reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 11 MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Słupsku

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Urzędowi Morskiemu w Stupsku nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 30 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie nadania statutu organizacyjnego Urzędowi Morskiemu w Słupsku (Dz. Urz. MTiGM Nr 7, poz. 16, z 2001 r. Nr 3, poz. 5 oraz Dz. Urz. Ml z 2004 r. Nr 23, poz. 225).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Infrastruktury

Cezary Grabarczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159.

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU]

Załącznik do zarządzenia nr 11 Ministra Infrastruktury
z dnia 21 marca 2011 r. (poz. 15)

STATUT URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU

§ 1

Statut Urzędu Morskiego w Słupsku, zwanego dalej Urzędem", określa organizację Urzędu oraz szczegółowy zakres działania Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, zwanego dalej Dyrektorem".

§ 2

1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział Prawno-Organizacyjny;

2) Wydział Finansowo-Księgowy;

3) Wydział Spraw Pracowniczych;

4) Wydział Administracyjny i Gospodarki Nieruchomościami;

5) Wydział Techniczno-lnwestycyjny i Robót Czerpalnych;

6) Wydział Kontroli Wewnętrznej i Funduszy Unijnych;

7) Wydział Gospodarczy, Zaopatrzenia i Transportu;

8) Inspektorat Nadzoru Technicznego i Zagospodarowania Przestrzennego;

9) Inspektorat Ochrony Wybrzeża z podległymi Obwodami i Obchodami Ochrony Wybrzeża;

10) Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego;

11) Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi;

12) Inspektorat Oznakowania Nawigacyjnego;

13) Inspektorat Administracji Portów i Hydrografii z podległymi kapitanatami i bosmanatami portów;

14) Inspektorat Monitorowania Ruchu Morskiego;

15) Biuro Spraw Obronnych Żeglugi;

16) Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;

17) Stanowisko do spraw Ochrony Przeciwpożarowej;

18) Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

19) Zespół do spraw Zamówień Publicznych;

20) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

21) Zespół do spraw Informatyki;

22) Pełnomocnik do spraw Zarządzania Systemem Jakości.

2. Sprawy z zakresu Inspekcji Państwa Bandery oraz Inspekcji Państwa Portu prowadzi Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi.

§ 3

1. W Urzędzie tworzy się stanowiska zastępców Dyrektora do spraw:

1) inspekcji morskiej;

2) technicznych.

2. W Urzędzie może być utworzone stanowisko zastępcy Dyrektora do innych spraw niż wymienione w ust. 1.

3. Pierwszym zastępcą Dyrektora jest zastępca do spraw inspekcji morskiej.

4. Zakres czynności zastępców Dyrektora ustala Dyrektor.

5. Dyrektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1 oraz innych pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

§ 4

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w § 2, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

§ 5

Zakres działania Dyrektora obejmuje sprawy, w szczególności:

1) bezpieczeństwa żeglugi morskiej;

2) ochrony portów morskich i żeglugi morskiej, w tym zadania związane z wykonywaniem zadań obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobieganie aktom terroru oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń;

3) korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich;

4) bezpieczeństwa związane z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów mineralnych dna morskiego;

5) ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nieuregulowanym przepisami Prawa geologicznego i górniczego;

6) nadzoru nad ratowaniem życia;

7) prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza;

8) nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach;

9) uzgadniania decyzji w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń budowlanych na obszarze pasa technicznego, morskich portów i przystani, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, jak również wszelkich innych decyzji dotyczących zagospodarowania tego pasa;

10) budowy, utrzymywania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym;

11) wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich żeglowności;

12) oznakowania nawigacyjnego i radionawigacyjnego polskich obszarów morskich;

13) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.1));

14) wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361, z późn. zm.2));

15) sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej;

16) wykonywania kontroli i nadzoru w zakresie zgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów wyposażenia morskiego oraz rekreacyjnych jednostek pływających;

17) nadawania nazw statkom morskim;

18) organizacji oraz nadzoru nad pilotażem morskim na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa morskiego;

19) budowy i utrzymywania obiektów i budowli infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich;

20) zarządzania portami niemającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej i przystaniami morskimi, w których nie powołano podmiotu zarządzającego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179), w zakresie przewidzianym w tych przepisach;

21) monitorowania i informowania o ruchu statków;

22) przeprowadzania inspekcji statków, w zakresie wynikającym z zobowiązań międzynarodowych;

23) ewidencji ładunków i pasażerów;

24) zarządu nad morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnętrznymi oraz nad gruntami pokrytymi tymi wodami, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.3));

25) kontroli paliwa u dostawców paliwa dostarczanego na statki;

26) wydawania pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, w przypadku przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz ustanawianie wokół nich stref bezpieczeństwa;

27) wydawania pozwoleń na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym;

28) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w polskich obszarach morskich;

29) wydawania pozwoleń na przeszukiwanie wraków i ich pozostałości;

30) prowadzenia pomiarów hydrograficznych na polskich obszarach morskich dla celów bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska morskiego i monitorowania brzegów morskich;

31) współpracy z organami prowadzącymi sprawy wypadków morskich;

32) współpracy międzynarodowej z uwzględnieniem zadań wynikających z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach związanych z administracją morską, bezpieczeństwem żeglugi i ochroną środowiska morskiego;

33) inne sprawy wynikające z odrębnych przepisów.

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466.

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683 oraz z 2010 r. Nr 230, poz. 1508.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama