reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 13 kwietnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Techniki Budowlanej

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się statut Instytutu Techniki Budowlanej, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 2 Ministra Infrastruktury z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Techniki Budowlanej (Dz. Urz. Ml Nr 2, poz. 2).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Minister Infrastruktury

Cezary Grabarczyk

 

Załącznik 1. [STATUT INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ]

Załącznik do zarządzenia nr 17 Ministra Infrastruktury
z dnia 13 kwietnia 2011 r. (poz. 21)

STATUT
INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Instytut Techniki Budowlanej, zwany dalej „Instytutem”, działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618);

2) zarządzenia Ministra Budownictwa z dnia 29 lipca 1949 r. o utworzeniu Instytutu Techniki Budowlanej (M. P. Nr A-49, poz. 689), zmienionego zarządzeniami Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej: Nr 9/0rg z dnia 26 marca 1986 r., Nr 41/0rg z dnia 2 lipca 1986 r. oraz Nr 21/Org z dnia 15 kwietnia 1987 r.;

3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2004 r. w sprawie połączenia Instytutu Techniki Budowlanej i Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budownictwa Inżynieryjnego „Hydrobudowa” (Dz. U. Nr 231, poz. 2320);

4) rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie połączenia Instytutu Techniki Budowlanej i Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemyślu Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast” (Dz. U. Nr 261, poz. 2193);

5) rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu Techniki Budowlanej i Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej „Instal” (Dz. U. Nr 56, poz. 371);

6) niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Instytutu jest m.st. Warszawa.

§ 3

Instytut może używać skróconej nazwy ITB.

§ 4

Instytut może tworzyć oddziały lub zakłady terenowe.

§ 5

Instytut posiada osobowość prawną.

§ 6

Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu w otoku.

§ 7

Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Rozdział II

Postanowienia szczegółowe

§ 8

Instytut prowadzi działalność naukową i techniczną w dziedzinie budownictwa i w dziedzinach pokrewnych, zarówno w kraju jak i za granicą.

§ 9

1. Podstawowym przedmiotem działania Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych (w tym udział w krajowych i międzynarodowych programach badań naukowych i prac rozwojowych) służących:

a) zapewnieniu należytej jakości techniczno-użytkowej obiektów budowlanych i ochronie interesów ich użytkowników z uwagi na:

– bezpieczeństwo konstrukcji,

– bezpieczeństwo pożarowe,

– bezpieczeństwo i dogodność użytkowania,

– ochronę przed hałasem i drganiami oraz wpływ drgań na człowieka i konstrukcję,

– racjonalizację użytkowania energii i wody,

– trwałość, w tym ochronę przed wilgocią oraz korozją chemiczną i biologiczną,

– podłoże budowlane,

– środowisko, w tym oddziaływanie materiałów na zdrowie oraz warunki sanitarne w pomieszczeniach,

– wzajemne oddziaływanie środowiska, użytkowania obiektów i działalności budowlanej,

– zrównoważone budownictwo,

– użytkowanie instalacji sanitarnych, przemysłowych i przeciwpożarowych, w tym instalacji wykrywania, powiadamiania i sygnalizacji pożaru,

– bezpieczeństwo instalacji elektrycznych,

– użytkowanie elementów wyposażenia obiektów budowlanych (w tym elementów służących bezpieczeństwu obiektów z uwagi na włamanie oraz ewakuację ludzi oraz okuć budowlanych).

b) inspirowaniu i tworzeniu warunków do powstawania efektywnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, metod wykonywania robót budowlanych oraz diagnostyki, w tym monitoringu obiektów budowlanych na wszystkich etapach realizacji i eksploatacji,

c) opracowywaniu nowych i doskonaleniu metod badań oraz tworzeniu naukowych podstawi kryteriów oceny wyrobów i obiektów budowlanych,

d) utrzymaniu i modernizacji obiektów budowlanych,

e) opracowywaniu projektów krajowych przepisów budowlanych oraz regulacji Unii Europejskiej z tego zakresu,

f) normalizacji,

g) działalności aprobacyjnej, certyfikacyjnej i ekspertyzom technicznym;

2) przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki w szczególności przez:

a) kreowanie kierunków rozwoju w dziedzinie rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowo-technologicznych budownictwa,

b) tworzenie podstaw naukowych kodyfikacji technicznej w budownictwie,

c) opracowywanie i doskonalenie metod projektowania obiektów budowlanych,

d) działalność w zakresie architektury obejmująca doradztwo związane z projektowaniem budowlanym, a także projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu;

3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w szczególności przez:

a) wprowadzanie do praktyki nowoczesnych metod badań i obliczeń,

b) działalność w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, hydrotechniki i inżynierii ruchu, sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, obejmująca w szczególności projektowanie inżynierskie związane z wykorzystaniem wyników badań naukowych i wdrożeniowych oraz wykonywanie pomiarów geofizycznych, geologicznych, sejsmicznych i geodezyjnych,

c) opracowywanie projektów w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, sanitarnych oraz kontroli zanieczyszczeń,

d) wprowadzanie nowych rozwiązań projektowych, konstrukcyjnych i materiałowych poprzez:

– przygotowywanie wzorców technicznych takich jak wytyczne, instrukcje, poradniki, aprobaty techniczne, rekomendacje techniczne,

– wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych,

– monitoring obiektów budowlanych na wszystkich etapach ich realizacji i eksploatacji,

e) wykonywanie wykopów i wierceń próbnych mających na celu badanie mechaniki gruntu dla celów budowlanych, geofizycznych, geologicznych i podobnych.

2. Przedmiotem działania Instytutu jest także:

1) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności przez:

a) organizację konferencji naukowych, seminariów i szkoleń (w tym kursów zawodowych),

b) współpracę z Polską Akademią Nauk, Polskim Centrum Akredytacji, Polskim Komitetem Normalizacyjnym, szkołami wyższymi i innymi placówkami naukowymi oraz stowarzyszeniami naukowymi i zawodowymi, samorządami zawodowymi i podmiotami gospodarczymi, a także ich organizacjami,

c) współpracę z zagranicznymi podmiotami i międzynarodowymi organizacjami w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, normalizacji, aprobat, certyfikacji, notyfikacji, akredytacji laboratoriów oraz szkolenia kadr,

d) udział w pracach organizacji międzynarodowych, w tym organizacji wchodzących w skład struktur Unii Europejskiej, wynikający z zadań powierzonych przez administrację rządową oraz z prowadzonej działalności;

2) prowadzenie badań teoretycznych, eksperymentalnych, laboratoryjnych i terenowych, wykonywanie analiz oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, a w szczególności:

a) doradztwo techniczne, wydawanie opinii technicznych, Rekomendacji Technicznych, wykonywanie ekspertyz,

b) doradztwo w sprawach środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu budownictwa na środowisko,

c) doradztwo w zakresie bezpieczeństwa obiektów budowlanych,

d) wykonywanie wszelkiego rodzaju badań, pomiarów i analiz wszystkich typów materiałów, wyrobów budowlanych i obiektów;

3) prowadzenie studiów i prac służących ukierunkowaniu polityki budowlanej państwa w zakresie jakości obiektów budowlanych, ochrony użytkowników i środowiska, a w szczególności:

a) opracowywanie raportów dotyczących podstaw technicznych polityki budowlanej państwa,

b) monitorowanie w kraju i za granicą rozwoju nauk związanych z działalnością Instytutu,

c) współpraca z organami administracji publicznej;

4) prowadzenie działalności związanej z dopuszczeniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie wyrobów budowlanych oraz działalności certyfikacyjnej i normalizacyjnej, w tym:

a) udzielanie aprobat technicznych na wyroby budowlane – zgodnie z przyznanymi uprawnieniami,

b) wydawanie certyfikatów i nadzór nad nimi,

c) udział w pracach Komitetów Technicznych PKN, CEN i ISO;

5) prowadzenie i rozwijanie:

a) baz danych związanych z pracami prowadzonymi w Instytucie,

b) specjalistycznych portali internetowych;

6) prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowo-technicznej, w tym:

a) prowadzenie powszechnie dostępnej biblioteki i czytelni gromadzącej zbiory związane z budownictwem,

b) udostępnianie danych i innych informacji w trybie on-line;

7) prowadzenie działalności w zakresie wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, m.in. poprzez:

a) nabywanie praw autorskich majątkowych do utworów pracowników Instytutu w celu ich upowszechnienia,

b) projektowanie unikatowej aparatury badawczej przez pracowników Instytutu i zapewnienie ochrony projektów;

8) wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw związanych z budownictwem;

9) wytwarzanie w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi:

a) aparatury badawczej,

b) urządzeń pomiarowych;

10) prowadzenie walidacji metod badawczych, pomiarowych oraz kalibracji (wzorcowania) aparatury i narzędzi pomiarowych;

11) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie publikacji wyników prac poprzez wydawanie w formie drukowanej lub elektronicznej:

a) książek, broszur, ulotek, folderów i podobnych wydawnictw,

b) czasopism i pozostałych periodyków,

12) sprzedaż wydawnictw własnych:

a) bezpośrednią,

b) wysyłkową i przez Internet.

3. Instytut może prowadzić także:

1) działalność związaną z przyznanymi Instytutowi uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa;

2) studia podyplomowe i doktoranckie związane z prowadzonymi przez Instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;

3) różne formy kształcenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników własnych i obcych.

4. Instytut może prowadzić działalność w zakresie:

1) wykonywania prac w dziedzinie inżynierii lądowej i wodnej, hydrotechniki i inżynierii ruchu, a w szczególności projektowania inżynierskiego oraz sprawowania nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

2) wykonywania specjalistycznych robót budowlanych;

3) produkcji wyrobów betonowych i gipsowych;

4) produkcji metalowych wyrobów gotowych, a w szczególności:

a) elementów stolarki budowlanej,

b) zamków i zawiasów,

c) wyrobów metalowych pozostałych;

5) wzorcowania narzędzi pomiarowych;

6) wykonywania prac w dziedzinie informatyki, a w szczególności:

a) tworzenia, dostarczania oraz dokumentacji oprogramowania,

b) zarządzania i obsługi systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania, włączając usługi wspomagające,

c) instalowania oprogramowania,

d) dostarczania klientom urządzeń głównego komputera ze współdzieleniem czasu oraz przetwarzania danych, włączając kompletną obróbkę i specjalistyczne raporty z danych dostarczonych przez klienta lub zapewnienia automatycznego przetwarzania danych oraz wprowadzania danych, włącznie z prowadzeniem bazy danych;

7) działalności wydawniczej i poligrafii;

8) prowadzenia miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;

9) gospodarki posiadanymi nieruchomościami, z zachowaniem zasad gospodarki jednostek badawczo-rozwojowych, określonych w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;

10) wynajmu samochodów ciężarowych z kierowcą.

5. Działalność, o której mowa w ust. 4 jest wydzielona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności Instytutu określonej w ust. 1–3.

§ 10

Instytut realizuje swe zadania zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym oraz posiadanymi środkami finansowymi i technicznymi.

§ 11

1. Rada Naukowa, powołana w trybie ustawowym, działająca na podstawie uchwalonego regulaminu, składa się z 40 osób.

2. W skład Rady Naukowej wchodzą:

1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 26 osób, w tym posiadający:

a) tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w liczbie 10 osób,

b) stopień naukowy doktora w liczbie 10 osób,

c) pracownicy naukowi nieposiadający tytułu lub stopnia naukowego oraz pracownicy badawczo-techniczni w liczbie 6 osób;

2) osoby spoza Instytutu w liczbie 14 osób.

§ 12

1. Dyrektor Instytutu może powołać:

1) sekretarza naukowego Instytutu;

2) kolegium;

3) nie więcej niż 5 organów opiniodawczo-doradczych.

2. Członków Kolegium powołuje i odwołuje Dyrektor Instytutu.

3. Obradom Kolegium przewodniczy Dyrektor Instytutu lub jego zastępca.

4. Dyrektor Instytutu określa zadania i tryb działania organów, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

§ 13

1. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem.

2. Konkurs na stanowisko pracownika naukowego może być ogłoszony po stwierdzeniu potrzeby zatrudnienia nowego pracownika i określeniu szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajęcia danego stanowiska pracy.

3. Decyzję o ogłoszeniu konkursu podejmuje Dyrektor Instytutu z inicjatywy własnej, na wniosek swojego zastępcy lub kierownika komórki organizacyjnej, w której pracownik ma być zatrudniony.

4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej. Ogłoszenie można zamieścić także w prasie krajowej lub zagranicznej oraz na innych stronach internetowych.

5. W ogłoszeniu o konkursie podaje się w szczególności: nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy, wymagania stawiane kandydatowi, wykaz dokumentów, które kandydat powinien złożyć, termin składania dokumentów.

6. Termin zgłaszania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej.

7. Dyrektor Instytutu powołuje komisję konkursową i wyznacza jej przewodniczącego. Komisja powinna liczyć co najmniej trzech członków, w tym kierownika komórki, w której pracownik ma być zatrudniony.

8. Komisja konkursowa rozpatruje kandydatury zgłoszone na konkurs po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami i po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją.

9. Na wniosek komisji konkursowej Dyrektor Instytutu może powołać recenzentów posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, także spoza Instytutu, do zaopiniowania dorobku kandydata ubiegającego się w danym postępowaniu konkursowym o stanowisko profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego.

10. Komisja konkursowa rekomenduje kandydata lub kandydatów do zatwierdzenia bądź stwierdza, że żaden z kandydatów nie spełnia postawionych wymagań.

11. W przypadku rekomendacji przez komisję konkursową większej liczby kandydatów niż wynika to z potrzeby zatrudnienia pracowników, decyzję o wyborze kandydata podejmuje Dyrektor Instytutu po zasięgnięciu opinii kierownika komórki, w której pracownik ma być zatrudniony oraz właściwego zastępcy dyrektora.

12. Rekomendacja komisji konkursowej jest warunkiem wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia kandydata, czyli wystąpienia przez Dyrektora Instytutu do Rady Naukowej o zaopiniowanie kwalifikacji kandydata na dane stanowisko naukowe.

13. Jeżeli komisja konkursowa nie udzieli rekomendacji żadnemu kandydatowi, konkurs pozostaje nierozstrzygnięty i w takim przypadku Dyrektor Instytutu może ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko.

14. Dyrektor Instytutu może zrezygnować z zatrudnienia kandydata i ogłosić nowy konkurs także wtedy, gdy Rada Naukowa wyrazi negatywną opinię o kandydacie.

§ 14

1. Komisja Dyscyplinarna, działająca w Instytucie, składa się z 3 członków wybranych w sposób określony w niniejszym paragrafie, przy czym przynajmniej jeden z jej członków winien być zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Komisja Dyscyplinarna orzeka w sprawach pracowników naukowych i badawczo-technicznych, które dotyczą rażącego naruszenia obowiązków lub uchybienia godności pracownika nauki.

2. Dyrektor Instytutu w drodze zarządzenia powołuje komisję wyborczą składającą się z co najmniej 5 członków, spośród pracowników Instytutu nieposiadających czynnego i biernego prawa wyborczego oraz wskazuje przewodniczącego komisji.

3. Czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie.

4. Bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu w Instytucie nie krócej niż rok przed dniem rozpoczęcia procedury wyboru Komisji Dyscyplinarnej, o ile nie jest on członkiem komisji dyscyplinarnej drugiej instancji lub nie pełni funkcji rzecznika dyscyplinarnego.

5. Kandydatury należy zgłaszać do przewodniczącego komisji wyborczej w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów przez Dyrektora Instytutu.

6. Komisja wyborcza informuje pracowników Instytutu o terminie wyborów oraz podaje listę kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów.

7. Głosowanie jest tajne. W skład Komisji Dyscyplinarnej wchodzą kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli wśród tych osób nie ma kandydata zatrudnionego na stanowisku profesora zwyczajnego, wówczas w skład komisji wchodzą dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów oraz osoba zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego, która otrzymała największą liczbę głosów w tej grupie.

8. Komisja sporządza protokół z wyborów, który przekazuje Dyrektorowi Instytutu.

9. Komisja wydaje komunikat, w którym ogłasza wyniki wyborów.

Rozdział III

Postanowienia końcowe

§ 15

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Gniezdzia

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama