organy opiniodawczo-doradcze;

3) pełnomocników do realizacji określonych zadań, ustalając zakres i czas ich umocowania.

§ 19

Zatrudnienie pracownika naukowego w Instytucie jest poprzedzone konkursem:

1) konkurs ogłasza dyrektor w drodze zarządzenia;

2) w ogłoszeniu o konkursie podaje się w szczególności: nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy, wymagania formalne, listę dokumentów, które kandydat powinien złożyć oraz termin składania dokumentów;

3) ogłoszenie o konkursie jest publikowane w szczególności na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie internetowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej; termin zgłaszania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Instytutu;

4) kandydat powinien złożyć dokumenty wymienione w ogłoszeniu. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne jest przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna;

5) na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej jest wyłaniany zwycięzca konkursu;

6) konkurs przeprowadza i rozstrzyga komisja powołana przez dyrektora. Decyzję komisji zatwierdza dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej;

7) konkurs może być nierozstrzygnięty i w takim przypadku można ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko.

§ 20

Komisja dyscyplinarna, składająca się z 3 członków, jest wybierana w Instytucie w następujący sposób:

1) dyrektor w drodze zarządzenia powołuje komisję wyborczą składającą się z 5 członków, spośród pracowników Instytutu nieposiadających czynnego i biernego prawa wyborczego oraz wskazuje przewodniczącego komisji;

2) czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie;

3) bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury wyboru komisji dyscyplinarnej;

4) kandydatury należy zgłaszać do przewodniczącego komisji wyborczej w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów przez dyrektora;

5) komisja wyborcza informuje pracowników Instytutu o terminie wyborów oraz podaje listę kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów;

6) głosowanie jest tajne, w skład komisji dyscyplinarnej wchodzą kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów;

7) komisja sporządza protokół z wyborów, który przekazuje dyrektorowi;

8) dyrektor ogłasza wyniki wyborów.

Rozdział 3

Postanowienia końcowe

§ 21

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw łączności.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe "KOMP-BIUR" sp. z o.o.

Kompleksowa obsługa księgowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama