reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Szczecinie

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Urzędowi Morskiemu w Szczecinie nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 31 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie nadania statutu organizacyjnego Urzędowi Morskiemu w Szczecinie (Dz. Urz. MTiGM Nr 7, poz. 17, z późn. zm.3)).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Infrastruktury

Cezary Grabarczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159.

3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MTiGM z 1999 r. Nr 4, poz. 52, z 2001 r. Nr 3, poz. 6 oraz w Dz. Urz. Ml Z 2004 r. Nr 23, poz. 226.

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE]

Załączniki do zarządzenia nr 12 Ministra Infrastruktury
z dnia 21 marca 2011 r. (poz. 16)

STATUT URZĘDU MORSKIEGO W SZCZECINIE

§ 1

Statut Urzędu Morskiego w Szczecinie, zwanego dalej Urzędem”, określa organizację Urzędu oraz szczegółowy zakres działania Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, zwanego dalej Dyrektorem”.

§ 2

1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Dyrektora Urzędu;

2) Biuro Spraw Obronnych Żeglugi;

3) Wydział Finansowo-Księgowy;

4) Wydział Prawno-Organizacyjny;

5) Wydział Spraw Pracowniczych;

6) Wydział Współpracy Międzynarodowej i Strategii;

7) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Geodezji;

8) Wydział Dokumentów Marynarzy;

9) Wydział Oznakowania Nawigacyjnego;

10) Wydział Pomiarów Morskich;

11) Wydział Energetyczny;

12) Wydział Elektroniki i Łączności;

13) Wydział Techniczno-lnwestycyjny;

14) Wydział Dróg i Budowli Morskich;

15) Wydział Zaopatrzenia i Transportu;

16) Wydział Administracyjno-Gospodarczy;

17) Wydział Technologii Informatycznych;

18) Wydział Administracji Budynków;

19) Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;

20) Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej;

21) Stanowisko do spraw Kontroli Zarządczej;

22) Stanowisko do spraw Ochrony Przeciwpożarowej;

23) Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie;

24) Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu;

25) Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi;

26) Inspektorat Państwa Portu;

27) Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego;

28) Inspektorat Ochrony Wybrzeża;

29) Kapitanat Portu Szczecin;

30) Kapitanat Portu Dziwnów;

31) Kapitanat Portu Świnoujście;

32) Kapitanat Portu Trzebież;

33) Zespół do spraw Systemu Zarządzania Jakością;

34) Zespól do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

35) Zespól do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

2. Sprawy z zakresu Inspekcji Państwa Bandery prowadzi Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi.

§ 3

1. W Urzędzie tworzy się stanowiska zastępców Dyrektora do spraw:

1) inspekcji morskiej;

2) technicznych;

3) oznakowania nawigacyjnego.

2. W Urzędzie może być utworzone stanowisko zastępcy Dyrektora do innych spraw niż wymienione w ust. 1.

3. Pierwszym zastępcą Dyrektora jest zastępca do spraw inspekcji morskiej.

4. Zakres czynności zastępców Dyrektora ustala Dyrektor.

5. Dyrektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1 oraz innych pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

§ 4

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w § 2, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

§ 5

Zakres działania Dyrektora obejmuje sprawy, w szczególności:

1) bezpieczeństwa żeglugi morskiej;

2) ochrony portów morskich i żeglugi morskiej, w tym zadania związane z wykonywaniem zadań obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobieganie aktom terroru oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń;

3) korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich;

4) bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów mineralnych dna morskiego;

5) ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nieuregulowanym przepisami Prawa geologicznego i górniczego;

6) nadzoru nad ratowaniem życia;

7) prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza;

8) nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach;

9) uzgadniania decyzji w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń budowlanych na obszarze pasa technicznego, morskich portów i przystani, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, jak również wszelkich innych decyzji dotyczących zagospodarowania tego pasa;

10) budowy, utrzymywania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym;

11) wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich żeglowności;

12) oznakowania nawigacyjnego i radionawigacyjnego polskich obszarów morskich;

13) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.1));

14) wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361, z późn. zm.2));

15) sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej;

16) wykonywania kontroli i nadzoru w zakresie zgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów wyposażenia morskiego oraz rekreacyjnych jednostek pływających;

17) nadawania nazw statkom morskim;

18) organizacji oraz nadzoru nad pilotażem morskim na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa morskiego;

19) budowy i utrzymywania obiektów i budowli infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich;

20) zarządzania portami niemającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej i przystaniami morskimi, w których nie powołano podmiotu zarządzającego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179), w zakresie przewidzianym w tych przepisach;

21) monitorowania i informowania o ruchu statków;

22) przeprowadzania inspekcji statków, w zakresie wynikającym z zobowiązań międzynarodowych;

23) ewidencji ładunków i pasażerów;

24) zarządu nad morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnętrznymi oraz nad gruntami pokrytymi tymi wodami, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.3));

25) kontroli paliwa u dostawców paliwa dostarczanego na statki;

26) wydawania pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń na morskich wodach wewnętrznych oraz ustanawianie wokół nich stref bezpieczeństwa dla obszarów objętych planem zagospodarowania przestrzennego;

27) wydawania pozwoleń na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym;

28) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w polskich obszarach morskich;

29) wydawania pozwoleń na przeszukiwanie wraków i ich pozostałości;

30) prowadzenia pomiarów hydrograficznych na polskich obszarach morskich dla celów bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska morskiego i monitorowania brzegów morskich;

31) współpracy z organami prowadzącymi sprawy wypadków morskich;

32) współpracy międzynarodowej z uwzględnieniem zadań wynikających z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach związanych z administracją morską, bezpieczeństwem żeglugi i ochroną środowiska morskiego;

33) inne sprawy wynikające z odrębnych przepisów.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466.

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683 oraz z 2010 r. Nr 230, poz. 1508.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama