reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Gdyni

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn, zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Urzędowi Morskiemu w Gdyni nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 29 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie nadania statutu organizacyjnego Urzędowi Morskiemu w Gdyni (Dz. Urz. MTiGM Nr 7, poz. 15, z późn. zm.3)).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Infrastruktury

Cezary Grabarczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MTiGM z 2000 r. Nr 3, poz. 6, z 2001 r. Nr 3, poz. 4, Dz. Urz. Ml z 2004 r. Nr 23, poz. 224 oraz Dz. Urz. MTiB z 2005 r. Nr 3, poz. 7.

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI]

Załącznik do zarządzenia nr 13 Ministra Infrastruktury
z dnia 21 marca 2011 r. (poz. 17)

STATUT
URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI

§ 1

Statut Urzędu Morskiego w Gdyni, zwanego dalej „Urzędem", określa organizację Urzędu oraz szczegółowy zakres działania Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, zwanego dalej „Dyrektorem".

§ 2

1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Pion ogólny:

a) Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego – Audytor Wewnętrzny,

b) Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej,

c) Wydział Spraw Pracowniczych,

d) Wydział Prawno-Organizacyjny,

e) Wydział Zamówień Publicznych,

f) Wydział Współpracy Międzynarodowej,

g) Biuro Spraw Obronnych Żeglugi,

h) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych,

i) Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

j) Stanowisko do spraw Systemu Jakości,

k) Stanowisko do spraw Kontroli Zarządczej;

2) Pion inspekcji morskiej:

a) Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego,

b) Inspektorat Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego,

c) Inspektorat Państwa Bandery (FSC),

d) Inspektorat Państwa Portu (PSC),

e) Wydział Dokumentów Marynarskich,

f) Kapitanat Portu Gdańsk,

g) Kapitanat Portu Gdynia,

h) Kapitanat Portu Hel,

i) Kapitanat Portu Władysławowo;

3) Pion techniczny:

a) Inspektorat Ochrony Wybrzeża,

b) Inspektorat Nadzoru Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego,

c) Wydział Zabezpieczenia Geodezyjnego,

d) Wydział do spraw Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich,

e) Zespół do spraw Energetyki,

f) Wydział Techniczno-lnwestycyjny;

4) Pion oznakowania nawigacyjnego:

a) Baza Oznakowania Nawigacyjnego,

b) Wydział Oznakowania Nawigacyjnego,

c) Wydział Pomiarów Morskich,

d) Wydział Informatyki i Łączności,

e) Wydział Usług Remontowych Taboru Pływającego;

5) Pion finansowo-administracyjny:

a) Wydział Finansowo-Księgowy,

b) Wydział Administracyjno-Gospodarczy,

c) Wydział Transportu i Zaopatrzenia;

6) Delegatura w Elblągu:

a) Kapitanat Portu Elbląg,

b) Oddział Techniczny w Elblągu,

c) Sekcja Oznakowania Nawigacyjnego w Elblągu,

d) Stanowisko do spraw Portów, Przystani Morskich i Morskich Przejść Granicznych,

e) Stanowisko do spraw Ochrony Środowiska Morskiego,

f) Stanowisko do spraw Ochrony Przeciwpożarowej,

g) Stanowisko do spraw Kontroli Ruchu Statków (Służba VTS).

2. W skład poszczególnych pionów lub delegatur, o których mowa w ust. 1, mogą wchodzić sekretariaty oraz komórki organizacyjne zorganizowane w oddziały, zespoły i stanowiska pracy.

§ 3

1. W Urzędzie tworzy się stanowiska zastępców Dyrektora do spraw:

1) inspekcji morskiej;

2) technicznych;

3) oznakowania nawigacyjnego;

4) finansowo-administracyjnych.

2. W Urzędzie mogą być utworzone stanowiska zastępców Dyrektora do spraw Delegatur Urzędu.

3. Pierwszym zastępcą Dyrektora jest zastępca do spraw inspekcji morskiej.

4. Zakres czynności zastępców Dyrektora ustala Dyrektor.

5. Dyrektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1 oraz innych pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

§ 4

Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w § 2, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

§ 5

Zakres działania Dyrektora obejmuje sprawy, w szczególności:

1) bezpieczeństwa żeglugi morskiej;

2) ochrony portów morskich i żeglugi morskiej, w tym zadania związane z wykonywaniem zadań obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobieganie aktom terroru oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń;

3) korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich;

4) bezpieczeństwa związane z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów mineralnych dna morskiego;

5) ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nieuregulowanym przepisami Prawa geologicznego i górniczego;

6) nadzoru nad ratowaniem życia;

7) prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza;

8) nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach;

9) uzgadniania decyzji w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń budowlanych na obszarze pasa technicznego, morskich portów i przystani, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, jak również wszelkich innych decyzji dotyczących zagospodarowania tego pasa;

10) budowy, utrzymywania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym;

11) wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich żeglowności;

12) oznakowania nawigacyjnego i radionawigacyjnego polskich obszarów morskich;

13) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.1));

14) wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. Nr 166, poz. 1361, z późn. zm.2));

15) sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej;

16) wykonywania kontroli i nadzoru w zakresie zgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów wyposażenia morskiego oraz rekreacyjnych jednostek pływających;

17) nadawania nazw statkom morskim;

18) organizacji oraz nadzoru nad pilotażem morskim na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa morskiego;

19) budowy i utrzymywania obiektów i budowli infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich;

20) zarządzania portami niemającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej i przystaniami morskimi, w których nie powołano podmiotu zarządzającego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179), w zakresie przewidzianym w tych przepisach;

21) monitorowania i informowania o ruchu statków;

22) przeprowadzania inspekcji statków, w zakresie wynikającym z zobowiązań międzynarodowych;

23) ewidencji ładunków i pasażerów;

24) zarządu nad morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnętrznymi oraz nad gruntami pokrytymi tymi wodami, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.3));

25) kontroli paliwa u dostawców paliwa dostarczanego na statki;

26) wydawania pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, w przypadku przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz ustanawianie wokół nich stref bezpieczeństwa;

27) wydawania pozwoleń na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym;

28) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w polskich obszarach morskich;

29) wydawania pozwoleń na przeszukiwanie wraków i ich pozostałości;

30) prowadzenia pomiarów hydrograficznych na polskich obszarach morskich dla celów bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska morskiego i monitorowania brzegów morskich;

31) współpracy z organami prowadzącymi sprawy wypadków morskich;

32) współpracy międzynarodowej z uwzględnieniem zadań wynikających z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach związanych z administracją morską, bezpieczeństwem żeglugi i ochroną środowiska morskiego;

33) inne sprawy wynikające z odrębnych przepisów.

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466.

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683 oraz z 2010 r. Nr 230, poz. 1508.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, Z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Biznes na Plus

Specjalizuje się w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama